-->

środa, 15 maja 2013

Zduny

Zajączkowski:
Zduny-pow. m. Zduńska Wola
1) 1394 notatka XIX w., TP 3304 f. 8: (Zduny) -„Z. Andr. Zdunski 58. 69" 2) 1399 Hube, Zbiór Sier. 154: Sduni - Andreas de S. 3) 1403 notatka XIX w., TP 3304 f. 8: (Zduny) - „85 Andr. de Z. alias Wola".
2) XIXw. SG XIV, 548 : Zduny - kol, par. i gm. Zduńska Wola, pow. sieradzki. Stanowi przedmieście Zduńskiej Woli.
Uwagi: Ł. i P. nie podają. Ze względu na to, że Andrzej piszący się z Z. jest pozwanym przed sądem ziemskim sieradzkim, należy wnioskować, że miejscowość ta leżała na obszarze ziemi sieradzkiej. W XVI w. nie spotykamy jednak żadnych Z. na terenie tej ziemi. Obecnie istnieje jedna tylko miejscowość tej nazwy na południowy zachód od Zduńskiej Woli, stanowiąca przedmieście tej ostatniej. Mapa 1:100000 pokazuje miejscowość Z. wzdłuż szosy prowadzącej ze Zduńskiej Woli na południowy zachód do Pstrokoni nad Wartą. Zduńska Wola (v.) występuje już w początkach XV w., nazwę swoją musiała niewątpliwie wziąć od istniejącej poprzednio miejscowości Zduny. Była to zatem wieś Z., z której pisał się w 1399 r. Andrzej, a która weszła później w skład Zduńskiej Woli i z tego powodu nie figuruje ani u Ł., ani u P. Charakterystycznym szczegółem świadczącym o tego rodzaju procesie jest wzm. z 1403 r. 

Słownik Geograficzny:  
Zduny, kol., pow. sieradzki, gm. i par. Zduńska Wola, odl. od Sieradza w. 15, ma 123 dm., 1154 mk. Stanowi przedmieście Zduńskiej Woli.

Spis 1925:
Zduny, wś, pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 150. Ludność ogółem: 1284. Mężczyzn 618, kobiet 666. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 1168, ewangelickiego 115, innego chrześc. 1. Podało narodowość: polską 1262, niemiecką 22.

1965 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 25

(Ν. D. 441) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia szanowną publiczność, iż w dniu 5 Grudnia r. b. na gruncie wsi Zdonów znaleziony został człowiek z imienia nazwiska ani pochodzenia niewiadomy lat około 50, mająсу, wzrostu dobrego, twarzy i nosa ściągłych wychudłych, oczu niebieskich, włosów na brodzie i głowie ciemnych, ubrany w koszulę spodnie i spancer płócienne grube zniszczone, przepasany płachtą przez ramię, maiący na nogach trepy drewniane i kapelusz na głowie, ktoby więc o pochodzeniu tegoż iako i stosunkach Famielinych miał wiadomość niech raczy Sąd tutejszy o tem zawiadomić.
Szadek d. 29 Grud. (10 Stycznia) 1847/8.
Borowski, Podsędek,


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 220

(N. D. 5...22*) Burmistrz Miasta Zduńskiej Woli. Zawiadamia kogo to interresować może iż dla odzyskania znacznych zaległości Skarbowych, tudzież kassy miejskiej ciążących dobra Zduńska Wola w dniu 12 (24*) Października r. b. o godzinie drugiej z południa, odbywać się będzie w biurze Naczelnika powiatu Sieradzkiego głośna in plus licytacya na wydzierżawienie dochodu Propinacyjnego w mieście i dobrach Zduńska-Wola w powiecie Sieradzkim, a mianowicie:
W mieście Zduńskiej Woli szynków 16; 2. w Jurydyce szyn. 1. 3. w wsi Zdunach szyn; 2. w wsi Porębach szyn. 1; 5. w wsi Ogrodziskach szyn. 1; 6. w wsi Polkowie 1; 7. w wsi Czechach 1; 8. w wsi Stręczycach szyn. 1; 9. w wsi Opiesinie szynków 1; a to na czas od dnia 20 Października (1 Listopada) r. b. do dnia tegoż i miesiąca 1849 r. od summy rubli srebrnych 7,500, Każdy przystępujący do licytacyi zaopatrzony bydź ma w vadium rub. 750 w gotowiźnie. Warunki licytajne są do przejrzenia w biurze Naczelnika powiatu, i magistratu m. Zduńskiej Woli w godzinach biurowych.
w Zduńskiej Woli d. 17 (29) Wrze. 1848 r
Kranas.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 236

(N. D. 5267) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
W dniu 9 Kwiet. r. b. o dwa staje drogi za kolonią Zdony przy ścieszce w bróździe, znalezionym został chłopak nieżywy lat 13 mieć mogący z imienia nazwiska i zamieszkania niewiadomy, włosów blond, oczu niebieskich ubrany w sukmanę starą siwą wełnianą złą, pod którą miał drugą płucienną modrą farbowaną także złą, a pod tą w spancerek zgrzebny zły w koszuli paczesnej dobrej, w takichże spodniach na kołek zapiętych bez czapki, jeden bót na nodze, drugi pod głową. Ktoby więc posiadał wiadomość o imieniu nazwisku pomieszkaniu chłopca zechce tę Sądowi tutejszemu udzielić.
Szadek d. 18 (30) Czerwca 1856 r.
Radca Honorowy, Sadowski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 209

(Ν. D. 3625) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Jakóba Walczak lat 48 mającego katolika, ostatnio we wsi Zdony Gminie Zduńska Wola zamieszkałego gospodarstwem rolnym trudniącego się w Ogu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej położonej a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się do ogłoszenia mu postanowienia J. O. Księcia Namiestnika Królestwa Polskiego w sprawie jego własnej wydanego stawił w Sądzie tutejszym w przeciągu mca jednego od daty dzisiejszej licząc, lub o teraźniejszym swoim pobycia uwiadomił, gdyż po upływie zakreślonego czasu krokami prawnemi ściganym będzie.
Piotrków d. 28 Lipca (9 Sierpnia) 1853 r.
Sędzia Prezydujący Radca Dworu.
Bóbr.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 270

(N. D. 6515) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Podaje do publicznej wiadomości, iż Amalia Nogiel, wyrobnica, ze wsi Zduny gminy Zduńska Wola, wyrokiem Sądu tutejszego z dnia 21 Lutego (4 Marca) r. b. przez Sąd Kryminalny Gubernii Warszawskiej pod d. 14 (26) Czerwca t. r. mocą II. Instancyi potwierdzonym, za niedozwolone leczenie w myśl art. 576 i 91 K. K. G. i Р. na dziesięć rubli srebrem kary pięniężnej lub 20 dni osadzenia w wieży, z oddaniem po wycierpieniu kary pod dozór Policyi na lat dwa i ogłoszeniem tego wyroku w Gazecie Rządowej, oraz Dzienniku Urzędowym skazaną została.
Piotrków d. 8 (20) Listopada 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1862 nr 164

Radca Dworu, Perzanowski. (N. D. 2122) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Z powodu nastąpionych śmierci Józefa i Elżbiety z Rysmanów małżonków Fogiel współwłaścicieli nieruchomości Nr. 2 lit. B. w kolonii Zduny i Nr. 340 w m. Zduńskiej Woli, otworzył się spadek, do uregulowania którego oznaczony został termin na dzień 19 (31) Października 1862 r. w Kancelarji Sądu. Szadek d. t (16) Kwietnia 1862 r. W. Rozwadowski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 128

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. W dniu 20 maja (1 czerwca), we wsiach Suchocinie i Zdunach burza połączona z nadzwyczajnym gradem zniszczyła zasiewy na przestrzeni 120 morgów.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
82. Zduńska Wola składająca się z miasta fabrycznego Zduńska Wola do którego wieś Kaweczynek v. Kaweczyn AB. wcielono, niemniej z wsi Zduńskiej Woli vel Jurydyki, z kolonji Zduny, Ogrodnika i Poręby z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 886 kop. 39 i pół, vadium do licytacji rs. 3,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 13,628, termin przedaży dnia 17 (29) Maja 1867 r. przed Rejentem F. Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 178

N. D. 5295. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Aleksandra Epsztein, Obywatela z własnych funduszów się utrzymującego w Warszawie pod Nr. 1778 zamieszkałego a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającego od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Miasto Zduńska Wola z przyległościami, w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rsr. 12000 z, procentem od d. 1 Lipca n. s. 1866 r. od Juliusza Złotnickiego jako Właściciela w wsi Ptaszkowicach, mieszkającego, zajętych popiera. Protokułem Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Ludwika Wichrowskiego 23/6 24/7 27/9 28/11 29/12 Lutego (12 Marca) i 1 (13) Marca 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Miasto Zduńska Wola składające się z wsi Zduńska-Wola vel Jurydyka,z kolonii Zduny, Ogrodzisko i kolonii Poremby, z wszystkiem tem co do właściciela dóbr należy, z wszelkiemi dochodami i użytkami w dobrach tych przez ich właścicieli ciągnąć się mogącemi z wyłączeniem gruntów i zabudowań własność mieszkańców miasta i kolonistów stanowiących, tak jak w protokule zajęcia poszczególe jest opisane, które odległe są od miast: Szadku wiorst 9, Sieradza 13, Łasku wiorst 14, Pabianice 30, Łodzi 45, Widawy 17, a Warszawy 168, przez które przechodzi Trakt I rzędu zwany fabryczny.
Składają się podług osnowy wykazu hypotecznego z miasta fabrycznego Zduńskiej Woli, do którego wieś Kawenczynek v. Kawenczyn A. i B. i pustkowie Kart wcielone, niemniej z wsi Zduńskiej Woli v. Jurydyki, kolonii Zduny, Ogrodzisko i Poremby, zaś podług zaprowadzonego obecnie na gruncie gospodarstwa z miasta Zduńska Wola, z wsi Zduńska Wola v. Jurydyka, kolonii Zduny, Ogrodziska i Poremby składające się, położono są w Gminie Magistratu miasta Zduńska wola co do samego miasta, co zaś do innych nomenklatur wiejskich w Gminie Zduńska Wola w parafiach: Zduńska Wola, oddzielnej dla wyznawców rzymsko katolickich i ewangelicko augsburgskich w jurysdykcji Sądu Pokoju w Szadku, powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, których hypotecznym właścicielem jest Juljusz Złotnicki w wsi Ptaszkowicach zamieszkały.
W dobrach tych znajdują się obowiązani dawniej opłacać czynsze dworowi, obecnie w poborze zawieszone, a mianowicie w Mieście Zduńskiej Woli: 481. Leopold Wolf, 482 Wilchelm Below, (…) 485. Henryk Rysman, 486. Fryderyk Wajk, 487. August Krauze, 488. Daniel Vajk, 489. Fryderyk Rysman, 490. Karol Kunkel, 491, Lorentz Kolbe. Od Nr. 485 do 491 włącznie, tudzież z pod nr. 481 i 482 zamieszkują w kolonji Stęszyce przyległej miastu Zduńska Wola i grunt nabyli od niektórych mieszkańców tegoż miasta. (…)
We wsi Jurydyka włościanie czyli osadnicy posiadają w ogóle mórg 70 prętów 72, których nazwiska są: 1. August Filip, 2. Gotlib Puppe, 3. Emanuel Рuрре, 4. Jan Rotwald, 5. Antoni Jakubowicz, 6. SS. Antoniego Miller, 7. Fryderyk Streken, 8. Edward Klauze, 9. Antonina Wysocka, 10 Florjan Golfeld, 11. SS. Jana Jensch, 2. SS Majzners, 13. Ferdynand Tryszke, 14. Ignacy Buterlich, 15. Ignacy Herbych, 16. Antoni Keller, 17. SS. Franciszka Winklera, 18. SS. Jana Weldhauzera, 19 Karol Puppe, 20. Ignacy Kryte, 21. Edward Kun dawniej Weldhauzer, 22. Piotr Geryng, 23. SS. Józefa Lisner, 24. Józef Król, 25. Franciszek Gallert, 26. Zygmunt Julian, 27. Franciszek Strobza, 28. Marjanna Förster. 29. Franciszek Krolof, 30. Ignacy Jeger, 31. Aleksander Mazurkiewicz 32. Rudolf Antoni, 33. Burda Benjamin, 34. Józef Klinger, 35. Franciszek Dyzner, 36. Lorentz Hibner, 37. Antoni Pelc, 38. SS. Antoniego Klinger, 39. Wencel Szeller, 40. Gotlib Fiszer dawniej Alojzy Buder, 41. Juljusz Zajdel dawniej Józef Michel, 42. Antoni Fiszer, 43. SS. Antoniego Plemińskiego, 41. Karol Bajk. 45. Marcin Arlet, 46. Edward Ρitza, 47. Benedykt Szall, 48. Ernest Beutner, ostatni płacił dawniej czynszu rs. 3 kopiejek 45.
Kolonja Zduny. Położona w obrębie głównych dóbr, które zawiera ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 509, prętów 171, czyli dziesiatyn 260, sażeni 2732 miary rosyjskiej. Grunta te jak równie zabudowania na nich znajdujące się są własnością uwłaszczanych kolonistów następujących: 1. Bartłomiej Król, 2. Owczarek Wawrzeniec, 3. Kauze Edward, 4. Półgrabiak Antoni, 5. Skiba Tomasz, 6. Bajer Jan, 7. SS. Andrzeja Majcher, 8. Andrzej Wendlich. 9. Kujawski Szymon, 10. Kmiecik Jan, 11. Rail* Antoni, 12. Krystjan Sztorek*, 13. Jan Światowy, 14. Fogel Franciszek, 15. Wencel Ferdynand, 16. Wencel Jarosz, 17. Zygmunt Ferdynand, 18. Stefan Karolina, 19. Grabia Michał, 20. Stefan Filip, 21. Fogel Leopold, 22. Kunce Józef, 23. Kunce Ignacy, 24. Kunce August, 25. Adryańczyk Jan, 26. Jakubowski Szymon, 27. Kujawski Paweł, 28. Stasiak Tomasz, 29. Piotr Rachwalak dawniej Paweł Rosiak, 30. Król Józefa, 31. Traszczak Tomasz, 32. Nowak Wojciech. 33. Staniewski Walenty, 34. Rachwalak Piotr, 35. Brok Wilhelm, 36. Karol Kant, 37. Szewczyk Józef, 38. Wicha Jan, 39. Graif Michał, 40. Król Antoni, 41. Półgrabiak Stanisław, 42. Rezler Karol, 43. Brendler lgnacy, 44. Mewald Jan, 45. Kubiak Łukasz, 46. Półgrabiak Wawrzeniec, 47. Ignaczak Jakób, 48. Antosiak Tomasz, 49. Kubiak Andrzej, 50. Kubiak Andrzej, 51. Kubiak Paweł, 52. Olejnik Józef, 53. Dyzner Antoni, 54. SS Grobelnego Michała i wdowa Antonina, 55. SS. Grobelnego Jakóba Piotr syn, 56. Oluszczyk Antoni, 57. Kubiak Piotr, 58. Kulikowski Stanisław, 59. Klimkiewicz Mikołaj, 60. Klimkiewicz Antoni, 61. Grzesiochna Jan, 62. Ejtner Fryderyk, 63. Blobel* Gotfrid, 64. Błaszczyk Michał, 65. Stasiak Grzegorz, 66. Rosiak Tomasz, teraz Wojciech Rosiak, 67. Kubiak Andrzej, 68. Półgrabiak Jan, 69. Ignasiak Jakób, 70. SS. Domagalskiego Jana, teraz Grabowski Maciej, 71. Półgrabiak Piotr, 72. Witczak Wojciech, 73. Ziółkowski Szymon, 74. Mikołajczyk Walenty, 75. Jakubowski Jan, 76. Wal Karol, 77. Staniewski Wawrzeniec, 78. Półgrabiak Józef, 79. Fajge Jan, 80. Czywczyński Kaźmierz, 81. Kowalski Tomasz, 82. Kujawiak Michał, obecnie Światowy, 83. Witczak Stefan, 84. Neuman Ignacy, 85. Adamiak Wawrzeniec, 86. Mikołajczyk Antonina, 87. Matusiak Tomasz, 88. Półgrabiak Kaźmierz, 89. Jentsz Karol, 90. Przetacznik Kacper vel Walczak, 91. Beata Milhausen vel Graif, 92. Sztorch Karol, 93. Stefan Maciej, 91. Wahzer Michał, 95. SS Brikner Karola, 96. Wagner Józef, 97. Szybiski* Franciszek, 98. Kaliński Konstanty i Tum Józef, 99. SS. Kubiaka Antoniego, 100. Andrzej Wendlig dawniej Gotlib Macke*, 101. Fischer Karol, 102. Hilbert Alojzy, 103. Pawlak Józef, 104. Mikołajczyk Wawrzeniec 105. SS. Pawlak Wojciecha, 106. Oluszczyk Marjanna, 107. Zimoszczyk Paweł, 108. Brzeziński Józef, 109. Czarnecki August, 110. Sochalski Józef, 111. Unglaube Józef, 112. Pawlak Józef, 113. Karczmarek Wawrzeniec, 114. Karczmarek Feliks. 115. Ulrych Józef, 116. Majer Frydrych, 117. Раcelt Karol, 118. Waldhauser Jan, 119. Giller Franciszek, 120. Langu Jan, 121. SS. Frencel Józefa, 122. Bajer Antoni, 123. SS. Fogel Antoniego, Franciszek syn, 124. Puppe Salomea, 125. Skrzypińaki Jan, 126. Frankowski Józef, 127. Ogólne Pastwisko, 128. Kowacz Józef, 129. Kolac Piotr, 130. Zwierzyna Piotr, 131. Jawiczka Jan.
Kolonja Ogrodzisko.
Również położona jest w obrębie głównych dóbr zawiera ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 271, prętów 235, czyli dziesiatyn 139 sażeni 672. Grunt ten niemniej jak wszelkie zabudowania są własnością uwłaszczonych kolonistów następujących: 1. Kazek Tomasz, 2. SS-wie Kubiak Antoniego, 3. Sadowski Jan, 4. Sadowski Stanisław, 5. Kubiak Tomasz, 6. Draber Gotlib, 7. Fafler Antoni, 8. Miller Paweł, 9. Jakubowski Jan, 10. Krzyżanski Leon, 11. Unglaube Gotlieb, 12. Engel Andrzej, 13. Dorenfeld Karol, 14. Belof Gotlieb, 15. Bandler Józef, 16. Fester Charlota, 17. Hernich Franciszek, 18. Juljusz Architekt, dawniej Grzegorz Architekt, 19. Libilski Andrzej, 20. Kujawski Szczepan, 21. Architekt Grzegorz dawniej Klauze Jan, 22 Henke Samuel, 23. Domagalski Andrzej, 24. Szubert Daniel, 25. Roze Georg, 26. Roze Mikołaj, 27. Szubert Juliusz, 28. Hejna Rozalja, 29. Krab Georg, 30. Haił Józef, 31. Fryderyk Herman, 32. Wencell Rajnn, 33. Aszport Marjanna dawniej Arendt August, 34. Unglaube Karol, 35. Tajfel Franciszek, 36. Szymon Kujawiak v. Bartosiak, 37. Kubiak Łukasz, 38. Kubiak Piotr, 39. Witczak Antoni, 40. Grobelny Michał, 41. Kubiak Wojciech, 42. Wojewoda Antoni, 43. SS-wie Grün Jana, 44. Lucych Fryderyk, 45. Dremer Jan, 46. Grum Henryk, dawniej Matzke Gotlieb, 47. Matzke Wilchelm, 48. Antoniak Tomasz, 49. Antoniak Majcher, 50. Mikołajczyk Wojciech, 51. Karczmarek Feliks, 52. Oluszczyk Antoni, 53. Skiba Tomasz. 54. SS-wie Oluszczyk Mikołaja, 55. Koziróg Silwester, 56. Ignaczak Jakób, 57. Stasiak Tomasz, 58. Kubiak Paweł, 59. Półgrabiak Piotr, 60. Kubiak Andrzej, 61. Półgrabiak Antoni, 62. Węgielski Marcin.
Kolonja Poręby.
Także w obrębie głównych dóbr położona, ma ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 156 prętów 124, czyli dziesiatyn 80 sażeni 389. Grunta te zostały uwłaszczone i nadane następnym kolonistom: 1. Poprytz Antoni, 2. Zajfel Katarzyna, 3. Djabeł Franciszek dawniej Gotlib Belów, 4. Fester Szarlota, 5. Rytt Michał, 6. Hertz Walenty. 7. Szeler Mikołaj, 8. Engel Andrzej, 9. Szubert Karol, 10. SS. Reuzler Ferdynanda, 11. Unglaube Elżbieta, 12. Zygmund Ludwik, 13. Dreszer Jan, dawniej Andrzej Szultais, 14. Wilhelm Ludwik, dawniej Her Michał, 15. Tajfel Antoni, 16. Geryng Piotr. 17. Copf Barbara, dawniej Karczmarek Wawrzeniec, 18. Frydrych Lydwik, 19 Łukaszewicz Józef, 20. Drab Gotlib, 21 Gerhatowski Franciszek, 22. Gincel Fajt, 23. Hampel Wemel, 24. Swendzikiewicz Józef, 25. Grendler Ignacy, 26. Mikołajczyk Walenty, 27. Domagalski Wincenty, 28. Sumler August dawniej Urbański Karol, 29. Pusch Gotfrid, 30. Teacer* Ferdynand, 31. Mechwald Jan, 32. Witczak Wojciech, 33. Pawlak Józef. 34. Miller Paweł, 35. Nieużytki, 36. Zamb Michał, Leon Sikorski lekarz za kontraktem pod dniem 21 Sierpnia 1867 r. prywatnie zawartym wydzierżawił od Juljusza Złotnickiego cały dom pod Nr. 2, oraz zabudowanie pod Nr. 7 opisane z podwórzem przyległym na lat 3, licząc od ś. Michała 18..7* r. za czynsz dzierżawny rs. 375 z góry zapłacony, Wilhelm Majmon za kontraktem prywatnym pod dniem 13 Maja 1866 roku wydzierżawił od Juljusza Złotnickiego na lat 2, licząc od 29 Września 1866 roku ogród pod Nr. 22, z przyległym gruntem i łąka oraz staw pod Nr. 23 opisane za czynsz rs. 135 z góry zapłacony. Aron Szteinberg płaci czynszu Juljuszowi Złotnickiemu za całe pierwsze piętro w domu pd Nr 3 za dzierżawione rocznie rsr. 75, umowa ta kończy się z dniem ekspiracji dzierżawy propinacji. Podatki z tych dóbr opłacają się włącznie z innemi dobrami Stęszyce. Opiesin, Pulkop i Cechy oddzielne księgi wieczyste mającemi, które nie są zajęte, segregacja więc tych dóbr podatków dotąd nie nastąpiła, które z całych dóbr wedle świadectwa kasy wynoszą rs. 2,089 kop. 9 1/2.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Zduńskiej-Woli i wszelkich szczegółów do zajęcia tego odnoszących się, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona i w biurze Pisarza Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Juljanowi Otockiemu, Franciszka Lewkowicza jako zastępcy Pisarza, Adamowi Sarneckiemu Burmistrzowi miasta Zduńskiej Woli i Feliksowi Piotrowskiemu Wójtowi gminy Zduńska Wola, tym ostatnim do rąk własnych dnia 22 Czerwca (4 Lipca) 1868 r. Następnie do księgi wieczystej dóbr ziemskich Zduńska Wola w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 16 (28) Lipca r. b. wniesiony i wpisany, zaś do księgi zaregestrowań na ten cel w biurze Pisarza utrzymywanej, dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) roku bież. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 17 (29) Września 1868 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 2 (14) Sierpnia 1868 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1874 nr 7

N. D. 305. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków termin do temczasowego przysądzenia na dzień 3 (15) Grudnia 1868 oznaczono w którym dobra* te Patronowi Modrzejewskiemu za rs 18,000 zasądzono, a termin do stanowczego przysądzania na dzień 21 Maja (3 Czerwca) 1870 r. wyrokiem z illacji oznaczone który jak i następnie dla zaszłych sporów do skutku nie doszły, w trakcie tego Alexknder Epstejn przez akt cesji 15 (27) Lipca 1873 przed Markiewiczem Rejentem sporządzony, wierzytelność swoją rs. 12.000 z procentem i kosztami odstąpił Dawidowi Rozenblum bankierowi w Warszawie pod N. 590 zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającemu który od niego dalej subhastacją popiera, gdy w terminie na d. 7 (19) Listopada 1873 oznaczonym licytacja dla braku licytantów do skutku nie przyszła, Trybunał wyrokiem z dnia 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. obniżając szacunek taksą ustanowiony, po raz drugi postanowił, że licytacja od rs. 49,500 rozpocząć się ma, a następnie przez wyrok illacyjny z dnia 27 Grudnia (8 Stycznia) 1873/4 r. termin do stanowczego przysądzenia na dzień 8 (20) Lutego r. b. godzinę 10 z rana wyznaczył, w którym sprzedaż nastąpi.
Kalisz d. 2 (14) Stycznia 1874 r.
Skoczyński.

*Miasto Zduńska Wola składające się z wsi Zduńska-Wola vel Jurydyka,z kolonii Zduny, Ogrodzisko i kolonii Poremby, wieś Kawenczynek v. Kawenczyn A. i B. i pustkowie Kart wcielone. W tekście wzmiankowana jest także kolonia Stęszyce.


Kaliszanin 1876 nr 21


Samobójstwa: Dnia 6 (18) lutego we wsi Zduny, gm. Zduń­ska Wola, tegoż powiatu, również powiesił się powroźnik Juljusz Peter lat 55. Przyczyna samo­bójstwa niewiadoma.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 25

Wypadki śmierci. W maju i czerwcu r. b. miały miejsce następujące wypadki śmierci nagłych i gwałtownych. W maju: dnia i 19, we wsi Zdunach, pow. sieradzkim, zmarł nagle 84 letni Jan Jałowiczka.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 171

Dnia 24 maja we wsi Zduny, pow. sieradzkiego, 14-letni włościanin  Piotr Szymalak, spadłszy
z drzewa, tak ciężko się potłukł, że wkrótce zmarł.


Gazeta Kaliska 1903 nr 58

Podpalenie. We wsi Zduny, w pow. Sieradzkim, wybuchł pożar, pastwą którego stał się spichrz spadkobierców włościanina Antoniego Półgrabiego. Przyczyną pożaru, jak każą przypuszczać niektóre poszlaki, było podpalenie.

Gazeta Kaliska 1907 nr 41

Koło Macierzy Szkolnej. W d. 11 b. m., staraniem miejscowego duchowieństwa, na przedmieściu Zduńskiej-Woli— Zduny (gub. kaliska) zawiązane zostało koło P. M. S. Na pierwszem zebraniu zapisało się do koła 99 członków. Wybory zarządu dały następujący wynik: przewodniczący ks. wikary W. Ojrzanowski, zastępca p. Sadowski, skarbnik p. Jędrychowski, sekretarz p. A. Mierzyńska, członek zarządu p. Kowalski, członkowie komisji rewizyjnej: ks. kanonik Kmieć i p. Kubiak. Postanowiono otworzyć ochronkę, na pomieszczenie której obrano już lokal, pozostaje tylko uzyskać pozwolenie od władz i znaleźć odpowiednią nauczycielkę-ochroniarkę.


Gazeta Świąteczna 1908 nr 1417

Ze wsi Zdun pod Zduńską-Wolą, w guberńji kaliskiej, otrzymaliśmy następujące pisanie: Rok temu, w marcu roku 1907-go, powstało w naszej wsi koło polskiej Macierzy szkolnej imienia "Promyka", czyli Pisarza Gazety Świątecznej. Jako gorliwy czytelnik tejże Gazety, rozumiałem dobrze, co znaczy "promyk"; dlatego też za przykładem innych zapragnąłem założyć koło Macierzy w Zdunach, aby tym sposobem promyk światła i do naszych umysłów prędzej mógł przeniknąć. Zacząłem więc chodzić po wsi od domu do domu i zapisywałem tych, co zechcieli do nowego koła przystąpić. W ciągu tygodnia zapisało się 52-ch z opłatą l rubla na rok. Później, zczasem, liczba ich doszła do 143. W dniu 20-ym marca odbyło się pierwsze zgromadzenie, na którem wybrano zarząd. Na przewodniczącego w zarządzie powołany został ksiądz W. Orzanowski, na pisarza A. Mierzyńska, na skarbnika A. Jędrychowski, na ich zastępców zaś: P. Sadowski, A. Kowalski i K. Fijałkowski. Wkrótce potem otrzymaliśmy od władzy rządowej zatwierdzenie koła i szkoły początkowej w Zdunach. Wynajęliśmy tedy za 50 rubli rocznie mieszkanie na szkołę, sprawiliśmy 18 ławek i wszystko co potrzeba do szkoły. Brak nam było jeszcze nauczyciela. Wreszcie przybył i nauczyciel, p. P. Ciałowicz. Potrzeba było jeszcze, aby go władza rządzowa zatwierdziła. Długośmy na to czekali, aż tu ku wielkiemu smutkowi i utrapieniu tę naszą Macierz szkolną w całym kraju, a więc i u nas, zamknięto. Mieszkanie na szkołę mamy dotychczas wynajęte, a dzieci potrzebujących tej szkoły jest około 200. A. J.

Gazeta Świąteczna 1911 nr 1605

Ciemne sobki. Ze wsi Zdun pod ZduńskąWolą, w gub. kaliskiej, piszą do nas: Półtorej wiorsty od Zduńskiej-Woli leży duża wieś Zduny, mająca zgórą dwa tysiące mieszkańców, wyłącznie Polaków. Od dłuższego już czasu niektórzy chcieli założyć tu sklep spółkowy, a ponieważ w Zduńskiej-Woli istnieje już czwarty rok sklep taki pod nazwą "Przyszłość" i ma prawo otwierać filje czyli oddziały, przeto p. Jędrychowski i nauczyciel Ciałowicz ze Zdun zwołali na niedzielę 10-go września wiec, aby się w tej sprawie naradzić i z możności otworzenia sklepu skorzystać. Zgromadziło się na ten wiec w szkole na Zdunach około 50-ciu osób. Nauczyciel Ciałowicz i gospodarz sklepu spółkowego w mieście — Szymański, wyjaśnili, jakie są cele takich sklepów i jakie obowiązki biorą na siebie członkowie spółki. Potem przystąpiono do zapisywania członków. P. Szymański mówił, że, aby otworzyć sklep na Zdunach, potrzeba przynajmniej 50-ciu członków z 10-rublowemi udziałami. Ponieważ 20 osób ze Zdun należało już do spółki w mieście, przeto potrzeba było jeszcze 30-tu. Wobec gorącej zachęty na owym wiecu, zapisało się 13-tu członków, ale pieniędzy nie mieli i tylko trzech potem dotrzymało słowa i wniosło udziały. Oprócz owych trzynastu nikt nie chciał się zapisać. Tłómaczyli się niektórzy, że niby muszą się najpierw z żonami naradzić. Z tego powodu postanowiono zwołać powtórne zgromadzenie na niedzielę 17-go września; ale tym razem już nikt prócz członków nie przyszedł. Tak to nasi zduniacy rozumieją potrzebę spółek i dobro swego kraju! A już z gospodarzy to ani myśleć, żeby który należał do spółki; mówią, że "mają spółki w kieszeni".— Na całe Zduny jest też tylko jedna szkoła, nie rządowa, ale i ta nie ma należytego powodzenia, gdyż niektórzy tu mówią: "Jakby wszyscy umieli czytać i pisać, to któżby świnie pasł?" A jednak dziwne to, że pośród zduniaków jest tylu nieczytelnych, jednakowoż świń paść nie chcą i nie życzą sobie zapewne wcale, żeby ich dzieci były świniarkami. Szkoły jednak dla nich nie chcą. A jakże w domu kształcą dzieci? Jak przyjdzie niedziela, to kumoszki prawią o różnych zabobonach, sąsiedzi zaś schodzą się, żeby w karty pograć i z parę kieliszków wychylić. Nie wszyscy tu, rozumie się, zasługują na naganę; jest gromadka ludzi, którzy rozumieją potrzebę spółek, za co znów otrzymują od niektórych spółmieszkańców miano "oszustów", bo według nich każdy "rzetelny" człowiek będzie patrzył swojej roboty, a nie jakichś tam spółek i sklepów. O tych zaś, którzy innych do spółki namawiają, mówią, że są za to opłaceni. — Trzeba przecież wspomnieć i o tem, co zasługuje na pochwałę, a mianowicie o kółku muzycznem, istniejącem w Zdunach już od pół roku. Kółko to złożone z 10-ciu grajków gra już nieźle, a nawet było w tym roku z kompańją zduńsko-wolską w Częstochowie. Czytelnicy.

Zorza 1912 nr 12

Wieści od czytelników.
Czytelnik W. Paradziński ze Zduńskiej Woli pisze: „18 lutego odbyło się u nas w sali straży ogniowej ochotniczej ogólne zebranie członków stowarzyszenia spożywczego „Przyszłość”. Na przewodniczącego zebrania powołano wielkiego działacza społecznego, ks. Franciszka Cywińskiego, z parafii Korczewskiej, pod Zduńską Wolą. Na asesorów pp. T. Ciesielskiego, J. Kurnatowskiego, M. Grontkowskiego, P. Kaweckiego, a na sekretarza zaproszono nauczyciela, p. Ciałowicza, ze Zdun. Sprawozdanie odczytał p. Nijak. Stowarzyszenie, istniejące od r. 1907, liczy obecnie 141 członków z 10 rublowemi udziałami. Targu w ciągu roku 1911 było rb. 15,065 k. 36, w tem czystego zysku rb. 592 k. 9. Z czystego zysku, po za zwykłemi sumami, ogólne zebranie uchwaliło rb. 15 dla biednych i rb. 18 na budowę własnego domu dla hurtowni Związku Stow. spożywczych. Do zarządu powołani, pp. A. Fogel, J. Jachacz, F. Żóraw, K. Maciejewski, Ł. Najgebaer, S. Zdzienicki, J. Nijak, W. Bednarek, A. Fuks, Światły. Do komisyi rewizyjnej: pp. J. Kuźnicki, ks. Ignacy Raszka, K. Maciejewski.


Gazeta Świąteczna 1913 nr 1709

Ze wsi Zdun pod Zduńską-Wolą, w guberńji kaliskiej, piszą do nas: We czwartek 2-go października odbyło się w Zdunach poświęcenie szkoły gromadzkiej, uchwalonej jeszcze roku zeszłego. Szkoła mieści się tymczasem w domu najętym za sto pięćdziesiąt rubli rocznie, ale uchwalono wybudować dla szkoły po otrzymaniu zapomogi od rządu osobny dom murowany. Ławki i inne przybory szkolne są gotowe po Macierzy szkolnej i kółku imienia Promyka. Pierwszym nauczycielem w tej szkole został P. Hibner, człowiek ogólnie tu szanowany i gorliwy w nauczaniu. Krzywda by się stała uboższym mieszkańcom Zdun, mianowicie komornikom, gdyby dzieci ich nie korzystały ze szkoły, bo większa ich część należała do kółka Macierzy, i oni największe mają prawo do ławek. Ale żeby pomieścić wszystkie dzieci w szkole, trzebaby jeszcze co najmniej dwie nowe założyć. Tymczasem więc mogą posyłać dzieci na naukę na zmianę, za umówioną opłatą. — W środę 22-go października wynikł w Zdunach pożar w stodole Jana Florczaka i przy gwałtownym wietrze wnet się przeniósł na inne budynki. Spaliło się 5 domów i 2 stodoły z całym sprzętem tegorocznym. Poszkodowanych zostało siedem rodzin, a największe straty ponieśli komornicy, bo im się prawie wszystko spaliło. Gdyby nie dzielny ratunek zduniaków i straży ogniowej, która z trzema sikawkami przybyła ze Zduńskiej Woli, byłoby się spaliło jeszcze kilka domów, bo już się dachy zajmowały płomieniem. Czas by już było pomyśleć o założeniu w Zdunach straży, a przynajmniej oddziału straży ogniowej zduńsko-wolskiej, choćby z jedną sikawką. Na dwa tysiące ludności w Zdunach z pewnością znalazłoby się kilkunastu zuchów, którzy chętnie zapisaliby się do straży ogniowej ochotniczej. A. J.
_________________________________________________________________________________

Gazeta Łódzka 1917 nr. 150
_________________________________________________________________________________Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 33

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., K. P. sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji z d. 10 września 1918 r., poszukuje Józefa Frątczaka, zamieszkałego we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 583 i 51 K. K.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane. Lat ma od 20 do 25, wzrostu średniego.
W razie odnalezienia Frątczaka lub miejsca jego zamieszkania, należy o niem bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania go i doniesienia o tem sądowi pomienionemu.

Godzina Polski 1918 nr 183

Wypadki.
Krowa zabójcą.
We wsi Zdunach pod Zduńską Wolą onegdaj, w piątek o godz. 8-ej rano wydarzył się wstrząsający wypadek. U włościjanina Opalińskiego pasał krowę 9-letni chłopiec, Wacław Strzeliński. Chłopiec uwiesił sobie na szyi sznur, który był uwiązany u rogów krowy, nagle krowa przelęka się przejeżdżającego drogą wozu i pobiegła na oślep przez rowy, pociągając za sobą nieszczęsnego chłopca, któremu sznur zacisnął się dokoła szyi. Zduszony chłopiec napróżno się opierał rozjuszonemu zwierzęciu, które skręciło w opłotki, przyczem wleczony przez krowę chłopiec uderzył głową o węgiel murowanego budynkę, rozbijając ją w straszliwy sposób. Gdy sąsiedzi nadbiegli z pomocą i zatrzymali zwierzę, zdołali odwiązać już tylko martwe i straszliwie oszpecone zwłoki.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 2005

We wsi Zdunach pod Zduńską-Wolą w pow. sieradzkim są do nabycia narzędzia muzyczne,
stroju b. Dziesięć sztuk z dużym bębnem mosiężnym. Cena 2 tysiące marek. Wiadomość u Konstantego Króla.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 62

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swojej z d. 22 lipca 1920 r., poszukuje Józefa Sztuki, syna Józefa i Anny, lat 33, ostatnio zamieszkałego we wsi Zduny, gm. Zduńska- Wola, a oskarżonego z art. 49 i 51 K. K. oraz art. 2 dekr. z d. 30/1 1919 r. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego: wzrost średni, twarz okrągła, oczy niebieskie, włosy jasno-blond, nos średni, wąsy małe.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2907 „Rajnhold Kinderman", rzeźnictwo we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola; właściciel: Rajnhold Kinderman we wsi Zduny.
2909 „Herman Much", sklep kolonjalny i rzeźnictwo we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola; właściciel: Herman Much we wsi Zduny.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 14a

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A. sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr Nr:
3035. „Walerjan Maciaszek", rzeźnictwo we wsi Zduny, gm. Zdunska- Wola, właśc. Walerjan Maciaszek we wsi Zduny.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 18 kwietnia 1922 r.
4255 „Jan Dobranowski", sklep kolonjalny i sprzedaż wędlin we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Jan Dobranowski we wsi Zduny.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2174

Do sprzedania gospodarstwo 5-morgowe. 1 mórg sadu, budynki w dobrym stanie, sklep dobrze rozwinięty na samej granicy miasta. Konstanty Król, poczta Zduńska-Wola, Zduny, Nr 117, w pow. sieradzkim.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 76

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 5 czerwca 1923 r. następującą firmę pod Nr 72:

Chrześcijańska Spółka Tkacka w Zduńskiej-Woli, spółka z ograni­czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej - Woli". Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie przemysłu włóknistego. Wspólnikami są: 1) Antoni Afek, zamieszkały w Zduńskiej Woli, 2) Konstanty Ambrozewicz — Borzewice, pow. Łaski, 3) Jan Ambroziak — wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 4) Wincenty Banachowski — w Zduńskiej-Woli, 5) Apolinary Barski—wieś Wośniki, pow. Sieradzkiego, 6) Marjanna Barska—w Wośnikach, 7) Władysław Bednarek—wieś Zduny, pow. Sieradzkiego, 8) Antoni Bednarek — wieś Wośniki, 9) Michał Bijaczyk, 10) Walenty Birski, 11) ks. Władysław. Borek, 12) Stanisław Brzeziński, 13) Franciszek Bregier, za­mieszkali w Zduńskiej-Woli, 14) Jan Bryl — wieś Gajewniki, pow. Sieradz­kiego, 15) Henryk Caspari—-w Łęczycy, 16) Julja Czarnik—w Zduńskiej-Woli. 17) Andrzej Zaremba Cielecki — we wsi Zygry, pow. Sieradzkiego, 18) Jan Czerkaski — w Zduńskiej-Woli, 19) Bronisław Chwaliński, 20) Jerzy Dudaj, zamieszkali w Sieradzu, 21) Kazimierz Derwalski, 22) Marja Derwalska, 23) Norbert Dąbrowski, 24) Donata Dąbrowska, 25) Marjanna Dąbrowska, 26) Walerjan Formański, 27) Jan Finder, 28) Józef Finder, 29) Marjanna Finder, 30) Adam Fraszczyński, 31) Jakób Fiks, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 32) Wawrzyniec Frankowski — w Sieradzu, 33) Janina Formańska, 34) Ignacy Formański, 35) Franciszek Duszkiewicz, 36) Leon Grabski, 37) Kiljan Grabski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 38) Ignacy Gabrjończyk- wieś Biały-Ług, gm. Zduńska-Wola, 39) Feliks Gadecki, 40) Władysław Gubański, 41) Józef Fogel, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 42) Konrad Hoffman — wieś Zygry, pow. Sieradzkiego, 43) Juljusz Hesse, 44) Stanisław Hajdrych, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 45) Piotr Hajdas — w Sieradzu, 46) ks. Jan Hewelke, 47) Adolf Jencz, 48) Ludwik Jakubowski, 49) Wła­dysław Jerke, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 50) Zofja Jarecka—wieś Męcka Wola, pow. Sieradzkiego, 51) Antoni Jaruga, 52) Antoni Jędrychowski, 53) Zofja Janowska, 54) Władysław Kromołowski, 55) Jan Kałużewski, 56) Juljan Kornatowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 57) Wojciech Ko­chanowski—wieś Paprotnia, pow. Łaskiego, 58) Wincenty Krata, 59) Wincenty Kade, 60) Adam Kołakowski, 61) Władysław Kasprzak, 62) Józef Kucner, 63) Franciszek Kakowski, 64) Stefan Kapuściński, 65) Bolesław Kowalski, 66) Antonina Kowalska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 67) An­toni Kaczmarek—w Pabjanicach, 68) Józef Kornacki — wieś Górki-Zadzimskie, pow. Sieradzkiego, 69) Józef Krasowski, 70) Julja Lizjusz, 71) Fran­ciszek Latosiński, 72) Józef Łuczywek, 73) Stanisław Markiewicz, zamiesz­kali w Zduńskiej-Woli, 74) Ignacy Matusiak — wieś Czechy, pow. Sieradz­kiego, 75) Marja Macińska, 76) Antoni Micnalski, 77) Józefa Michalska, 78) Pelagja Michalska, 79) Władysław Michalski, 80) Franciszek Mąkowski, 81) Antoni Michalski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 82) Franciszek Machura — w Częstochowie, 83) Młyn Parowy w Zduńskiej-Woli, 84) Anna Michalska —w Sochaczewie, 85) Dominik Nowakowski, 86) Bronisława Nie­wiadomska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 87) Wincenty Niedźwiedzki— w Szadku, 88) Franciszek Maciejewski, 89) Józef Okrasa, 90) Jozef Olczyk, 91) Zofja Orłowska, 92) Jan Ostromęcki, 93) Karol Predel, 94) Ed­mund Pawłowski, 95) Antonina Pohl, 96) Jan Predel, 97) Magdalena Plucińska, 98) Marjan Piliński, 99) Kazimierz Piliński, 100) Bronisława Pilińska, 101) Stanisław Perkowski, 102) Henryk Przybylski, 103) Franciszek Piotrowski, 104) Ferdynand Pacelt, 105) Jan Pawlak, 106) Leońja Personówna, 107) Stanisław Pilczewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 108) Jó­zef Pilc—Ochraniew, 109) Adam Pilc—w Janiszewicach, pow. Sieradzkiego, 110) Helena Pietrzykowska, 111) Edmund Rezler, 112) Józef Rudnicki, 113) Adam Rybarkiewicz, 114) Jan Rozpędski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 115) Józef Rychlik —wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 116) Jozefa Rybarkiewicz, 117) Józef Sokołowski, 118) Zofja Stolarczyk, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 119) Szymon Smażyk—wieś Grabów, pow. Sieradzkiego, 120) Antoni Subczyński—Ochraniew, pow. Sieradzkiego, 121) Gustaw Szulc, 122) Karol Szymański, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 123) Władysław Sokol­ski-we wsi Krobanów, pow. Sieradzkiego, 124) Józef Sztama, 125) Kazi­miera Szubert, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 126) Jan Szokalski-Krobanów, 127) Ludwik Szczawiński, 128) Edward Stradowski, 129) Piotr Sobierajski, 130) Adam Świątecki, 131) Aleksander Ślubowski, 132) Franciszek Tegielski, 133) Stanisław Tarkowski, 134) Adolf Tyl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 135) Jan Twardowski—w Chodakach, pow. Sieradzkiego, 136) Ta­deusz Twardowski, 137) Marja Twardowska, 138) Tomasz Tosik, 139) Helena Ulman, 140) Wojciech Wojciszek, 141) Jan Westfal, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 142) Władysław Wawrzynkowski — w Sieradzu, 143) Józef Wagner, 144) Robert Welgusz, 145) Józef Wahl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 146) Teofil Woliwoda — Zygry, pow. Sieradzkiego, 147) Antoni Wi­dawski, 148) Władysława Wyczachowska, 149) Alojzy Wahl, 150) Antoni Wiśniewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 151) Wacław Wojciszewski - Wośnik, pow. Sieradzkiego, 152) Ludwika Wojciszewska-Wośnki, 153) Jan Wyrwas-Gajewniki, pow. Sieradzkiego, 154) Antoni Walczak, 155) ks. Władysław Wojtasik zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 156) Janina Świecka, Edmund Świecki, zamieszkali w Sieradzu, 158) Stanisław Zadworny, 159) Edgar Zajdel i 160) Jakób Zawadzki, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony, wynosi 2.850.000 mk., po­dzielonych na 570 udziałów po 5.000 mk. każdy, z kórych posiadają: 1) Jan Ambroziak, 2) Michał Bijaczyk, 3) Franciszek Bregier, 4) Jan Bryl, 5) Ignacy Formański, 6) Kiljan Grabski, 7) Ignacy Gabrjończyk, 8) Feliks Gadecki, 9) Władysław Gubański, 10) Antoni Jaruga. 11) Franciszek Latosiński, 12) Władysław Michalski, 13) Franciszek Mąkowski, 14) Antoni Michalski, 15) Franciszek Machura, 16) Franciszek Maciejewski, 17) Jan Osromęcki, 18) Karol Predel, 19) Antonina Pohl, 20) Jan Predel, 21) Marjan Piliński, 22) Franciszek Piotrowski, 23) Józef Pilc, 24) Jan Pawlak, 25) Leońja Personówna, 26) Stanisław Piliczewski, 27) Adam Pilc, 28) Helena Pietrzy­kowska, 29) Józefa Rybarkiewiewicz, 30) Zofja Stolarczyk, 31) Józef Sztama, 32) Adolf Tyl, 33) Tadeusz Twardowski, 34) Marja Twardowska, 35) Tomasz Tosik, 36) Władysław Wawrzynkowski, 37) Jan Wyrwas, 38) Antoni Walczak, 39) ks. Władysław Wojtasik, 40) Janina Świecka, 41) Jakób Zawadzki—po 1 udziale każdy, 42) Konstanty Ambroziewicz, 43) Apo­linary Barski, 44) Władysław Bednarek, 45) ks. Władysław Borek, 46) Sta­nisław Brzeziński, 47) Henryk Caspari, 48) Jan Czerkaski, 49) Kazimierz Derwalski, 50) Marja Derwalska, 51) Marcjanna Dąbrowska, 52) Franciszek Duszkiewicz, 53) Konrad Hoffman, 54) Juljusz Hesse, 55) Piotr Hajdas, 56) Adolf Jencz, 57) Antoni Jędrychowski, 58) Zofja Janowska, 59) Win­centy Kade, 60) Franciszek Kokowski, 61) Bolesław Kowalski, 62) Antonina Kowalska, 63) Stanisław Markiewicz, 64) Ignacy Matusiak, 65) Józefa Michalska, 66) Pelagja Michalska, 67) Anna Michalska, 68) Dominik Nowakowski, 69) Kazimierz Piliński, 70) Bronisława Pilińska, 71) Ferdynand Pacelt, 72) Adam Rybarkiewicz, 73) Kazimiera Szubert, 74) Ludwik Szczawiński, 75) Piotr Sobierajski, 76) Franciszek Tegielski, 77) Wojciech Wojciszek, 78) Józef Wagner, 79) Józef Wahl, 80) Teofil Waliwoda i 81) Stanisław Zadworny— po dwa udziały każdy, 82) Antoni Afek, 83) Wincenty Banachowski, 84) Walenty Birski, 85) Norbert Dąbrowski, 86) Donata Dąbrowska, 87) Jó­zef Finder, 88) Janina Formańska, 89) Władysław Jerke, 90) Władysław Kramołowski, 91) Antoni Kaczmarek, 92) Julja Lizjusz, 93) Józef Łuczywek, 94) Marja Macińska, 95) Wincenty Niedźwiecki, 96) Józef Okrasa, 97) Józef Olczyk, 98) Magdalena Plucińska, 99) Stanisław Perkowski, 100) Henryk Przybylski, 101) Edmund Rozler, 102) Józef Rychlik, 103) Jó­zef Sokołowski, 104) Szymon Smażyk, 105) Władysława Wyczakowska, 106) Aloizy Wahl i 107) Edgar Zajdol—po trzy udziały każdy, 108) Jakób Fiks, 109) Ludwik Jakubowski, 110) Adam Kołakowski, 111) Józef Kucner, 112) Antoni Michalski, 113) Zofja Orłowska, 114) Edward Stradowski, 115) Jan Twardowski, 116) Robert Welgusz, 117) Antoni Wisławski — po cztery udziały każdy, 118) Marjanna Barska, 119) Jerzy Dudaj, 120) Walerjan Formański, 121) Jan Finder, 122) Adam Fraszczyński, 123) Waw­rzyniec Frankowski, 124) Leon Grabski, 125) ks. Jan Hewelke, 126) Józef Kornacki, 127) Bronisława Niewiadomska, 128) Edmund Pawłowski, 129) Gu­staw Szulc, 130) Aleksander Slubowski—po pięć udziałów każdy, 131) Antoni Bednarek, 132) Marjanna Finder, 133) Stefan Kapuściński, 134) Józef Kra­sowski, 135) Józef Rudnicki, 136) Władysław Szokalski, 137) Jan Szokalski, 138) Stanisław Tarkowski, 139) Helena Ulman, 140) Jan Westfal, 141) Antoni Wiśniewski—po sześć udziałów każdy, 142) Andrzej Zaremba, Cielecki, 143) Jan Kałużewski, 144) Jan Rozpędzki, 145) Antoni Subczyński, 146) Karol Szymański—po siedem udziałów każdy, 147) Zofja Jarecka, 148) Wojciech Kochanowski, 149) Wincenty Krata, 150) Władysław Ka­sprzak—po osiem udziałów każdy, 151) Józef Fogel, 152) Wacław Wojciszewski — po dziewięć udziałów każdy, 153) Julja Czarnik, 154) Adam Świątecki—po dziesięć udziałów każdy, 155) firma „Młyn Parowy w Zduń­skiej-Woli", 156) Ludwik Wojciszewski — po dwanaście udziałów każdy. 157) Stanisław Hajdrych 15 udziałów, 158) Bronisław Chwaliński 16 udziałów; 159) Juljan Kornatowski i 160) Edmund Swiecki — po dwadzieścia udziałów każdy. Zarząd stanowią: 1) prezes Juljan Kornatowski, 2) wice­prezes Józef Pilc, 3) Władysław Kasprzak, 4) Jan Ostromęcki i 5) Stanisław Tarkowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. W imieniu firmy podpisują prezes zarządu lub jego zastępca oraz jeden z członków zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną na czas nieograniczony aktem z d. 15 marca 1923 r., Nr. 327, sporządzonym w kancelarji notarjusza Rokossowskiego w Zduńskiej-Woli. 

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 16


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z d. 21 stycznia 1924 r., zawiadamia, że na skutek podania Wiktorji Florczak, zamieszkałej w Łodzi przy ul. Pańskiej 103, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Rocha Florczaka, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Rocha Florczaka, męża pe­tentki, a syna Rocha i Katarzyny, lat 40 mającego, ostatnio zamieszkałego we wsi Zduny, pow. Sieradzkim, gm. Zduńska-Wola, obecnie po zaciągnię­ciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Pańskiej 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego, nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Wyżej Rocha Florczaka posiadają wiado­mości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczo­nym powyżej terminie. (Nr spr. Z. 1/24).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 8

Ogłoszenie.
Marjanna Golińska zamieszkała we wsi Zduny, pow. Sieradzkiego, poszukuje swojego męża Stanisława Golińskiego, urodz. 1877 r. we wsi Pstrkowie, pow. Łaskiego, syn Antoniego i Antoniny z Pierzaków, zawodu tkacz, zamieszkały ostatnio we wsi Zduny, gminy Zduńska Wola, pow. Sieradzkiego, który został powołany w 1914 r. do wojska rosyjskiego i dotychczas nie powrócił, ani też nie daje o sobie żadnej wiadomości.
Uprasza się wszystkie osoby posiadające wiadomości o zaginionym, mogące świadczyć o jego zaginieniu, względnie o jego istnieniu, aby o tem zawiadomili Państwową Komendę Uzupełnień Łask w Sieradzu w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego.

Gazeta Świąteczna 1926 nr 2385

Zapałki w rękach dzieci. We wsi Paprotni pod Zduńską-Wolą, w powiecie sieradzkim, kilkoro dzieci, zgromadziwszy się dnia 14-go września pod stogiem słomy, bawiło się zapalaniem zapałek. Skutek tej zabawy był taki, że poszedł z dymem nietylko ów stóg, ale również obora i cztery stodoły ze znajdującem się w nich zbożem. Spaliło się 25 korcy ziarna wymłóconego do siewu i ze trzy razy tyle w słomie.
We wsi Zdunach-Długich w tejże okolicy wynikł dnia 19-go września pożar w zagrodzie kowala J. Majchrzaka i tak szybko się rozszerzył, że z domu mieszkalnego pozostały tylko trzy ściany, a stodoła z całym zbiorem tegorocznym i kuźnia do szczętu się spaliły. I tu pożar wznieciły dzieci, pozostawione bez dozoru. Dalszemu jego rozszerzeniu się zapobiegła straż ogniowa ze Zduńskiej-Woli. Fr. Matusiak.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 53

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dn. 30 kwietnia 1927 r., zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Jana Konrada wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, ktoby wiedział o życiu lub śmierci Jana Konrada, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Ka­liszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Jan Konrad był stałym mieszkańcem wsi Zduny, gm. Zduńska Wola, pow. sieradzkiego i że w 1914 r. został powołany do armji rosyjskiej i dotąd nie powrócił.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 31 grudnia 1927 r.
8818 „Robert Szmidt" —sklep spożywczo-kolonjalny i piekarnia we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Robert Szmidt, zam. we wsi Zduny.
8829. „Marjanna Mewald" — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 r. Wła­ścicielka Marjanna Mewald, zam. we wsi Zduny.
8884. „Florentyna Kasprzak" — sklep kolonjalny we wsi Zduny, gm. Zduńska - Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1926 roku. Właśc. Florentyna Kasprzak, zam. we wsi Zduny.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a


Dnia 13 września 1928 r.
9435. „Juljusz Zajdel", sklep kolonjalno-spożywczy ze sprzedażą pieczywa i wyrobów tytoniowych we wsi Zduny-Długie, gm. Zduńska- Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Juljusz Zajdel, zam. tamże.
9457. „Jan Światowy", sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1926 roku, Właśc. Jan Światowy, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 97

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-8 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 9 listopada 1929 roku, zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Pawła Rzeźnika, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniej­szego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego termi­nu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzeli o życiu lub śmierci Pawła Rzeźnika, aby o znanych sobie fak­tach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Paweł Rzeźnik był stałym mieszkańcem wsi Zduny gm. Zduńska-Wola. (Nr. spr. I. Z. j. 349/29).
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1929 luty
_________________________________________________________________________________Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11238. „Władysław Sękowski", sklep kolonjalno - spożywczy, sprze­daż mięsa i wyrobów mięsnych w kol. Zduny, gminy Zduńska - Wola, po­wiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Władysław Sękowski, zam. w kol. Zduny.
11240. "August Szwabe", sklep rzeźniczy w kol. Zduny, gminy Zduń­ska - Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1923 roku. Właśc. August Szwabe, zam. w kol. Zduny.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:dnia 31 grudnia 1931 r.
12488. „Emma Piczman" , sklep kolonjalno - spożywczy w Zdu­nach, gminy Zduńskiej Woli, powiatu sieradzkiego. Właścicielka Emma Piczman, zam. w Zdunach. 

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 3

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Wincentego Kubiaka, w kraju nieobecnego i z miejsca po­bytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego w Zdunach, gm. Zduńska Wola, iż decyzją sądu z dnia 15 października 1932 r. do obrony praw, oraz zarządu jego majątkiem, został mianowany kurator Tomasz Ku­biak, zamieszkały w Zduńskiej Woli, Kościelna 22. (Nr. sprawy I. Z. J. 143/32).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
23. Zduny, obejmującą wieś Zduny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 36

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 5 stycznia 1933 roku.

12990. Roman Much — sprzedaż artykułów spożywczych w Zdu­nach, gminy Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 ro­ku. Właściciel Roman Much, zamieszkały w Zdunach.
12991. Kazimierz Masłowski — sklep kolonjalno - spożywczy w Zdunach, gminy Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1932 roku. Właściciel Kazimierz Masłowski, zamieszkały w Zdunach.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 15

OGŁOSZENIE Komisji Wspólnego Planu Zabudowania mZduńskiej Woli i okolic sąsiednich
z dnia 24. VII. 34. Ł. 10/34
(ustanowionej dekretem wojewody łódzkiego z dnia 4 sierpnia 1933 r. za Nr. K. B. IV-31/2.
o przystąpieniu do sporządzenia ogólnego planu zabudowania m. Zduńskiej Woli
i okolic.
Przystępując na podstawie art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 ex 1928, poz. 202) do sporządzenia ogólnego planu zabudowania wspólnie dla: 1) miasta Zduńskiej Woli, 2) wsi: Rozomyśl, Osmolin, Krobanówek, Karsznice, Zduny, Stęszyce, Krobanów, Opiesin, Ostrów, Czechy, Ogrodziska, Kolonji Maciejew, Osmolin-folwark, Henryków, Józefka, Osmolin, Opiesin, Janiszewice, Ochraniew, Ochraniew Nr. 1, Biały Łuk, majątków Karsznice, Krobanowek, folwarku Janiszewice — w gminie Zduńska Wola położonych, 3) wsi lzabelów, folwarku Tymienice — w gminie Wojsławice położonych i 4) wsi Swędziejewice, Paprotnia, Nowe Miasto, majątków Paprotnia, Swędziejewice w gminie Zapolice położonych, obejmującego obszar ok. 3000 ha, Komisja wspólnego Planu Zabudowania m. Zduńskiej Woli i sąsiednich okolic podaje o tem zgodnie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości. Z treścią mającego być sporządzonym, projektu planu zabudowania interesowani mogą zaznajomić się w Zarządzie Miejskim m. Zduńskiej Woli w okresie od dnia 15 listopada r. b. do dnia 30 listopada r. b. w godzinach od 10-ej do 13-ej codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych.
W okresie od 1 grudnia r. b. do 15 grudnia r. b. interesowani mogą zgłaszać do Komisji Wspólnego Planu Zabudowania miasta Zduńskiej Woli i okolic sąsiednich wnioski, dotyczące wyżej wymienionego planu zabudowania.
Przewodniczący Komisji:
(—) Inż. St. Boryssowicz
Starosta.

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1934 luty
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 25 luty

Awanturnik zasztyletował robotnika.
Zbrodnia obok kaplicy.
Policja otrzymała meldunek o zamordowaniu robotnika. Rano o godzinie 7-ej na przechodzącego ulica Paprocką tuż przy kapliczce przydrożnej Roberta Ultersdorfa lat 33 zam. w Zdunach-Paprockich
napadł dwudziestoletni Józef Krysiak zam. we wsi Olendry-Paprockie i zadał mu kilka ciosów śmiertelnych nożem w bok i głowę. Zabójca Józef Krysiak kilkakrotnie odgrażał się iż pozbawi życia Ultersdorfa, z którym miał osobiste porachunki. Zamordowany pozostawił żonę i kilkoro dzieci bez środków do życia.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 76

Wydział hipoteczny w Zduńskiej - Woli obwieszcza, że na dzień 30 grudnia 1935 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowej regu­lacji hipoteki dla osady włościańskiej we wsi Zduny, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego położonej, Nr. 20 tabeli nadawczej oznaczonej, przestrzeni 5 ha 420 metr. kw., należącej do sukcesorów Józefa Balle.

W powyższym terminie osoby interesowane winne zgłosić w kancelarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej-Woli prawa swoje do powyż­szej nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. hip.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 96

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 17 października 1936 r., zo­stało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Leopolda Junga, syna Fryderyka i Rozyny z Müllerów, urodz. 24 stycznia/5 lutego 1872 r., kol. Zduny, gm. Zd.-Woli, pow. sieradzkiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego stawił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Leo­polda Junga, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Leopold Jung był stałym mieszkańcem kol. Zduny, gm. Zd.-Wola, pow. sieradz­kiego, nr sprawy Co. 882/36.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
17. Z gromady w. Zduny: wieś Zduny.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 23

Wydział Hipoteczny w Zduńskiej - Woli obwieszcza, że na dzień 30 czerwca 1937 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych re­gulacji hipotek dla:
1) osady włościańskiej we wsi Zduny, gminy Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego położonej, pod nr 91/95 w tabeli nadawczej zapisanej, skła­dającej się z gruntu o przestrzeni 1 morga 253 prętów i budynków, na­leżącej do Józefa - Henryka i Zofii, małżonków Badowskich;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipotecznego w Zduńskiej - Woli prawa swoje do wy­żej wymienionej nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. nr 21/37.

 Orędownik 1937 nr. 107

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 46

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 21 maja 1938 r., zostało wszczę­te postępowanie o uznanie za zmarłego Stanisława Cieślaka, syna Jana i Marianny z Grobelnych, urodz. 25 kwietnia 1900 r. w Zdunach, gm. Zd. Wola.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciw­nym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Sta­nisława Cieślaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie, nadto Sąd nadmienia, że Stani­sław Cieślak był stałym mieszkańcem wsi Zduny, gm. Zd. Wola. nr spr. Co. 237/38. 
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 styczeń
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1951 nr 120

Wspaniałe obchody w całym województwie
(Telefonem od korespondentów i przedstawicieli „Dziennika")
W wielką manifestację na rzecz walki o Pokój i wykonanie Planu 6-letniego przerodził się tegoroczny obchód Święta Pracy. W przeddzień święta w zakładach pracy, w szkołach, gromadach, spółdzielniach produkcyjnych odbyły się uroczyste akademie, a w dniu 1 Maja setki tysięcy ludzi wyległo na ulice miast i wsi, aby zamanifestować swą niezłomną wolę realizacji hasła frontu narodowego.
Szli obok siebie w pochodach 1-majowych robotnicy, chłopi, inteligenci pracujący i żołnierze, szła radosna i rozśpiewana młodzież.(...)
ZDUŃSKA WOLA
Już w przeddzień 1 Maja miasto pięknie udekorowano. Balkony i okna strojne były czerwienią; przy Pl. Stalina i ul. Łaskiej ustawiono 2 bramy triumfalne.
W czasie pochodu, w którym wzięło udział ponad 8 tys. osób, wypuszczono kilkaset gołębi. Na czele pochodu szły poczty sztandarowe i przodownicy pracy, niosąc wstęgi, na których uwidoczniono procentowe wykonanie przez nich norm produkcyjnych. Wyróżniły się barwne zespoły sportowe Włókniarza, Stali, Szkoły Technicznej, Pedagogicznej i Ogólnokształcącej. Wojsko maszerowało w szeregach razem z robotnikami i uczniami. Członkowie Koła Ligi Lotniczej przy Gimn. i Liceum Ogólnokształcącym zademonstrowali piękne modele samolotów, a Zduńsko-Wolskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego na gustownie udekorowanym wozie z przyczepką umieściły eksponaty obrazujące osiągnięcia produkcyjne załogi ZPB. W pochodzie brały również udział drużyny harcerskie ze wsi Gajewniki, Smolina*, Krobanów i Zduny. (Z. O.)
WARTA
W uroczystościach 1-majowych w Warcie wzięło udział ok. 4 tys. mieszkańców miasta oraz gmin Bartochów i Rossoszyca.
Na czele pochodu szły poczty sztandarowe, następnie młodzież szkolna, robotnicy, rolnicy, sportowcy oraz organizacje społeczne.
Po południu odbyły się pokazy tenisa stołowego, pokaz boksu oraz mecz piłki nożnej, a następnie zabawa ludowa. (A)


*Osmolina? Przypis autora bloga.
_________________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 2009/4
_________________________________________________________________________________

1 komentarz: