-->

czwartek, 2 maja 2013

Bojanów

Spis 1925:
Bojanów, kol., pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 170. Mężczyzn 85, kobiet 85. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 170. Podało narodowość: polską 170.

Wikipedia:
Bojanów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1931 10 grudzień

WYSIEDLENIE Z PASA GRANICZNEGO.
Starostwo Wieluńskie z dniem 1 grudnia b. r. na zasadzie art. 11 rozporządzenia P. Prezyd. Rzplitej zabroniło zamieszkiwać w pasie granicznym na przeciąg lat 3-ch znanym przemytnikom, na terenie Wielunia i pow. wieluńskiego.
(...) Z powiatu wieluńskiego: Biskup Wal. i Kasperek Jan ze Skomlina Cieślak Roch z Bojanowa,


Echo Sieradzkie 1932 4 listopad

ZGUBIONO października r. b. portfel zawierający między in. 11 weksli 7 wystawionych po [1]00 zł. każden przez Gustawa Taczanowskiego z Rudy na zlecenie Joska Kamionera z Wielunia 4 z nich płatne 7 stycznia 1933 r. i 3 płatne 12 stycznia 1933 r. Trzy z pośród zgubionych weksli płatnych 7 stycznia żyrowane były przez Joska Kamionera oraz 4 weksle zapłacone już w terminach przez wystawców: Rajmunda Szeląga z Bojanowa na zł. 450. Stanisława Furmana na 123 zł., Jakóba Cabana na 148 zł. i Jana Wójcika na 171 zł. zamieszkałych w Skomlinie oraz kartkę wydaną przez p. Taczanowkiego na odebrane 15 metrów jęczmienia — unieważniam — Josek Kamioner. Wieluń ul. Barycz 10.

Znalazca za oddanie powyższych otrzyma odpowiednią nagrodę.

Echo Łódzkie 1933 listopad

Strażacy w roli Indian.
Porąbali toporkami wyrostka. 
Wieluń, 22 listopada. (Od wł. kor.) Na zabawie tanecznej we Wróblewie  urządzonej staraniem miejscowego Oddziału Straży Pożarnej — doszło do krwawej bijatyki, w której wzięli udział nawet gospodarze strażacy.
Bójka, która wynikła prawdopodobnie z osobistych porachunków między młodzieżą męską z innej wsi zakończyła się tem, że jeden z uczestników zabawy Idasiak Antoni lat 17 mieszkaniec wsi Bujanowice gm. Skomlin został okrutnie przez strażaków
pobity toporkami i w stanie b. ciężkim przewieziony [do] szpitala W. W. Św. w Wieluniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
1. Bojanów, obejmującą: kol. Bojanów, Two Toplin I, Tow. Toplin II, Two Toplin III.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 5

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 3 marca 1937 r. Nr. SPB. V. 1/1/3
w sprawie strefy nadgranicznej.
Na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27. XII. 1927 roku o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 117 poz. 996) po porozumieniu z władzami wojskowymi oraz celnymi zarządza się co następuje.
§ 1.
Strefa nadgraniczna obejmuje obszar leżący wzdłuż linii granicznej, do którego wchodzą następujące miejscowości i osiedla położone w powiecie wieluńskim:
3) W gminie Skomlin: Toplin, kol. Bojanów, Zadola, kol. Klasak i wieś Skomlin.
4) W gminie Mokrsko: Wróblew, wieś Kik, folw. Kik, folw. Wróblew, Smugi, Grześlaki i folwark Grobla.
§ 2.
Granicą zewnętrzną strefy nadgranicznej jest linia granicy Państwa, granicą wewnętrzną jest oznaczona w terenie linia oddzielająca obszar strefy nadgranicznej od reszty obszaru Polski i przebiegająca w powiecie wieluńskim jak następuje: Od punktu zetknięcia się wspomnianej linii, wyznaczonej w województwie poznańskim z rzeką Prosną, linia ta biegnie na przestrzeni około 700 m. dolnym biegiem rzeki, środkiem koryta, do punktu w którym rzeka Prosną styka się z gminami Bolesławiec i Chotynin, a następnie wzdłuż południowej linii granicznej gminy Bolesławiec i dalej wzdłuż południowego skraju szosy idącej z Bolesławca do Wójcina aż do punktu, gdzie szosa ta krzyżuje się z granicą gminy Dzietrzkowice; w obrębie gminy Dzietrzkowice biegnie ona wzdłuż południowego skraju szosy idącej na Wójcin - Łubnice do traktu Dzietrzkowice—Klasak, a następnie wzdłuż południowego skraju tegoż traktu do granicy gminy Skomlin. Cały odcinek wspomnianej wyżej szosy w obrębie gminy Dzietrzkowice oraz trakt na Klasak jest ze strefy nadgranicznej wyłączony. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej miejscowości: kolonię Andrzejów, wsie Łubnice i Dzietrzkowice, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianej szosy i traktu względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż wspomnianych dróg.
W gminie Skomlin linia ta w dalszym ciągu biegnie od granicy gminy Dzietrzkowice wzdłuż południowego skraju traktu Klasak—Skomlin, a następnie wzdłuż południowego skraju szosy Skomlin—Mokrsko do granicy gminy Mokrsko. Trakt Klasak—Skomlin i szosę Skomlin— Mokrsko wyłącza się ze strefy nadgranicznej. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej kolonie Klasak i wieś Skomlin, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianego traktu i szosy, względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż, wspomnianych dróg.
W gminie Mokrsko linia ta biegnie od granicy gminy Skomlin wzdłuż granicy między wsią Wróblew a kolonią Zbęk do granicy gminy Skomlin (części wschodniej) i w dalszym ciągu wzdłuż granicy gminy Mokrsko i Skomlin aż do punktu stycznego gmin Mokrsko Skomlin i Praszka.
W gminie Praszka - biegnie ona od granicy Mokrsko po linii granicznej gminy Praszka z gminą Skomlin aż do miejscowości Aleksandrów, następnie wchodzi w gminę Praszka, i biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy gruntów mieszkańców - folw. Kiczmachowskie, wsi Kowale, folw. Zawisna, wsi Skotnica, dociera do szosy wiodącej z Rudnik do Praszki, przecina ją i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowego skraju szosy Praszka—Rudniki—Jaworzno, aż do granicy z gminą Rudniki. Wieś Strójec włącza się do strefy nadgranicznej wraz z gruntami należącymi do mieszkańców tej wsi, bezpośrednio do niej przylegającymi.
W gminie Rudniki — granica strefy nadgranicznej biegnie w dalszym ciągu od granicy z gminą Praszka wzdłuż południowego skraju szosy wiodącej z Praszki przez Rudniki do Jaworzna aż do punktu, gdzie szosa ta przecina się z linią kolejową, wiodącą z Wielunia do Krzepic, wreszcie wzdłuż linii kolejowej Wieluń—Krzepice aż do punktu zetknięcia się z granicą powiatu częstochowskiego, po czym opuszczając linię kolejową zwraca się w kierunku południowym i biegnie na południe wspólną granicą województw łódzkiego i kieleckiego do punktu zetknięcia z korytem rzeki Piskorki, położonego na północny zachód od zachodniej krawędzi kol. Lutrowskie w gminie Kuźniczka, pow. częstochowskiego.
Miejscowości Rudniki i Jaworzno, linia kolejowa oraz cały odcinek szosy, biegnący od granicy gminy Praszka przez Rudniki od Jaworna wyłącza się ze strefy nadgranicznej.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w. z. (—) Wendorff
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza