-->

czwartek, 2 maja 2013

Żagliny

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zagliny, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność królewska, 19 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zagliny, parafia sędziejowice, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: prymas ksze.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zagliny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Sędziejowice, własność rządowa. Ilość domów 23, ludność 148, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Żagliny,  kol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Sędziejowice; kol. ma 32 dm., 332 mk., 729 mr.; os. leś. 1 dm., 5 mk., 15 mr.; os. karcz. 1 dm., 7 mk., 3 mr. W 1827 r. było 23 dm., 148 mk. Na początku XVI w. są tu wyłącznie łany kmiece dające dziesięcinę na stół arcybiskupi zaś plebanowi za kolędę po groszu (Łaski, L. B., I, 467). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552 wś Żagliny miała 12 osad., 5 łan. (Pawiń., Wielkop., II, 240).

Spis 1925:
Żagliny, wś, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 74. Ludność ogółem: 513. Mężczyzn 246, kobiet 267. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 513. Podało narodowość: polską 513.

Wikipedia:
Żagliny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

OSP, ZABYTKOWA CHATA I DAWNA GAJÓWKA
Gazeta Warszawska 1825 nr 49

Kommissyia Woiewództwa Kaliskiego.
Do powszechney podaie wiadomości, iż następuiące Dobra Rządowe są do nowego od dnia 1 Czerwca 1825 r. wydzierżawienia, na zasadzie postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 24 Stycznia 1818 r., to iest.
I. W Obwodzie Sieradzkim.
1) W Ekonomii Męka.
c. Klucz Sędzieiewice, składaiący się; z wsiów Siedzieiewic, Lucieiowa i Zagliny, z Folwarku Sędzieiewice, z propinacyi, na lat ośm pro 1825/1833 za opłatą roczney summy dzierżawney zł: Pol: 7911.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 87

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. W wykonaniu dwóch reskryptów kommissyi rządowey przychodów i skarbu d. 27 stycznia r. b. nro. 25,553f444,10,71f2,086, 10,876f2,101, 3,318f687 d. 3 lutego r. b. nro. 5,864f1,254 i 3,980f869, zasadzaiących się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod d. 19 sierpnia 1828 r. zapadłym, kommissya woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż: 1. w dniu 21 maia) 1830 r. 2.w dniu 24maia) 1830 r. poczynaiąc zawsze od godziny 3ciey z południa odbywać się będzie w iey biórze na sali zwykłych posiedzeń, publiczna licytacya na sprzedaż następnych dóbr rządowych, toiest : ad 1. Wsi Łuszczanowic z propinacyą i lasami teyże wsi przyległemi, w ekonomii Gidle, powjecie Radomskim, obwodzie Piotrkowskim położoney. ad 2. Klucza Sędzieiowic, z folwarku tegoż nazwiska, wsiów Lucieiowo, Sędzieiowice Zagliny, propinacyi, młyna Sędzieiowice i lasu przyległego, składającego się a w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie, ad 1. Od summy złp. 32,805 gr. 28. ad 2. od summy złp. 100,561 — 15. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon, ad 1. w summie złp. 1,524 gr. l4. ad 2. ditto — 4,867 — 6. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego, ad 1. w summie złp. 27,000. ad 2. detto — 37,500. zaciągniętą, od którey przez następne 24 lat wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iakoto: ad 1. w ilości złp. 735 gr. 17. ad 2. ditto — 725 — 22. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złóżyc wadium: ad 1. w summie złp. 4,128 gr. 29. ad 2. ditto — 11,234 — 12. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany zaraz będzie złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biórze kommissyi woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabelą źródła intraty wykazuiącą na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwych ekonomii naddzierżawców, i urzędów leśnych, do których stosowna wyszła dyspozycya. Działo się w Kaliszu dnia 6 mca marca 1830 roku. Radca stanu prezes. Piwnicki. Za sekretarza ilnego Welinowicz.

Dziennik Powszechny 1831 nr 322

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi następne od 1 Czerwca 1832 r. dobra Rządowe, a mianowicie:  
12. W ekonomii Męka.  
B. Na d. 23 Grudnia r. b. klucz Sędzieiewice na lat 6 pro 1832/38 czyniący rocznego dochodu złp. 6504 gr. 28, do którego należą. a) Wsie Lucieiów, Sędzieiewice i Zagliny, b) Folwark Sędzieiewice. c) Propinacya. d) Młyn.  
(...) Termina wyżey oznaczone odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z południa od godziny drugiey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie Dóbr w mowie będących do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci, w Biórze Sekcji Dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący winien przed przystąpieniem do Licytacyi usprawiedliwić: I. Świadectwem Kommissarza obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym obwodzie iest znany iako dobry i zamozny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien; tudzież: II. Swiedectwem dziedzica Dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się w zupełności uiścił, i iest zamożnym gospodarzem, i że z Włościanami dobrze obchodził się; nakoniec obowiązany zostaie III. Złożyć Vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z Dóbr, o których possessyą ubiega się. Vadium to nie utrzymuiącemu się przy Licytacyi, natychmiast zwróconem będzie. Prezes Szmidecki. Sekretarz Jlny. Bromirski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 116

(Ν. D. 2391) Sąd Poprawczy Wydziału Piotrkowskiego.
W dniu 6(18) Grudnia r. z. żyd nieznajomy lat dwadzieścia kilka liczący, wzrostu wysokiego, twarzy okrągłej rumianej, dobrze w sobie otyły, oczu wytrzyszczowatych, włosów na głowie jasno blond nа wierzchu przyciętych, a po bokach na pejsaki zapuszczonych któremu na brodzie zapuszczał się zarost rudawy, ubrany w szlafrok zwierzchni z baściku w czarne i żółte pasy już przeszarzany, a pod szlafrokiem w ciemną suknią żydowską, na głowie mający kaszkiet całkiem ze skury siercią koloru wiśniowego pokrytej z daszkiem, wynajął w mieście Łasku na furmana do Działoszyna Tomasza Łarutkę włościanina z wsi Gorczyna pod Łaskiem leżącej który tam na tenczas był własnemi parą końmi mianowicie: klaczą gniadą łysą na nogę prawą przednią kulawą, lat 12 mającą i wałachem srokatym lat 2 mającym, w homontach chłopskich do woza kutego z leterkami* i jednym półkoszkiem zaprzężoną, w lesie Zaglińskim pomiędzy Pustkowiem Ulesie i Zaglinami stojącym w Powiecie Szadkowskim położonym żyd wyżej opisany śmiertelnie zadawszy ranу Tomaszowi Łarutce którego życia pozbawiły, pozostawił go, a z końmi i wozem przejechawszy przez wieś Zagliny, Pustkowie Oszczywilk wsie Patoki oraz Chrząstawy ujechał ku Działoszynu i gdy po dotąd odkrytym być nie może, Sąd niniejszem wzywa tak wszelkie władze jako też publiczność ażeby wrazie powzięcia wiadomości o przestępcy tym natychmiast, onego ująć i zabezpieczyć a następnie pod bezpieczną strażą tu do Sądu albo najbliższej władzy odstawić starały się lub wreszcie wiadomość jaką o nim albo też o uprowadzonych koniach i wozie powziąść będą mogły, Sądowi naszemu spiesznie udzielić raczyły.  
Piotrków d. 29 Kwietnia (11 Maja) 1839 r.
Sędzia Prezydujący, Łaguna.

* (nieczyt.)

Zorza 1918 nr 4

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
P. St. Głębocki-Żagliny. Okazowy numer i żądaną broszurę wysyłamy. Prosimy bardzo o rozpowszechnianie „Zorzy”, „Zjednoczenia Ludowego” i korespondencje.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 36

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Łodzi wpi­sano następujące firmy pod Nr Nr:
7237 „Stanisław Śniady". Tartak. Firma istnieje od d. 1 stycznia 1921 r. w Zaglinach, gm. Wola-Wężykowa. Właśc. Stanisław Śniady, zam.— tamże.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
21. 6. 1928 L. B. P. 4211 Kółko Rolnicze „Snop" w Zaglinach, pow. Łaski.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 13

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 16 stycznia 1931 roku, obwie­szcza, że na skutek podania Marjanny Stępień, zamieszkałej w Brodni, gm. Buczek, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Kacpra Stępienia za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Kacpra Stępienia, męża petentki, a syna Wojciecha i Józefy z Szaflików, urodzonego w Żaglinach, pow. łaskim, w dniu 20 kwietnia 1890 roku, za­pisanego do ksiąg ludności stałej gm. Wola Wężykowa, wsi Żagliny, obecnie, po powołaniu w 1911 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy PI. Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uzna­nie go za zmarłego.


Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Kacpra Stępienia posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, do sprawy Z. 1785/30.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
20. Zagliny, obejmującą wieś Zagliny.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1933 czerwiec

W zagrodzie Jana Bilasa we wsi Żagliny gminy Sędziejowice powiatu łaskiego wykryto doskonale urządzoną mennicę fałszywych 10-złotówek.
Wyciskano sztancami mosiężne krążki, następnie je posrebrzano i puszczano w obieg.
Jako członków szajki aresztowano małżonków Bronisława i Józefę Stachurskich łódź (Przemysłowa 8), Władysława Kolskiego z Sikawy pod Łodzią i Bronisława Kolskiego  ze Starego Rokicia, Józefa Szkoblewskiego, galwanizatora ze wsi Stoki, Bilasa i Maksa Tonna, rytownika (Sucha 3).

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 14 czerwiec

Pięciu bandytów przestanie zagrażać
kupcom i mieszkańcom wiosek.
Łódź, 13 czerwca. W dniu wczorajszym na terenie powiatu łaskiego aresztowano dwóch niebezpiecznych bandytów, ukrywających się już przeszło miesiąc przed pościgiem policyjnym. Aresztowani zostali: 30-letni Stanisław Staszczyk, zamieszkały we wsi Chrósty, gminy Chociw, oraz 19 letni Jan Mirowski, zamieszkały we wsi Zegliny, powiatu łaskiego.
Wymienieni poza szeregiem drobnych przewinień mają na sumieniu dokonanie przed kilku dniami zuchwałego napadu rabunkowego na zagrodę Kacpra Nowaka, zamieszkałego we wsi Kurek-Grabowski, pod Łaskiem.
Napad ten został wyreżyserowany w najdrobniejszych szczegółach przez Staszczyka, posiadającego za sobą bujną przeszłość kryminalną.
Staszczyk dla ułatwienia napadu podpalił jedną ze stodół w graniczącej z Kurkiem-Grabowskim wsi Grabowie. Gdy stodoła stanęła w płomieniach mieszkańcy Kurka-Grabowskiego pośpieszyli w kierunku ognia. Moment ten wykorzystali obaj bandyci i wtargnęli do zagrody Kacpra Nowaka. Staszczyk
zażądał wydania pieniędzy, zaś Mirowski z rewolwerem w dłoni stanął w wejściu do chaty.
Napotkawszy na odmowę Staszczyk dobył rewolweru i strzelił kilkakrotnie raniąc ciężko w głowę Kacpra Nowaka i lżej w plecy żonę jego — Walerję. Oboje rannych Staszczyk zaczai bić rękojeścią rewolweru, chcąc w ten sposób zmusić ich do wskazania skrytki z pieniędzmi.
Krzyki Nowaków zaalarmowały sąsiadów, wobec czego bandyci nic nie zrabowawszy zbiegli. Rannych Nowaków przewieziono na kurację do szpitala.
Staszczyk i Mirowski osadzeni zostali w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 24

Wszczęcie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.
Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 15 października 1936 r., ogłasza, że na skutek podania Michała Karpińskiego, zamieszkałego we wsi Górki - Drabińskie, gm. Sędziejowice, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Magdaleny Karpińskiej za zmarłą i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa Magdalenę Karpińską, córkę Jana i Antoniny z Kaflaków, urodzoną w Żaglinach, gm. Wola - Wężykowa, pow. łaskiego w dniu 13 maja 1890 roku, ostatnio zamieszkałą we wsi Żaglinach, gm. Sędziejowice, która w roku 1911 wyjechała do Niemiec, niewiadomą z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawiła się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgo­wego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie jej za zmarłą.
Nadto I Wydział Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionej Magdaleny Karpiń­skiej, posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 332/36.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 24

Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 15 października 1936 r., ogłasza, że na skutek podania Michała Karpińskiego, zamieszkałego we wsi Górki Grabińskie, gm. Sędziejowice, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Antoniego Karpińskiego za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Antoniego Karpińskiego, syna Jana i Antoniny z Kaflaków, urodzonego w Żaglinach, gm. Sędziejowice w dniu 28 marca 1892 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Żaglinach, gm. Sędziejowice, który w roku 1914 został powołany na wojnę światową, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarii Wydziału Cywilnego, Sądu Okręgo­wego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I Wydział Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Antoniego Karpiń­skiego, posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 332/36.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 51

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgod­nie z decyzją z dnia 17 kwietnia 1939 r., ogła­sza, że na skutek podania Romana Karpińskie­go, zamieszkałego we wsi Żagliny, gminy Sę­dziejowice, poczta Sędziejowice, pow. Łask, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Ignacego Karpińskiego za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Ignacego Karpińskiego, ojca petenta, a syna Jana i Elżbiety z Majchrzaków, urodzonego we wsi Żagliny, gm. Sędziejowice, p. Sędziejowice, pow. Łask, w dniu 6/18 sierpnia 1874 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Żagliny, gm. Sędziejowice, pow. łaskie­go, który w dniu 10 stycznia 1917 roku zmarł w niewoli niemieckiej, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kance­larii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto I Wydział Cywilny Sadu Okręgowe­go w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Ignacego Karpińskie­go posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczo­nym wyżej terminie do sprawy nr Co. 34/39.

Dziennik Łódzki 1953 nr 57

Kobiety wiejskie z woj. łódzkiego czynem czczą dzień 8 marca
  •  Nowy komitet założycielski
  •  Zwiększenie odstaw mleka
  •  Wzmożenie hodowli
Za przykładem pracujących i kobiet miast, tysiące mieszkanek wsi, członkiń spółdzielni produkcyjnych i robotnic rolnych w PGR-ach zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich ZSCh, uczci dzień 8 marca czynem produkcyjnym.
Członkinie 90 Kół Gospodyń Wiejskich w pow. łaskim podjęły zobowiązania dotyczące zwiększenia hodowli trzody i drobiu, podniesienia mleczności krów, organizowania konkursów hodowlanych.
W Żaglinie 30 członkiń miejscowego koła postanowiło przekroczyć plan obowiązkowych odstaw mleka o 4000 litrów, oraz dostarczyć w ciągu roku na spęd gminny (poza obowiązkowymi odstawami) 50 tuczników o łącznej wadze co najmniej 5.500 kilo. Gospodynie z Dąbrowy Rusieckiej zobowiązały się do 8 marca zorganizować w sąsiedniej gromadzie Koło Gospodyń Wiejskich, i Słowa dotrzymały i w dniu 1 marca w Kolonii Dąbrowa Rusiecka zwerbowały do nowopowstałego koła 18 członkiń.
W Okupie Wielkim żony członków spółdzielni produkcyjnej oraz żony chłopów gospodarujących indywidualnie dopilnują, aby wiosenna akcja siewna przebiegała sprawnie i terminowo, aby wszyscy tamtejsi rolnicy przeprowadzili siew rzędowy zbożem kwalifikowanym oraz aby pomoc sąsiedzka była wykonana we właściwym czasie i za ustawowym wynagrodzeniem.
Prezes zarządu gminnego ZSCh w Widzewie Kazimiera Markowska i przewodnicząca Gminnej Rady Kobiecej Janina Beze postanowiły wraz z kilku aktywniejszymi członkiniami zorganizować do 8 marca bm. w gr. Kolonia Wola Zaradzyńska komitet założycielski i czuwać nad tym, aby ten komitet w jak najkrótszym czasie zawiązał spółdzielnię produkcyjną.
Do zarządu wojewódzkiego ZSCh codziennie napływają nowe zobowiązania.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza