-->

wtorek, 14 maja 2013

Wilczyca

Zajączkowski:
Wilczyca  -pow. poddębicki
1) 1391 PKŁ I, 2248: Wilczicza - Burlo de W.
2) XVI w. Ł. II, 373-374: Vylczyca, Vilczicza - villa, par. Kałów, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 3) 1576 P. 66: Wilczicza - par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 4) XIX w. SG XIII, 460: Wilczyca albo Wilczyce - wś, par. jw., gm. Poddębice, pow. jw.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wilczyca, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wilczyca, parafia kałow (kałów), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Kossobucki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilczyca, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 42, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Wilczyca  al. Wilczyce, wś, pow. łęczycki, gm. Poddębice, par. Kałów, wchodziła w skład dóbr Fułki, ma 36 os., 543 mr. W 1827 r. było 5 dm., 42 mk. Na początku XVI w. wieś dawała dziesięcinę prepozyturze kollegiaty łęczyckiej a pleban. w Kałowie kolędę po pół grosza (Łaski, L. B., II, 374). Według reg. pob. pow. łęczyskiego z r. 1576 wś W., własność Kałowskiej, miała łanów 3, łan pusty 1, os. 5 (Pawiński, Wielkop., II, 66).

Spis 1925:
Wilczyca, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 245. Mężczyzn 115, kobiet 130. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 135, ewangelickiego 103, mojżeszowego7. Podało narodowość: polską 135, niemiecką 103, żydowską 7.

Wikipedia:
Wilczyca-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 123

(N. D. 3560) Podpisany Patron zawiadamia i ogłasza niniejszem: iż na mocy dwóch wyroków Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Warszawie, pomiędzy SS-mi Bajkowskiemi jako to: Józefem Bajkowskim obywatelem w dobrach Fułki Okręgu Zgierskim Gubernii Warszawskiéj zamieszkałym, jako powodem działów z jednéj; a Józefatą z Kossobudzkich po niegdy Rochu Bajkowskim pozostałą wdową Józefą Bajkowską Panną doletnią. obydwiema w tychże dobrach Fułki, Kazimierą z Bajkowskich Napoleona Zabokrzeckiego małżonką, czyli obojgiem małżonkami Zabokrzeckiemi w dobrach Łopatki w Okręgu Szadkowskim, Adamem Bajkowskim obywatelem usamowolnionym w dobrach Ciężków Okręgu Zgierskim, w assystencyi Kuratora Leona Kossobudzkiego obywatela w dobrach Kłody okręgu Wartskim, Leokadją z Bajkowskich, Kazimierza Dzierzbickiego małżonką, czyli obojgiem Dzierzbickiemi małżonkami w dobrach Psary Okręgu Zgierskim, Alojzym Szamowskim dziedzicem dóbr Kamieńca, jako ojcem i głównym opiekunem nieletniego Alfonsa Szamowskiego, w małżeństwie z niegdy Antoniną z Bajkowskich spłodzonego syna, w tychże dobrach Kamieńcu Okręgu Włocławskim, wszystkim w Gubernii Warszawskiéj zamieszkałem, zapadłych; a mianowicie: pierwszego wyroku z d. 2 (14) Września 1848 r. dział majątku po Rochu Bajkowskim pozostałego, oszacowanie dóbr nieruchomych Fułki i Ciężków, i sprzedaż onych nakazującego, drugiego wyroku z d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1849 r. taxę biegłych i opinją co do niepodzielności dóbr zatwierdzają
DOBRA ZIEMSKIE
Fułki w Okręgu Zgierskim, Gubernii Warszawskiéj położone, niepodzielną własność SS-ów Bajkowskich wyżéj wyrażonych stanowiące, składające się: z folwarku Fułki z wsią tegoż nazwiska z folwarku Wilczyca z wsią tegoż nazwiska, i z kolonii Wilkowa: których obszerniejsze opisanie zamieszczone jest w taxie biegłych, a ogólna wartość przez tę taxę wykryta, wynosi rs. 21,283 k. 28, od której to summy licytacya się zacznie; sprzedane zostaną przez licytacyą publiczną w drodze działów w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiéj w Warszawie odbyć się mającą, a to w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału w Warszawie pod Nr. 549 przed W. Sędzia delegowanym Polczyckim.
Termin do drugiéj publikacyi, a zarazem przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został na dzień 4 (16) Lipca 1849 r. na godzinę 2-gą z południa.
Warunki i taxę przejrzeć można w Kancelaryi W. Janickiego Pisarza Trybunału Wydziału II i u Kazimierza Brzezińskiego Patrona sprzedaż tę popierającego, w Warszawie przy ulicy Nalewki pod Nr. 2242.
Warszawa d. 21 Maja (5 Czerwca) 1849 r.
K. Brzeziński, Patron.


Dziennik Powszechny 1863 nr 207

(N. D. 3461) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art 7 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Rejetów niżej wyrażonych:
4. Fułki do których należą Wilczyca i Wilkowia z wszystkiemi ich przyległościamii przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 197 kop. 39, vadium do licytacj rs. 2860, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4626 kop. 25, termin przedaży dnia 3 (15) Lutego 1864 r., przed Rejentem Hipolitem Truszkowskim.
(...) Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana wobec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.  
Warszawa dniu 24 Lipca 1863 r.
Prezes, Piotrowski,
za Pisarza Dyrekcji, Turski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 66

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 1279) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych.
2. Fułki, do których jako przyległość należą Wilczyca i Wilkowia z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 306 kop. 22, vadjum do licytacji rs. 1450, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,026 kop. 87 1j2, termin przedaży d. 24 Listopada (6 Grudnia) 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Hipolitem Truszkowskim.  
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Marca 1864 r.
za Prezesa, Komierowski.
za Pisarza, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 31

(N. D. 880) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Kurzykowskiego Rejenta Kancelarji Okręgu Łęczyckiego w mieście Okręgowem Łęczycy zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 1050, z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1863 r. i kosztów od Józefa Bajkowskiego obywatela i właściciela dóbr ziemskich Fułki z przyległościami Wilczyca i Wilkowia w Okręgu Zgierskim Gubernji Warszawskiej położonych, w tychże dobrach zamieszkałego, protokółem Walentego Supryniewicza Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 29 Grudnia 1864 (10 Stycznia 1865) r. sporządzonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE,
Fulki z przyległościami Wilczyca i Wikowia z wsiami kolonjalnemi w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Warszawskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju O-gu Zgierskiego w gminie własnej Fulki położone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Józefa Bajkowskiego należące i w tegoż posiadaniu zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone. Ogólnej rozległości około włók 52, czyli dziesiatyn 798 mające, z tych lasu iglastego około dwóch włók.
Na gruncie powyższych dóbr są następujące budowle:
Wieś i folwark Fulki:
1. Dwór masiv murowany parterowy, dachówką kryty, jeden komin murowany mający:
2. Dom z drzewa gontami kryty, jeden komin murowany mający.
3. Dom z drzewa parterowy, gontami kryty, jeden komin murowany mający.
4. Chlewy i kurniki z drzewa gontami kryte.
5. Stodoła z drzewa słomą kryta, a okapy gontami pobite mająca.
6. Stodoła z drzewa w części słomą, a w części gontami kryta, w której jest sieczkarnia parokonna urządzona.
7. Owczarnia z drzewa słomą kryta.
8. Spichrz, stajnia i wozewnia z drzewa, słomą i gontami kryte.
9. Obórka z drzewa słomą kryta.
10. Obora z drzewa słomą i gontami kryta.
11. Gorzelnia z drzewa gontami kryta, dwa kominy murowane mająca, w której mieści się maszyna Pistorjusza, na trzynaście i pół korcy zacieru, z wszystkiemi przyzwoitemi narzędziami i utensyljami do ruchu potrzebnemi i obecnie jest w biegu.
12. Ogród fruktowy i warzywny mieszczący w sobie drzew owocowych różnego gatunku i wieku około sztuk 250 i wiele innych krzewów.
13. Studnia drzewem cembrowana z żurawiem i kubłem.
14. Gołębnik na słupie drewnianym w ziemię w kopanym.
15. Młyn wodny z drzewa gontami kryty o dwóch gankach.
16. Dom mieszkalny z drzewa, słomą pokryty, w tym mieszka Jan Jakubowski pod tytułem dzierżawy i takowy dzierżawi za opłatą rocznie rs. 100 i dworowi rs. 30 od Józefa Czajkowskiego posiadacza zastawnego za sumę rs. 1500.
17. Karczma z drzewa słomą kryta w której mieszka Maciej Zawadzki Szynkarz który szynkuje trunek Michała Schultz propinatora ogólnego, w tych dobrach z 20 garnca, ma do tego dodany morgę ziemi do chwilowego użytku.
W wsi tej są osiedli. Franciszek Fabian, Łukasz Zając, Wojciech Jakóbowski, Szczepan Kochanowski którzy dawniej pobierali od dworu po trzy składy każdego zboża i na kartofle po pół morgi roli i pomieszkanie, za to odrabiali dworowi, od Ś-go Wojciecha do Ś-go Michała po dni trzy w tydzień pieszo, a w dni zimowe po dwa dni, Wojciech Lefik posiada pięć morgów gruntu i odrabiał jak powyżsi dworowi robociznę pieszo prócz powyższych, do uprawy gruntów dwór utrzymuje ratai sześciu, fornali trzech, owczarza i borowego, którym płaci zasług rocznie po rs. 18 i ordynarji w zbożu po korcy 9 1/2 znajduję się również na gruncie inwentarz żywy jako to: wołów par sześć, koni fornalskich par cztery, owiec sztuk sto dwadzieścia, krów 8, źrebaków 4, a inwentarz martwy płógów 6, bron tyleż, wozów trzy i inne drobne.
18. Dom z drzewa okrokwiony bez dachu niewykończony.
19. Domów 4 z drzewa: jeden dwojaki jeden trojaki i dwa czworaki zwane gontami dwojaki kryty, a inne słomą poszyte.
20. Stodółek dwie słomą krytych.
21. Obórek z drzewa cztery słomą kryte, po dwie pod jednym dachem.
Wieś Kolonjalna Wilczyca.
W tej jest osiadłych 35 czynszowników, z imion i nazwisk oraz ilość posiadającego gruntu, niemniej powinności i opłaconego czynszu po szczególe w akcie zajęcia wymienionych.
Karczma w tej wsi jest z drzewa, słomą poszyta, i w tej mieszka Michał Schultz, który szynkuje trunek ogólnego propinatora Schultza za 20 garniec i ma dodane pół morgi ogrodu.
Wieś Kolonjalna Wilkowia.
Zabudowania w tej znajdują się. Karczma z drzewa słomą poszyta w tej mieszka Piotr Kruszel, który szynkuje trunek od propinatora ogólnego za 20-ty garniec, ma do tego morgę gruntu i pół morgi ogrodu.
22. Stodółka z drzewa słomą pokryta.
23. Kuźnia z drzewa deskami kryta.
Kolonistów jest 21, z imion i nazwisk oraz ilość gruntu i opłatę uiszczających, w akcie zajęcia wymienionych.  
W dobrach tych znajduje się obfita kopalnia torfu, nawet zbyteczna nad potrzeby gruntowe.
Nadto są stawy i woda przebieżna w ryby różnego gatunku zaopatrzona.
Propinację w tych dobrach zadzierżawił z 3 ch karczem Michał Schultz, który rocznie opłaca dworowi rs. 270.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Teofila Tomickiego Patrona w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału Cywilnego w Wydziale I. złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczone:
1. Heljodorowi Janiszewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego, w mieście Łodzi urzędującemu, na ręce własne.
2. Marcinowi Karolak wójtowi gminy Fułki we wsi Wilczycy Kancelarją utrzymującemu na ręce własne.
Obudwom d. 31 Grudnia 1864 r. (12 Stycznia 1865 r.)
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr dnia 4 (16) Stycznia 1865 r. a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na audjencji jawnej Trybunału Cywilnego, Gubernji Warszawskiej w Warszawie w Wydziale pierwszym w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10-ej z rana, dnia 1 (13) Marca 1865 r.
Sprzedażą dyrygować będzie Teofil Tomicki Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 11 (23) Stycznia 1865 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w Sali ustępowej Trybunału Cywilnego, Gubernji Warszawskiej w Warszawie d. 11 (23) Stycznia 1865 r.
Radca Dworu, Zgórski. (1687)  

Gazeta Łódzka 1916 nr. 240

Rozmaitości. Z prahistorji Królestwa Polskiego. Dyrektor muzeum etnograficznego, prof. dr. Schuchart, w połowie października r. z. — jak donosi "Vossische Zeitung" — udał się w podróż po Królestwie Polskiem, aby zbadać wykopaliska, które odkryto przy budowie rowów strzeleckich. Obecnie złożył w Towarzystwie antropologicznem sprawozdanie o wynikach swych badań. Obszerniej badania swe przedstawił w "Amtliche Berichte aus den Königl. Kunstsammlungen", Około wsi Wilczyca, w odległości około 30 km. na zachód od Łodzi, odkryto przedhistoryczny cmentarz, składający się z kamiennych kolisk. Urny obłożone były mniejszemi kawałkami kamieni a przykryte płytami. W koliskach kamiennych znaleziono wyroby gliniane, należące do późniejszego okresu łużyckiego; noszą ślady nieregularnych poziomych rowków, jak wykopaliska w Poznańskiem.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
18. Wilczyca, obejmującą wieś Wilczyca.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 100

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja Ziemska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
2) Rozalii Rożen, vel Rosin, zmarłej w dniu 17 kwietnia 1932 r., właścicielce karczmy w miejscowości „Wilczyca" i przyległej działki o pow. 150 pr. kw. uregulowanych w dziale II pod nr 14 — wykazu dóbr Fułki, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 126;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 19 marca 1937 r. w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami pre­kluzji, 374/36.


Echo Łódzkie 1937 październik

LUDZIE CZY HIENY?
Obrabowane trupy w rozkopanych grobach.
PODDĘBICE, 26. 10. — We wsi Kałów, gminy Poddębice, w powiecie łęczyckim, nieznani sprawcy dopuścili się zbrodni zbezczeszczenia miejscowego cmentarza i zwłok trzech osób, przez rozkopanie mogił i obrabowanie nieboszczyków.
W dniu 20 bm. odbyły się na miejscowym cmentarzu trzy pogrzeby. Pochowani zostali: niejaka Janiakowa ze wsi Wilczycy, Joachimiak ze Zdzychowa oraz Filipiak z Adamowa.
Następnego dnia na cmentarzu bawił 16-letni Marian Solarski, syn włościański z Kałowa. Chłopiec zauważył rozkopany grób i odarte z odzieży zwłoki. Okropnie przerażony uciekł z cmentarza i pobiegł do domu, gdzie matce swej opowiedział o swym strasznym odkryciu. Matka początkowo nie wierzyła chłopcu, lecz powodowana ciekawością poszła na cmentarz i stwierdziła, że chłopiec mówił prawdę.
Zaalarmowano całą wieś. Na cmentarz pobiegli wszyscy mieszkańcy, porzuciwszy swe zajęcia.
Tuż koło bramy cmentarza ujrzano rozkopany grób śp. Janiakowej i rzucone na piasek zwłoki, które zbrodniarz odarł doszczętnie z odzieży, pozostawiając jedynie na nogach nieboszczki obuwie.
W kącie cmentarza zauważono drugą mogiłę rozkopaną, a na jej dnie odarte z odzieży zwłoki śp. Joachimiaka oraz porzuconą czapkę i buty zmarłego.
Grób Filipiaka był częściowo rozkopany, lecz zwłoki nie były wydobyte na wierzch. Zbrodniarz rozłamał jedynie wieko trumny i usiłował zedrzeć ze zwłok ubranie. Widocznie został przez kogoś prze płoszony, gdyż swej zbrodniczej roboty nie zdołał dokończyć.
Włościanie natychmiast ustawili wartę u bramy cmentarza a sołtys powiadomił o zbrodni posterunek policyjny w Poddębicach. Funkcjonariusze policji zjechali na miejsce i wszczęli dochodzenie.
W pierwszej chwili trudno się zorientować, czy zbrodniarz (lub też zbrodniarze, bo może było ich paru) miał na celu jedynie obrabowanie zwłok z ubrań?
Zbezczeszczone zwłoki zostały ponownie pochowane.
O zbrodni powiadomiono Łódzki Urząd śledczy. Dochodzenie policyjne w toku.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza