-->

piątek, 3 maja 2013

Wrzosy

Słownik Geograficzny:
Wrzosy, por. Dzierżązna Rządowa.

Spis 1925:
Wrzosy-Ługi, wś, pow. sieradzki, gm. Dzierżązna. Spisano łącznie z wsią Dzierżązna.

Wrzosy, obecnie część wsi Dzierzązna w gminie Warta.

1992 r.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XII. Obszar gminy wiejskiej Rossoszyca dzieli się na gromady:
1. Dzierżązna, obejmującą: wieś Dzierżązna, folwark Dzierżązna, osadę Dzierżązna Młyn, wieś Wrzosy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza