-->

wtorek, 14 maja 2013

Wilczkowice

Zajączkowski:
Wilczkowice -pow. kaliski
1) 1386 T. Sir. I f. 9, 11: Wilczkowicz, Wilczkouicz - Johannes de W. 2) 1392 T. Sir. I f. 30, 31, 32, 35, 37, 41: Wilczkouicz, Wilczcouicz - Otha de W., Pasco de W., Johannes de W., Thomco de W.
3) XVI w. Ł. II, 58: Vylczkovycze - villa, par. Błaszki, arch. kaliski. 4) 1496 P. 171; Vylczkouicze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Wilczkovice - wł szl., jw. 5) XIXw. SG XIII, 458: Wilczkowice - folw., par. i gm. jw., pow. kaliski.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wilczkonice, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wilczkowice, parafia błaszki, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Lipski, łowczy wsch.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilkowice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 9, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Wilczkowice,  folw., pow. kaliski, gm. i par. Błaszki, odl. od Kalisza 29 w.; 1 dm., 12 mk., 281 mr. (256 mr. roli). Była to wieś, która na początku XVI w. należała już do par. Błaszki i dawała pleb. dziesięcine jedynie z łanów folw. (Łaski. L. B., II, 58).

Spis 1925:
Wilczkowice, os. mł., folw., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne, os. mł. 1, folw. 3. Ludność ogółem: os. mł. 4, folw. 35. Mężczyzn: os. mł. 3, folw. 18, kobiet os. mł. 1, folw. 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego: os. mł. 4, folw. 35. Podało narodowość: polską: os. mł. 4, folw. 35.

Wikipedia:
Wilczkowice - wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1819 nr 3

Sprzedaż Nieruchomości. Maiętność Błaszki w Królestwie Polskiem, Wdztwie i Obwodzie Kaliskim, o mil trzy od Kalisza, dwie od spławney rzeki Warty, w okolicy pięknej i w gruntach naylepszych położona, do pozostałości niegdyś ś. p. Józefa Lipskiego należąca, dla zaspokoienia pozostałych ieszcze niektórych Kredytorów, i dla łatwiejszego podziału między Sukcessorów, ma bydź z wolney ręki odprzedana. — Maiętność ta, składa się: z miasta Błaszki sławnego z wielkich tygodniowych Targów, z folwarkiem Lubanów; ze wsi i folwarku Borysławice; ze wsi zarobney Chrzczanowice; z folwarku Wilczkowice; ze wsi i folwarku Gzików; ze wsi i folwarku Bukowina; i ze wsi i folwarku Bronczyn. — Chęć do kupna maiący raczą się zgłosić do JW. Antoniego Kożuchowskiego głównego Sukcessora i Exekutora Testamentu w Zbiersku pod Kaliszem zamieszkuiącego, albo też do W. Schrödera Pełnomocnika massy w Krokocicach pod Szadkiem zamieszkałego, gdzie o stanie Dóbr, o dochodach iak i o cenie i warunkach sprzedaży dokładną powziąść mogą wiadomość. Sprzedaż tych dóbr podług życzeń ochotników w całości lub częściach nastąpić może.

Gazeta Warszawska 1825 nr 64

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Woiewództwa Kaliskiego.

Podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż Dobra Miasto Błaszki z folwarkiem Lubanow, wieś i folwark Borysławice, z wsią zarobną Chrzanowice, folwarkiem Wilczkowice, wsią i folwarkiem Gzików, wsią i folwarkiem Bukowina, tak iak te Dobra w swoiem ograniczeniu znayduią się, z wszelkiemi przyległościami, regaliami, z propinacyią, czynszami wszelkiemi tak w Miasteczku iako i po wsiach, w trzechletnią dzierżawę od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi iego własney tu w Kaliszu przy ulicy Warszawskiey w domu pod liczbą 62, na dniu 31 Maia r. b. o godzinie 2 z południa wypuszczonemi będą; które to Dobra do SSrów beneficyalnych po ś. p. Józefie Lipskim pozostałych należące, przez Antoniego Kożuchowskiego, iako Exekutora testamentu tegoż Lipskiego, do wydzierżawienia na zaspokoienie wierzycieli hypotecznych w prowizyiach im należnych podane zostały. Nadmienia się, iż z tych Dóbr w upłynionych trzech latach płacono rocznie dzierżawy 46,000 zł. Pol. Warunki licytacyyne każdego czasu u podpisanego przeyrzane bydź mogą. — Kalisz dnia 12 Kwietnia 1825 roku. Franciszek Nowosielski.  

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 182

Z powodu zgonu Józefa Otto Trąmpczyńskiego d. 11 lutego 1830 r. nastąpionego, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc, zawiadamia podpisany, iż względem przeniesienia tytułów własności dóbr i wierzytelności, iako to: a) Maiętności Kalinowa z przyległościami, w powiecie Wartskim położoney. b) dóbr Piwonic z przyległościami w powiecie Kaliskim, przez rzeczonego Trąmpczyńskiago na subhastacyj publiczney okupionych, których (z powodu nieukończoney dotąd klassyfikacyi) tytuł na tegoż Trąmpczyńskiego nie iest przeniesionym, lecz na których to dobrach dla niego respec summy, to iest 36,781, 52,250, 5706, 20,000, 24,294, 24,000 i 27,969 zł. w dziale IV nr.1 a, c, d, nr.2 et 3 e, f, g, z prowizyami się mieszczą, c) summy 180,000 złp. z prawem zastawu dóbr Strzałkowa z przyległościami, 129,670 złp. z prowizyą 5 od sta z mnieyszych kwot złożonych i protestacyi względem 100.000 złp. na tychże dobrach Strzałkowie z przyl. d) summy 140,000 złp. z prawem zastawu dóbr Kobierzycka i 2,500 złp. z prow. 5 od 100 na tychże dobrach. e) 100,000 złp. z prawem zastawu dóbr Gaci powęzowey, tamże f. 70,000 złp. z prawem zastawu dóbr Gaci moskorniey, na tychże dobrach, oraz Woli Tłomakowey, i Trzebieniach starych, rozciągnioney. g) 80,000 złp. z prawem zastawu dóbr Woli Droszewskiey i Kakawy tamże, h) 35590 złp. 15 gr, z prowizyą 5f100 na maiętności Błaszki, Gzikowie, Wilczkowicach, i) 172,000 złp. z prowizyą 5f100 na dobrach Przyima. k) 24,000 złp. z prowizyą 5f100 na dobrach Sulisławicach, i l) 21,000 złp. na possessyach w Kaliszu pod nr. 19 i 21 sytuowanych zabezpieczonych. Termin roczny a w szczególe na dzień 18 czerwca 1831 r. w kancelaryi hypoteczney woiewództwa Kaliskiego przeznaczonym został. w Kaliszu d. 15 czerwca 1830 r. F. Bajer R. K. Z. W. M.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 117

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewódzlwa Kaliskiego. Maiętność Ziemska Błaszki, skladaiąca się z miasta Błaszki; z wsi i folwarku Borysławice; z wsi i folwarku Bukowiny; z wsi Zarobney Chrzanowice, i z folwarku Lubanów; oraz dobra Gzików, złożone z wsi i folwarku Gzików i przyłegłości Kregielnia zwaney; nakoniec dobra Wilczkowice składaiące się z folwarku Wilczkowice; wszystkie w powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położone, przez licytacyą publiczną przed W. Woyciechem Markowskim Reientem powiatu Wartskiego w mieście Warcie, wkancellaryi jego wdniu 9. czerwca r. b. o godzinie to zrana rozpocząć się maiącą, na lat trzy poczynaiąc zdniem S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione będą. — Warunki pod iakiemi wydzierżawienie całkowitey maiętności nastąpi, każdy z interessentów w czasie właściwym w biórze tegoż Reienta przeyrzeć i odczytać może. — Maiętność ta przynosiła dotąd coroczney dzierzawy po 37,500, złotych polskich. Co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz dnia 23 kwietnia 1831 roku. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 118

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie BŁASZKI do których należą Borysławice, Chrzanowice, Lubanów, Bukowiny, Gzików i Wilczkowice w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim, Parafii Błaszki, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcją zaległych procentów, Towarzystwu Kredytowemu przypadających, z mocy Art. 86 i 87 Prawa Seymowego w d. 1/13 Czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1833, do tegoż dnia 1836 r. przez publiczną licytacyą w dniu 29 Maia o godzinie 11 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowej Woiewództwa Kaliskiego odbydź się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną pod uastępuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne iako to: Ofiary złp. 1547 gr.— Kontyngensu złp. 427 gr. 12; dziesięciny kościołowi w Brankach złp. 155. 2. Przed obięciem dóbr w possesyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacji i utrzymaniu się przy dzierzawie zapłaci do kassy Obwodu Kaliskiego padatki zaległe i uprzywileiowane. 3. Winien będzie przed obięciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadającą z kosztami i karami, łącznie z ratą grudniową r. z. z procentem amortyzacyinym przy teyże racie do poboru wskazanym przybliżenie na złp. 5135 gr. 4 obrachowaną. 4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od nia 1 do 12 Czerwca i od 1 do 12 Grudnia każdego roku, któreto wypłaty półrocznie złp. 5,000 wynosić mogą. 5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie. 6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe. 7. Co do uchybień opłat dzierzawca poddać się winien exekucyi administracyiney, i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 8. W końcu, każdy chęć licytowania maiący złoży na vadium w monecie brzęczącey zł. 5 135 g. 4 które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§ 2 i 8 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiące, może bydź przez pluslicytanta na Listy Zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. w Kaliszu dnia 27 Kwietnia 1833 r. Prezes ldziński Z. —Pisarz Dyrekcyi Szczegółowey Chrystowski. Nr. Dz. 1019

Dziennik Powszechny 1834 nr 83

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż maiętoość ziemska Błaszki, składaiąca się z miasta Błaszki, z wsi i folwarku Borysławice, z wsi i folwarku Bukowiny, z wsi zarobney Chrzanowice, z folwarku Lubanów, z wsi i folwarku Gzików, przyłegłości Kręgalnia zwaney, i z folwarku Wilczkowice, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim. Obwodzie Kaliskim sytuowana,w trzech letnią dzierzawę, poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 1 Maia r. b. przed W. Wawrzeńcem Janczewskim, Reientem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, w Kancellaryi iego o godzinie 10tey z rana odbyć się maiącey, wypuszczona będzie, a to podług warunków, jakie każdy z interessentów w Biurze tegoż Reienta w czasie właściwym przeyrzeć i odczytać może. Maiętność ta z roku 1833/34, przynosi czynszu dzierzawnego zł. 37, 300. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Kalisz dnia 6 Marca 1834 roku. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 159

Po nastąpionej śmierci:
3. Macieja Szurgot właściciela 1/9 części dóbr Piwonic z przyległościami w powiecie Kaliskim położonych, tudzież wierzyciela następnych kapitałów i praw hypotekowanych,mianowicie
E. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Kobierzycka powiatu Wartskiego, w dziale III. ad 2. ad A. d mieszczącego się;
F.zł.92 gr. 17 7/9, w dziale IV. ad 4. ad b.ad aa. Ad A.ddd;.
G. zł.5185 gr. 5 5/9, ad 5 ad A. d. na tychże dobrach Kobierzycku hypotekowanych;
H. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Gaci Moskorniej powiatu Kaliskiego, w dziale III. ad 1. ad A. e. mieszczącego się:
J. złp 2.592 gr. 17 7/9,w dziale IV.ad 3.ad A.e. na tychże dobrach, oraz na dobrach Woli Tłomakowej, w dziale IV. ad 5. ad A. c. i na dobrach Trzebinie stare powiatu Kaliskiego, w tymże dziale ad 2. ad A. c. zabezpieczonych;
K. złp.1318 gr. 5 na dobrach Błaszki powiatu Kaliskiego, w dziale IV. ad 14 ad b. aa. ad A. ccc, oraz na dobrach Wilczkowice powiatu Wartskiego, w dziale IV. ad 8 ad b. ao A c. i na dobrach Gzikowie tegoż powiatu, w dziale IV. ad 7. ad b. ad A. c. zapisanych,  
(...) Zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr, kapitałów, nieruchomości miejskiej i innych praw powyż wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem, co do 3. na dzień 27 stycznia (8 lutego), co do 4. 5 i 6 nadzień 2 (14) lutego 1839 r.  
Kalisz dnia 4 (16) czerwca 1838 r.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 55

(Ν. D. 1139.) Podaje do publicznej wiadomości, iż majętność ziemska Błaszki, składające się z miasta Błaszki, z wsi i folwarku Borysławice, z wsi i folwarku Bukowiny, z wsi Zarobnej Chrzanowice, z folwarku Lukanów, z wsi i folwarku Gzików, przyległości Kręgielnia zwanej i z folwarku Wilczkowice z wszystkiemi przyległościami i użytkami w powiecie Wartskim obwodzie Kaliskim sytuowane, w trzechletnią dzierżawę, poczynając z dniem Sgo Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 19 Kwietnia (l Maja) r. b. przed Wawrzeńcem Janczewskim Rejentem Powiatu Wartskiego w mieście Warcie w kancellaryi jego o godzinie 10tej z rana odbyć się mającej, wypuszczoną będzie, a to podług warunków jakie każdy z interessentów w biórze tegoż Rejenta odczytać może. Majęćność ta przynosi czynszu dzierżawnego rocznie złp. 40,000.
Kalisz dnia 8 (20) Lutego 1840 roku.
Wincenty Gustowski K.S.G. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 40

(N. D.851.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Podpisany Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej ogłasza wiadomość o toczącem się postępowaniu spadkowem po niegdy Teodorze Pretwic i zawiadamia, że do uregulowania takowego na rzecz sukcessorów jego, to jest do przeniesienia własności dóbr Gaci Powężowej i Gaci Moskornicy w Powiecie Kaliskim sytuowanych, tudzież wierzytelności na tychże dobrach i na dobrach Trzebienie stare, oraz ewikcyi na dobrach Kalinowa, Strzałków, Błaszki, Gzików, Wilczkowice, Chwalęcice, Wola Droszewska, Kobierzycko i innych, wreszcie summy 4,070 złp. na dobrach Ruda i Olewinie zapisanej, wyznaczonym jest termin na dzień 18 (30) Maja 1841 r. o godzinie 10 z rana na który interesentów powtórnie wzywam.
Kalisz dnia 31 Stycznia (12 Lutego) 1840 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 24

(Ν. D. 493.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:
5. Mojżesza Michała dwóch imion Flamm wierzyciela summ 3,000 złp., 10,034 złp., 26,254 złp., 3.000 złp., z karą konwencyonalną 500 zł.; oraz oddzielnej kwoty 600 złp. z takąż karą 300 złp. i kosztami 58 złp. na dobrach Błaszki, Sulisławice, Wilczkowice, Gzików, Droszewska Wola, Gać, Moskornia, Strzałków, Kalinowa, Trzebienie stare, Bronczyn i Kazimierzu w Gubernii Kaliskiej położonych; tudzież summy 2,570 złp. i części summ: 33,500 złp., 2,275 złp. i złp. 3,496 gr. 1, na dobrach Zamoście w Powiecie Radomskim Gubernii Kaliskiej leżących. Ogłaszam wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przedemną Rejentem na dzień 24 Lipca (5 Sierpnia) 1842 r., i wzywam interessentów do tychże spadków prawa jakie mieć mogących, iżby się w terminie tym z dowodami swemi stawili pod prekluzyą.
Kalisz dnia 15 (27) Stycznia 1842 roku.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 49

(N. D. 991.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci Jana Augusta i Jana Ludwika braci Eckelt współwłaścicieli summ 17.000 złp., 386 złp. 7 gr. nа dobrach Błaszkach, Gzikowie i Wilczkowicach w Powiecie Wartskim położonych, zabezpieczonych, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków na dzień 24 Lipca (5 Sierpnia) 1842 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej i z wezwaniem na tenże termin interesentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 13 (25) Lutego 1842 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 187

(Ν. D. 4185) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj.
Do regulacyi spadków po:
l) Antonim Czyżewskim właścicielu dóbr Businy w Okręgu Szadkowskim, tudzież wierzycielu summ: 12900 rs. na dobrach Błaszkach, Gzikowie i Wilczkowicach w Okręgu Wartskim 3000 rs. na dobrach Kobyłczyce w Okręgu Częstochowskim i 900 rs. na dobrach Kłoniszewie A. i B. w Okręgu Szadkowskim zabezpieczonych. (…) wyznacza się termin na dzień 16 (28) Lutego 1845 roku przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej i z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz dnia 4 (16) Sierpnia 1844 r.
Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 195

(N. D. 4552) Pisarz Trybunału Cywilnego I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż dobra ziemskie
I. MIASTO BŁASZKI.
z przyległościami składające się z tegoż miasta z folwarku i wsi zarobnej Borysławice, z wsi zarobnej Chrzanowice, z folwarkiem Lubanów, z folwarku i wsi zarobnej Bukowiny, z folusza na stawie w Chrzanowicach będącego, z karczmy w Brzezince będącej, inaczej Kręgelnia zwanej, oraz pustkowie Zaborowie.
II. DOBRA ZIEMSKIE.
Gzikow składające się z folwarku i wsi zarobnaj tegoż nazwiska.
III. DOBRA ZIEMSKIE WILCZKOWICE
składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, każde z tych dóbr odzielną księgę wieczystą mające, wszystkie w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej, parafii Błaszki położone, dwie Gminy stanowiące mianowicie miasto Błaszki, które do Gminy wiejskiej nie należy; ale ma Burmistrza, wsie zaś drugą gminę pod nazwiskiem, Gmina Borysławice, jednę dziedzinę stanowiące aktem na gruncie wspomnionych dóbr w dniach 7 (19), 8 (20), 9 (21) i 10 (22) Kwietnia r. b. 1847 przez Wincentego Gustkowskiego Komornika sporządzonym, zajęte zostały na publiczną sprzedaż, w drodze przymuszonego wywłaszczenia a to na żądanie wierzycieli hypotecznych jako to: Tomasza Bogdańskiego dziedzica dóbr Miłkowice w Okręgu Wartskim mieszkającege w poszukiwaniu summy zł. 21653 gr. 7 Czyli rs. 3247 kop. 98 1/2 z procentem — oraz; 2. Ignacego Stawińskiego Assessora Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego w Kaliszu mieszkającego w poszukiwaniu summy 17000 złp czyli rs. 2550 z procentem.
Dobra wspomnione należą do sukcesorów niegdy Józefa Lipskiego jako to;
1. Antoniego Kożuchowskiego b. dziedzica dóbr Zbierska tamże w Okręgu Kaliskim położonych, na teraz zmarłego czyli jego sukcessorów, jako to:
a) Józefą Kożuchowskiego we wsi Rudlicach Okręgu Wieluńskim.
b) Honoraty z Kożuchowskich Karsznickiej po Idzim Karsznickim pozostałej wdowy we wsi Łyskorni tymże Okręgu.
c) Róży z Kożuchowskich Wituskiej Felixa Wituskiego małżonki w dobrach Jeżewie Okręgu Szadkowskim.
d) Anieli Kożuchowskiej panny doletniej w dobrach Zbiersku Okręgu Kaliskim.
e) Tadeusza Kożuchowskiego w dobrach Chylinie Okręgu Konińskim.
f) Alexego Kożuchowskiego w dobrach Brudzyniu Okręgu Konińskim.
g) Zuzanny z Kożuchowskich Jabłkowskiej, po Ignacym Jabłkowskim poostałej wdowy w dobrach Cielce Okręgu Wartskim.
h) Brygidy z Kożuchowskich Krętskiej, Konstantego Krętskiego małżonki, w dobrach Grębaninie Powiecie Ostszeszowskim w W. Xięstwie Poznańskiem mieszkających, wszystkich z własnych funduszow utrzymujących się.
2. SSorowie Niemojowscy, to jest:
a) Franciszki z Niemojowskich Hr: Mielżyńskiej wdowy w dobrach dziedzicznych Miłosławiu Powiecie Wrześniewskim w W. Xięstwie Poznańskiem.
b) Teodora Niemojowskiego z mieszkania i zamieszkania niewiadomego.
3. SSorów Makarego i Ewy z Pruskich małżonków Niemojowskich jako to:
a. Nepomocena, b. Kacpra, c. Leopolda, Niemojowskich braci.
d. Józefy z Niemojowskich Skorzewskiej e. Florentyny Niemojowskiej siostr, wszytkich pomiędzy sobą rodzeństwa, z mieszkania niewiadomych, lecz zamieszkanie prawne w Kaliszu w domu pod Nr. 388 obrane mających.
4. Katarzyny z Niemojowskich, Stanisława Zbijewskiego małżonki.
5. SSrów Eliźbiety z Zychlińskich Sokołowskiej to jest:
a) Kazimierza Sokołowskiego,—b. Dzieci po Мichalе Sokołowskim jako to:
a) Jana Kantego—b) Józefa Sokołowskich
c) Katarzyny z Sokołowskich Sokołowskiej, z mieszkania i z zamieszkania niewiadomych,— którzy wszyscy z wyłączeniem SSrów. Antoniego Kożuchowskiego zapisani są w wykazie hypotecznym majętności Błaszki jako benficyalne Józefy Lipskiego sukcessorowie.
Przedażą dóbr zajątych powyż wyszczególnionych, w imieniu extrachentów Bogdańskiego i Stawińskiego, kieruje Waleryan Zagrodzki Patron przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście z urzędu mieszkający która to przedaż na Audyencyi tegoż Trybunału w terminie oznaczyć się mającym, nastąpi.
1. Rozległość dobr zajętych na miarę nowopolską, Warszawską w której mieszczą się grunta w ogóle do klassy 1 3 2 i 4 należące w małej zaś ilości do klassy 5, w sposobie przybliżonym, jest następująca:
a) Miasto Błaszki obejmuje powierzchni w placacah pod zabudowaniami wiejskiemi, dominialnemi, plebańskiemi, pod kościołem oraz w podwórzach, sadach, ogrodach, ulicach wraz z rynkiem morg. 70.
b) grunta do Probostwa należące około morg 73 pr. kw. 17: łąki do tegoż Ρrobostwa należące mórg 11 pr. kw. 79, razem mórg 154 pr. kw. 96.
c) Użytki dominialne w Borysławicach: : 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 249; 2. łąk morg 36; 3. place pod zabudowaniami dominialnemi z podwórzami i ogrodami około mórg 50; 4. wody i stawy mórg 30; 5. lasek mórg 10; razem mórg 375.
d) Użytki włościańskie w tejże wsi 1. grunta orne klassy 2, 3, i 4 około morg 60 2. łąki morg 3; 3 place pod zabudowaniami z podwórzami i ogrodami mórg 10; razem mórg 73.
e) Użytki włościan, wsi Chrzanowice: 1. grunta orne klassy 3, 4, i 5 mórg 90; 2. łąki około mórg 3; 3. place pod zabudowaniami, podwórzami i ogrodami mórg 12; 6. pastwiska mórg 100; razem mórg 205.
f) Użytki dworskie folwarku Lubanów: 1. gruntu ornego klassy 3, 4, i 5 mórg 180; 2. łąk mórg 3 pr. kw. 50; 3. pastwisk mórg 70 pr. kw 50; 4. place pod zabudowaniami z podwórzem i ogrodami mórg 6; 5. lasek brzozowy mórg 45 pr. kw. 100; razem mórg 304 pr. 200.
g) Użytki dworskie w folwarku Bukowina 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 180; 2. łąg i zarośli mórg 5; 3. pastwiska mórg 5 pr. kw. 150, 4. wody i sadzawki mórg 1; 5. place pod zabudowaniami folwarcznemi z ogrodami, i podwórzami mórg 10; 6. bory i lasy morg 210; razem mórg 411 pr. kw. 150.
h) Użytki włościan w Bukowinie 1. gruntu ornego klassy 3 4. i 5 mórg 100; 2. łąk mórg 6; 3. sadzawki mórg l; 4. place pod zabudowania, ogrody i podwórza mórg 12; razem mórg 119.
i) place pod zabudowaniami karczmy na Brzezince z Kręgielnią około pr. kw. 30.
k) place pod zabudowaniami dla borowych na pustkowiu Zaborowie z podwórzami i ogródkami morg 1.
Zatem Miasto Błaszki z przyległościami w kategoryi I. wyszczególnionemi obejmuje w przestrzeni mórg około 1643 pr. kw. 176.
II. Dobra Gzików. a) Użytki dominialne. 1. grunta orne klassy 2. 3, i 4 około mórg 180; 2. łąki mórg 20; 3. wody mórg 3; 4. pastwiska pr. kw. 250; 5. place pod zabudowaniami wraz z podwórzami mórg 4 pr. kw. 100; 6. lasek i ogród angielski mórg 8; razem mórg 216 pr. kw. 50.
b) Użytki włościańskie: 1, grunta orne klassy III, IV i V około mórg 50; 2, łąk niemasz a pastwiska w ugorze; 3, place pod zabudowania z podwórzami i ogrodami około mórg 10; razem mórg 60.
III. Dobra Wilczkowice. a) Użytki jedynie dominialne: 1, gruntu ornego klassy III, IV i V około mórg 200; 2, łąki i zarośle mórg 8 p. kw. 250; 3, sadzawki mórg 1; 4, place pod zabudowaniami folwarcznemi z podwórzem i ogrodami około pr. kw. 150; 5, place pod zubudowaniami młynarskiemi, ogrodami i wiatrakami około morgów 1; razem mórg 211 pr. kw. 100.
Ogólna przeto rozległość całéj majętności dóbr Błaszki z przyległościami, oraz dóbr Gzikowa i Wilczkowice mórg. 2131 pr. kw. 26, czyli około włók 71, mórg 1, pr. kw. 26 miary nowopolskiéj.
W dobrach zajętych znajduje się las mieszczący w sobie różnego rodzaju drzewa, obejmujący około włók siedm, którego część zostaje w kontrowersyi z dobrami Stok od strony Bukowiny; zachodzi oraz drugi kontrowers od strony wsi Chrzanowice z dobrami Zelisław, obadwa są w zajęciu opisane.
Podatki do Kassy Powiatowej uiszczane przez dwór łącznie z miastem wynoszą rs. 433 kop. 70, podatki zaś gromadzkie rs. 200 kop 18 i pół, razem rs. 633, kop. 88 i pół, oprócz tego domy dworskie w mieście stojące opłacają oddzielnie podatki do Kassy miejskiej w Błaszkach w ilości i rodzaju zajęcia objęte wynoszące rs. 49 kop 17 i poł. Dobra zajęte zostają w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Dłużniakiewicza i Andrzeja Kossowskiego od dnia 12 (24) Czerwca 1846 r. do tegoż dnia i miesiąca 1849, a to na mocy protokółu licytacyjnego z d. 18 (30) Lipca 1846 r. przed Regentem Okręgu Wartskiego sporządzonego.
Czynszownicy w dobrach tych są następujący:
(…) We wsi Borysławicach: 1, Karol Anielus rs. 15; 2, Józef Szwedler rs. 20; 3, Wincenty Rozewicz rs. 30; 4, Paweł Raczkowski rs. 15.
Na folwarku Lubanów: 1, Błażéj Niciński rs. 2 k. 70; 2, Bogumił Piasecki rs. 2 k. 70; 3 Wilhelm Hracman* rs. 20.
We wsi Chrzanowicach: 1, Mateusz Gościmski rs. 15; 2, Maciej Raczkowski rs. 15; 3, Antoni Μaczyński rs. 18; 4, Karol Hoffman rs. 22 k. 50; 5. Ignacy Wągrowski kowal rs. 4 k. 50; 6, Maciej Krupski karczmarz rs. 15; 7, Karol Anielus* rs. 18.
II.We Wsi Gzikowie: 1, Karól Goj rs. 15; 2, Józef Wągrowski rs. 7 k. 50.
(…) III. We wsi Wilczkowicach; Ignacy Matuszewski młynarz z wiatraków rs. 155.
(…) Co do zabudowali dworskich i miejskich zajęciem szczegółowo opisanych te są następujące: w Borysławicach dwór drewniany wyrzucony gliną i obielony, pod dachem gontowym, o 6 pokojach 2 schowaniach, sieni, dwóch piwnicach, obok którego drwalnik, gorzelnia, kuźnia, dom mieszkalny dla ludzi dworskich, w pruski mur stawiane, browar murowany, szopa, wychódek, kurnik i chlewy stare nowe z bali, piwnica w ziemi murowana, obora z bali. Sieczkarnia z oborą dla cieląt w strychulec stawiana, spichrz trzy stodoły, o 2 klepiskach z bali, z których jedna w słupy murowane z tyłu zaś całę ścianę murowaną mająca, gołębnik na słupie, chlewik, oborka młyn koany* z bali postawione, stajnia z cegły murowana, szopa na słupach, owczarnia nowa z bali rzniętych, piwnica w ziemi z bali.
Zabudowania wiejskie w tejże wsi: Chałupa o 4 izbach i komorze z szopą i 2 oborkami, chałupa o 2 izbach i 2 komórkach, dwie chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, stodoła i obora takiez, trzy chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, każda z tych ma oborkę, chlew i stodoły.
Zabudowania karczmy Brzezinka zwanéj: karczma z bali o jednej izbie i 1 komorze, ze sklepem z szopą na słupach i obórką, i kręgielnia w pruski mur, obok której szopa z desek do kręgielni.
Zabudowania we wsi Chrzanowicach: karczma w rygłówkę o dwóch izbach komorze i sieni,folusz na stawie z bali sosnowych o 1 izbie, komorze z chlewikiem, o 2 izbach, 2 komorach w reglówkę, obora i stodoła z bali, chałupa takaż przy której obórka i dwie stodoły, chałupa dwojaki o dwóch izbach i dwóch komorach przy tej dwie obórki, dwie stodoły, stajnia i wozownia z bali rzniętych, takież trzy chałupy przy których są oddzielne stajnie, stodoły, obory i chlewiki z bali.
Zabudowania folwarku Lubanów: dom o 3 izbach, komorze i sieni, stodoła о 1 klepisku, szopa na slupach i owczarnia w reglówkę.
Zabudowaniu folwarczne w Bukowinie: Dwór o dwóch pokojach, schowaniu, kuchni i sieni z bali przy którym dwa kurniki, dwie obory i szopa, owczarnia, chlewy i wozownia z bali, piwnica murowana w ziemi, jedna stodoła o 1 klepisku i jedna …..* z bali rżniętych.
Zabudowania wiejskie w Bukowinie: Chałupa owczarska o dwóch izbach i sieni, jedna chałupa o 1 izbie, komorze i sieni z oborą i stodołą, chałupa o 2 izbach, komorze i sieni, z oborą i stodołą, chałupa o 1 izbie i komorze, chałupa o 2 izbach z sienią, przy której szopa i obora wszystko z bali, chałupa o 1 izbie i kuchni z obórką w ręglówkę, 2 chałup o 1 izbie, do każdej są chlewiki, obory i stodoły, dwie chałupy o 2 izbach z oborami stodołami, jedna chałupa o 2 izbach, dom o jednej izbie i komorze z dwoma oborkami, dom o 2 izbach z obórką, wszystkie te budynki z bali rzniętych, trzy domy murowane o jednej izbie i komorze, przy jednym z tych obora z bali.
Zabudowania dla borowych na Zaborowie; Chałupa o jednej izbie i sieni, z oborką i stodołą i takaż chałupa na stawisku z oborką i stodołą z drzewa kostkowego.
Zabudowania dworskie w Gzikowie: Dwór murowany o 4 pokojach schowaniu i sieni, pod którym są piwnice, przy dworze ogród angielski i owocowy, officyna, obory, stajnie i sieczkarnia, i owczarnia z cegły murowane, spiklerz z piwnicą drewniany, biblioteka murowana zdezelowana, stodoła z bali o 2 klepiskach, szopa, chlewy, wychodek, i owczarnia z drzewa w ziemi, karczma o 2 izbach i 2 komorach z stajnią z drzewa. Zabudowania wiejskie w tejże wsi: dwie chałupy o dwóch izbach i komorze przy jednej z nich obora, stajnia i obórka, chałupa dwojaki zwana o 2 izbach i 2 komorach, dwie stodoły każda o jednym klepisku z obórkami, chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, łącznie z chlewikiem oborą i szopą, stodoła o 1 klepisku, trzy chałupy o jednej izbie i komorze, obórka i stajnia, oraz stodoła o 1 klepisku, wszystkie z drzewa bali.
Zabudowania w dobrach Wilczkowice: stodoła o 2 klepiskach, owczarnia, chałupa dla owczarza o 1 izbie, komorze i sieni, dom o 2 izbach, 2 komorach z obórką i stajenką, stodołą, wszystkie z bali sosnowych.
Prócz tego na territorium téj wsi stoją dwa wiatraki nowe w miejsce dawniejszych przez burzę obalonych kosztem dzierżawców wystawione. Wszystkie powyżej wyszczególnione budowle położone są w gminie Borysławice.
Wysiew przez jednego z dzierżawców podany w całych dobrach jest następujący; pszenicy wierteli 50 garcy 8: żyta wierteli 354 garcy 8: jęczmienia wierteli 113, owsa wierteli 530; grochu wierteli 31 garncy 2; tatarki wierteli 23 garncy 8: prosa wierteli 2 garncy 13; kartofli wierteli 420: rzepaku wierteli 4 garncy 3; siana zbiera się fur 57. Oprócz tego włoszczyzny i warzywa wszelkiego rodzaju.
Zajęcie doręczone zostało Stanisławowi Dłużniakiewiczowi jako Wójtowi Gminy Borysławice a zarazem ustanowionemu dozorcy w dniu 12 (24) Kwietnia r. b. Józefowi Makowieckiemu Burmistrzowi miasta Błaszki w dniu 2 (14) Lipca t. r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Guntramowi Myszkowskiemu dnia 3 (15) Lipca t. r. wniesione i wpisane do ksiąg wieczystych dobrom właściwych, w Kancellaryi hypotecznéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu dnia 26 Lipca ( 7 Sierpnia) r. b. zaś w Kancellaryi Trybunału tejże Gubernii w księdze zaregestrowań w dniu 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. 1847, wpisane i zaregestrowane zostało. Pierwsza publikacya warunków pod któremi dobra przedane zostaną odbędzie się na publicznej Audyencyi tyle razy rzeczonego Trybunału w dniu 16 (28) Września 1847 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 30 Lipca ( 11 Sierpnia) 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.
*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 48

(N. D. 1015) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Józefy z Iłowieckich Arnoldowej, co do summ złp. 20000, 6666 gr. 20, złp. 1100, 1400, 20000, 2760 i 4240 pod N. 12, złp. 15161, 2ch summ po złp. 6947 g. 10, 6105 g. 10 i 16319 złp. pod N.13, złp. 1977 gr. 7 1j2, 2931 gr. 22 1j2, złp. 4188 gr. 10, i ostrzeżenia co do summy rs. 3444 kop. 90 pod N. 14, 27 i 29; złp. 3566 gr. 20, złp. 9216 gr. 20, 12783 gr. 10, dwóch summ po złp. 1466 gr. 20, złp 19566 gr. 20, złp. 10000 i złp. 3000 pod N. 15; złp. 17000 pod Nr. 16; złp. 8778 gr. 10 pod N. 17 i dwóch summ po złp. 1800 pod N. 26, wszystkich na dobrach Błaszki, Gzikowie i Wilczkowicach, w Ogu Wartskim zapisanych;   
(…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 28 Sierpnia (9 Września) r. b. Kalisz d. 14 (26) Lutego 1857 r.
J. N Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 81

(N. D. 1611) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci.  
2. Stanisława Bogusławskiego wierzyciela kapitałów, rsr. 2582 kop. 85 i rsr. 5775 z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia na dobrach Kazimierz, oraz Przyjma w Ogu Konińskim ubezpieczonych, niemniej summy rs. 5775 także sposobem ostrzeżenia jako też summy rs. 2582 kop. 85 na tychże dobrach Kazimierza, a mianowicie: na kapitale zł. 125000 w dziale IV wykazu pod N 12 hypotekowanym, subintabulando ubezpieczonych, z których ostatnia summa rozciąga się równie na dobrach Błaszki, Gzików i Wilczkowice, w Ogu Wartskim położonych; otworzyły się spadki, do regulacyi których, wyznaczam termin ostateczny, na dzień 9 (21) Października 1861 r. pod prekluzyą w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 15 (27) Marca 1861 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.
Dziennik Powszechny 1863 nr 203

(N. D. 4222) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Ludwika Jędrzejewskiego v. Andrzejewskiego co do sum na dobrach Błaszki w Dziale IV zahypotekowanych, to jest pod Nr. 34a rs. 360, b rs 34 kop. 5, i pod Nr. 35. rs. 180. rozciągających swe bespieczeństwo na dobrach Gzików pod Nr. 22 a. b. i 23 na dobrach Wilczkowice pod Nr. 21. a b. i 22. wszystkich w Ogu Wartskiego (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 22 Lutego (6 Marca) 1864 r w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 14 (26) Sierpnia 1863 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 10 (22) Marca 1866 roku.
38. Wilczkowice, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 185 k. 24, vadjum do licytacji rs. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,060, przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
38. Wilczkowice z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 289 k. 77 1/2 vadium do licytacji rs. 705, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,060, termin sprzedaży dnia 12 (24) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. J. T. Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 88

(N. D. 2193). Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Marji Bielskiej, współwłaścicielki dóbr Bogumiłowa, Pstrokońszczyzny i Wójtostwa Sieradzkiego z Okręgu Sieradzkiego, tudzież współwłaścicielki sum:
Rs. 1,350; rs. 1,615* kop. 50; rs. 12,014 k. 75; rs. 2,721 kop. 67 1/2 i rs. 60, pod Nr. 29 a, b, c, d, e, w dziale IV, na dobrach Błaszki z Okręgu Wartskiego lokowanych, a rozciągających się także na dobrach Gzikowie i Wilczkowicach z tego Okręgu.
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny nadzień 13 (25) Października 1867 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1867 roku.
Radca Dworu, J. Ziemięcki. 

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1869 nr 123

Ν. D. 4191. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Walentego Jędrzejewskiego vel Andrzejewskiego co do współwłasności sum na dobrach Błaszki z powiatu Turekskiego w dziale IV zahypotekowanych to jest: pod Nr. 34a rs. 360. pod Nr. 34b rs.34 kop. 5 i pod Nr. 35 rs.180 rosciągających swe bezpieczeństwo i na dobrach Gzikow pod Nr. 22ab i Nr. 23 oraz na dobrach Wilczkowice pod Nr. 21 ab i Nr. 22; otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na d. 4 (16) Grudnia 1869 r. godzinę 10 z rana w Kancelarji hypotecznej.  
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerwca) 1869 r.
Τ. J. Kowalski.

Kurjer Warszawski 1879 nr 192

= Fatalność...
W gorzelni, we wsi Wilczkowice, w kaliskiem, zdarzyły się dwa naraz smutne wypadki.
Robotnik Błaszczyk, idąc po schodach, spadł tak nieszczęśliwie, że wskutek silnego potłuczenia ducha wyzionął.
Jeszcze władze policyjno-sądowe nie zdołały skonstatować tego faktu, gdy oto zaszedł drugi wypadek...
Gdy jeden z dwóch przybyłych z miasta Dobry bednarzy wchodził do wnętrza kadzi, którą miano naprawić, odurzony wydobywąjącemi się z niej wyziewami spadł na dno i pozostał bez życia...
Towarzysz nachylił się, chcąc go ratować.
I on jednak stał się ofiarą zabójczych gazów.
Spadł na dno — nieżywy.
Ciało ich — byli to teść i zięć — wydobyto z kadzi wkrótce, ratunek jednak nic nie pomógł...
Z pomiędzy ofiar wypadku Błaszczyk pozostawił żonę i pięcioro drobnych dzieci...
Młodszy bednarz miał też czworo drobnych dzieci...

Dziewięcioro więc sierot pozostało bez chleba...  

Gazeta Sądowa Warszawska 1911 nr 5

KRONIKA CYWILNA. Spółka na udział (art. 47—50 kodeksu handlowego). Ernest L., Adolf. S., Gustaw S., Franciszek St. i Wilhelm M. za umową prywatną z dnia 28 Lutego (12 Marca) 1898 roku zawiązali spółką, mającą na celu eksploatację torfowisk na przestrzeni 120 mórg z folwarku Wilczkowice, należącego do dóbr majoratowych, na przeciąg czasu lat 12, t. j. na taki czas, na jaki wzięto grunt do eksploatacji od właściciela majoratu Aleksandra P. Prócz M., wnoszącego znajomość fachu, wszyscy spólnicy mieli wnieść swe udziały do spółki w ten sposób, że przypadająca do zapłaty właścicielowi donacji należność za prawo dobywania miała ciążyć w odpowiednim stopniu poszczególnych spólników. W myśl umowy spółkowej uczestnicy spółki mogą działać tylko wszyscy razem, weksle wystawiać nie inaczej, jak za podpisem 2-ch spólników i żyrem 3-ch pozostałych. Podziału zajęć dokonano w ten sposób, że St. powierzono rachunkowość i kasę, administrację zaś wewnętrzną przedsiębiorstwa objęli L., M i Adolf S. Zyski spólnicy mieli pobierać dopiero od chwili, kiedy dochód z przedsiębiorstwa pokryje rozchody na wypłatę należności, przypadającej właścicielowi donacji. O ile szły dobrze interesy spółki, o tyle stosunki wewnętrzne między spólnikami pozostawiały wiele do życzenia, aż wreszcie w roku 1907 Wilhelm M. i spadkobiercy zmarłego Franciszka St. wytoczyli przed sąd okręgowy kaliski powództwo przeciwko Gustawowi L. i sukcesorom również zmarłego Adolfa S. (spólnik Ernest L. już uprzednio ustąpił swój udział Gustawowi S.) z żądaniem unieważnienia umowy spółkowej, jako zawartej z pominięciem przepisów art. 42 kod. handl., lub rozwiązania z winy braci S., likwidacji przedsiębiorstwa, zobowiązania pozwanych do złożenia rachunków ze stanu interesów i zasądzenia na rzecz powodów udziałów w zyskach, jakie z obrachunku wypadną, oraz wyznaczenia do czynności likwidacyjnych arbitrów i likwidatorów trybem w art. 1638 ust. post. cyw. wskazanym przy jednoczesnem zabezpieczeniu akcji przez rozciągnięcie nad przedsiębiorstwem spółkowem sekwestru. Ze swej strony pozwani wytoczyli akcję wzajemną, twierdząc, że cała wina wadliwego prowadzenia interesów ciąży powoda M., który sam zresztą przestał się zajmować interesami spółki i nie może na tem opierać swoich żądań powodowych. Zaprzeczyli spadkobiercom Franciszka St. jakichkolwiek praw do akcji obecnej ze względu, że ich spadkodawca udział swój w spółce jeszcze w roku 1904 w całości odstąpił Ernestowi L., zrzekając się wszelkich praw do przedsiębiorstwa, zaś Ernest L. całkowity swój udział odstąpił znów Gustawowi S. Powołanie się powodów na art. 42 kod. handl. jest zupełnie bezzasadne, gdyż spółka w takim składzie i zakresie, jak ustala umowa prywatna z roku 1898, nie ma zupełnie cech spółki handlowej, natomiast i ze względu na swój przedmiot — eksploatację torfu — jest spółką cywilną, która, jako taka, nie może być rozwiązana bez stwierdzenia, że zachodzą istotne przyczyny, przewidziane dla spółek na czas określony w art. 1871 kod. cyw. W konkluzji pozwani żądali oddalenia akcji wprost lub jako przedwczesnej, względnie rozwiązania spółki z winy St. i M., zobowiązania sukcesorów St. do złożenia rachunków i ksiąg za czas od dnia 12 Marca 1898 roku do dnia 6 Sierpnia 1900 roku i zasądzenia z masy spółkowej lub w miarę tego, jak wykażą obrachunki, osobiście od M. i sukcesorów St. wkładów, wniesionych przez pozwanych do spółki, z zyskami, oraz uznania, że rachunki pokładane przez powodów są nieprawidłowe. Sąd okręgowy kaliski oddalił w dniu 5/19 Stycznia v. st 1909 roku akcję główną, żądania zaś akcji wzajemnej, jako ewentualnie tylko postawione, w razie uwzględnienia akcji głównej, pozostawił bez rozpoznania. Co do sukcesorów Fr. St. sąd, podzielając zdanie pozwanych, uznał, że wobec cesji udziału najpierw Ernestowi L. a przez tego ostatniego Gustawowi S., Franciszek S. wyszedł ze spółki i obecnie żadnych praw do niej rościć sobie nie mogą jego następcy. Wilhelm zaś M. niczem nie stwierdził, żeby pozwani w samej rzeczy przemocą usunęli go od zarządu sprawami spółki, ani wogóle nie dowiódł istnienia którejkolwiek z przyczyn, o jakich mówi art. 1781 kod. cyw. Od wyroku sądu okręgowego odwołał się z pośród powodów tylko M., powołując się na charakter handlowy spółki, mającej na celu eksploatację torfu, co stanowi, w myśl wyjaśnienia senatu rządzącego Nr. 29/1891 roku, czynność handlową. Charakter spółki stwierdza też nadanie jej firmy „S. s-ka", prowadzenie ksiąg handlowych, wystawianie weksli i różne operacje czysto handlowej natury. Gdyby jednak nawet istotnie spółka była cywilną, to i wówczas Gustaw S. i sukcesorowie Adolfa S. są winni jej rozwiązanie, gdyż nie tylko usunęli Wilhelma M. od przedsiębiorstwa lecz sami je porzucili. W każdym razie sąd okręgowy bez względu na charakter spółki i czynności spólnika winien był nakazać pozwanym złożenie ksiąg i zdanie rachunków. Pozwani odpowiedzieli na apelację skargą wzajemną podnoszącą ewentualnie żądania zgłoszone do I instancji. Po wysłuchaniu świadków, powołanych przez obie strony izba sądowa uznała, że skarga Wilhelma M. nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż ani art. 42 kod. handl. ani art. 1871 kod. cyw., na których powód opiera swą akcję, nie mają zastosowania w danej sprawie: Spółkę, stanowiącą oś sporu, zawiązano za umową prywatną z dnia 12 Marca 1898 r. w związku z aktem rejentalnym z tejże daty (o prawo eksploatacji torfu w folwarku donacyjnym). Żadna z tych umów wbrew twierdzeniu skarżącego nie nadaje spółce jakiejkolwiek określonej firmy. Organizacja wewnętrzna tej spółki jest tego rodzaju, że wszyscy spólnicy bezpośrednio biorą udział w sprawach spółki oraz uczestniczą łącznie we wszelkich umowach i zobowiązaniach spółki, bez formalnego zjednoczenia wszystkich spólników pod postacią jednej osoby prawnej. Wobec takich danych oczywistem się staje, że taka spółka mająca na celu wydobywanie i sprzedaż torfu, powinna być z mocy art. 18, 19, 20, 21 i 47 kod. handl. zaliczona do rządu spółek handlowych na udział, na które nie rozciągają się przepisy art. 42 tegoż kodeksu, jak to stwierdza art. 50 kodeks handlowy. 2). Do zastosowania art. 1781 kod. cyw. niema dostatecznych podstaw prawnych ani zasady do rozwiązania i likwidacji spółki przed terminem zakreślonym—na wyłączne żądania Wilhelma M. Wprawdzie zeznania świadków nie potwierdziły przytoczonej w motywach sądu okręgowego okoliczności, jakoby M. miał być usunięty od interesów spółki skutkiem sekwestru, w swoim czasie położonego na majątku spółki na żądanie Ernesta L., w każdym jednak razie świadkowie stwierdzili, że M. sam z własnej woli usunął się od spraw spółkowych, natomiast żaden z nich nie wskazał konkretnej przyczyny, dla której M. byłby zmuszony tak postąpić. To tylko widać, że M. usunął się od spółki, niechcąc pracować wspólnie z Pl., lecz udział tego ostatniego w spółce nie może uchybiać umowie spółkowej, gdyż P. był pełnomocnikiem tylko braci S., i żadnych nieprawidłowości z jego strony nie stwierdzono. Jeżeli zaś mówić o nieporządnem prowadzeniu ksiąg i rachunków spółki to cała wina w tym względzie spada na b. spólnika Franciszka St., obecnie nieżyjącego, którego obowiązkim było prowadzenie rachunkowości lecz bynajmniej nie braci S., a tymczasem właśnie sukcesorowie tego samego Franciszka St. występują po stronie powoda Wilhelma M. Wszelkie zaś zarzuty jakie czyniono w szeregu wezwań notarjalnych braciom S. okazały się bezpodstawnemi i gołosłownemi. 3). Wreszcie nie może mieć znaczenia w sprawie obecnej akt z d. 24 Stycznia (6 Lutego) 1909 r. którego mocą S. i Pl. w imieniu nieletnich S. zrzekli się praw do eksploatacji torfu na przestrzeni 120 mórg z folwarku Wilczkowice na rzecz obecnego właściciela Wilczkowic Juljusza B. w zamian za ustąpiony im przez tegoż na własność grunt przestrzeni 65 mórg (z dopłatą przez S. Pl. Juljuszowi B. rubli 11000), gdyż akt ten złożony przez powodów w instancji apelacyjnej i zawarty po upływie l 1/2 roku od wdrożenia powództwa nie wpływa na stosunki, jakie zachodziły między stronami w dacie wytoczenia skargi, wszelkie zaś stosunki prawne stron procesowych należy oceniać w chwili wytoczenia akcji (artykuł 257 ust. 4 i 5 ust. post. cyw.), a zwłaszcza, że jak przyznaje obrońca S., pomimo zamiany gruntów, zaszłej skutkiem tego aktu, eksploatacja torfu odbywa się w dalszym ciągu, aczkolwiek ma innym grucie, lecz z zachowaniem pierwotnej umowy spółkowej. 4). Zatargi osobiste istniały istotnie wśród spólników, ale to między M. i L., który już dawno spółkę opuścił i do sprawy obecnej nie wypływa zupełnie. Natomiast wszelkie inne pokładane przez Wilhelma M. dowody nie przemawiają za tem, żeby S. dopuścili się jakichś czynów wbrew umowie i zmuszających M. do porzucenia spółki—a zatem nie ma powodów do rozwiązania spółki na zasadzie art. 1871 kod. cyw. Z tych zasad należy uznać, że żądanie główne Wilhelma M. co do rozwiązania spółki z winy S. i Pl. i likwidacji — jest bezpodstawne. Wszelkie zaś dalsze żądania są tylko następstwem tego pierwszego i dla tego nie zasługują na uwzględnienie, a wobec tego akcja wzajemna S. nie wymaga rozpoznania. Izba sąd. IV dep. Nr. 485 ap. 1910 г.). St. Fr.

Zorza 1913 nr 43

= Powstały mleczarnie współdzielcze w Krasnymstawie, Wojsławicach i w Skrobowie, w gub. Lubelskiej; w Zalesiu, w Linimie i w Kompinie, w gub. Warsz.; w Zakrzewie, w Strzegowie i w Radzikach Dużych, w gub. Płockiej; w Poświętnem, W gub. Łomż.; w Słomkowie Mokrym, w Zadzimiu i w Wilczkowicach, w gub. Kaliskiej; W Tchórzewie, w Czyszkowie, w Krynicy i w Proszewie, w gub. Siedleckiej.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 38

Obwieszczenie.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej w d. 21 czerwca 1888 r., zawiadamia hipotecznych wierzycieli następujących dóbr:
Wilczkowice. z pow. Kaliskiego, —
Józefę Paszyńską, właścicielkę i Bronisławę Arnold, wierzycielkę,
— jako nie mających w kraju tutejszym, w hipotece, zamieszkań prawnych ani rzeczywistych,—że dobra wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, za zaległe należności Towarzystwa, do terminu licytacji włącznie obrachowane, wystawione zostają na sprzedaż przymusową pierwszą, odbyć się mającą w m. Kaliszu, w domu przy ul. Bleja Józefiny N° 556, pod poniżej wyszczególnionemi warunkami.

Nazwa dóbr
Powiat
Dobra obciążone pożyczką T-wa, z której część nie- umorzona w terminie licytacji wynosić będzie
rb. kop.
Zaległość oprócz kosztów wynosić będzie w terminie licytacjimk. fen.
Wadjum (kaucja)
mk.
Licytacja rozpocznie się od sumymk. fen.
W kancelarji notarjusza
W terminie
dnia
Wilczkowice
Kaliski
13835
62
9761
04
12000
76269
60
Dzierzbicki
28

Uwaga 1. Przystępujący do licytacji winien złożyć wadjum w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość złożonych listów, obliczając podług ostatniego kursu giełdy warszawskiej, równała się sumie wadjalnej, w gotowiźnie oznaczonej.
Sprzedaże odbywać się będą w terminach, powyżej wyznaczonych, wobec Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Uprzedza się interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym, w kancelarji tego samego notarjusza.
Uwaga 2. Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa w takiej ilości, jaka w dacie sprzedaży, po zaspokojeniu zaległości, pozostanie jeszcze do umorzenia.
Uwaga 3. Przystępujący do licytacji obowiązany jest, na żądanie Radcy Dyrekcji Szczegółowej lub notarjusza, złożyć dowód, że jest obywatelem Królestwa Polskiego.

Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez żadnych nowych doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
5. Chrzanowice, obejmującą: wieś Chrzanowice, os. Chrzanowice, os. Wilczkowice, folw. Wilczkowice, os. Borysławice-Chrzanowice.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza