-->

wtorek, 14 maja 2013

Wilczków

Zajączkowski:
Wilczków -pow. poddębicki
1) 1299 oryg., KKK I, 104; KDW 809: Wilccouicz (KKK), Wilczcovicz (KDW) - villa prope Unieyow. Arcbp Jakub zwraca wś W. biskupstwu krakowskiemu. 2) 1372 oryg., KKK II, 284: Wilczcouicze - villa in terra Syradiensi. Michałko, kanonik krakowski, pragnąc podnieść położenie W., wsi kap. krakowskiej, sprzedaje jej sołectwo Stanisławowi Paninowi i Jakubowi, kmieciom z Chorzepina (v.), określając przy tym uposażenie sołectwa i ciężary osadników.
3) XVI w. Ł. I, 369-370: Vylczkowo - villa, par. Niewiesz, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 189: Vilczkow (1518 Wilkow) - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 233: Wilczkow - jw. 5) XIX w. SG XIII, 457: Wilczków- wś i folw., par. i gm. Niewiesz, pow. turecki.
Uwagi: Piekosiński (w przypisach do KKK I, 104) określił położenie W. i Uniejowa w pow. miechowskim. W zestawieniu z danymi dok. z 1372 r. wynika, że określenie to jest mylne i że chodzi tu o miejscowość w Sieradzkiem. Wś ta przeszła w 1419 r. drogą zamiany, wraz z innymi wsiami położonymi w ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, w ręce Jarosława z Wiskitna (KKK II, 586 i 587); w odnośnych dok. nazwa jej brzmi: Wilczkowo i Wylczowo. Obecnie W. i W. Pierwszy, Spis 1226.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wilczków, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wilczkow, parafia niewiesz, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szanguszkowa kszna.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilczków, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niewiesz, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 140, odległość od miasta obwodowego 7 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Wilczków, wś i folw., pow. turecki, gm. i par. Niewiesz, odl. od Turka 9 w.; wś ma 23 dm., 158 mk., 25 os., 190 mr.; folw. 1 dm., 26 mk., 539 mr.; os. 1 dm., 4 mk. W r. 1827 było 9 dm., 140 mk. Folw. W. należy do dóbr Niewiesz. Na początku XVI w. kmiecie dawali pleban. w Niewieszu tylko kolędę, po groszu z łanu. Łan sołtysi dawał dziesięcinę (Łaski, L. B., I, 370). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552-1553 wś Wilczków, w par. Niewiesz, miała łan. 8, osad. 8 (Pawiń., Wielk., II, 233).  

Słownik Geograficzny:  
Wilczków,  r. 1372 Wilczcovicze wś, pow. turecki, par. Niewiesz. R. 1372 Michałko kanon. krakow. sprzedaje sołtystwo we wsi W., należącej do kapituły krakow. za 18 grzyw. trzem kmieciom z Chorzepina. Osadnicy mieć będą trzy lata wolne (Kod. kat. krak., II, 49). Już w w. XVI wieś nosi nazwę: Wilczków.

Spis 1925:
Wilczków, wś i kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 23, kol. 4. Ludność ogółem: wś 154, kol. 66. Mężczyzn wś 82, kol. 32, kobiet wś 72, kol. 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 154, kol. 66. Podało narodowość: polską wś 154, kol. 66.

Wikipedia:
Wilczków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1693

Roku jak wyżej, dnia 8 grudnia. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Barbara, urodzoną dnia 5 grudnia, córkę Urodzonego Daniela i Ewy Zwiastowskich, prawowitych małżonków z Niewiesza. Rodzice chrzestni jej Urodzony Stanisław Pawłowski z Wilczkowa i Urodzona Marianna Skotnicka z Biernacic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1694

Roku jak wyżej, dnia 14 stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Józef i Antoni, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Stanisława i Katarzyny Pawłowskich z Wilczkowa, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Jaśnie Wielmożny Pan Kazimierz Grudziński kasztelan [brzesko-kujawski] z Urodzoną Wielmożną swoją żoną.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1705

Roku jak wyżej, dnia 16 stycznia.
Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Sebastian, syna Szlachetnych rodziców Jana i Zofii Skrzyńskich z Wilczkowa, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli ... Pan Wojciech ... i Pani Jadwiga Moli...ska, oboje z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1724

Listopad
5. bieżącego ochrzciłem Joannę Zofię, córkę Urodzonych Andrzeja Nekandy i Mariany Trepka, prawowitych małżonków z Wilczkowa. Rodzice chrzestni jej Urodzony Pan Mikołaj Trepka z Gryszek i Urodzona Siejkowska.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1728

Luty
Chropy
Dnia 5. Ja, Jan ?sowski proboszcz w Poddębicach, ochrzciłem imionami Marianna? Agata, córkę Wielmożnych Mikołaja Ostrowskiego i Agnieszki z Pawłowskich, prawowitych małżonków, posesorów z Chropów. Rodzicami chrzestnymi chrzczonej byli Wielmożna Grudzińska z Że? z Urodzonym Stanisławem Ostrowskim posesorem z Wilczkowa.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1729

Dwór w Chropach.
Czerwiec
Dnia 2-go czerwca. Ja, Jan Kossowski kapłan Poddębic, ochrzciłem dwoma imionami Jakub Marcelli, syna Urodzonych Państwa Mikołaja Ostrowskiego i Agnieszki z Pawłowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Krzysztof dziad kościelny poddębicki ze swoją żoną staruszką żebraczką ?, prawowite małżeństwo w asyście Urodzonego Stanisława Ostrowskiego z Wilczkowa i Wielmożnej Eleonory z Żernickich Grudzińskiej. Ochrzcony urodził się tu 30 kwietnia przed świętem Apostołów Filipa i Jakuba.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1731

Czerwiec
... bieżącego ochrzciłem Petronelę Mariannę, córkę Urodzonych Stanisława i Barbary Ostrowskich, prawowitych małżonków z Wilczkowa. Rodzicami chrzestnymi jej byli Urodzony Jan Ostrowski i Urodzona ? z Dominikowic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1773

Tego samego dnia, ten sam, ochrzciłem dziecko urodzone dziś, syna Urodzonego Stefana i Anny z Nagórskich Ostrowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Albin i Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Michał i Petronela z Ostrowskich Biesiekierscy małżeństwo, posesorzy dóbr Karnice, posesorzy zastawni dobr Wilczkowa.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1774

Wilczków
31 sierpnia, roku jak wyżej, ochrzciłem imionami ?, Ludwika, Tekla Wielmożnych Stefana i Anny Ostrowskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Wilczkowa, którego rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Michał Biesiekierski ze swoją małżonką Petronelą, posesorzy ze wsi Karnice z których uczestniczyli wierni ...

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1776

Roku 1776, dnia 5. lutego. Ja Placyd Ledecki ? prepozyt bełdrzychowski, notariusz Stolicy Apostolskiej, ochrzciłem imieniem Walenty, syna Urodzonych Szlachetnych Kazimierza i Domiceli z Komornickich, prawowitych małżonków Wodzińskich, dzierżawców Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stefan Ostrowski dziedzic z Wilczkowa i Wielmożna i Urodzona Pani Salomea z Mogilnickich Sulimirska cześnikowa łęczycka.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1791

Wilczków
Dnia 27 listopada. Ja Igancy Domański kanonik uniejowski, kapłan tego kościoła, ochrzciłem imieniem Katarzyna, Barbara, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Myszkewicza towarzysz kawalerii narodowej i Franciszki z Miłoszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Ksawery Wyssogotta Zakrzewski cześnik gnieźnieński odznaczony Orderem św. Stanislawa i Antonina ze Szczanieckich jego małżonka. Asysta Urodzony Pan Adam Sro?wadzki posesor dóbr Karnice i Urodzona Pani Julianna Miłoszewska wdowa, oboje posesorzy z Wilczkowa.

Gazeta Warszawska 1801 nr 45

Avertissement. Dobra Podęmbice , Byczyny, Lonczki i Wilczkow , w zgierskim Powiecie maią bydź na Terminie 17go Junii Roku teraźnieyszego przed południem o 8ey godzinie tutay , więcey dawaiącemu na fundamencie Anszlaku wynoszącego 21137. Złł: 29. gr. który tu przeyrzeć można pod warunkami tu i w Podęmbicach, widzieć mogącemi na 3 lata do Roku 1804, publicznie w dzierżawę wypuszczone, lecz po upłynieniu Terminu, iuż licytowanie przyięte nie będzie, owszem Kosens Nayiaśnieyszego Collegium pupillorum wyrobiony bydź ma. Dan w Łęczyczy dnia 28go Maja 1801 Roku Królewska Powiatowa. Sądownicza południowo Prusska Kommissya.

Dziennik Powszechny 1832 nr 321

Po zgasłem życiu Józefy z Lipskich Zakrzewskiey, Klemensa Zakrzewskiego małżonki, którey śmierć nastąpiła w dniu 13 Kwietnia 1830 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych, na imię sukcessorów zmarłey:
1. Tytułu własności dóbr ziemskich Niewiesz, do których należą: Karnice, Wilczków, Grocholice, Boczki i Sempułki, z przyległościami w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem.
2. Tytułu własności całey schedy dóbr Maykowa, do których należy część wsi Chmielnika z przyległościami w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych.
3. Tytułu własności iedney trzeciey części dóbr Ułany w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem leżących; termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 28 Lutego 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 28 Sierpnia 1832 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Gazeta Świąteczna 1913 nr 1671

Gorzałka zabiła. Jeden gospodarz we wsi Wilczkowie pod Uniejowem, w guberńji kaliskiej, prosił kilku znajomych z sąsiednich wsi, żeby mu zwieźli kamienie pod budowę. W sobotę 18-go stycznia S. G. i W. T. ze wsi Skotnik przyjechali z kamieniami, choć wieś ich jest kilka wiorst od Wilczkowa odległa. Gospodarz, chcąc się wywdzięczyć, uraczył ich za to gorzałką. Wieczorem wracali do domu. S. G. jechał naprzód i był bardzo wesół, ale po jakimś czasie zamilkł, a gdy przyjechali do wsi, pokazało się, że już z niego trup. Próbowano go jeszcze ratować, ale napróżno. Miał lat 55. Gorzałka przedwcześnie zaprowadziła go do grobu. F. P.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 9

Ogłoszenie.
Na podstawie p. 7) art. 36 Ustawy z dnia 31-go lipca 1923 r. o scaleniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 39/26 poz. 244) Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że postępowanie scaleniowe we wsi Wilczków, gminy Niewiesz, powiatu Tureckiego, wdrożone decyzją Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 29.IV. 1920 r., zostało — na podstawie prawomocnej decyzji Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 11 września 1924 r., zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Wilczków — w urzędach ziemskich zakończone.
Piotrków, dnia 14 lutego 1927 r.
OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI.

Echo Tureckie 1928 nr 10

Ogłoszenia drobne.
Matuszewski Leon syn Andrzeja z Wilczkowa, gminy Niewiesz, roczn. 1892 r. ogłasza że została mu skradzioną książeczka wojskowa, wydana przez P. K. U. Kalisz. 

Echo Tureckie 1928 nr 30

Ogłoszenie.
Łódzki Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 1928 r. o godz. 11-ej w siedzibie Urzędu w Łodzi drogą przetargu, poprzedzonego konkur­sem ofert, odbędzie się na mocy Rozpo­rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. sprzedaż niżej podanego objektu państwowego:
Torfowisko w Wilczkowie, pow. Turec­ki, gm. Niewiesz, odległość od kolei 22 klm., przestrzeń w ha około 33,6 dom mieszkalny i obórka, cena szacunkowa 41.335 zł.
Wysokość wadjum wynosi 10 proc. su­my szacunkowej danej nieruchomości.
Reflektanci winni złożyć w Urzędzie Wo­jewódzkim w Łodzi oferty na kupno wyżej wymienionego objektu do dn. 4-VIII r. b. włącznie w kopertach zapieczętowanych z napisem: „Oferta na kupno torfowiska w Wilczkowie", z zachowaniem przepisów ustawy stemplowej (3 zł. na ofertę i 50 gr. na każdy załącznik). Oferty mają zawierać;
1) Imię i nazwisko, rodzaj zajęcia, oraz do­kładny adres oferenta, w razie oferty zbio­rowej— akta stwierdzające solidarną odpo­wiedzialność oferentów;
2) ofiarowaną przez oferenta cenę kupna, wyrażoną słowami:
3) oświadczenie pisemne, że oferent poznał warunki przetargu i że zrzeka się kwestjonowania nieważności aktu licytacyjnego z powodu błędu, omyłki, pokrzywdzenia po­wyżej połowy wartości lub z jakiegokol­wiek innego powodu;
4) kwit z Kasy Skarbowej na złożenie wadjum w wysokości 10 pr. sumy szacunkowej
5) dowód obywatelstwa polskiego,
6) świadectwo moralności,
Do oferty należy w miarę możności do­łączyć miarodajne informacje o posiadanych środkach do nabycia nieruchomości.
Do przetargu ustnego dopuszczeni będą tylko ci z oferentów, których Komisja Prze­targowa uzna za odpowiednich.
Bliższych szczegółów co do sprzedawa­nej nieruchomości, oraz warunków przetar­gu sprzedaży, a także zezwolenia na obej­rzenie sprzedawanej nieruchomości udziela Urząd Wojewódzki (Wydz. Roln. i Weter., pokój Nr. 26)
Delegatowi Okręgowej Izby Kontroli, oraz ofetarentom służy prawo sprzeciwu w prze­ciągu trzech dni od daty orzeczenia Ko­misji Przetargowej.
Ostatecznego zatwierdzenia przetargu, wy­boru kandydata, jako i zatwierdzenia go na nabywcę dokona Minister Rolnictwa.
(-) Wł. Jaszczołt Wojewoda

Echo Tureckie 1930 nr 50

Ogłoszenie.
Komornik Sądu Powiatowego w TURKU II-go rewiru z siedzibą w Uniejowie, na za­sadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem ogłasza, że w dniu 26-go listopada 1930 r., od godz. 10-ej z rana w kol. Wilczków gminy Niewiesz pow. Tureckiego z zasto­sowaniem art. 1070 Ust. Post. Cyw., sprze­dawany będzie w drodze publicznej licytacji majątek ruchomy należący do Michała Augustowskiego, składający się z 3-ch sto­gów siana, 300 kupek torfu i 2-ch bryczek, na zaspokojenie pretensji Spółdzielni Rol­niczej w Kaliszu.
Podlegający sprzedaży majątek oceniony został na sumę zł. 3.640 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.
Nr. E. 351/30.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 78 

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 27 grudnia 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Michaliny Cnotalskiej, zamieszkałej we wsi Jadwisin, pow. łęczyckim, gm. Gostków, wdrożone zostało postępowanie ce­lem uznania Antoniego Cnotalskiego za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Antoniego Cnotalskiego, męża petentki, a syna Juljana i Józefy z Cęszkowskich, urodzonego w Wilczkowie, w dniu 27 kwietnia 1877 roku, zapisanego do ksiąg ludności stałej wsi Kludna, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Antoniego Cnotalskie­go posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1495/29.


Echo Tureckie 1931 nr 3

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Powiatowego w Turku II-go rewiru z siedzibą w Uniejowie, na za­sadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, że w dniu 3-go lutego 1931 r., od godziny 10 ej zrana w maj. Wilczków gminy Niewiesz, sprzedawawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek rucho­my należący do Michała Augustowskiego składający się z konia wałacha lat około 4, 208 kup torfu na zaspokojenie pretensji Władysława Bąkowskiego.
Podlegający sprzedaży majątek oszaco­wany został na zł. 1165 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.

Nr. E 536 | 30.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
19. Wilczków, obejmującą: wieś Wilczków i ośrodek Wilczków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 4

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dn. 19. lutego 1937 r. Nr. RU. VII. 1/5-I/273/37.
o wynikach przeprowadzonego postępowaniascaleniowego
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), w brzmieniu nadanym art. 12 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), tudzież na podstawie art. 33 powołanego rozp. z dnia 11 lipca 1932 r. niniejszym obwieszcza się, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Wilczków, gm. Niewiesz, pow. tureckiego, nowoutworzone kolonie, wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporządzonych w roku 1924 przez mierniczego przysięgłego Stanisława Nawrockiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz osób niżej zapisanych:
1. Michalina Dutkiewicz, nr. działki 4, powierzchnia w ha 5.1474.
2. Roch Gulek, nr. działki 7, powierzchnia w ha 0.6455.
3. Józef Płuza, nr. działki. 9, powierzchnia w ha 1.6346.
4. Franciszek Cnotalski, nr. działki 13, powierzchnia w ha 3.7723.
5. Maciej Plak, nr. działki 14, powierzchnia w ha 1.2193.
6. Stanisława Bilska, nr. działki 15, powierzchnia w ha 4.9674.
7. Michał Świętczak, nr. działki 16, powierzchnia w ha 6.1897.
8. Marianna Kaźmierczak vel Kałużna, nr. działki 17, powierzchnia w ha 1.7308.
9. Stanisław Rzepczyński, nr. działki 18, powierzchnia w ha 10.9247.
10. Wacław Dąbrowski, nr. działki 19, powierzchnia w ha 5.9236.
11. Tekla Binias, nr. działki 20, powierzchnia w ha 3.6837.
12. Walenty Cnotalski, nr. działki 21, powierzchnia w ha 9.8879.
13. Leon Matuszewski, nr. działki 23, powierzchnia w ha 10.2726.
14. Józef i Anna małż. Przybyła, nr. działki 24, powierzchnia w ha 10.9206.
15. Ludwik Powłoka, nr. działki 25, powierzchnia w ha 9.4876.
16. Walenty Zawadzki, nr. działki 26, powierzchnia w ha 9.8171.
17. Stanisław Kałużny, nr. działki 27, powierzchnia w ha 10.9519.
18. Adam Kubiak, nr. działek 28, 31, powierzchnia w ha 9.0817, 2.0956.
19. Jan Kulczycki, nr. działki 29, powierzchnia w ha 9.9512.
20. Feliks Kałużny, nr. działki 30, powierzchnia w ha 9.8663.
21. Skarb Państwa, nr. działek 31, 33, 34, powierzchnia w ha 7.2671, 1.1062, 34.0377.
22. Grunty wspólnego użytkowania, nr. działki 32, powierzchnia w ha 0.1614.
23. Walenty Plak, nr. działki 1, powierzchnia w ha 18.0057.
24. Tomasz Kolasiński, nr. działki 2, powierzchnia w ha 18.4453.
25. Michał Srogosz, nr. działki 3, powierzchnia w ha 22.3072.
26. Michalina Dutkiewicz, nr. działki 4, powierzchnia w ha 6.1806.
27. Michał Powłoka, nr. działki 5, powierzchnia w ha 10.2666.
28. Antoni Powłoka, nr. działki 6, powierzchnia w ha 13.5093.
29. Roch Gulak, nr. działki 7, powierzchnia w ha 12.1582.
30. Wojciech Jaszczura, nr. działki 8, powierzchnia w ha 11.9260.
31. Józef Płusa, nr. działki 9, powierzchnia w ha 9.3060.
32. Franciszek Plak, nr. działki 10, powierzchnia w ha 15.1344.
33. Walenty Srogosz, nr. działki 11, powierzchnia w ha 11.2289.
34. Józef Janiak, nr. działki 12, powierzchnia w ha 26.1548.
35. Franciszek Cnotalski, nr. działki 13, powierzchnia w ha 7.5212.
36. Maciej Plak, nr. działki 14, powierzchnia w ha 9.7726.
37. Stanisława Bilska, nr. działki 15, powierzchnia w ha 6.0210.
38. Michał Swiątczak,. nr. działki 16, powierzchnia w ha 5.4139.
39. Marianna Kuźmierczak vel Kałużna, nr. działki 17, powierzchnia w ha 10.8140.
40. Stanisław Rzepczyński, nr. działki 18, powierzchnia w ha 4.0680.
41. Wacław Dąbrowski, nr. działki 19, powierzchnia w ha 4.1258.
42. Tekla Binias, nr. działki 20, powierzchnia w ha 6.6429.
43. Walenty Cnotalski, nr. działki 21, powierzchnia w ha 3.6711.
44. Osada sołtysa, nr. działki 22, powierzchnia w ha 1.8520.
45. Grunty wspólnego użytkowania, nr. działki 32, powierzchnia w ha 0.2784.
Jednocześnie zawiadamia się, że o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych wsi Wilczków, to zgodnie z. art. 3 ustawy z dnia 31. III. 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekt scalenia łącznie z odnośnymi dowodami pomiarowymi w braku lepszych tytułów będzie podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób, wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
Za Wojewodę
(—) M. Grąbczewski
Kierownik Oddz. Urządz. Rolnych.

 Orędownik 1937 nr. 48

Zatruta sałata i sprawa trucicielska
Ciekawy proces poszlakowy — Błędnie prowadzone śledztwo utrudniło wykrycie truciciela.
Poznań, 26. 2. — Przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu we wzmocnionym składzie toczyła się rozprawa przeciwko rolnikowi 41-letniemu Józefowi Powłoce ze wsi Wilczków, pow. Turek.
Powłoka został oskarżony o to, że w dniu 15 czerwca 1936 r. w zamiarze pozbawienia życia swej żony Marianny Powłoka domieszał do jej potrawy rozcieńczonego arszeniku, lecz czynu swego nie wykonał, gdyż zatrutą jego żonę uratowali lekarze.
Tło sprawy przedstawia się sensacyjnie.
15 czerwca 1936 r. Marianna Powłoka w godzinach południowych powróciła wraz ze swą córka z pola po pracy do domu. W mieszkaniu zastała ona swego męża przy obiedzie. Powłoka zwrócił się do córki Czesławy, aby nie jadła sałaty, a wzięła sobie mleka z kartoflami. Córka usłuchała ojca. Natomiast Marianna Powłoka z żelaznego garnka nałożyła sobie na talerz sałaty. W czasie spożywania sałaty Marianna Powłoka odczuwała jej cierpki smak, lecz nie przywiązywała do tego żadnej uwagi. Krótko po obiedzie poczuła straszne bóle i poczęła wymiotować.
W tym czasie jej mąż wziął garnek z sałatą, wyszedł na podwórze i sałatę wyrzucił w miejscu nieustalonym, garnek zaś przyniósł z powrotem do mieszkania. Marianna Powłoka przez z górą 4 godziny znosiła straszne cierpienia, wymiotując bez przerwy. W tym czasie przyszedł do zagrody Powłoków ich syn Walenty, który chciał założyć konie do wozu i matkę zawieźć do lekarza. Sprzeciwił się temu kategorycznie stary Powłoka, który chciał nawet syna pobić. Dopiero na interwencję miejscowego sołtysa Powłoka założył konie do wozu i odwiózł swą żonę do dr. Bojakowskiego w Uniejowie. Lekarz stwierdził u Marianny Powłoki zatrucie, lecz jego przyczyn nie ustalił. W kilka dni po wypadku u Powłoków, poczęły zdychać kury. Badania zawartości żołądków zdechłych kur przeprowadzono w Zakładzie Ekspertyz Sądowych w Warszawie stwierdziły obecność arszeniku. W czasie dochodzeń wyszło na jaw, że Powłokowie żyli z sobą w niezgodzie, że często się rozchodzili. Wskutek tych podejrzeń aresztowano Powłokę. Ponieważ śledztwo zostało przeprowadzone w sposób wadliwy oraz nie zostało przeprowadzone badanie zatrutej sałaty, sąd nie miał dowodów winy oskarżonego i dlatego go uniewinnił.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z tych samych powodów zatwierdził uniewinnienie. Oskarżonego bronił adw. Nowiński z Koła. (k)

Gazeta Świąteczna 1937 nr 2963

We wsi Wilczkowie, parafji Niewieskiej, w powiecie tureckim wystawiono ze składek figurę Najświętszego Serca Jezusowego. Na poświęcenie zgromadziło się około tysiąca wiernych, którzy po nabożeństwie w Niewieszu, wyruszyli procesją do Wilczkowa. Sołtys powitał przybywających i przedstawił sprawozdanie z wydatków, zachęcając do składania ofiar na budowę domu ludowego. Potem ks. proboszcz Olejnik po pięknem przemówieniu poświęcił figurę i podziękował wiernym za liczne przybycie, wyróżniając, mieszkańców Wilczkowa, co czynami i życiem chrześćjańskiem dają dobry przykład okolicy. - F. K.

Echo Tureckie 1938 nr 19

Ze Sądu
Poczciwy Cnotalski
Franciszek Cnotalski zamożniejszy gospo­darz ze wsi Wilczkowa, zgodził na służbę z dniem 1 stycznia rb. służących, Józefa Walczaka lat 16 i Małgorzatą Czyżówną lat 15. Pracownicy ci, jakkolwiek jeszcze młodociani, wywiązywali się z obowiązków swo­ich zupełnie poprawnie ku zodowoleniu pra­codawcy, który cieszył się, że nareszcie znalazł dobrych robotników. Jednakże w życiu ludzkim bywają chwile nietylko pogodne, ale i smutne, o czem się wkrótce przeko­nał Cnotalski. Ten ostatni w pokoju przy­legającym do izby czeladnej przechowywał pieniądze, których miał sporą ilość w zam­kniętej szufladzie. W miesiącu lutym, gdy zajrzał do swoich oszczędności, stwierdził ze zdziwieniem, że brakuje 40 złotych. Cno­talski, człowiek poczciwy, a przytem niepodejrzliwy, przebolał tą stratę, licząc się z tym że na gorącym uczynku nikogo nie przyłapał. Nie chciał on rzucać podejrzenia, gdyż nie posiadał bezpośrednich dowodów winy a prócz Walczaka i Czyżówny, miał jeszcze innych służących. W miesiącu marcu, gdy Cnotalski zajrzał ponownie do swoich pieniędzy, okazało się, że brakuje jeszcze 50 złotych, czyli łącznie skradziono mu 90 złotych. Tutaj dobroć jego całkiem się już wyczerpała i chociaż nie wiedział, kto mu podebrał pieniądze, zgłosił w posterunku policji doniesienie karne. Przeprowadzone w następstwie dochodzenie policyjne ustaliło następujące okoliczności:
Czyżówna, posługując w domu Cnotalskiego, zauważyła, że przechowuje on pie­niądze w zamkniętej szufladzie stołu, o czem w rozmowie nadmieniła Walczakowi, nie przewidując, że pociągnie to za sobą tak przykre następstwa. Walczak, chłopak bie­dny, a oszołomiony bogactwem swego chle­bodawcy, postanowił podzielić się choć trochę jego własnością. I od tego cza­su, począwszy od miesiąca lutego, wyciągał z szuflady po kilka złotych, mając nadzieję, że Cnotalski posiada tak wielki zapas pieniędzy, przez co nie spostrzeże braku kil­kudziesięciu złotych. Za zabierane pieniądze Walczak kupował w sklepikach czekoladki, cukierki, kaszankę i pomarańcze i zjadał to z wielkim apetytem, podśpiewując sobie „sto lat". Gdy niejednokrotnie poczęstował słodyczami Czyżównę, a ta zapytała się go, skąd je ma, odpowiedział poważnie, że ma maszynkę i robi pieniądze za które co chce to i kupuje.
Czyżówna, nie zdając sobie sprawy, skąd się pieniądze, biorą, uwierzyła Walczakowi i nawet prosiła go, aby jej trochę pieniędzy zrobił, ale on już na to nie zgodził się. Walczak wszystkich pieniędzy przywłaszczył sobie 90 złotych, z których 60 złotych stracił, a 30 złotych zakopał w ziemi za sto­dołą. Przyznał się on do winy z całą szcze­rością cechującą młodociannego przestępcę. Sąd Grodzki w Turku na sesji wyjazdowej w Uniejowie, wyrokiem z dnia 22 kwietnia rb. skazał Józefa Walczaka na umieszczenie w zakładzie wychowawczo-poprawnym, z za­wieszeniem tej kary na przeciąg lat 2 ch przyczem na czas próby Walczak zostanie oddany pod dozór ojcu swojemu Leonowi Walczakowi.
W imieniu oskarżonego występował assesor sądowy p. Majchrzak, jako obrona z urzędu.
Sprawa niniejsza wynikła tylko skutkiem nieuświadomienia Cnotalskiego, który za­miast gromadzić bezprocentowo oszczędno­ści u siebie w domu, winien był wpłacać je na książeczkę do Pocztowej Kasy Oszczędności, co jest obecnie bardzo ułatwione przez zorganizowanie pocztowych listonoszów wiejskich. Zyskałby na tem Cnotalski bezpieczeństwo swoich pieniędzy i powię­kszenie gotówki przez należne odsetki pra­wne.

Echo Tureckie 1938 nr 27

Z Niewiesza
W dniu 19 bm. Niewiesz obchodził po­trójną uroczystość: odpust Świętego An­toniego i Benona oraz poświęcenie sztan­daru Kółek Rolniczych gminy Niewiesz.
Przy sprzyjającej pogodzie uroczystości wypadły imponująco. Kościół i cmentarz wypełnili po brzegi wierni (około 1500).
O godz. 11 przewodniczący Komitetu ks. proboszcz Julian Olejnik po pięknym okolicznościowym kazaniu w obecności rodzi­ców chrzestnych i członków komitetu do­konał aktu poświęcenia sztandaru. Po poświęceniu została odprawiona uroczysta Msza św. Nowo ufundowany i poświęcony piękny sztandar brał udział w tymże dniu w uroczystej precesji, znaleźli się pod nim zorganizowani rolnicy z gm. Niewiesz.
Po nabożeństwie o godz. 13.10 odbyło się wbijanie gwoździ przez rodziców chrze­stnych i członków Komitetu Wyk. i Honorowego, w czasie którego ks. prob. Olejnik i prezes Kółka Rolniczego w Wilczkowie Janiak Walenty wygłosili przemó­wienia.
Inicjatorem ufundowania sztandaru Kó­łek Rolniczych gm. Niewiesz jest Kółko Rolnicze w Wilczkowie, które dzięki zro­zumieniu sprawy rozwija się pomyślnie i pracą swą daje przykład, jak należy słu­żyć dobru swemu i Ojczyzny.
Komitet sztandaru przystąpił do pracy w lutym rb. w nast. składzie: Przewodni­czący ks. prob. Julian Olejnik, sekretarz Józef Korzeniowski, sekr. gminy, członko­wie: Michał Augustowski, Janiak Walenty, Dutkiewicz Walenty, Srogosz Antoni i Srogosz Józef.
Protektorat nad uroczystością poświęce­nia sztandaru raczył przyjąć Pan Starosta Powiatowy w Turku Wacław Sulkowski.

Echo Tureckie 1938 nr 40

Zabójstwo
W dniu 15 września rb. o godz. 13.30 we wsi Wilczków, gm. Niewiesz, tut. powia­tu, w czasie pracy w stodole u gospoda­rza Augustowskiego Michała, 17 letni ro­botnik — Pełczyński Teodor—Stanisław z Wilczkowa, zgniewany stałym ponaglaniem do pracy przez 52 letniego służącego Wrońskiego Stanisława, uderzył go widła­mi w głowę tak silnie, ze Wroński nie od­zyskawszy przytomności — zmarł. Pełczyński został zatrzymany do dyspozycji władz sądowych.


Echo Tureckie 1938 nr 42

Odznaczeni krzyżami Zasługi
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarzą­dzeniem z dnia 7 i 8 października 1938 r. (Monitor Polski z dn. 7. X 1938 Nr. Nr. 2 230 231) na zasadzie art. 5 ustawy z dn. 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 458) nadał Krzyże Zasługi następującym osobom z powiatu tureckiego:
(...) Brązowy Krzyż Zasługi

(...) Dróżdż Antoni—Pęcz­niew, Dutkiewicz Walenty—Wilczków, (...) Kopytko Walenty—Proboszczowice, (...) Rutecki Józef—Goszczanów, (...) Lewandowski Kazimierz—Lipnica, (...).


Echo Tureckie 1939 nr 22

Na Dozbrojenie Lotnictwa złożyli.
Gminna Kasa P.O. w Niewieszu 3 obli­gacje PN na 300 zł. z kuponami.
Smigielski Józef z Lipnicy 5 zł.
Walczak Feliks z Lipnicy 5 zł.
Jabłoński Bronisław weksel na 100 rubli.
Płeszaj Walenty z Dominikowic 5 zł.
Gromada Bronów 58.50 zł.
Świderski Bronisław z Bronowa 1/2 ru­bla srebn. 1/2 marki sreb. marki sreb.
Piotrowski Wincenty z Bronowa 1 koro­nę srebn.
Śmigielski Stefan z Lipnicy 5 zł.
Szkoła Karnice 5,90 zł.
Pełczyński Stanisław z Niewiesza 14 monet sreb. po 20 kop. 9 monet sreb. po 15 kop. 7 monet sreb. po 10 kop. 12 monet sreb. po 1 krajca.
Bodlak Wincenty z Konopnicy 1,50 zł.
Galach Antoni z Niewiesza 1 rubel sreb.
Dwornicki Andrzej z Wojciechowa 1 1/2 rubla sreb. i 11 monet sreb. po 20 kop.
Pańczyk Józef z Wojciechowa 1 monetę sreb. 10 kop. i monetę sreb. 15 kop. 2 monety reb. po 1/2 rubla i 1 sreb. markę
Pańczyk Czesław z Wojciechowa 2 1/2 rubla sreb. i 2 monety sreb. po 10 kop.
Zych Józef z Szarowa 5 zł.
Nikołaj Adolf z Leśna 2 zł.
Dąbrowski Wacław z Wilczkowa 5 zł.
Szwandt Florentyna z Pauliny 5 zł.
Hałupnik Józef z Dominikowic 5 zł.
Zagłoba Józef z Dominikowic 2 zł.
Szymański Józef z Dominikowic 2 zł.
Tomczyk Andrzej z Polesia 2 zł.
Andrzejczak Walenty z Polesia 1 zł.
Łukasik Władysław z Lipnicy 2 zł.
Gromada Biernacice 24 zł.
Wojtasik Edward Ułany 4 zł. i kupkę torfu wart. 8 zł.
Paprocki Stefan z Niewiesza 2 zł.
Król Kazimierz Kmdt. Z.S. Pododdz. Ewelinów zebrane przez niego ofiary 4.60 zł.
Skoweranda Andrzej i inni z Borzewiska 6 zł.
Jarszkiewicz Stefan z Borzewiska 2 zł.
Szkopik Antoni z Sempułek 2 zł.
Jaszczur Anna z Niewiesza 10 zł.


Szafarz Wojciech z Lipnicy 5 zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza