-->

czwartek, 2 maja 2013

Wrzesiny

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wrzesiny, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wrzesiny, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dłuzewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wrzesiny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 43, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Wrzesiny, wś i folw. nad rzką Grabią, pow łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin, odl. 9 w. od Łasku. Wś ma 5 dm., 48 mk., folw. 1 dm., 14 mk. W r. 1827 było 5 dm., 43 mk. Folw. W. rozl. mr. 154: gr. or. i ogr. mr. 89, łąk mr. 12, pastw. mr. 42, lasu mr. 7, nieuż. mr. 4; bud. mur. 1, drew. 4. Na początku XVI w. dziesięciny z wszystkich ról dawano pleb. w Marzeninie. Kmieci nie było, tylko zagrodnicy. Siedziała tu podobno zdawna szlachta h. Jelita. W r. 1553 sa tu dwie cząstki szlach. bez kmieci, po 1 łanu.

Spis 1925:
Wrzesiny, wś i kol., pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 9, kol. 7. Ludność ogółem: wś 50, kol. 58. Mężczyzn wś 27, kol. 28, kobiet wś 23, kol. 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 50, kol. 58. Podało narodowość: polską wś 50, kol. 58.

Wikipedia:
Wrzesiny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 91

(N. D. 1949) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Wiadomo się czyni o toczących się postępowaniach spadkowych po osobach zmarłych:
2, Macieju Oszkowskim właścicielu dóbr Jastrzębice z przyległościami z okręgu Sieradzkiego, połowy dóbr Wrzosiny z przyległościami z okręgu Szadkowskiego, i wierzycielu summy rs. 2130 na dobrach Wola Czarniska z tegoż okręgu hypotecznie ubezpieczonej;
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznaczony jest termin na dzień 18 (30) Października r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 5 (17) Kwietnia 1847 r.
Nepomocen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 127

(N. D. 2518) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:
1. Po Józefie Katarzynie z Malewskich Oszkowskiej, Wiktoryi z Oszkowskich Karśnickiej i Honoracie Oszkowskiej jako współwiérzycielkach summy rs. 2130 z procentem na dobrach Wola Czarniska z Ogu Szadkowskiego zahypotekowanej, i współwłaścicielkach dóbr Wrzesiny i Stypuły z przyległościami z tegoż Ogu niemniej po tych samych Wiktoryi z Oszkowskich Karsnickiej i Honoracie Oszkowskiej jako współwierzycielkach summy rs. 1375 k. 69 1/2 z procentem na dobrach Jastrzębice z Ogu Sieradzkiego ubezpieczonej.  
2. Po Jadwidze z Dłużewskich 1 ślubu Karsnickiej, 2 Maciejewskiej jako współwłaścicielce dóbr Wrzesiny i Stypuły z przyległościami w Ogu Szadkowskim położonych,  
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza się.  
Kalisz d. 21 Maja (2 Czerwca) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 229

(N.D. 5241) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci: 1. Celestyna Stokowskiego współwłaściciela dóbr Wrzęsiny z Okręgu Szadkowskiego, oraz współwierzyciela ostrzeżenia o uznanie za nienależną sumy rs. 3000, na tychże dobrach w dz. IV. pod Nr. 1 dla Anny Wolickiej ubezpieczonej, w tymże dziale ad 1 zapisanego, jak niemniej współwierzyciela ostrzeżenia względem skutków procesu przeciwko tejże Annie Wolickiej o kwotę rs. 2700, na dobrach Lichawa A Okręgu Szadkowskiego, mających jedną hypotekę z dobrami Kostrzyce w dz. IV. pod Ńr. 8 zamieszczonego, na poczet której z pożyczki odnowionej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego upłaconą jest kwota rs. 105, w depozycie władz tegoż Towarzystwa znajdująca się, i (...)
Otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin na dzień 7 (19) Kwietnia 1863 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 18 (30) Września 1862 r. Szamota Rościszewski.

Gazeta Świąteczna 1912 nr 1632

Sprzedam gospodarstwo: 28 morgów ziemi z zasiewami, w tem 3 morgi łąki. Budynki nowe. Cena stała 5200 rubli, prócz tego pozostaje 1000 rubli Towarzystwa. Józef Sobiraj we wsi Wrzesinach, gmina Pruszków, poczta Łask, w guberńji piotrkowskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 20

Sąd pokoju III okr. pow. Łaskiego w Zelowie, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Kazimierza Skorek, ostatnio zamieszkałego we wsi Wrzesiny, gm. Pruszków, pow. Łaskiego, oskarżonego z art. 581 K. K. Rysopis i znaki szczególne oskarżonego nieznane.

Osoby i urzędy, którym znane jest miejsce zamieszkania oskarżonego, winny wskazać je sądowi.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 2009

Sprzedam gospodarstwo 20-morgowe. Ziemia dobra, a 2 morgi wybornej łąki. Dwa sady. Dom i obora murowane, stodoła drewniana, studnia z drenów. Gospodarstwo wzorowe, bez długów, w dobrem miejscu, mila do koleji i miasta powiatowego. Cena 70 tysięcy marek; część może być na spłatę. J. Bednarkiewicz we Wrzesinach, gmina Pruszków, poczta Łask.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
11. Kolonja Wrzesiny, obejmującą: kolonję Stypuły, wieś Wrzesiny, kolonję Wrzesiny, kolonję Marzenin I, 
kolonję Marzenin II.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1937 nr. 128

Tego samego dnia o godz. 24 wybuchł gwałtowny pożar we wsi Wrzesiny gm. Pruszków . Na szkodę Ignacego Bednarkiewicza spłonęła cała zagroda gospodarska, obora, stodoła oraz różnego rodzaju drobny inwentarz. Straty są znaczne. W obu wypadkach dochodzenie prowadzi policja.

Dziennik Łódzki 1953 nr 100

W gminie Pruszków młodzież i starsi żyją przygotowaniami do wielkiego święta
W całej gm. Pruszków, czy to w spółdzielniach produkcyjnych Okup Wielki, Okup Mały i Zielencice, czy w każdej z 12 gromad wiele mówi się o przygotowaniach do należytego uczczenia 1 Maja.
I nie tylko mówi się, lecz przyśpiesza wykonanie podjętych zobowiązań.
Niezależnie od normalnych prac w polu chłopi z Sycanowa naprawiają nawierzchnię drogi przez wieś, oczyszczają rowy, przeprowadzają walkę z chwastami i ze szkodnikami roślin.
Wrzesiniacy również żwirują drogę gromadzką i wysadzają po obydwu jej stronach smukłe drzewka. Ci, którzy posiadają poletka rzepaku, ramami chwytnymi wyławiają żarłoczne żuczki słodyszka. Poza tym wszyscy bez wyjątku przyśpieszają sadzenie ziemniaków.
— Bo jakeśmy się zobowiązali, że na 1 Maja ma być koniec z sadzeniem, to musi być koniec!
W Rossoszy 83 obecnych na zebraniu gospodarzy i gospodyń podjęło współzawodnictwo z sąsiadami z gr. Wrzesiny.
— Drogę wyreperujemy jeszcze lepiej niż oni, a w sadzeniu ziemniaków też się nie da my wrzesiniakom.
— A ja proponuję jeszcze jedno zobowiązanie — rzekł prezes gromadzkiego koła ZSCh. — Niech każdy z nas o miesiąc skróci termin obowiązkowej odstawy tuczników — zgoda?
I wszyscy bez wyjątku podnieśli ręce.
Mieszkańcy Sięganowa przebudowują mostek na drodze i porządkują drogę. Poza tym zobowiązali się zakończyć sianokosy o tydzień wcześniej niż w roku ub. oraz po żniwach wykonać wszystkie podorywki ściernisk i siew poplonów do 15 sierpnia.
W Marzeninie realizację zobowiązań 1-majowych widać na każdym kroku. Młodzież zbiera złom i makulaturę. Mężczyźni i kobiety pracują przy uporządkowaniu drogi przez wieś, na skwerkach pojawiają się kwiaty.
Również dla uczczenia Święta Pracy gromada podjęła cenne zobowiązania długookresowe, a więc: do 15 maja ukończyć sadzenie ziemniaków, założyć pólka chwytne do walki ze stonką, jak najczęściej przeglądać uprawy ziemniaczane, sianokosy ukończyć przed okwitnięciem traw, zaraz po żniwach rozpocząć omłoty i natychmiast wykonać obowiązkową odstawę zboża, jak najrychlej wykonać podorywki i zasiać poplony, w terminie rozpocząć jesienną akcję siewną, używając tylko ziarna kwalifikowanego, wykopki ziemniaków zakończyć do 28 października, a po ukończeniu wszystkich prac polnych przeprowadzić konserwację wszystkich maszyn i narzędzi rolniczych.
W dniu 1 Maja, poza manifestacją w Łasku, w kilku punktach gminy Pruszków odbędą się akademie oraz zabawy ludowe.
C. M.

Dziennik Łódzki 1963 nr 73

Pożary w województwie

Kilka groźnych pożarów zanotowano na terenie województwa. (...) We Wrześni, pow. Łask pożar wybuchł w zabudowaniach Mieczysława Kubiaka i Józefa Skrzypińskiego. Spłonęły dwie szopy, dach na budynku mieszkalnym i obora. Stodoła, obora i dach na domu spaliły się we wsi Monice, pow. Sieradz.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza