-->

piątek, 3 maja 2013

Zaspy Miłkowskie

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zaspy, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zaspy att Miłkowice, parafia miłkowice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Ignacy) Lipski, łowczy wschowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zaspy miłkowskie, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Miłkowice, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 177, odległość od miasta obwodowego 5.

Słownik Geograficzny:  
Zaspy Miłkowskie,  wś nad rz. Wartą, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Miłkowice, odl. od Turka 28 w., ma 26 dm. i (wraz z Miłkowicami) 562 mk., 51 os., 179 mr. W r. 1827 było 17 dm., 177 mk. Na obszarze wsi gorzelnia i wiatrak. Na początku XVI w. wś należała do par. Skęczniew. Kmiecie nie dawali nic plebanowi zaś rybacy tylko po pół grosza na kolędę (Łaski, L. B., I, 405).

Spis 1925:
Zaspy Miłkowskie, wś, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 53. Ludność ogółem: 303. Mężczyzn 158, kobiet 145. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 303. Podało narodowość: polską 303.

Zaspy Miłkowskie, obecnie część wsi Zaspy w gminie Warta.

 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1825 nr 50

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Ma zaszczyt ninieyszem Szanowną Publiczność zawiadomić, że dnia 4go Maia r. b. o godzinie 9tey zrana w mieście Powiatowem Warcie w Biórze W. Pawła Dembskiego Notaryusza Publicznego Powiatu Wartskiego, odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie Sądownie Aktem z dnia 19 Stycznia r. b. przez podpisanego zaiętych Dóbr Miłkowic, z przyległemi folwarkami Strachocice i Zaspy Miłkowskie, oraz zarobną wsią Miłkowic, i t. p. przyległości, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem nad samą rzeką Wartą położonych; wydzierżawienie to na lat trzy po sobie idących poczynaiąc od Sgo Jana czyli od dnia 24 Czerwca 1825 r. nastąpi. — Te Dobra czyniły intraty czyli dzierżawy rocznie przeszło 9000 zł: Pol. — Warunki zaś do teyże licytacyi w Biórze W. Pawła Dembskiego Notaryusza Powiatu Wartskiego w Warcie każdego czasu od godziny 9tey zrana do godziny 12tey w południe, a od godziny 2giey do godziny 4tey po południu przeyrzane bydź mogą. — Chęć przeto dzierżawienia maiących, na termin i w mieysce wyżey oznaczone zaprasza. — W Kaliszu dnia 10 Marca 1825 r.
Nepomucen Ziałkowski K. T. C.

Gazeta Warszawska 1828 nr 83

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Zawiadomia ninieyszem Szanowną Publiczność, że dnia 10 Maia r. b. o godzinie 11 zrana w mieście Powiatowem Warcie, w Biórze W. Woyciecha Morkowskiego, Rejenta Powiatu Wartskiego odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie sądownie aktem z dnia 12stego i 13 Marca r. b. przez podpisanego zaiętych dóbr Miłkowic z przyległościami, Zaspy Miłkowskie, Strachocice, wieś zarobna Miłkowice i młyny Strachockie, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem, nad samą rzeką Wartą położone; wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. i te dobra czynią dotąd roczney dzierżawy 5500 zł. Pol. Warunki zaś do tey licytacyi w Biórze W. Morkowskiego Rejenta, w każdym czasie przeyrzane bydź mogą.
Kalisz dnia 18 Marca 1828 roku,
Nepomucen Ziałkowski
Komornik T. C.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 117

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Miłkowice składaiące się z wsi folwarczney Zaspy, z, wsi zarobney Miłkowice wsi folwarczney Strachocice, i Pustkowia młyny Strachockie zwanego, z wsystkiemi przyległościami i użytkami w powiecie Wartskim, obwodzie Kaliskim położone, przez licytacyą publiczną d. 8 czerwca r. b. przed Wnym Woyciechem Markowskim Reientem powiatu Wartskiego, wmieście Warcie, w kancelaryi iego o godzinie 10 zrana, rozpocząć się maiącą, na lat 3 poczynaiąc z dniem Sgo Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione będą. —Warunki pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, każdy z interessentów w biórze tegoż Reienta w czasie właściwym przeyrzeć i odczytać może. — Dobra te przynosiły dotąd coroczney dzierzawy po 5600 złp. — Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Kalisz d. 23 kwietnia 1831 r. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 55

(N. D. 1133) Dobra ziemskie Miłkowice złożone z folwarku Zaspy z folwarku i wsi zarobnej Strachocice z wsi zarobnej Miłkowice i Pustkowia Młyny Strachockie zwanego w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położone, które dotąd przynoszą corocznej dzierżawcy po złp. 11,125 przez licytacyą publiczną w terminie dnia 19 Kwietnia (1 Maja) r. b. w mieście Warcie przed Wawrzeńcem Janczewskim Rejentem Powiatu Wartskiego w Kancellaryi jego o godzinie 10 z rana na lat trzy uważając od Śgo Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione zostaną, a to wedle warunków u tegoż Rejenta odczytać się mogących.
Kalisz dnia 8 (20) Lutego 1840 roku.
Wincenty Gustowski K. S. G. M.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 42

Pisarz Trybunału Cywilnego Iej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości iż na żądanie Tomasza Bogdańskiego właściciela dóbr Kotowic i Mierowa w Pcie Lelowskim Guber: Krakowskiej czyli teraz Kieleckiej położonych, tamże w Kotowicach zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne co do tego interessu u ustanowionego swego pełnomocnika Stanisława Brzezińskiego Patrona przy Trybunale tutejszem w Kaliszu zamieszkałego, obrane mającego, za które tenże Patron obecne wywłaszczenie popiera, aktem zajęcia przez Wincentego Gustowskiego Komornika przy tutejszym Trybunale w dniach 20 i 22 Kwietnia (2 i 4 Maja) 1840 r. spisanym na sprzedaż publiczną dobra ziemskie Miłkowice składające się z wsi zarobnej Miłkowice, z wsi i folwarku Zaspy, z folwarku i wsi zarobnej Strachocice oraz Pustkowia Młyny Strachockie, z wszelkiemi przyległościami i użytkami w Pcie Wartskim Ob: i Gub: Kaliskiej, gminie Miłkowice położone, sukcessorów beneficyalnych po Józefie Lipskim jako to: 1. Antoniogo Kożuchowskiego we wsi Zbiersku Pcie Kaliskim zamieszkałego. 2. Sukcessorów Niemojewskiego Ignacego to jest: a. Józefa Hr. Melżyńskiego, jako praw nabywcy od Teodora Nimojewskiego, a raczej Sukcessorów tegoż Hr. Mielżyńskiego mianowicie Ign:, Seweryna i Anieli doletnich rodzeństwa Mielżyńskich w dobrach dziedzicznych Kaźmierzu zamieszkanie prawne obrane mających. b. Franciszki z Niemojewskich Hr. Mielżyńskiej zamieszkania prawnego wskazanego niemającej, c. Sukcessorów Makarego i Ewy z Pruskich małżonków Niemojewskich jako to: Nepomucena, Kaspra, Leopolda Niemojewskich, Józefy z Niemojewskich Skorzewskiej i Florentyny Niemojewskiej w Kaliszu w domu pod Nrem 388 zamieszkanie prawne mających. d. Katarzyny z Niemojewskieh Zbijewskiej Stanisława Zbijewskiego małżonki. 3. Sukcessorów Elżbiety z Zychlińskich Sokołowskiej to jest: a. Kazimierza Sokołowskiego. b. dzieci po Michale Sokołowskim jak to: a. Jana Kantego. b. Józefa braci Sokołowskich. c. Katarzyny z Sokołowskich Sokołowskiej wszystkich od Nru 2 litt: d. z mieszkania i zamieszkania niewiadomych dziedziczne.— Obejmujące rozległości uważając sposobem przybliżonym około włok 107 morg 19 prk. 150 miary nowopolskiej to jest: w placach pod zabudowaniami w podwórzach, ogrodach, około włók 3 morg 27 prętk., 150. w gruntach ornych klassy III IV i V około morg 1996, w łąkach około morg 620, w borach i lasach około morg 410, w drogach, miedzach, granicach i nieużytkach około morg 65.— W tych dobrach znajdują się następne inwentarze do gruntu przywiązane: owiec sztuk 400 oszacowane na złtp. 3000. krów dojnych 14, wołów ratajskich 4, koni fornalskich 4, garniec miedziany stary 1, drybus 1, i kocioł miedziany do piwa 1, oraz potrzebne porządki w wiatraku, zaś włościan pańszczyznę robiących jest mianowicie: w Zaspach półrolników 7, w Miłkowicach 15, w Strachocicach 11, mających inwentarz po parę wołów, po parze koni, po jednej krowie, po jednej świni, z porządków gospodarskich: wóz, siekerę, i sierp, którzy robią po dni 6 na tydzień w Zaspach półrolnik 1, posiada od dworu tylko jednego konia i robi 3 dni w tydzień, zagrodników jest 4ch robiących po 3 dni w tydzień, komornic 5, robiących po jednym dniu w tydzień, a komorników 8, robiących po 2 dni w tydzień oprócz tego powyż wyrażeni odbywają powinności i daniny dają, w akcie zajęcia wyszczególnione.— Czynszownicy niestali są następni: a. Jan Grabowski dzierżawiący przychód z przewozu. b. Maciej Bojemski młynarz. c. Paweł Bedna­ rek i d. Kacper Janoszak karczmarze. e. Bogumił Szadziak. f. Paweł Gawron i g. Józef Grądczak którzy dzierżawią role, wszyscy w ogóle płacą czynszu rocznie złtp. 1298 i ostatni odrabia w żniwa 18 dni, a młynarz uskutecznia wszelkie melenie zboża bez miary dla dworu. h. Jan Kienich kowal, czynszu nie płaci lecz obowiązany uskuteczniać robotę starą za kopczyznę w zbożu.— Przez territorium tych dóbr płynie spławna rzeka Warta, której przestrzeń i innych wód zajmuje około morg 21, znajduje się także w tych dobrach kościół parafialny we wsi Miłkowicach, wraz z zabudowaniami proboszczowskiemi i gruntami położony.— Dzierżawcą tych dóbr jest Sylwester Jarociński z których płaci rocznej dzierżawy po złtp. 11625, któremu dzierżawa tych dóbr z dniem 24 Czerwca 1840 r. skończyła się i na następne triennium też dobra przez publiczną licytacyą wydzierżawione zostały.— Akt zajęcia wyż z daty powołany, Sylwestrowi Jarocińskiemu jako ustanowionemu dozorcy i Wójtowi gminy Miłkowice w d. 22 Kwietnia (4 Maja) 1840 r. zaś Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ptu Wartskiego na ręce tegoż zastępcy Gontrama Myszkowskiego Podpisarza w dniu 9/21 Czerwca 1841 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Z. Gub: Kaliskiej pod dniem 3/15 Lipca 1841 r. wpisany i zarejestrowany został.—
Sprzedaż tych dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybuna: Cywilnego I. Inst. Gub: Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Sądowych.— Warunki licytacyi i przedaży oraz zbiór objaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona Brzezińskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.— Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 2/11 Września 1841 r. o godzinie 10tej z rana, drugie dnia l6/28 Września, a trzecie w dniu 30 Września (12 Października) r. b. nastąpiło, gdzie Wżny Tomasz Bogdański przez popierającego sprzedaż Patrona Stanisława Brzezińskiego podał za te dobra summę 100,000 złtp. poczem termin do tymczasowego czyli przygotowawczego dóbr tych Miłkowice z przyległościami przysądzenia na dniu 17/29 Października r. b. o godzinie 10 z rana na Audyencyi Trybunału Cywilnego Gub: Kaliskiej wyznaczony został.—
Kalisz, dnia 30 Września (12 Października) 1841 r.

Franciszek Salezy Wołowski.


Gazeta Kaliska 1893 nr. 68

Zabójstwo. Dnia 2 listopada we wsi Zaspy - Miłkowskie, w powiecie tureckim, niezamężna włościanka Barbara Grobelna, udusiła nieprawnie urodzonego chłopczyka.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 18

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publ. wiadom., że na skutek wniosku włościan wsi Zaspy-Miłkowskie, w gminie Ostrów-Wartski, powiecie Tureckim, położonej w przedmiocie scalenia ich gruntów, Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie, decyzją powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 29 stycznia 1925 roku (sprawa Nr. 99/24) postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Zaspy-Miłkowskie, wyrażony w formie uchwały zebrania gromadzkiego z dnia 30 lipca 1924 roku w przedmiocie scalenia ich gruntów zatwierdzić, 2) określić obszar scalenia w granicach a) gruntów ukazowych wsi Zaspy-Miłkowskie o powierzchni około 100 ha, b) gruntów zaserwitutowych wsi Zaspy-Miłkowskie o powierzchni około 184 ha, c) gruntów pobankowych o powierzchni około 4 1/2 ha, stanowiących własność Ignacego Siemińskiego oraz d) około 1 ha gruntów ukazowych wsi Miłkowice, będących własnością sukcesorów Wincentego Spychały, a to celem zniesienia szachownicy zewnętrznej, drogą zamiany tych gruntów na grunta wsi Zaspy-Miłkowskie.
Piotrków, dnia 9 kwietnia 1925 roku.
p. o. Prezesa (—) Chamiec.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 15

OBWIESZCZENIE.
Wydział hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Turku, obwieszcza, że na dzień 21 października 1929 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla:
1) pięćdziesięciu pięciu osad włościańskich, pochodzących z scalonych gruntów wsi Zaspy Miłkowskie, gminy Ostrów Wartski, powiatu Tureckiego — i
2) czterdziestu siedmiu osad włościańskich, pochodzących z scalonych gruntów wsi Milejów gminy Tokary, powiatu Tureckiego.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarii hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.
Pisarz hipoteczny w Turku

(—) St. Bielecki.


Echo Tureckie 1932 nr 14

Stanisław Grzelak ze wsi Zaspy Miłkowskie, z gm. Ostrów — Wartski, ogłosił w tyg. "Echo Tureckie" że zaginął mu weksel na 1000 (tysiąc) zł. pod­pisany przez Wojciecha Dolnego z Pęczniewa.
Ja Tomasz Grzelak z Zaspów Miłkowskich, ogła­szam, że posiadam weksel na 1000 zł. podp. przez W. Dolnego z Pęczniewa, płatny dnia 1 listopada 1932 r. bez procentu, należna mi rata za sprzedany majątek.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
12. Zaspy, obejmującą: wieś Zaspy-Miłkowskie i kol. Justynów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 18


Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 9 lutego 1935 r., zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Stanisława Andrzejewskiego, syna Andrzeja i Marjanny, urodzonego 8 kwietnia 1911 roku w Zaspach Miłkowskich, gm. Ostrów Wartski, pow. tureckiego, wobec czego sąd wzy­wa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniej­szego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego ter­minu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Stanisława Andrzejewskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyż­szym terminie; nadto sąd nadmienia, że Stanisław Andrzejewski, był sta­łym mieszkańcem wsi Zaspy Miłkowskie, gm. Ostrów-Wartski. (Nr. sprawy Co. 772/34).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza