-->

czwartek, 2 maja 2013

Zamość

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zamoźcie, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zamoscie att Grabna, parafia grabno, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Bielinski.

Słownik Geograficzny:
Zamoście, wś nad rz. Grabią, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Grabno, ma 7 dm., 37 mk., 167 mr. Wchodziła w skład dóbr Grabno. W 1827 r. było 10 dm., 69 mk. Na początku XVI w. dziesięcinę z łan. km. i fol. pobierał pleban w Grabnie (Łaski, L. B., I, 469). W r. 1552 Andrzej Wązik (Wężyk) płaci od 4 os., 11 łanu a Jan Wązik od 4 os. (Paw., Wielk., II, 241).

Spis 1925:
Zamość, wś, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13, inne zamieszkałe 3. Ludność ogółem: 114. Mężczyzn 50, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 114. Podało narodowość: polską 114.

Wikipedia:
Zamość-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Gazeta Warszawska 1826 nr 52

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 1 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana w Kaliszu przed W. Stanisławem Kobyłeckim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich Siedlce, oraz Dóbr Ziemskich Grabno, składaiących się z wsi folwarczney Grabno, z młyna wodnego i z wsi zarobney Zamoście, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych, każdych oddzielnie. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b., a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1829. — Dobra Siedlce przynosiły roczney dzierżawy złotych Polskich 3410, Dobra Grabno złotych Polskich 3430. — Warunki do licytacyi każdego czasu przeyrzane bydź mogą u powyżey wypisanego Rejenta. — Kalisz dnia 24 Marca 1826 roku. Leon Nowierski.


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 69

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż w dniu 20 Maia r. 1829 o godzinie 9 z rana przed W. Franciszkiem Baierem, Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w Kaliszu odbywać się będzie publiczna licytacya, na trzechletnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Siedlce, tudzież Grabno i Zamoście, składaiących się z wsi folwarczney Siedlce, z młynka Kurek, z wsi folwarczney Grabno, z młyna wodnego i z wsi zarobney Zamoście, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r: b: a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1832. Siedlce przynoszą teraz czynszu dzierżawnego rocznie złp: 3,300. Grabno złp: 3,200. w Kaliszu dnia 21 Marca 1829 r. Leon Nowierski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 32

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza niniejszem iż na żądanie Norberta Zbijewskiego Dziedzica dóbr Jnczewa, w Jnczewie Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu w Kaliszu u Franciszka Nowickiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu mieszkającego obrane mającego. Aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika Sądowego w dniu 1/13 Maja 1842 r. zdziałanym zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie „Dobra Ziemskie Grabno"— Składające się z folwarku Grabno, i z wsi zarobnej Zamoście, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej Gminie Grabno położone, (w których jest kościoł parafialny).
Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego Obywatela kraju, z własnych funduszów utrzymującego się, w wsi Korczyskach Powiecie Szadkowskim mieszkają­ cego dziedziczne. Obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym: w gruntach ornych klassy III i IV i V około morg 263, w łąkach około morg 81, w pastwiskach około morg 50, w placach pod zabudowaniami, podwórzach i ogrodach około morg 45, w błotach wodach wygonach i nieużytkach około morg 250 czyli razem około włok 22 morg 29 miary nowopolskiej.
Oprócz tego z strony dóbr Woli Wężykowej exystuje kontrowers, w grun­ tach około morg dwie, i z strony Miasta Widawy w łęgu i w łąkach; dochodzenie których zastrzeżonem jest dla nowo nabywcy, Xięże zaś grunta i łąki oraz place pod zabudowaniami zajmują około morg 43.
Włościan pańszczyznę robiących jest: zagrodników 9, z tych siedmiu robią po dni trzy a dwóch po dni dwa na tydzień; oraz komorników dwóch robiących po jednym dniu w tydzień, i oprócz tego inne powinności dworowi odbywają w akcie zajęcia wyszczególnione.
Czynszownicy niestali: 1. Wojciech Adamczewski, i 2. Piotr Smaczny, od których czynsz wynosi rocznie rubli 22 kop. 5o.
Jnwentarza gruntowego żywego i martwego w dobrach tych niemasz. Zabudowania zaś dworskie i wiejskie, w dobrach tych istniejące budowane są z drzewa bardzo w nędznym stanie zostają.
Dzierzawcą dóbr tych jest Stefan Madaliński, z których łącznie z przyległemi dobrami Siedlce płaci rocznej dzierżawy po 1245 rubli srebrnych, która to dzierżawa służy temuż przez lat jedynaście poczynając od dnia 12/24 Czerwca 1842 roku.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Piotrowi Giżyckiemu jako ustanowionemu dozorcy; Józefowi Elzanowskiemu Wójtowi Gminy Grabno, Józefowi Hermanowi Sojeckiemu debentowi w dniu 1/13 Maja 1842 roku; zaś Fabijanowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego w dniu 29 Czerwca (11 Lipca) t. r. wręczony i zostawiony. Następnie Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dóbr tych w dniu 11/23 Lipca 1842 roku wniesiony; a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 15/27 t. m. i roku wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunał Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń. Warunki licytacyi i przedaży dóbr tych w Biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Nowickiego każden z interessentów przejrzeć sobie może. —
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 26 Sierpnia (7 Września) 1842 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 17/29 Lipca 1842 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 21 Maja (2 Czerwca) 1865 r.
7. Grabno i Zamoście z wszystkiemi przyległościami i, przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 285 kop. 92 i pół, vadjum do licytacji rs 1080, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8064, przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.  (...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 296

(N. D. 6526) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hyp. dóbr Grabno.
1. Klary Teresy z Szymanowskich Jasińskiej wdowy i jej dzieci: a) Pauliny z Jasińskich Jana Ciechanowskiego żony, b) Izabeli Aleksandry 2-ch imion z Jasińskich Jana Grabowskiego żony, c) Maksymiljana Modesta Jasińskiego, d) Aleksandry Franciszki Teresy 3-ch imion Jasińskiej, e) Teodory Teofili Matyldy Jana Zalewskiego żony, f) Juljanny Zofii 2-ch imion i Zofii rodzeństwa Jasińskich. 2. Masy likwidacyjnej po Salomonie Nathanie młodszym. 3. Krystjana Bogumiła Gumprychta. 4. Józefa Kołaczkowskiego. 5. Bogumiła Kołaczkowskiego. 6. Feliksa Kołaczkowskiego. 7. Nepomucena Jana Wawrzeńca i Franciszki rodzeństwa Stokowskich SS rów niegdy Dominika Stokowskiego. 8. Anieli zamężnej Prażmowskiej i 9. Piotra Łagiewskiego, oraz do niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-rów niegdy 1. Franciszka Bielskiego. 2. Feliksa Kołaczkowskiego. 3. Ksawarego Stokowskiego. 4. Dominika Stokowskiego. 5. Mikołaja Stokowskiego wierzycieli hyp. dóbr pomienionych.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Grabno i Zamoście z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim, Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 285 k. 22 1/2, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 8 (20) Sierpnia 1864 r. N. 13490, są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 21 Maja (2 Czerwca) 1865 r. poczynając od godziny 10-ej z rana w Kancelarji hypotecznej przed Stanisławem Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępca, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadjum do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1080, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8064.
Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 1 (13) Grudnia 1864 r.
Prezes, Chełmski.
za Pisarza, Kiedrzyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
7. Grabno i Zamoście z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w O-gu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 547 kop. 77 1/2 iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Milewskim dnia 9 (21) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,800, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8.064, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu massy likwidacyjnej po Salomonie Nathanie młodszym, Krystyna Bogumiła Gumprichta, Nepomucena Jana, Wawrzyńca i Frańciszki rodzeństwa Stokowskich, SS-rów Dominika Stokowskiego Anieli zamężnej Prażmowskiej, Piotra Łagiewskiego tudzież 2-o dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Frańciszka Bielskiego oraz Feliksa Kołaczkowskiego, Józefa Kołaczkowskiego, Bogumiła Kołaczkowskiego, Ksawerego Stokowskiego i Dominika Stokowskiego z powodu wierzytelności na rzecz ich w Dziale IV wykazu hypotecznego dóbr powołanych mieszczących się.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 142

N. D. 5168. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie sukcesorów i nabywców praw do spadku niegdy Dominika Stokowskiego przychodzących, a najprzód po jego synu Ksawerym Stokowskim pozostałych dzieci: 1) Władysława Stokowskiego kolonisty we wsi Milejówie Powiecie Nowomińskim; 2) Dominika Stokowskiego dzierżawcy młyna wodnego we wsi Krzepców; 3) Marjanny z Stokowskich Adama Śliwińskiego żony, w asystencji i z upoważnienia męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Śliwińskich we wsi Podolinie, dalej zaś nabywców praw od współsukcesorów, a mianowicie: 4) Apolonji z Otockich po Ksawerym Stokowskim pozostałej wdowy, a obecnie Jana Czaplickiego żony z upoważnienia i w asystencji tegoż męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Czaplickich właścicieli folwarku Podolina; 5) Walerjana Czaplińskiego obywatela we wsi Podolinie Powiecie Petrokowskim; 7) Fabjana Kuleszy Rejenta i żony jego Pelagji z Powiadowskich z upoważnienia męża czyniącej, czyli obojga małżonków Kulesza w mieście Kaliszu zamieszkałych, a wszystkich zamieszkanie prawne w obecnym przedmiocie u swego obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i tamże zamieszkałego subhastacją dóbr poniżej wymienionych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności, a mianowicie: z sumy złp 42,000 na dobrach Grabno, Zamość, Siedlce i Korczyska, początkowo na Dominika Stokowskiego ubezpieczonych pięć szóstych części, to jest kwoty rs. 5,250 z procentem po 5% za lat 5 ubiegłych i dalszym od dnia 13 (25) Stycznia 1870 r. liczącym się, tudzież z sumy złp. 19,230 gr. 8 na tychże dobrach hypotekowanej takichże pięciu szóstych części, czyli rs. 2,403 kop. 78 z procentem 5% od dnia 13 (25) Stycznia 1870r. przypadającym, z potrąceniem z tego wszystkiego kwoty rsr. 900 przez Lubinkowskiego nabytej, nadto w poszukiwaniu kosztów wyrokiem Trybunału Kaliskiego na dniu 6 (18) Marca 1870 r. zapadłym w ilości rs. 50 zasądzonych, tudzież kosztów wyjęcia i doręczenia tytułów i egzekucji subhastacyjnej od Piotra Łagiewskiego i Józefa Hermana dwóch imion Stojeckiego, jako właściciela obdłużonych dóbr Grabno i Zamość z przyległościami tudzież dóbr Siedlce i części Korczyska lit В z przyległościami w tychże dobrach Okręgu Szadkowskim, a mianowicie: pierwszego w wsi Grabno, a drugiego na folwarku Korczyska, nomenklaturze Kośne zamieszkałych prawnie przypadających, zajęte i zaaresztowane zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Andrzeja Lubinkowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 28 Kwietnia (10 Maja) 1870 r. rozpoczętym, a w dniu 1 (13) Czerwca kontynowanym. zaś w dniu 5 (17) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Grabno i Zamoście, a następnie protokółem w dniu 5 (17) Czerwca 1870 r. rozpoczętym, a dnia 6 (18) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Siedlce i Korczyska lit. В z wszelkiemi przyległościami, których opis jest następujący:
I. Dobra ziemskie Grabno i Zamość, jedną księgą wieczysto objęte i tytuł własności na Piotra Łagiewskiego uregulowany mające, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu, zaś Kasy Okręgowej w Łodzi, składają się z wsi Grabno i wsi uwłaszczonej Zamoście, odległe od miast: gubernjalnego Petrokowa wiorst 43, powiatowego Łasku wiorst 17, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 78, Widawy wiorst 5, Zduńskiej woli wiorst 74*, Burzenina wiorst 11, Łodzi wiorst 49; graniczą na wschód słońca z dobrami Siedlce, na południe z dobrami Roguźnia, na Zachód z miastem Widawą i wsią Górkami, na północ z wsiami Grabicą i Wolo-wężykową.
Zabudowania folwarczne Grabno są następujące: l) dwór w połowie murowany a w połowie z drzewa gontami kryty o ośmiu pokojach, za dworem ogród owocowy i warzywny, przed dworem jest dziedziniec z klombami; 2) oficyna murowana z piwnicami gontami kryta; 3) kloaki z drzewa; 4) owczarnia; 5) stodoła o trzech klepiskach; 6) spichrz i lamus; 7) obora; 8) stajnia i wolarnia, wszystko z drzewa słomą i gontami kryte, pomiędzy temi budowlami jest ogród warzywny i płoty chróściane i z żerdzi, z bramą wjezdną; 9) karczma z drzewa w której szynkuje Hersz Liberman pachciaż; 10) zajazd bez pokrycia i wrotni; 11) czworaki dla służby dworskiej; 12) chlewik; 13) dwa doły kartoflane z drzewa budowane; 14) kuźnia w pruski mur stawiana, w której mieszka kowal Antoni Staniszewski, który pobiera ordynarją i zasługi za wszelką robotę dworską, wszystkie te budowle są w złym stanie; przez te dobra przechodzą dwie rzeczki Grabica i Widawka. Na wsi uwłaszczonej Zamość jest tylko gruntu dominialnego około mórg 18 do gruntów folwarcznych wliczonych.
Owczarz Stanisław Janiszewski utrzymuje tu owiec 250 na paszy, za co z mieszkaniem i rolą ma płacić po kop. 75 od owcy, zaś pachciaż Hersz Liberman z 1 1/2 morgi gruntu i z pachtu krów 20 płaci rocznie od każdej po rs 10.
Rozległość dóbr tych jest około włók 25 gruntu klasy П, Ш, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 10, łąk włók 2, pastwisk włók 4, ogrodów mórg 15, pod zabudowaniami i cmentarzem mórg 15, pod wodami włoka 1, pod zaroślami, droga mi, miedzami i nieużytkami włók 7.
Inwentarze są następujące: koni roboczych 17, wołów 4, krów 24, jałowizny sztuk 20, wozów na żelaznych osiach kolejnych 3, pługów 6, bron żelaznych 4, młocarnia i sieczkarnia zużyte. Włościanom wsi Zamościa służy prawo pastwiska w miejscach oznaczonych, zbierania suszu w zaroślach i łowienie ryb jak akt zajęcia wskazuje.
Walenty Kudaj posiada młyn wodny na folwarku Grabno prawem wieczystej dzierżawy z obowiązkiem opłaty laudemium po 10% i czynszu corocznie po rs. 45, tudzież dawania otrąb po korcy 12 i dopełniania mlewu bezpłatnie.
Pomiędzy gruntami folwarcznemi jest 5 kawałków gruntu po proboszczowskiego 12 żołnierzom wysłużonym rozdanych. Podatków z dóbr tych opłaca się razem rs. 170 kop. 3, które to dobra w posiadaniu samego właściciela Piotra Łagiewskiego zostają.
II. Dobra ziemskie Siedlce i Korczyska litera В., jedną księgą wieczystą objęte, składające się z folwarku i wsi uwłaszczonej Siedlce, których tytuł własności na Piotra Łagiewskiego, jest uregulowany, tudzież z wsi Korczyska-szlacheckie lit. B. i nomenklatury Kośne na Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego, tytuł własności uregulony, mających, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-Wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, kasy okręgowej w Łodzi, parafii Grabno.
Odległe są od miasta gubernjalnego Petrokowa wiorst 41, powiatowego Łasku wiorst 16, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 80, Widawy wiorst 7, Zduńskiej-Woli wiorst 14, Burzenina wiorst 11, Łodzi 47. Graniczą na wschód z wsią Korczyska księże obecnie rządowe i wsią Osiny, na południe z wsiami Patoki i Roguźnia, na zachód z folwarcznemi gruntami Grabna i wsią Zamościem, na północ z wsią Wolą-Wężykową i Osinami.
Zabudowania w tych dobrach, a mianowicie na folwarku Siedlce, są następujące: 1. Dwór z drzewa, słomą i gontami kryty, o trzech stancjach, z sienią, kuchnią i komorą, w którym mieszka Walenty Papiewski dzierżawca tego folwarku, od roku 1852, który miał płacić dzierżawy w pierwszych trzech latach po rsr. 1,050, a w następnych po rsr. 1,200 rocznie, lecz wyrokiem Sądu polubownego cenę dzierżawną z roku czwartego o rs. 450, a z następnych lat o rs.300 rocznie zniżono i z tytułu uwłaszczenia po rsr. 363 kop. 66 rocznie strącać dozwolono, a z tytułu innych pretensji Papiewskiemu, rsr. 1,706 kop. 42 1/2 zasądzono, od Łagiewskiego pod nieustąpieniem z dóbr, które dotąd zatrzymuje; 2. Przystawka obok dworu z drzewa, w tyle jest ogród warzywny i owocowy płotem z żerdzi ogrodzony; 3. Budynek z drzewa dla inwentarzy; 4. Studzienka cembrowana; 5. Czworaki z drzewa; 6. Dwojaki takież na pomieszkanie ludzi dworskich; 7. Obora, stajnia i wozownia pod jednym dachem; 8. Podmurowanie i szczątki drzewa po spalonej stodole; 9. Owczarnia murowana; 10. Zrąb murowany po spalonej stodole z spichrzem; 11. Studnia z słupem; 12. Trzy doły kartoflane z drzewa, wszystko w miernym stanie.
Rozległość dóbr tych jest około włók 32 mórg 26, gruntu klasy II, III, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 11, zarośli włók 2, pastwisk włók 2 mórg 8, brzeziny mórg 8, kapuśniku i stawu mórg 1, pod wodami mórg 1, zarośli i nieużytków włók 8 mórg 8, lasu sosnowego od lat 20 do 40 włók 8, około dworu są dwie sadzawki, a w polu trzecia.
Mosiek Horowicz rości pretensję do prawa wieczystej dzierżawy 4 włók gruntu z lasem, z możnością wycięcia takowego Uwłaszczeni włościanie mają prawa pasania inwentarzy w miejscach oznaczonych i prawo zbierania suszu w zaroślach, a grunta swe od dworskich mają odseparowane. Owczarz Jan Zawadzki ma tu na paszy owiec sztuk 400, bierze ordynarją z kawałkiem roli i płaci rocznie po kop. 75 od owcy.
Na folwarku zaś Korczyska-Szlacheckie lit В., z nomenklaturą Kośne, zabudowania są następujące: 1. Dworek z drzewa słomą kryty; 2. Stodoła o dwóch klepiskach; 3. Spichrz zrujnowany; 4. Owczarnia i obora pod jednym dachem; 5. Dom z drzewa pod słomą; 6. Stodoła z bali, około zabudowań są ogródki warzywne i ogrodzenie z żerdzi. Dobrom tym ma służyć prawo wspólności boru do dóbr Korczysk po proboszczowskich należącego, pod administracją rządu zostającego, tudzież ma tu zachodzić kontrowers o mórg około 117 z wsi rządowej Zagliny.
Rozległość folwarku Korczysk jest około włók 3 mórg 9, a nomenklatury Kośne, około włóki jednej gruntu klasy II, III, i IV, a mianowicie: w przybliżeniu w Korczyskach gruntu ornego włók 3, łąki mórg 6, dróg i nieużytków mórg 3, zaś w Kośnem gruntu ornego mórg 26, łąki mórg 2, pod zabudowaniami i nieużytków mórg 2.
Józef Małachowski zadzierżawił folwark Korczyska na lat 9, w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 1,800, zaś Marjanna Gwiazdecka zadzierżawiła około mórg 2 1/2, z nomenklatury Kośne na lat 9 w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 135, reszta zaś zostaje w posiadaniu właściciela Sojeckiego.
Podatki z dobr tych opłacają się: z folwarku Siedlce rs. 180 kop. 21, z folwarku Korczysk z nomenklaturą Kośne rsr. 50 kop. 44 1/2.
Obszerniejszy opis dóbr tak zajętych obejmuje protokół zajęcia, u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego, Patrona Trybunału w Kaliszu, tamże zamieszkałego, pozostający, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży, tak w Kancelarji Pisarza Trybunału, jako u tegoż Patrona Jabłońskiego, przejrzane być mogą.
Akta zajęcia wyż z daty powołane doręczonemi zostały w kopjach: Józefowi Gadomskiemu. Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku, tudzież Mikołajowi Twardowskiemu Wójtowi gminy Wola-Wężykowa, a to w dniu 8 (20) Czerwca 1870 r. przez woźnego Franciszka Tyszkowskiego, oryginały zaś prawnie są zawidymowane, po czem takowe akta w dniu 12 (24) Czerwca t. r. do właściwych ksiąg wieczystych wniesionemi zostały, a pod dniem dzisiejszym w biurze Pisarza Trybunału w księdze na ten cel przeznaczonej są zarejestrowane.
Sprzedaż dóbr tych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dwóch oddziałach, a mianowicie: oddzielnie dobra Grabno i Zamość, a oddzielnie także dobra Siedlce i Korczyska z przyległościami.
Pierwsze zaś ogłoszenie warunków tej sprzedaży, nastąpi na audjencji tegoż Trybunału, w dniu 20 Sierpnia (1 Września) 1870 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1871 nr 87

N. D. 2477. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe po:  
7. Franciszku Bielskim, wierzycielu sumy rs. 4,500 pod Nr. 11, rs. 971 kop. 10 pod Nr. 13 i rs. 7,500 pod Nr. 14 i 18ab działu IV wykazu hypotecznego dóbr Siedlce, a pod Nr. 5, 7 i 8, 11ab tegoż działu, wykazu dóbr Grabno i Zamoście z Okręgu Szadkowskiego hypotekowanych.
Oraz że do regulacji tych spadków, oznaczony został, w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, ostateczny termin na d. 3 (15) Listopada 1871 r.
Kalisz d. 14 (26) Kwietnia 1871 r.
J. Korycki.

Dziennik Warszawski 1873 nr 79

N. D. 2247. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu 3-ch publikacji warunków i rozpoznaniu sporów, wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 10 (22) Listopada 1870 r. zapadłym Trybunał wyrokiem na dniu 4 (16) Grudnia t. r. wydanym, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 5(17) Stycznia 1871 r. oznaczył, w terminie tym najprzód zapadłym wyrokiem wszelkie spory oddalono, i taksę w terminie prekluzyjnym nakazano, a następnie dobra Grabno i Zamość za sumę rs. 10,000, zaś dobra Siedlce i Korczysko* za sumę rs. 15,000 tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego zasądzono. Po oddaleniu następnie odwołania się wywłaszczonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 13 (25) Maja 1871 r. wyrokiem Rządzącego Senatu na dniu 1 (13) Października t. r. wydanym, subhastujący prawa swe odstąpili Teofilowi Łagiewskiemu, tak że z pomiędzy nich pozostał tylko Walerjan Czapliński wierzycielem sumy rs. 1,490 i gdy subhastację zawiesił, do dalszego popierania wyrokiem Trybunału na dniu 25 Kwietnia (7 Maja) 1872 r. wydanym podstawieni zostali Józef Ciesielski we wsi Rybny, Konstancja Ciesielska i Józef Kozłowski w imieniu i na rzecz nieletnich Jana, Marjanny, Franciszki, Heleny i Kazimiry rodzeństwa Ciesielskich czyniący, we wsi Maszewie, tudzież Zuzanna z Turskich Grabska we wsi Sniatowa powiecie Łęczyckim zamieszkali, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mający, przez tegoż Patrona czyniący. Następnie zaś wyrokiem Trybunału na dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r. wydanym, do łącznego popierania tej subhastacji i Walerjana Czaplińskiego, przez Patrona Jabłońskiego czyniącego umocowano, i zarazem termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dniu 11 (23) Października r. b. godzinę 10 z rana oznaczono, w którym to terminie ta sprzedaż na audjencji Trybunału nastąpi.
Vadium na oddział I dóbr Grabno i Zamość w sumie rs. 1,000, zaś na oddział II dóbr Siedlce i Korczysko w sumie rs. 1,500 w gotowiźnie ma być złożonem.
Kalisz d. 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r.
Asesor Kologjalny, J. Migórski.
W skutek nieodbytej sprzedaży w terminie powyżej oznaczonym, Jakób Preger Negocjant z Kalisza podstawiony został wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 13 (25) Października r. b. w osadzie Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału do dalszego popierania tej sprzedaży w następstwie tego wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 1 (13) Listopada r. b. zapadłym, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dzień 26 Grudnia (7 Stycznia) 1872/3 r. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 1 (13) Listopada 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.
Gdy wskutek założonej skargi do Senatu przez Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego i Piotra Łagieskiego na wyroki Sądu Apelacyjnego z dnia 13(25) Maja 1871 r. i Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 5 (17) Stycznia 1871 r. Termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Grudnia 1872 r. (7 Stycznia) 1873 roku) spadł, przeto po załatwieniu sporów przez wyrok Rządzącego Senatu daty 30 Grudnia 1872 r. (11 Stycznia 1873 r.) wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 5 (17) Kwietnia r. b. zapadłym, termin powtórny do odbycia ostatecznego przysądzenia tych dóbr na dzień 18 (30) Maja r. b. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 5 (17) Kwietnia 1873 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*dotyczy również wsi Kośne

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 16

Subhasty. W końcu ubiegłego miesiąca następujące dobra, wystawione na sprzedaż przez prywatnych wierzycieli hypotecznych, zostały sprzedane w tutejszym sądzie okręgowym: Grabno powiatu łaskiego z folwarkiem Zamoście, 573 morgi 205 prętów, nabył St. Mianowski za rs. 7000;—

 Ziemia Sieradzka 1927 luty

gm. Wola Wężykowa.
W dniu 24 listopada 1926 r. i 21 stycznia 1927 roku odbyły się posiedzenia Rady Gminnej gm. Wola Wężykowa, na których postanowiono:
1) Uchwalić budżet na czas od 1-I do 31 -III 1927 r. w dochodach i wydatkach nie przekraczających 1/4 sumy budżetowej za rok 1926.
2) Uchwalić budżet na czas od 1 kwietnia 1927 do 31-go marca 1928 r. w dochodach i wydatkach wynoszący 23.285 zł. Na wyróżnienie zasługują następujące pozycje budżetu:
Jedno stypendjum dla ucznia szkoły rol. w Sędziejewicach w wysokości 330 zł.
Zapomoga dla straży pożarnej 200 zł.
Ofiara na Ligę Obrony Powietrznej Państwa 200 zł.
3) Podwody do wyjazdów za ściąganiem zaległych podatków, grzywien z orzeczeń administracyjnych i wyroków sądowych uchwalono żądać od zalegających płatników.
4) By umożliwić intensywniejszą pracę komisji sanitarnej składającej się obecnie z 3-ch osób. Rada Gminna postanowiła powiększyć liczbę członków tej komisji, wybierając do niej dalszych 9 mieszkańców gminy.
5) Ustalono grunta w poszczególnych wsiach gminy, wymagające zalesienia.
6) Rada gminna wypowiedziała się jednogłośnie za przyłączeniem wsi Grabno i folw. Grabno do sołectwa wsi Zamość.
7) Rada gminna stwierdziła, że Radny gminy Stanisław Kiejnich wyprowadził się z gminy, wobec czego postanowiła powołać na członka Rady Gminnej ostatniego zastępcę Andrzeja Walczaka, mieszkańca wsi Sobiepany
8) Rada Gminna postanowiła zwrócić się z prośbą do Wydziału Powiatowego o zaprojektowanie budowy drogi bitej Sędziejewice-Grabia-Ptaszkowice, i wstawienia do budżetu powiatowego kredytu na budowę tej drogi. Gmina ze swej strony zobowiązuje się dostarczyć wymaganą ilość kamienia, żwiru, i piasku oraz środków przewozowych.
9) Uchwalono nazwę gminy Wola-Wężykowa ze względu na to, że siedziba gminy znajduje się od kilkunastu lat w Sędziejewicach zmienić na Sędziejewice.
10) Rada Gm. stwierdzając zły stan drogi idącej od Korczysk do Siedlec postanowiła wezwać Komisję Drogową do zajęcia się naprawą tej drogi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
19. Zamość, obejmującą: folwark Grabno, młyn Grabno, wieś Grabno, wieś Zamość.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych dóbr następujących:
OKRĄG ŁÓDŹ.
12. GRABNO i ZAMOŚCIE, powiatu łaskiego: 1) Helenę Rokossowską i 2) Udzia­łowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli.

 Orędownik 1938 nr. 94

Pożary. W końcu ub. tygodnia we wsi Zamość, gm. Sędziejowice, w zagrodzie Ruśniaka powstał pożar, który przeniósł się na sąsiednie budynki. Ogółem spłonęły doszczętnie trzy zagrody i większa ilość narzędzi rolniczych. Straty wynoszą około 15 000 zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza