-->

środa, 1 maja 2013

Wólka

Czajkowski 1783-84 r.
Wulka, parafia kałow (kałów), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: cystersi sulejowscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wólka, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność rządowa. Ilość domów 10, ludność 70, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Wólka,  kol. nad rzeką Bałdówką, pow. łęczycki, gm. Poddębice, par. Kałów, odl. od Łęczycy 29 w., ma 7 dm., 68 mk. W r. 1827 wś rząd., ma 10 dm., 70 mk.

Spis 1925:
Wólka, wś, pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 90. Mężczyzn 50, kobiet 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 90. Podało narodowość: polską 90.

Wikipedia:
Wólka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1811 nr 31

Intendentura Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Warszawskiego uwiadomia wszelkie osoby życzące sobie zadzierżawić od S. Bartłomieja r. b. na lat 6 Polowania w Dobrach Narodowych, iż odbywać się będzie Licytacya: (...)W Powiecie Zgierskim. (...)
W Ekonomii Zdziechowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 2) w Zdziechowie na dniu 10tym. Maia r. b . przed Ur. Podczaskim Naddzierżawcą Ekonomii Zdziechowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Zdziechów, Mirosławice, Kazimierz, Babice, Krosno, Szczawin, Makielnica, Lucymierz, Zegrzany, Brużyca mała, Krasnodębie i Aniołów.
W Ekonomii Bałdrzychowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 3) we wsi Bałdrzychowie na dniu 13tym Maia r. b przed Ur. Kozarskim Naddzierżawcą Ekonomii Bałdrzychowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Bałdrzychów, Góra Bałdrzychowska, z Młynem, Pustkowie, Rokoczyn, Wólka, Zagurzyce i Pruwenczyce. (...)
W Warszawie dnia 7 Kwietnia 1811 roku Strzałkowski. Dulfus N. D . W.


Gazeta Warszawska 1826 nr 38

TRYBUNAŁ CYWILNY
Iwszey INSTANCYI WOIEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Dopełniaiąc, w wykonaniu Artykułu 199, prawa o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemiańskiego w roku 1826 na Seymie uchwalonego, poruczoney Artykułem 2gim postanowienia Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla z dnia 12/24 Stycznia r. b. regulacyi hypoteczney Dóbr Narodowych, oddzielnem postanowieniem Nayiaśnieyszego Pana dnia tego samego wydanem wskazanych, z któremi, w Województwie tuteyszem położonemi, Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego do tegoż Towarzystwa Kredytowego ma przystąpić, a maiąc sobie w tym celu nadesłany przy odezwie teyże Kommissyi Rządowey z dnia 24go Lutego r. b. szczegółowy Wykaz Dóbr takowych, i ich przyległości, i postępuje w tey mierze wedle prawideł postanowieniami powyższemi przepisanych, i w duchu prawa Seymowego z roku 1818go, podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż na ten koniec dzień 15ty Czerwca roku bieżącego, który iest terminem prekluzyynym, przeznaczony został w którym hypotecznie urządzone bedą:
1. Dobra Bałdrzychów w Obwodzie Łęczyckim Powiecie Zgierskim w Parafii Bałdrzychów i Kaźmierz.
Folwark i Wieś Bałdrzychów i Młyn tamże.
Folwark Probostwo w Bałdrzychowie.
Folwark i Wieś Góra Bałdrzychowska i Młyn tamże.
Wieś Pustkowie.
— Rękczyn część.
—Wolka.
— Zagorzyce.
Folwark i Wieś Prawęczycę.
Woytostwo i Wieś Święte Nowaki.
Folwark i Wieś Święte laski.
Wieś Wola Drzewiecka.
Folwark i Wieś Pamiętna.
Wieś Samice.
— Ruda.
— Borowiny Kowalewszczyzna.
— Płyćwia.
— Zapady.
grunta Tarnówka.
Młyn Dęba.
— Dolny,
— Kasperek.
(...) Trybunał przeto wzywa wszystkich, którzyby prawo do własności, lub jakie prawo rzeczowe ściągające się do Dóbr wyżey wymienionych mieć sądzili, aby się w tym dniu w Kancellaryi Hypoteczney w Warszawie w Pałacu Krasińskich zwanym będącey, sami osobiście, lub przez swych Pełnomocników szczególnie i Urzędownie na to ustanowionych zastąpieni i w tytuły do tego prawoważne, i wszelką prawną wiarogodność maiące opatrzeni stawili, gdzie o Delegowanym do regulacyi tych dóbr, do których z prawami popisywać się będą chcieli, tak przez wywieszoną na drzwiach teyże Kancellaryi Tablice, iako i przez wyznaczoną tamże do tego Osobę uwiadomieni należycie zostaną.
Ostrzegają się przytem Interessenci, że żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń, jakie nastąpiły za Rządu pruskiego, Austryackiego, oraz na mocy prawa na Seymie Xięstwa Warszawskiego dnia 23. Grudnia 1811 r. uchwalonego, ani tez kompetencye, ani żadne inne pretensye do Skarbu, z jakiego bądź tytułu pochodzące, oprócz praw wyżey wymienionych, Trybunał przyymować nie iest mocen, i takowe przyymowanemi nie będą.
Nadto nie zgłoszenie się interessowanych, a ninieyszem publicznie wezwanych, z prawami swemi w dniu powyższym do regulacyi przeznaczonym, pociągnie za sobą ten prawny prekluzyyny skutek, że nikt z nich po tym terminie inaczey iuż swych wniosków prawnie dozwolonych do Xięgi wieczystey urządzoney czynić nie będzie mógł, iak tylko z warunkiem i skutkami w Artykule 154. Prawa Seymowego o Hypotekach z roku 1818go przepisanemi.
PREZES LEWIŃSKI.
Formankiewicz Pisarz Kancell. Z. W. M.


Gazeta Świąteczna 1924 nr 2287

Do wydzierżawienia na 4 i pół roku majątek 45-morgowy, w tem 12 m. łąki, 5 m. lasu; ziemia nadaje się pod żyto, owies, ziemniaki. Wiadomość i umowa na miejscu. Józef Trzcinka, Wólka pod Kałowem, gmina i poczta Poddębice w województwie Łódzkiem.  

Echo Łódzkie 1928 październik

Na zgliszczach.
Pożar zagrody we wsi Wólka.
Łódź, 19. 10. Ubiegłej nocy we wsi Wólka, gminy Poddębice, w powiecie łęczyckim wybuchł pożar w zagrodzie Józefa Światłego.
Zbudzeni alarmem dozorcy nocnego wieśniacy pośpieszyli na ratunek
płonącej zagrody.
W chwile później przybyła straż ogniowa. Spalił się doszczętnie dom mieszkalny i stodoła ze zbożem. Inne budynki tak oborę, stajnie i t. p. zdołano uratować.
Straty wyrządzone ogniem sięgają wysokości 5.000 złotych. Pożar, jak ustaliło przeprowadzone dochodzenie powstał wskutek zbrodniczego podpalenia. Policja jest już na tropie podpalacza.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 82 

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 17 lipca 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Wiktorji Trzcinka z Kądzielów, zamieszkałej we wsi Wólka, gm. Poddębice, pow. łęczyckiego, wdrożone zostało postępowa­nie celem uznania Ignacego Galacha vel Galocha za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Ignacego Galacha vel Galocha, s. peten­tki i Antoniego Galachów, urodz. w Wólce, w dn. 16 lipca 1891 r., ostat­nio zamieszkałego w Wólce, gm. Poddębice, pow. łęczyckim, obecnie, po zaciągnięciu w 1912 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastą­pi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Ignacego Galacha posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 694/29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
14. Wólka, obejmującą: wieś Wólka, kol. Szczyty A, kol. Aleksandrówek, wieś Pustkowie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 27

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 25 listopada 1937 r. L. SA. II. 15/10/36.
o dokonaniu zmian granic gromad: Wólka, Zagórzyce i Adamów gminy Poddębice powiatu łęczyckiego.
Zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 22. XI. 1937 r. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dn. 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustr. sam. teryt. (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 294), na wniosek Wydziału Powiatowego Łęczyckiego i po wysłuchaniu opinii Rad Gromadzkich gromad: Wólka, Adamów i Zagórzyce oraz Rady Gminnej gm. Poddębice postanawiam co następuje:
§ 1.
Z obszaru gromady Wólka gm. Poddębice wyłącza się miejscowość p. n. kolonia Szczyty A i włącza się ją do obszaru gromady Adamów tejże gminy.
§ 2.
Do obszaru gromady Zagórzyce włącza się miejscowość p. n. folwark Byczyna.
§3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.


Dziennik Łódzki 1962 nr 90

W Wólce (pow. Poddębice) na skutek wadliwie urządzonego przewodu kominowego, spłonął dach domu należącego do Bolesława Krysiaka. (wit)


Dziennik Łódzki 1968 nr 193

(...) Także od wyładowań atmosferycznych zapalił się dach na budynku mieszkalnym i stodoła w gospodarstwie Marii Klimczak zam. w Wólce pow. Poddębice. Straty wynoszą 60 tys. zł.


Dziennik Łódzki 1972 nr 107


W miejscowości Wólka, pow. Poddębice spalił się samochód „Warszawa". Straty wynoszą ok. 20 tys. zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza