-->

środa, 15 maja 2013

Wielka Wieś

Zajączkowski:
Wielka Wieś -pow. łaski
XI-XII w., o. a. na skraju drugiej terasy w pobliżu koryta Warty, częściowo zniszczone. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w 1966 r. przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj. łódzkie (powielone) 8-9.
1) 1402 T. Sir. III f. 20, por. Koz. II, 212: Velgawesz- Derslaus de V. 2) 1403 T. Sir. III f. 44, por. Koz. II, 212: Welgawesz - Derslaus de W. et Ninogneus de Pstrekonie (v.)...pro Petro... de Buszanin. 3) 1406 C. Sir. I, II f. 17, por. Koz. II, 212: Magna uilla - Derslaus de M.u.
4) XVI w. Ł. I, 426-428: Wyelgawyesz - villa, par. Burzenin, dek. warcki, arch. uniejowski. 5) 1496 P. 169: Vyelgawiesz - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 178: Wielgawiesz - jw. 1535 P. 314: Vielga Wiess - wł. szl, jw. 1553-1576 P. 215: Wielgawies - jw. 6) XIX w. SG XIII, 335: Wielka Wieś - wś i folw. nad rz. Wartą, par. jw., gm. Dąbrowa Widawska, pow. łaski.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wielka Wieś, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wielka Wies, parafia burzenin, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Psarski, przez zastaw.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wielga wieś, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 27, ludność 272, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Wielga Wieś, wś i folw. lit. A i B nad rz. Wartą., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Burzenin (odl. 3 w.), odl. 25 w. od Łasku, 7 w. od Widawy. Część lit. A, wś ma 7 dm., 61 mk., 20 mr.; folw. 6 dm., 73 mk., 778 mr.; część lit. B wś ma 12 dm., 101 mk., 102 mr.; fol. 5 dm., 56 mk., 660 mr. Była tu wielka gorzelnia, są pokłady wapienia. W r. 1827 było 27 dm., 272 mk. W. Wieś stanowiła widocznie jedną całość z dobrami Strumiany (ob.), które powstały zapewne dopiero w XVII w. Folw. lit. B, odłączony od dóbr Strumiany, nosi też nazwę Grzmiąca. Na początku XVI w. łany kmiece i folwarczne dawały dziesięcinę snopową plebanowi w Burzeninie. Prócz tego kmiecie dawali po groszu z łanu za kolędę i po 2 gr. za dziesięcinę konopną. Na obszarze wsi była łąka plebańska, zwana Popówka (Łaski, L. B., I, 428). Według reg. pob. pow. sieradzkiego w r. 1533 płacono od 41 łan.; w r. 1576 od 131 łan., 4 zagr. (Pawiński, Wielk., II, 215).

Spis 1925:
Wielka Wieś, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 34. Ludność ogółem: 205. Mężczyzn 97, kobiet 108. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 205. Podało narodowość: polską 205.

Spis 1925:
Wielka Wieś A, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 35. Ludność ogółem: 229. Mężczyzn 118, kobiet 111. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 229. Podało narodowość: polską 229.

Spis 1925:
Wielka Wieś B, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 181. Mężczyzn 90, kobiet 91. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 181. Podało narodowość: polską 181.

Wikipedia:
Wielka Wieś A-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. Powstała w 2008 roku w wyniku podziału wsi Wielka Wieś. W latach 1975-1998 miejscowość Wielka Wieś należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Wielka Wieś B-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. Powstała w 2008 roku w wyniku podziału wsi Wielka Wieś. W latach 1975-1998 miejscowość Wielka Wieś należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WIELKA WIEŚ par. Burzenin, p. sieradzki, należała do dóbr burzenińskich . W podziale sukcesji w 1785 r. wraz ze Strumianami i f-kiem Grzmiąca należy do Feliksa i Antoniego Pstrokońskich. W 1827 roku ma 27 domów, 272 mieszkańców i 778 mg ziemi, a folwark 660 mg. (SGKP t.13, s.335, Pstrokoński 1836 A.102, SGR nr 188 K.331,717). WW i Strumiany kupił Antoni Życiński w 1749 r. od Szymona Grabowskiego, ( Pstr.1815 k.466)

 1992 r.

Dziennik Powszechny 1834 nr 79

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż w zastosowaniu się do ogólnych przepisów rządu względem dalszego zarządzenia dobrami sekwestrowi lub konfiskacie uległemi, dobra poniżey wymienione, a do tey kategoryi należące, w drodze publiczney licytacyi wydzierżawiać będzie na lat trzy od dnia 1 Lipca r. b. wraz z porządkami ekonomicznemi, tudzież inwentarzami, takiemi iakie się gdzie znayduią miejscowe, a mianowicie:  
15. Na dniu 19 Kwietnia r. b. Połowa dóbr Wielkiey wsi Lit D, w Obwodzie Sieradzkim, do którey należą: a) Folwark i wieś tegoż nazwiska. b) Propinacya. Podług dotychczasowego kontraktu dzierzawnego, po potrąceniu wydatków gruntowych, przynoszą rocznego dochodu złp. 5,000 z czego potrąca się 5% na utrzymanie budowli i tyleż na ogólne straty z risico -----złp. 500 pozostaie czysty dochód do licytacyi pro praetio fisci ---- złp. 4,500.
Licytacya w terminach wyżey oznaczonych, odbywać się będzie na sali posiedzeń Kommissyi Wdzkiey z południa o godzinie 2giey. O warunkach pod iakiemi wydzierzawienie dóbr tych nastąpi, pretendenci (którzy w przepisane postanowieniem Namiestnika Królewskiego z dnia 24 Stycznia 1818 roku świadectwa kwalifikacji zaopatrzyć się zechcą) w Biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformowani bydź mogą. w Kaliszu dnia 8 Marca 1834 roku. Prezes, Szmidecki. Sekretarz Jlny, Przedpełski. N. D. 17,441.

Dziennik Powszechny 1835 nr 144

Po śmierci Tomasza Pstrokońskiego, dziedzica części II dóbr Strumiany B, Wielgiej wsi B, i Grzmiący B, z przyległosciami, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położonych, otworzył się spadek; zawiadamia się więc osoby imteressowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności dóbr wyżej wymienionych, i co z prawa i położenia rzeczy wypadnie, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem, na dzień 21 Listopada (3 Grudnia) 1835 r. Kalisz d. 1/13 Maja 1835 r. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 109

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Edmundzie Łączkowskim na dniu l4 sierpnia 1831 r. zmarłym, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku po tymże mających, a mianowicie co do części z summy 70,000 zł: W dziale IV. pod Nr. 11 na dobrach Strómiany, Wielkiej wsi i Grzmiący lit. B. powiatu Sieradzkiego wpisanej; co do tytułu współwłasności dóbr Młodawina Górnego części lit. D. i dóbr Młodawina Dolnego w powiecie Szadkowskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 6 (18) sierpnia 1838 r. godzinę 9 z rana, tu do kancellaryi podpisanego Rejenta.
Kalisz dnia 26 stycznia (7 lutego) 1838 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiań. Guber. Kalis.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 87

(N. D.1577.) Sąd Policyi Prostej Powiatu Sieradzkiego.
Ponieważ na drodze z Wielgiej wsi do miasta Burzenina prowadzącej, na gruncie do Wielgiej wsi należącym, znaleziony został człowiek, zaledwie znaki życia dający, i tego samego dnia przed wieczorem zmarły z imienia, nazwiska i pochodzenia nieznany, wzrostu średniego, budowy ciała dobrej szczupłej, chuderlawej włosów na głowie i brodzie ciemno blond faworytów na około zapuszczonych, twarzy ściągłej, czoła wysokiego brody długiej, oczu niebieskich, nosa miernego, o jednym zębie w szczęce dolnej, lat około 40 mieć mogący, ubrany w koszulę lnianą, kamizelkę i spodnie ciemno-szaraczkowe, lejbik ciemno-zielony i bóty, które to ubranie jest już zużyte; wzywa zatem każdego ktoby o jego nazwisku lub pochodzeniu wiedział, aby miane w tym względzie wiadomości Sądowi tutejszemu lub też Sądowi Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego udzielił.
Sieradz dnia 18 (30) Marca 1842 roku.
Dzierożyński Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 119

(N. D.2605} Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Podaje do wiadomości otwarte spadki:  
3. Po Antonim Łączkowskim właścicielu dóbr ziemskich pierwszéj części Strumiany B. Wielgiéj wsi B. Grzmiący Β. z przyległościami i przynależytościami w okręgu Sieradzkim położonych, przez przepisanie tytułu własności tychże dóbr, oraz przez przepisaniu własności schedy z kаpitału 70,000 zł. czyli rs. 10,500 a procentem 5j100 w dziale 4 pod Nr. 11 b. zahypotekowanego na tegoż Antoniego Łączkowskiego przypadającéj pod Nr. 2 się mieszczącej, nareszcie przez przepisanie proporcyonalnej części z tegoż kapitału po zmarłym Edmundzie Łączkowskim pozostałej i do rodzeństwa jego doszłej pod Nr. 4 lokowanej.
4. Po Antonim Zycińskim współwłaścicielu dóbr Strumiany C., Wielga wieś С. a рrzyległościami w Okręgu Sieradzkim położonych.
5. Po Tomaszu Miniszewskim współwłaścicielu dóbr Strumiany C., Wielga wieś C. z przyległościami w Okręgu Sieradzkim położonych, nakoniec:
6. Po wyżéj wspomnionym Antonim Łączkowskim współwłaścicielu dóbr Strumiany C. Wielga wieś C. w okręgu Sieradzkim położonych, część dawniej do Wojciecha Zycińskiego należącej.
Ad 4. 5. 6. przez przepisanie tytułu własności resp. części przed podpisanym Rejentem w terminie dnia 5 (17) Grudnia 1845 r. w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pod prekluzyą uregulowaćsię mające.
Kalisz dnia 18 (30) Maja 1845 roku.
F. Bajor.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 94

(Ν. D. 2234) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków po:
1. Μaryannie z Życińskich Pstrokońskiej współwłaścicielce dobr Strumiany lit. C. i Wielga wieś lit. C. w Okręgu Sieradzkim położonych.
(...)  wyznacza się termin na dzień 19 (31) Października 1846 r. z wezwaniem na tenże termin interessentów przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej pod prekluzyą.
Kalisz dnia 9 (l)* Kwietnia 1846 roku.
Antoni Korzeniowski

*nieczytelne
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 119

(N. D. 2852) Podaje do publicznej wiadomości iż dobra Ziemskie Wielga Wieś, lit. B. C. Strumiany lit. В. C. i Grzmiąca B. z przyległościami do SS-rów po Antonim Łączkowskim należące, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej w parafii Burzenin położone, teraz własnością Teodozyi z Łączkowskich Seweryana Tymienieckiego małżonki. Gracyana Łączkowskiego doletnich, zaś Mieczysława i Zelisława braci Łączkowskich nieletnich przy matce swej Joannie z Stokowskich Łączkowskiej wdowie po Antoniem Łączkowskim w Wielgiej Wsi mieszkającéj zostających, za podopiekuna Wincentego Łączkowskiego w Wsi Bembnowie Okr. Sieradzkim mieszkającego, mających, przez publiczną licytacyą w drodze działów na Audyencyi Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed W. Kazimierzem Szumańskim Sędzią tegoż Trybunału lub jego zastępcą odbyć się mającą sprzedane będą.
Szacunek dóbr sprzedać się mających podług taksy przez biegłych zdziałanej, wynosi Rs. 24363 kop. 95. Temczasowo przysądzenie rzeczonych dóbr odbyło się w dniu 10 (22) Maja 1846 a do ostatecznego przysądzenia termin oznaczony został na dzień 4 (16) Czerwca r. b. godzinę 3 z południa, w Sali posiedzeń Trybunału Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 11 (23) Maja 1846 r.
Antoni Ruszkowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 282

(N. D. 5465) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, że gdy Jan Karsznicki, któremu dobra ziemskie Strumiany lit.B. C. Wielga Wieś lit. В. C. Grzmiąca lit. B. w O-gu Sieradzkim położone, na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Kazimierzem Szumańskim Sędzią Trybunału delegowanym w dniu 21 Czerwca (3 Lipca) 1846 r. za pośrednictwem Patrona Antoniego Ruszkowskiego, stosownie do deklaracyi, przed Ρisarzem Trybunału dnia 10 (22) Sierpnia 1847 r., na summę rs. 27000, ostatecznie przysądzono zostały, nie uczynił zodosyć warunkom, pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, a usprawiedliwia wydane przez Pisarza tegoż Trybunału pod dniem 21 Paźdz. (12. Listopada) r. b. świadectwo na żądanie Stanisława Łączkowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się w wsi Grabówce Okręgu Sieradzkim zamieszkałego, a zamieszkanie obrane do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który imieniem jego relicytacyą popiera sobie obierającego, i w zastosowaniu się do art. 737, 738 i 739 K. P. S. dobra rzeczone Strumiany lit. В. C. Wielga Wieś lit. В. C. i Grzmiąca lit. B. wystawiona zostają na sprzedaż publiczną w drodze relicytacyi. Dobra w mowie będące, są własnością SSów niegdy Antoniego Łączkowskiego, jako to: Gracyana Łączkowskiego w Kaliszu, Teodory z Łączkowskich, po Sewerynie Tymienieckim Asessorze Sądu Poprawczego w Kaliszu pozostałej wdowy, Mieczysława Łączkowskiego w Kaliszu, i Żelisława Łączkowskiego w Grabówce Ogu Sieradzkim mieszkających rodzeństwa Łączkowskich z własnych funduszów utrzymujących się: otaxowane zostały przez biegłych na rs. 24,363* k. 95, leżą w Ogu i Powiecie Sieradzkim Gub. Warszawskiej, Parafii Burzenin, a w jurysdykcyi Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Jana Karsznickiego na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu, przed rzeczonym Sędzią tegoż Trybunału delegowanym Kazimierzem Śzumańskim, i rozpocznie się od rs. 18000.
Warunki sprzedaży przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału tutejszego, i w Kancellaryi Podpisanego Patrona.
Pierwsza publikacya warunków sprzedaży téj odbędzie się na audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 29 Grudnia (10 Stycznia) 1850j51 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 23 Listop. (5 Grudnia) 1850 r.
Jan Gowarzewski.

*nieczytelne
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 89

(N. D. 1654) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Uwiadamia publiczność że:
1. Dobra Ziemskie Strumiany B. część 1 Wielga wieś B. oraz Grzmiąca z folwarkami przyległemi, roczna cena dzierżawiła wynosi rs. 1200.
(...) co do pierwszych 2-ch dóbr w terminie dnia 19 (31) Maja r. b. a co do trzecich w terminie d. 26 Maja (7 Czerwca) r. b. w m. Sieradzu w Kancellaryi Rejenta Okręgu Sieradzkiego Józefata Chmielińskiego.  
Józef Rojek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 107

(N. D. 2049) Dobra ziemskie druga część Strumiany B. Wielga wieś B. i Grzmiąca B. z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, rozległości morgów 3 306 pręt. kwadrat. 64, miary Reńskiej obejmujące, otaksowane przez biegłych na rs. 15,766 kop. 45, na skutek wyroku Trybunału w Kaliszu z dnia 7 (19) Grudnia 1851 r. z powództwa Aleksandry z Wojakowskich i Karola mał. Kleszczyńskich w mieście Sieradzu zamieszkałych współwłaścicieli dóbr rzeczonych, przeciwko Albertynie z Maternów Wojakowskiej wdowie oraz Edmundowi i Antoniemu Wojakowskim również współwłaścicielom tychże dóbr, w Wielgiej wsi Okręgu Sieradzkim zamieszkałym, w drodze działów nastąpi sprzedaż dóbr rzeczonych przez publiczną licytacyę przed W. Ignacym Rembielińskim Sędzią delegowanym pod warunkami jakie w biurze PisarzaTrybunału są złożone i w każdym czasie przejrzane być mogą, jako też i u patrona Ignacego Błeszyńskiego, który sprzedaż dóbr imieniem małżonków Kleszczyńskich popiera. Termin do przygotowawczego przysądzenia powyższych dóbr w Sali posiedzeń Trybunału w Kaliszu przed W. Rembielińskim Sędzią odbyć się mający na dzień 28 Maja (9 Czerwce) r. b. 1852 godzinę 4-ą z południa oznaczony został.
Kalisz d. 18 (30) Kwietnia 1852 r.
Ignacy Błeszyński, Patron.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 318

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:

We wsi Wielga wieś pow. Sieradzkim dom mieszkalny, spichlerz, dwie owczarnie i inne zabudowania folwarczne, ubezpieczone na rs. 1830. Strata pogorzelców ruchomościach na rs. 800 oszacowaną została. Pożar wynikł skutkiem podłożenia ognia przez nie wyśledzonego dotąd sprawcę.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 140 

(N. D. 2962) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 21 Maja (2 Czerwca) r. b. na brzegu rzeki Warty pod wsią Wielgawieś dostrzeżone zostały zwłoki niewiadomego z nazwiska i pochodzenia mężczyzny, o ile ze śledztwa na gruncie wyprowadzonego okazuje się, trup około sześciu tygodni w wodzie się znajdował, dla tego też i ciało zupełnie zepsuciu uległo iż rysów twarzy i włosów na głowie był pozbawiony, nie miał na sobie żadnej odzieży oprócz buta na prawej nodze którego kształt przekonywał iż zmarły z gminnego stanu pochodził, ponieważ ani nazwiska ani pochodzenia rzeczonego człowieka nie są Sądowi wiadome wzywa przeto każdego posiadającego bliższe w tem przedmiocie wiadomości, aby takowe Sądowi naszemu udzielić zechciał.
Sieradz d. 26 Maja (7 Czerwca) 1857 r.
Podsędek,
Radca Honorowy, Biernacki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 56

(N. D. 1168) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Edwarda Potockiego współwłaściciela dóbr Strumiany i Wielga wieś część lit. C. w Ogu Sieradzkim; (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 4 (16) Września b. r. w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz d. 18 Lutego (2 Marca) 1861 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.
Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
21. Strumiany B. 2ga część Wielka wieś B. i Grzmiący B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 300 kop. 8, vadium rs. 1680, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8976, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emilianem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Lutego 1865 r,  
22. Strumiany B. 2 część Wielga wieś B. i Grzmiąca B., z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 395 kop. 40, vadjum do licytacji rs. 1980, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8976, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim. 
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 269

(N. D. 7146) Rejent Kancelaryi Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Feliksa Konstantego 2ch imion Piątkowskiego, co do sum a) rs. 750 pod Nr. 20 b) rs. 600 pod Nr. 23, c) rs. 150 pod Nr. 25 d) co do ograniczenia nа sumie rs 1,500 z pod Nr. 17 na dobrach Pruchna z Okręgu Wartkiego i e) co do rs. 900 pod Nr. 21 na współwłasności dóbr Strumiany В część II w Wielga wieś B i Grzmiąca B z Okręgu Sieradzkiego wszystkich z procentem w dziale IV hypotekowanych. (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 23 Maja (4 Czerwca) 1866 r. przed sobą w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 9 (21) Listopada 1865 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 36

(N. D. 1035) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu
Po śmierci:
3. Aronie Działoszyńskim co do sum: a) na dobrach części pierwszej Strumiany B Wielga wieś B, Grzmiąca B z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV pod Nr. 47 zahypotekowanej sumy rs. 342 kop. 95; b) na dobra Strumiany B, Wielga Wieś B, Grzmiąca B, z tegoż Okręgu sumy rs. 265 kop. 10 sposobem ostrzeżenia w dziale IV pod Nr. 53; c) Na dobrach Niemojew z tegoż Okręgu sumy rs. 830 kop. 77 sposobem ostrzeżenia w dziale IV pod Nr. 35; d) na dobrach Wodzierady z Okręgu Szadkowskiego kwoty rs. 223 kop. 59 w dziale IV pod Nr. 25 sposobem ostrzeżenia; g) na dobrach Branica A B z Okręgu Szadkowskiego sumy rs. 1005 w dziale IV pod N. 30; h) na dobrach Prazwów z Okręgu Sieradzkiego co do prawa wyrąbania i wybrania 1500 sztuk drzewa dembowego z prawem odkupu za rs. 1,260 w dziale III pod Nr. 13; i) na dobrach Kliczków Wielki z Okręgu Sieradzkiego co do sumy rs. 202 kop. 50 w dziale IV ad Nr 3: zahypotekowanych;
(...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 13 (25) Sierpnia 1866 r. w Kancelarji hypotecznej. Kalisz d. 27 Stycznia (8 Lutego) 1866 r.
Teofil Jozef Kowalski.  

Dziennik Warszawski 1866 nr 196

(N. D. 5436). Sekwestrator Skarbowy Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy upoważnienia W. Naczelnika Powiatu Sieradzkiego będą sprzedawane na rzecz należności Skarbowych.  
6. Na dniu 15 (27) Września r. b. w mieście Widawa.
z Folwarku Wielka Wieś; a) meble, b) fortepian, c) powóz używany, d) obrazy olejno malowane, e) młocarnia 4-ro konna, f) koni cugowych 6, g) źrebaków 7.
Sieradz d. 18 (30) Sierpnia 1866 r.
Polakowski.


Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
23. Strumiany B, część I-a Wielga wieś B i Grzmiąca B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych, sumę rsr. 316, kop. 54 1/2, że przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Milewskim dnia 15 (27) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,200, że licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 5343 kop. 12 1/2, wreszcie, że zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS rów niegdy Arona Działoszyńskiego, mającego wierzytelność zabezpieczoną w Dziale IV pod Nr 47 wykazu hypotecznego dóbr powyżej pamienionych.
24. Strumiany B. 2-ga część Wielgawieś B. i Grzmiąca B. z folwarkiem Korzeń i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 609 kop. 67, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Grabowskim d. 15 (27) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 2,100, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8,976, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Feliksa Konstantego Piątkowskiego, tudzież Arona Działoszyńskiego z powody wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 21 i 53 wykazu hypotecznego dóbr powołanych, zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 161

(N. D. 4263). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Tschinkel kupca w mieście Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału z urzędowania w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron staje i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 5,580 z procentem zaległym i bieżącym i kosztów exekucyjnych od Barlaama Józełafa dwóch imion Lubiatowskiego właściciela dóbr Strumiany w tychże dobrach mieszkającego, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale w Kaliszu w dniu 1 (13) Sierpnia 1866 roku spisanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie DOBRA ZIEMSKIE
Pierwsza część Strumiany B. Wielga wieś B. Grzmiąca B. oraz części Strumiany i Wielgej wsi lit. C.
Położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim dawniej Gubernji Warszawskiej a teraz Kaliskiej, Gminie Dąbrowa Widawska, Parafji miasta Burzenina, graniczące na wschód słońca z dobrami Dąbrowa, na południe z dobrami Wielga-wieś lit. A, na zachód słońca z dobrami i miastem Burzenin oraz rzeką Wartą zwaną, na północ z folwarkiem Korzeń który do dóbr Wielkiej wsi części lit. A. odłączony został, dobra te odległe są od miasta Okręgowego i Powiatowego Sieradza wiorst 16, od miasta Widawy wiorst 7, od miasta Zduńskiej Woli wiorst 15, są w posiadaniu Barlaama Józefata dwóch imion Lubiatowskiego właściciela tych dóbr, obejmują przestrzeni sposobem przybliżonym około włók 49 mórg 9 prętów 50.
Szczegółowy opis tych dóbr tak pod względem zabudowań, wysiewów opłacanych podatków oraz innych ciężarów gruntowych obejmuje protokół zajęcia dóbr w dniu 1 (13) Sierpnia 1866 r. na gruncie spisany, a który doręczony został Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brodzkiemu i Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego Władysławowi Porczyńskiemu przez Woźnego Piechowskiego w d. 29 Sierpnia (10 Września) 1866 r.
Protokół zajęcia tych dóbr wpisany został do księgi hypotecznej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1867 r. do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 1 (13) Czerwca 1867 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 18 (30) Lipca 1867 roku o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 2 (14) Czerwca 1867 r.
Asesor Kolegjalny. J. Migórski

Dziennik Warszawski 1869 nr 38

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż = wynagrodzenia likwidacyjne, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 10 (22) Lutego r. b., w ilości rs. 11,267 kop. 33, Domowi Przytułku Św. Ducha w Pilicy, z dóbr Giebło, położonych w Gubernji Kieleckiej, Powiecie Olkuszskim, Gminie Pilica, wysłana zostało do depozytu Banku Polskiego; (…) —w ilości rs. 1,848 kop. 49, Włodzimierzowi Trepka, właścicielowi dóbr Wielkawieś В., położonych w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim. Gminie Dąbrowa widawska, wysłane zostało do Kasy Gubernjalnej Kaliszskiej, celem wypłaty komu należy;

Dziennik Warszawski 1870 nr 79

N. D. 2911 Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2 Witolda Antoniego Karczewskiego, właściciela dóbr Piekary z Okręgu Wartskiego i wierzyciela sumy rsr. 10,000 na dobrach Iwanowice z Okręgu Kaliskiego w dziale IV, pod nr 82, a na dobrach Strumiany i Wielga wieś B, z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV pod Nr. 64 ubezpieczonej, otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 19 (31) Października 1870 r. godzinę 10 z rana w Kancelarji mojej w Kaliszu.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1870 roku.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 60

Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako też wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Władysława Wysiakowskiego b. najemnego kancelistę w biórze Naczelnika Powiatu Brezińskiego, wyrokiem Sądu Kryminalnego w Warszawie.ukaranego, w mieście Petrokowie i Welkiej-wsi gminie Dąbrowa Powiecie Łaskim zamieszkałego, a obecnie ukrywającego się, śledzić, ująć i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu odstawić raczyły.
Łęczyca d. 8 (20) Marca 1871 r.
Sędzia Prezydujący, Bajer.


Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
15. Strumiany B, część I, Wielgawieś B, i Grzmiąca B, do których należą przyległości Bagno, Izydorów, Józiuchna, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 453 k. 73; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim, dnia 10(22) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,325. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycielki hypotecznej dóbr Strumiany B, część ba* Stefanji z Zawadzkich Otockiej.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1871 nr 272

N. D. 8116 Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 882 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Edwarda Billing doktora medycyny, w mieście powiatowem Sieradzu gubernji Kaliszskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do postępowania w tej subhastacji w mieście gubernialnem Kaliszu w kancelarji Patrona przy Trybunale Cywilnym Kaliszskim Hipolita Grodzieckiego, obrane mającego, od którego tenże Patron Grodziecki stawa i subhastację niżej wymienionych dóbr Wielga wieś cześć II. lit. B. prowadzi z mocy aktów urzędowych: 1) w dniu 5 (17) Września 1849 r. przed Antonim Kowalskim Rejentem w Wieluniu 2) w dniu 2 (14) Grudnia 1854 r. przed Janem Niwińskim Rejentem w Kaliszu, 3) w dniu 12(24) Listopada 1854 r. przed Janem Sulkowskim Rejentem w Sieradzu, 4) w dniu 17 (29) Sierpnia 1854 r. przed Antonim Kowalskim Rejentem w Wieluniu, zeznanych; 5) wypisów z wykazu hypotecznego księgi wieczystej dóbr Strumiany lit. В. co do działu I, II. i pozycji 24 działu IV, przez Pisarza kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu d. 19 Sierpnia (10 Września} 1869 r. wydanych, po wydaniu w dniu 7 (19) Października 1869 r. przez Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Romualda Pinowskiego, a d. 18 (30) tegoż miesiąca i roku przez woźnego sądowego Antoniego Molendzińskiego legalnie doręczonego nakazu subhastacyjnego, w którym powyższe tytuły w całej osnowie zamieszczono; protokółem tegoż Komornika Romualda Pinowskiego na gruncie dóbr d. 27 Listopada (9 Grudnia) 1869 r. sporządzonym, w poszukiwaniu i na satysfakcję sumy rs. 1395 z procentem z wyżej wymienionych aktów Edwardowi Billing, w mieście powiatowem Sieradzu zamieszkałemu, od Włodzimierza Trepki jawnego z wykazu hypotecznego właściciela dóbr Wielga wieś część II, lit. B. rzeczoną summą obciążonych, w wsi Niemiecka wieś dobrach Iwanowice powiecie Kaliszskim gubernji Kaliszskiej zamieszkałego, należnej, zajęte zostały na publiczną sądową w drodze przymuszonego wywłaszczenia sprzedaż DOBRA ZIEMSKIE
Wielga wieś część II lit. B. składające się z wsi i folwarku Wielga Wieś część II. lit. B. wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami pastwiskami, propinacją, wszelkiemi prawami i użytkami, zgoła z tem wszystkiem, co tylko całość tych dóbr i własność dominialną folwarczną stanowi i stanowić może, bez żadnego wyłączenia.
Dobra te położone są w jurisdykcji Sądu Pokoju w Sieradzu, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, gminie Dąbrowa Widawska, parafji Burzenia; Odległe od miast najbliższych: Burzenin wiorst 3, Widawy wiorst 6, Zduńskiej woli wiorst 14, miasta powiatowego Sieradza wiorst 17, Łasku wiorst 21, miasta gubernialnego Petrokowa wiorst 56 i Kalisza wiorst 62. Graniczą: z dobrami Wielga wieś część I lit. A dobrami Brzyków, Kocina, Osieczno i Siemiechów, między któremi granice stanowią miedze graniczne i rowy, a w części od strony dóbr Siemiechowa i dóbr Majaczewic główne koryto rzeki Warty. Mają jednę łączną księgę wieczystą z dobrami druga część Strumiany B. Grzmiąca B. Właścicielem ich jest jak wyżej powiedziano Włodzimierz Trepka w Niemieckiej wsi dobrach Iwanowice mieszkający, i zostają one w jego naturalnem posiadaniu i użytkowaniu.
Na folwarku Wielga wieś B. znajdują się zabudowania dworskie, potrzebom gospodarstwa odpowiednie, w zajęciu szczegółowo opisane i ogród warzywny. Podwórze i zabudowania są ogrodzone płotami. W kuźni mieszka kowal dworski Michał Janiszewski za wynagrodzeniem rocznem, w karczmie szynkuje szynkarz trunki dworskie za wynagrodzeniem.
Ogólna rozległość dóbr zajętych w przybliżeniu wynosi około włók 19 mórg 1 prętów kwadratowych 57 miary nowopolskiej z której przeszło na uwłaszczenie włościan z mocy Ukazu z 1864 r. mórg 102 prętów kwadratowych 103, pozostała przeto rozległość dworska wynosi około włók 15 mórg 19, prętów kwadratowych 254, a mianowicie: gruntu ornego jest około mórg 331, ogrodów mórg 2, pod zabudowaniami i podwórzem mórg 3, łąk mórg 48, pastwiska mórg 37, dróg, wygonów, rowów i nieużytków mórg 42. gruntu na kopalnię kamienia wapiennego mórg 6 prętów kwadratowych 254. Indemizacja za grunta włościańskie już wypłacona.
Służebności włościanom nadane, są zamieszczone w dziale III. Nr. 20 mykazu, a mianowicie: część osad ma prawo pastwiska na pastwisku folwarcznym po nad rzeka i na polach po sprzęcie zboża i traw sztucznych.
Józef Zdrojewski i Moritz Rozenblum kupili od Trepki za zapłacone już 562 rs. 50 kop. 100 korcy rzepaku zimowego ze sprzętu 1870 roku.
Na gruntach tych dóbr przy rzece Warcie, właściciel dóbr prowadzi kopalnię wapna, przy której ma dwa piece do wypalania. Podobna kopalnia wapna na przestrzeni około mórg 5 gruntu tych dóbr i wtemże położeniu, ma służyć właścicielowi Wielgiej wsi części I lit. A., który w bliskości powyższych pieców, ma urządzone podobnież cztery piece, ale łomu i wypalania wapna obecnie nie prowadzi.
W inwentarzu na gruncie znajdującym się, zajęto: koni roboczych 10, wołów 16, maszyny młockarnię i sieczkarnię konne, młynek do czyszczenia zboża, wozów fornalskich 5, pługów 8, bron 14, radeł 8, skrzyń do kartofli 2.
Podatki z dóbr tych, do kassy okręgowej w Łodzi opłacane, rocznie wynoszą rsr. 875 kop. 41. Dozorcami nad zajętemi dobrami ustanowieni: właściciel takowych Włodzimierz Trepka i Władysław Snawadzki, który w tych dobrach mieszka i prowadzi zarząd gospodarski za właściciala.
Protokół powyższego doręczenia doręczono w kopjach: Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska, w Dąbrowie Widawskiej, Józefowi Brodzkiemu, dnia 28 Listopady (10 Grudnia) 1869 roku i Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu na ręce Józefa Sałeckiego Podpisarza d. 29 Listopada (11 Grudnia) tegoż roku. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Wielga wieś część II. z dobrami Strumiany lit. B., jednę hypotekę mających, d. 23 Stycznia (9 Lutego) 1870 r., a w dniu 11 (23) Lutego tegoż roku w kancelarji Trybunału zaregestrowano.
Szczegółowy opis dóbr zajętych mieści się w protokóle zajęcia, który z warunkami licytacyjnemi jest do przejrzenia, w biórze Pisarza Trybunału i w Kancelarji Patrona sprzedaż prowadzącego, Hipolita Grodzieckiego.
Sprzedaż odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków tejże sprzedaży nastąpi w d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1870 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 12 (24) Lutego 1870 r.
Warunki trzy razy na audjencji Trybunału d. 31 Marca (12 Kwietnia), 14 (26) Kwietnia i 28 Kwietnia (10 Maja) 1870 r. ogłoszono. W d. 3 (15) Czerwca 1870 r. Trybunał dobra powyższe przygotowawczo Patronowi Hipolitowi Grodzieckiemu za szacunek rs. 9,000 przysądził, a wyrokiem z d. 14 (26) Lipca t. r. nakazał taksę dóbr pod prekluzją, której żądający dłużnik Włodzimierza Trepka niesporządził i wyrok ten stał się prawomocnym. Gdy zaś Billing zaprzestał subhasty, Trybunał wyrokiem z d. 17 (29) Sierpnia 1871 r. do dalszego prowadzenia takowej podstawił wierzyciela Ignacego Błeszyńskiego Patrona i Agnieszkę z Rudnickich Ferdynanda Hałaczkiewicza Sekretarza Trybunału żonę, w asystencji tegoż działającą, w mieście gub. Kaliszu mieszkających Hipolita Grodzieckiego Patrona Trybunału Kaliskiego za obrońcę ustanowionego mających, z oznaczeniem terminu do stanowczego przysądzenia powyższych dóbr na d. 22 Września (4 Października) 1871 r. godz. 10 z rana. Gdy jednak i ci wierzyciele wyżej wymienieni dalszego popierania subhasty zaprzestali, Trybunał wyrokiem z d. 1 (13) Grudnia 1871 r. do dalszego prowadzenia takowej podstawił wierzycieli hypotecznych: Bernarda Guranowskiego, Moritza Brokmann negocjantów, oraz Adama Chodyńskiego Patrona Trybunału wszystkich w m. Kaliszu zamieszkałych, Franciszka Marzyńskiege Patrona przy Trybunale Kaliskim za obrońcę ustanowionego mających, z oznaczeniem terminu do stanowczego przysądzenia powyższych dóbr na d. 19 (31) Stycznia 1872 r. godz 10 z rana w którym licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9,000. Kalisz d. 4 (16) Grudnia 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski

Kaliszanin 1872 nr 1

Na audyencji miejscowego Trybunału o godzinie 10 z rana w dniu 19(31) stycznia 1872 roku od­będzie się sprzedaż dóbr
Wielgiej-wsi cz. II lit. B.

w okręgu Sieradzkim położonych, własność Wło­dzimierza Trepki stanowiących. Wadjum do licytacji wynosi rs. 2000; licytacja rozpocznie się od summy rs. 9000. O bliższych warunkach dowiedzieć się można w kancellarji Pisarza Trybunału, oraz u Ad. Chodyńskiego i Franciszka Marzyńskiego Patronów tegoż Trybunału.

Dziennik Warszawski 1872 nr 184

N. D. 5485. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia że na żądanie Karoliny Rudnickiej z własnych funduszów się utrzymującej w mieście Kaliszu zamieszkałej, przez Aleksandra Czyńskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu działającej, i u tegoż zamieszkanie prawne obrane mającej wystawione zostają na sprzedaż w drodze relicytacji
DOBRA ZIEMSKIE
Wielga Wieś część II lit. B.
Dobra te położone są w jurisdykcji Sądu Pokoju w Sieradzu, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, gminie Dąbrowa-widawska, parafji Burzenin; stanowiąca własność Włodzimierza Trepki które w drodze subhastacji, na licytacji w dniu 19 (31) Stycznia 1872 r. odbytej, nabył na własność Adam Chodyński zaś według jego deklaracji z dnia 3. (13) Lutego t. r. Bolesławowi Trepce ostatecznie na własność przysądzone zostały, lecz gdy wedle świadectwa Pisarza Trybunału z dnia 9 (21) Sierpnia r. b. nowonabywca zadosyć nie uczynił warunkom licytacyjnym, przeto na niebezpieczeństwo onego powtórna sprzedaż przedsięwziętą została. Sprzedaż ta odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina posiedzenia swe odbywającym. Pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży nastąpi na audjencji tegoż Trybunału w dniu 19 Września (1 Października) r. p. o godz. 10 z rana. Licytacja rzeczonych dóbr rozpocznie się od sumy rs. 12,733 kop. 33 1/2 jako 2/3 części szacunku na licytacji postąpionego, gdyby się od tej sumy z chęcią kupna do licytacji nikt nie zgłosił, od sumy rs. 7,000 jaką popierający sprzedaż ofiaruje. Vadium w sumie rs. 2,000 w monecie stałej kurs mającej jest wymagane.
Warunki licytacyjne przejrzane być mogą u podpisanego Pisarza i Patrona Czyńskiego relicytację dóbr rzeczonych popierającego.
Kalisz d. 22 Sierpnia (3 Września) 1872 r.
Pisarz Trybunału J. Migórski.


Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Ferdynanda Hałaczkiewicza co do sumy rs. 234 kop. 20 na Wielgiej wsi Grzmiąca B. z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 6 na dobrach Pyszkowie z okręgu Sieradzkiego pod Nr. 3 w Dziale IV co do rs. 1,800 na dobrach Branica z okręgu Szadkowskiego pod Nr. 29 w dziale IV rs. 1,500 wraz z rygorem w dziale III Nr. 13 na dobrach Dąbrówki z okręgu Sieradzkiego w dziale IV ad Nr. 6bbb. co do rs. 33 kop, 17 na dobrach Bukowcu z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 3 rs. 1,800 na dobrach Woli Przatowej z okręgu Szadkowskim w dziale IV Nr. 2 rs. 4,500 na dobrach Dziadkowice, z tegoż okręgu w dziale IV Nr. 18 rs. 3,255 na dobrach Sędowie B. z okręgu Wartskiego w dziale IV Nr. 22 rs. 1,500 na dobrach, Woli Stryjowskiej z okręgu Szadkowskiego (…)
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Kaliszanin 1875 nr 77

Dobra ziemskie
WIELGA - WIEŚ L. B.

pod Widawą. Ogólna rozległość 547 morgów, grunta pszenne w wysokiej kulturze, odseperowane i bez serwitutów, budynki nowo postawione oraz dom mieszkalny obszerny i wygodny, z in­wentarzem lub bez, są do sprzedania w każdym czasie, nadto exploatuje się w znacznej ilości wa­pno. Bliższa wiadomość na miejscu lub u Re­jenta Grabowskiego w Kaliszu.

Dziennik Warszawski 1876 nr 18

N. D. 379. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca)1860 r. i upoważnienia przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonego, następujące dobra ziemskie za zaległości w ratach Towarzystwu należnych wystawione są, na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w M. Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:  
18. Dobra Pierwsza część Strumiany B. Wielgawieś В. i Grzmiąca В. do których należą przyległości Bagno Izydorów i Józióchna oraz grunt mórg 138 pr. 273, od dóbr Strumian lit. C. i Wielga wieś C. odłączony, jak również realności „Charlejowa góra”,,Winnica” „Staw”,,Ustęp” zwane, z wszystkiemi przyległościami w O-gu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1,230 kop. 58 1/2, vadium do licytacji rs. 2,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 25,043 kop. 20, termin sprzedaży d. 7 (19) Sierpnia 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 10,105 kop. 24, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Danielem Wojciechowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rojentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1878 nr. 5(2)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1881 nr. 21
_________________________________________________________________________________


Zorza 1885 nr 12

Garncarstwo wiejskie. W gminie Majaczewice, w powiecie Sieradzkim położona jest osada Burzenin, gdzie przemysł garncarski sięga bardzo dalekiéj przeszłości. Według starych zabytków historycznych, w XVII-m wieku mianowicie przed zniszczeniem Borzenina przez Szwedów, osada ta liczyła około 300-tu garncarzy, którzy zajmowali wszystkie ulice ówczesnego miasta i mieli osobny swój cech. Z postępem lat przemysł ten powoli upadł, a dziś w Burzynie pracuje 24-ch garncarzy, których wyroby jak: garnki, dzbanki, miski, donice, pokrywy i t. p., wartości rocznéj zaledwie 4,780 rs., znajdują odbyt na jarmarkach w sąsiednich miasteczkach najwięcéj zaś w Łodzi i Kaliszu. Garncarze używają do wyrobu glinę w dwóch gatunkach, białą i czerwoną sprowadzoną z Wielkiej Wsi i Brzykowa, w powiecie Łaskim, płacą za furę białej rs. 2 kop. 70, czerwonéj rs. 1 kop. 10. Fura gliny białéj daje zwykle 8 kóp garnków i 2 kopy rondli, fura zaś czerwonéj 3 kopy misek i donic, 6 kóp doniczek, 2 kopy dzbanków i 4 kopy garnków małych i pokrywek. Do polewania naczyń używają gliny, którą sprowadzają z Kalisza i Łodzi.

Kurjer Warszawski 1885 nr 78

= Przemysł wiejski.
W osadzie Burzeninie, w powiecie sieradzkim, ludność zajmuje się garncarstwem i wypalaniem wapna.
Pierwszym przemysłem zatrudnionych jest 24-ch garncarzy, wyrabiających za 4,780 rs. rocznie garnków, rondli, dzbanków, misek, donic itp.
Wyroby te sprzedają garncarze burzenińscy przeważnie w Łodzi i Kaliszu.
Do wyrobów używają garncarze gliny białej czerwonej sprowadzanej z Wielkiej Wsi i Brzykowa, w powiecie łaskim, do polewania zaś naczyń używają glejtu, zakupywanego w Łodzi i Kaliszu.
Produkcją wapna trudni się tylko dziesięć osób, posługując się pięcioma piecami.
Roczna produkcja dochodzi 9,000 rs.
Oba rodzaje przemysłu chylą się ku upadkowi od lat kilkunastu, na co wpływa brak komunikacyj i kosztowne pośrednictwo.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 314

Delegaci taksowi.
Delegatami taksowymi w okręgu dyrekcji szczegółowej piotrkowskiej Towarzystwa kredytowego ziemskiego zostali mianowani:
na powiat łaski pp.: Edmund Dąbrowski z Herbertowa, Bolesław Trepka wł. Dóbr Wielga Wieś i Grzmiąca B., Kazimierz Pruski z Łopatek;
na powiat łódzki pp.. Franciszek Gorczyński z Kruszewa, Nikodem Bobrownicki z Mikołajewic, Jan Kostanecki ze Zgniłego Błota;
Wymienieni delegaci mianowani zostali na czas od 1-go stycznia 1895-go r. do 31-go grudnia 1896-go r.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 223

Zbiory,
Informacja,
Próba zebrania danych statystycznych za pośrednictwem delegatów taksowych Towarzystwa kredytowego ziemskiego udała się. Tydzień pomieszcza znów sprawozdania delegatów.

(…) P. Bolesław Trepka z Wielkiej Wsi w pow. łaskim donosi, że w południowo zachodniej części pow. łaskiego urodzaje tegoroczne w ogóle co do zbiorów słomy i siana są niżej, jak średnie, zaś zaledwie średnie co do ziarna. Rok bieżący był szczególnie niekorzystny dla zbóż, zasianych na sztucznych nawozach, pszenice na superfosfatach już w maju od dołu żółknąć zaczęły, tak że na próbnych poletkach pszenica na czystym ugorze dała obfitszy sprzęt, niż na nawozie stajennym z dodaniem 3 % superfosfatu. Jęczmień na kainicie przepadł zupełnie. Lecz nie tyle brak słomy i paszy da się uczuć rolnikom, ile stopniowe spadanie cen, mimo podwyższenia się płac robotnikom i cen artykułów, które rolnicy nabywać muszą. (…)

Tydzień Piotrkowski 1896 nr. 29


Zorza 1896 nr 31

— Zpod Widawy donoszą: „Urodzaje w tutejszej okolicy mamy dobre, zwłaszcza oziminy, gdyż owsy i jęczmiona zżółkły i wygniły od ciepłych deszczów, które tu padają od dwóch miesięcy—i przy sprzęcie siana i koniczyny bardzo nam szkodzą. W ostatnich czasach mieliśmy kilka pożarów we wsiach okolicznych. W dniu 5-m naprz. bież. mies., z niewiadomego powodu spaliło się kilka chat we wsi Brzykowie, a w dwa dni później pożar zniszczył całą prawie Wielgą Wieś. W tejże Wielgiej wsi zdarzył się przed kilku dniami szczególny wypadek. Starszy syn właściciela, nabijając dubeltówkę, tak nieostrożnie się bawił, że wypaliła i nabój przeleciawszy szczęśliwie około głowy jego brata młodszego, lekko ugodził psa, który się podówczas znajdował w mieszkaniu.

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1896 nr. 32
_________________________________________________________________________________


Kurjer Warszawski 1896 nr 126

(Sprawozdanie specjalne Kurjera Warszawskiego.)
Piotrków, d. 6 maja.
(…) Sprawdziły się zapowiedzi. Po uroczystem nabożeństwie w sali zebrań zjawiło się początkowo tylko 75 stowarzyszonych, która to liczba wzrosła zwolna do 82. Tak małego zebrania nie pamiętają w Piotrkowie.
Zebranie rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego obradom. Zagaił je gubernator miejscowy, powołując na asesorów pp. Eugenjusza Borakowskiego i Michała Szwejcera, zaś na sekretarza, p. Feliksa Trepkę, wł. dóbr Kodrąb, Ogrodzona, Płoszów, Kisiele i Sanniki.
Na prezesa wyborów powołano 37-ma głosami ziemianina powszechnie szanowanego, p. K. Podczaskiego. Rotę przysięgi czytał p. Michał Szwejcer.
Serdecznem przemówieniem zagaił p. Podczaski obrady, przypominając obecnym, jak ważne Towarzystwo kredytowe ziemskie w czasach przesileń rolniczych spełniało zadanie, jak doniosłe zatem dla rolników mają znaczenie wybory do władz naczelnych instytucji. Na asesorów powołał prezes pp. Ignacego Balickiego, wł. dóbr Drzazgowa Wola, oraz Stanisława Lazarewa, wł. dóbr Mąkolice a na sekretarza p. Kazimierza Masłowicza z Myśliwczowa; do komisji sprawdzającej rachunki dyrekcji szczegółowej panów Władysława Habdank-Korzybskiego z Rudnik,
W. Plichtę i Artura Trepkę.
Rezultat wyborów był następujący:
Na radcę komitetu Wybrany został na 75 głosów ponownie p. Bolesław Gołembowski z Białej 61 gł. p. Józef Ostrowski otrzymał nadto głosów 12.
Na radcę dyrekcji głównej wybrany został ponownie p. Władysław Borakowski 65 głosami. P. Stanisław Dzierzbicki, radca dyrekcji szczegółowej warszawskiej, otrzymał głosów 8.
Na pierwszego radcę dyrekcji szczegółowej wybrany został ponownie p. Bronisław Szwejcer 43 głosami. Kontrkandydat p. Antoni Turski otrzymał głosów 30.
Na drugiego radcę tejże dyrekcji wybrany został ponownie p. Witold Marczewski 69 głosami, zaś na trzeciego radcę również ponownie p. Bolesław Dzierzbicki 62 gł.
Na zastępcę radcy komitetu na 72 głosów otrzymał gł. 48 i został wybrany p. Artur Trepka. Prócz tego pp. Władysław Bogusławski, wł. majątku Zacisze i Wielkowecko, oraz Edward Grodziński z Będkowa otrzymali po 10 głosów.
Na zastępcę radcy dyrekcji głównej wybrany został 58 głosami na 68 głosów p. Józef Wierzchlejski, wł. dóbr Stobiecko Szlacheckie.
Na pierwszego zastępcę radcy dyrekcji szczegółowej wybrany został 52 gł. p. Tadeusz Walicki, wł. dóbr Ruszkowa Wola. P. Jan Biedrzycki otrzymał 8 głosów.
Na drugiego zastępcę tegoż radcy powołany został 48 głosami p. Ignacy Balicki.
Na prezesa, przyszłych wyborów, wybrany został 45 głosami p. Bolesław Trepka, wł. dóbr Wielga Wieś i Grzmiąca. P. Seweryn Miniszewski z Rosochy otrzymał głosów 13.
Na zastępcę prezesa przyszłych wyborów powołany został p. Antoni Turski 37 głosami. Nadto p. Seweryn Miniszewki otrzymał 13 głosów, zaś p. Ignacy Wilski i 1 głosów.
Wybory zakończono wyrażeniem p. Podczaskiemu podziękowania za podjęcie trudów przewodniczenia.
Dzieje wyborów dzisiejszych uzupełnić należy zaznaczeniem pochwał dla radców dyrekcji szczegółowej. Oddał im je prezes Płonczyński, zawiadamiając stowarzyszonych, że w biurze tejże dyrekcji niema wcale zaległości w pracy. Załatwiono wszelkie akta, nawet te, które nadeszły onegdaj. (...)

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 202

+ Pożar.
D. 5-go b. m . we wsi Brzykowie, w okolicy Widawy, zgorzało kilka chat włościańskich.
Przyczyna pożaru niewiadoma.
We Wielgiejwsi, w tejże okolicy, zgorzało w kilka dni później kilkadziesiąt budynków. 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 299

Delegaci taksowi.
Delegatami taksowymi w okręgu dyrekcji szczegółowej piotrkowskiej Towarzystwa kredytowego ziemskiego zostali mianowani:
na pow. łaski pp.: Bolesław Trepka, wł. dóbrWielgawieś; Zygmunt Zawadzki, Kazimierz Pruski, wł. dóbr Łopatki; 

Goniec Łódzki 1900 nr 111

KRONIKA
-Piotrków. Wczoraj zrana rozpoczęły się wybory do władz Towarzystwa kredytowego ziemskiego z okręgu piotrkowskiego.
W głosowaniu uczestniczy 87 stowarzyszonych. (...)
Na radców dyrekcyi szczegółowej wybrano (...) Bolesława Trepkę, wł. dóbr Wielka Wieś, Grzmiąca (74 gł. ponownie), (...).
Na pierwszego zastępcę radcy dyrekcyi szczegółowej p. Walentego Radoszewskiego ze Świerzyn, (...).
Prezesem przyszłych wyborów wybrano p. Gustawa Siemieńskiego z Dubidz, na jego zastępcę p. Marcelego Myszkowskiego z Zapolic.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 43
_________________________________________________________________________________


Goniec Łódzki 1903 nr 98

Z bliska i z daleka.
Zduńska Wola. Odbyło się doroczne zebranie członków Tow. wzajem. kredytu pod prezydyum Bol. Trepki z Wielkiej Wsi i przy asesorach Czarnomskim z Prusinowic i Jankowskim, prezydencie tutejszego miasta. Trzymającym pióro był Apolinary Kostro, adw. przys. Do rady wybrani zostali: S. Cohn 89 głosami, Wł. Radoszewski 79 gł. i Józef Szaniawski 49 gł. Na dyrektora Stanisław Garczyński przeszedł jednogłośnie. Na członków komisyi rewizyjnej: E. Boerner 87 głosami, Ed. Hille 77 gł. i Wac. Zieliński 59 gł., na zastępców zaś K. Arlet i Warszawski. Czysty zysk do podziału był w pierwszym roku istnienia tej instytucyi 4,984 r., dywidenda określona na 6 proc.

Goniec Łódzki 1903 nr 139

— Most na Widawce* nie został jeszcze zbudowany, jak to mylnie nas poinformowano. Sporządzono dopiero kosztorys i wkrótce rozpocznie się budowa, która ma być ukończoną pod jesień r. b. Most ma mieć długości 150 łokci i oprze się na dębowych szpontpalach, z murowanemi przyczółkami, izbicami i t p. Zbudowany będzie sposobem gospodarczym, pod bezpośrednim kierunkiem i nadzorem p. Bolesława Trepki z Wielgiej Wsi i p. Kucharskiego, regenta z Widawy.

*koło wsi Podgórze, przypis autora bloga 

Goniec Łódzki 1903 nr 144

+ Łask. W tych dniach założoną została w Łasku resursa miejska. Do komitetu oprócz naczelnika powiatu, jako prezesa z urzędu, weszli z wyborów: Miaczkow, pom. nacz. pow. Czehiszczew, kom. właściański, generał baron Meller-Zakomelski, donataryusz dóbr okolicznych, Biliński, inżenier Małowiejski, naczelnik miejscowej stacyi pocztowej, regent Olszakowski, Bolesław Trepka z Wielgiej Wsi, Karol Sulimierski z Zielęcina.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 29

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., K. P. sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji z d. 9 lipca 1918 r., poszukuje Franciszka Owczarka, zamieszkałego we wsi Wielka-Wieś, gm. Burzynin, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 51 i 583 K. K.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane. Lat 20, polak, katolik, robotnik.

W razie odnalezienia Owczarka lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować o niem najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania go i doniesienia o tem temuż sądowi okręgowemu.

Ziemia Sieradzka 1921 czerwiec


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 69

Wezwania publiczne.
Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 3091 U. P. C., wzywa Teofila i Aleksandra Pęczkowskich, ostatnio zamieszkałych w Wiel­kiej wsi, gm. Widawa, pow. Łaskiego, a obecnie z miejsca pobytu niewia­domych, aby w terminie 4-miesięcznym, do daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, stawili się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu, wydział cywilny (Al. Józefiny 13), w sprawie II C. 492/22 z powództwa Józefa Pu­ławskiego przeciwko spadkobiercom Antoniego Pęczkowskiego, a miano­wicie: Antoniemu, Teofilowi, Bolesławowi, Aleksandrowi Pęczkowskim, wdowie Józefie Pęczkowskiej i Janinie Kucharskiej o przepisanie tytułu własności, oraz aby złożyli wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie pod skutkami w art. 31, 718 i 722, tejże ustawy przewidzianemi. Powódz­two wniósł w imieniu powoda, adw. Żardecki z żądaniem:
1) uznać Józefa Puławskiego właścicelem działki ziemi w składzie stowarzyszenia włościan Walentynów, oznaczonej Nr 2, zawierającej prze­strzeni około 5 mórg (2 dzies. 1622 sąż.) i nakazać przepisać na niego tytuł własności do tej działki.
2) zasądzić od pozwanych na rzecz powoda, koszta sądowe i za prowadzenie sprawy.
Do sprawy załączono: plenipotencję, odpis uchwały z d. 7 lutego 1909 r., metrykę śmierci Antoniego Pęczkowskiego, zaświadczenie za Nr 3131 i wypis z wykazu hipotecznego majątku Walentynów.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
wydanych przez Starostwo Łaskie odpisów kart ewidencyjnych w kwartale IV-ym 1926 r. i kwartale
I-ym 1927 r.
13. Karta ewidencyjna za Nr. 4017-IV, wystawiona dnia 1.7. 1924 r. Pawłowi Strzelczykowi, mieszkańcowi Wielka Wieś, gm. Dąbrowa Widawska. — Duplikat wyst. 20.2. 1927 r.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.

Echo Łódzkie 1932 wrzesień

Zbrodnicza trójka.
Bandyci w mundurach policjantów.
Sukces wieluńskiej i łaskiej policji.
WIELUŃ 13.9 (od wł. kor.) W czasie patrolowania okolicy przez policję z Osjakowa i Kiełczygłowa przytrzymany został we wsi Konopnica podejrzany osobnik który nie mógł się wylegitymować.
Policja podejrzewając, że przytrzymanym jest jeden (z)* bandy grasującej od dłuższego czasu w pow. łaskim —zawezwała telefonicznie policję z Widawy, która niezwłocznie przybyła samochodem i w zatrzymanym rozpoznała Wł. Jagiełę — jednego z trzech poszukiwanych bandytów, któzy w tych dniach w przebraniu policjantów dokonali rzekomej rewizji u Marjanny Fronczkiewiczowej w miejscowości Wielka Wieś — w czasie której zrabowali 2.225 zł. i zbiegli.
Jagieło wzięty w krzyżowy ogień pytań zeznał że jednym z jego kompanów był Józef Pawlicki z łaskiego powiatu. Na podstawie danych policja ujęła Pawlickiego i wraz z Jagiełą osadziła w więzieniu w Łasku.
Jagieło przez kilkanaście lat przebywał w Niemczech— do Polski powrócił niedawno, a dobrawszy sobie dwóch godnych kompanów w przeciągu kilku dni dokonał kilkanaście „rewizyj" „konfiskując" kwoty pieniężne.
Nie dziwnego, że to dobrane „trio" wyczynami swemi postawiło całą policję na nogi.

*dopisek autora bloga  


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
18. Wielka Wieś A., obejmującą: wieś Wielka-Wieś A., wieś Wielka-Wieś B., wieś Józiuchna.
19. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A., kolonję Józiuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki).
20. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą kolonję Wielka-Wieś.
§ 2.Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506) ulega następującym zmianom:
2) w § 1 p. XIII. skreśla się słowa: "18. Wielka Wieś A, obejmującą: wieś Wielka- Wieś A, wieś Wielka-Wieś B, wieś Józiuchna" — a na ich miejsce umieszcza się: "18. Wielka Wieś, obejmującą: wieś Wielka-Wieś A, wieś Wielka-Wieś B, wieś Józiuchna".
3) w § 1 p. XIII. skreśla się słowa: „19. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A, kolonję Juziuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki)", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Kolonja Wielka-Wieś A, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A, kolonję Józiuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki).
4) w § 1 p. XIII. skreśla się słowa: „20. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś".— a na ich miejsce umieszcza się: „20. Kolonja Wielka-Wieś B, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś B".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 99

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi sekcja ziemska niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe.
4) Andrzeju Maj, zmarłym w Wielkiej wsi dnia 16 marca 1931 ro­ku, właścicielu niepodzielnej połowy działki Nr. 3 o powierzchni 14 dz. 3235 z prawami do wspólnych gruntów 23 dz. 978 sążni w dz. II pod Nr. Nr. 4 i 33 uregulowanych w księdze Część II Dóbr Wielkiej wsi i Grzmiącej B. powiatu łaskiego rep. hip. Nr. 44;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 marca 1936 r. w tutejszym wydziale hipotecz­nym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 493/35 r.

Dziennik Łódzki 1953 nr 157

Żniwa już za pasem
Zobowiązania przedżniwne — „Sołtysi nam nie meldowali" — „Samo" się nie zrobi więc żniwa już za pasem. W gm. Widawa, obfitującej w gleby lekkie, żyto dojrzewa w rekordowym tempie.
— Jestem przekonany — mówi instruktor rolny Józef Owczarek — że w niektórych gromadach już w nadchodzącą sobotę lub poniedziałek ujrzymy pierwszych żniwiarzy. No, a za tydzień całkowicie zmieni się wygląd naszych pól, zaroi się na nich od mendli.
Cieszą się tutejsi rolnicy, że ostatnie 6 tygodni ciepła i częstych opadów deszczowych wyrównały szkody wyrządzone przez kaprysy jesieni, zimy i wczesnej wiosny.
Ten kto zastosował się do porad gminnego instruktora rolnego, kto nie lekceważył wskazówek wykładowców na wieczorach upowszechnienia wiedzy rolniczej — z przyjemnością i dumą spogląda na swoje plantacje zbóż, roślin okopowych i przemysłowych.
— Wiedza rolnicza to nie partaczenie po pradziadowsku — dochodzą do przeświadczenia resztki niedowiarków i dodają: — Ano od tych mądrzejszych trzeba uczyć się rozumu. Im pięknie wszystko się rodzi, to i nam rodzić się będzie. Trzeba jednak nie unikać zebrań gromadzkich i nie omijać okazji do nauki.
ZOBOWIĄZANIE MIESZKAŃCÓBRZYKOWA
Mieszkańcy Brzykowa licznie zebrali się na zebraniu przedżniwnym, przemyśleli i przedyskutowali swój stosunek do ojczyzny ludowej, do przodującej klasy robotniczej, a następnie aby godnie uczcić 9 rocznicę Manifestu Lipcowego i pierwszą rocznicę uchwalenia sprawiedliwej Konstytucji, postanowili:
gorliwiej niż dotychczas zająć się pielęgnacją roślin okopowych i przemysłowych, usunąć w porę wszystkie chwasty z pól i przydroży, pieczołowicie przeglądać plantacje ziemniaczane i strzec je przed stonką, szybko przeprowadzić żniwa, podorywki i sianie poplonów, natychmiast po zwózce zbóż zabrać się do omłotów i manifestacyjnie odstawić dla państwa należne ziarno.
Na treść dalszych zobowiązań składają się zbiorowe prace przy pielęgnacji zmeliorowanych łąk, pomoc przy budowie miejscowego Domu Kultury oraz współzawodnictwo w konkursowej hodowli prosiąt i tuczników, racjonalne stosowanie nawozów według wskazówek gminnego instruktora rolnego.
DOBRY PRZYKŁAD
Za przykładem Brzykowa nadesłali do gminy Widawa meldunki o podjętych zobowiązaniach i chłopi z gromad Osieczna, Dąbrowa Widawska, Wola Kleszczowa, Izydorów, Świerczów. Reszta gromad również nie pozostała obojętna.
We wszystkich tych meldunkach jest mowa o skróceniu terminu żniw, o natychmiastowym przystąpieniu do podorywek, do siania poplonów i omłotów, do niezwłocznego wykonania odstaw państwowych.
Wiadomo, że chłopi gminy Widawa przodują w odstawach żywca, w kontraktacji roślin przemysłowych i w wykonywaniu innych obowiązków państwowych. Zachodzi jednak pytanie czy w terminie i całkowicie wywiążą się z podjętego Czynu Lipcowego?...
Pytanie to nasuwa się dlatego, ponieważ zauważyliśmy w opracowanym przez Prezydium GRN planie kampanii żniwno-omłotowej kilka poważnych usterek.
SOŁTYSI NAM NIE MELDOWALI...
W wykazie mechanicznej pomocy dla rolników figurują tylko 3 żniwiarki GOM i zaledwie jedna jedyna prywatna. Na korzystanie zaś z tej jedynej prywatnej żniwiarki mało kto może liczyć.
Powód?... Jest ona własnością bogatego gospodarza, Józefa Brodzkiego z Dąbrowy, który będzie starał się przede wszystkim o skoszenie swych kilkunastu ha zbóż. Potrwa to co najmniej 10 dni. A ponieważ w okresie żniw czas nagli, nikt nie będzie czekał na żniwiarkę p. Brodzkiego.
Pytamy wiceprzewodniczącego GRN, instruktora rolnego i kierownika GOM:
Czy więcej żniwiarek prywatnych nie ma w waszej gminie?.."
— Chyba są, ale sołtysi nam nie meldowali.
Sołtysi nie meldowali. A poco została stworzona gminna komisja do akcji żniwno-omłotowej?... Po co w gminie istnieją funkcje referenta rolnego, instruktora rolnego, kierownika GOM?... Jeśli sołtysi nimeldowali, trzeba było samym siąść na rowery i zajrzeć do gromad, przepytać ludzi, maszyny zbadać i zarejestrować, a następnie włączyć do planu pomocy sąsiedzkiej.
W ciągu dalszej rozmowy kierownik GOM, Tadeusz Fertliński, przypomniał sobie, że w Woli Kleszczowej ma żniwiarkę średniak Janecki, ale że ta żniwiarka nie nadaje się do użytku, ponieważ jej brak główki przy ramieniu, na którym są osadzone noże kośne.
Że w Wielkiej Wsi jest jedna kosiarka w stanie dobrym, ale zapomniano ją włączyć do planu. Że w tej samej gromadzie Gustaw Maj będzie pomagał sąsiadom swą kosiarką... na własną rękę.
NA CZYM OPARTO PLAN?
Według planu w akcji omłotowej ma wziąć udział 7 młocarń szerokomłotnych, zostały nawet wykazane gromady, w których te młocarnie mają młócić. Okazuje się jednak, że jedna z 3 młocarń GOM-u nie ma jeszcze do tej pory wyremontowanego wału bębnowego, że Tomasz Szymański z gr. Kąty nie ukończył jeszcze przeróbki silnika do swej młocarni.
Poza tym wydaje się nieprawdopodobne, aby w całej gminie liczącej 23 gromady znajdowało się tylko 13 młocarń kieratowych. A tyle właśnie, nie więcej jest zarejestrowanych.
Czy wobec powyższych faktów można mówić o pełnej mobilizacji do kampanii żniwno-omłotowej w gm. Widawa?... Oczywiście, nie!
A Jednak tak prezydium GRN, jak i członkowie komisji do akcji żniwno-omłotowej są przeświadczeni, że jakoś to będzie, że gromady wywiążą się na czas z podjętych zobowiązań.
SAMO" NIC SIĘ NIE ROBI...
To „jakoś to będzie" czas już zlikwidować, niedociągnięcia usunąć nie tylko w przygotowaniach do kampanii żniwno-omłotowej, ale i w innych akcjach.
W pow. łaskim gmina Widawa jest bodaj że jedyną gminą, w której dotąd nie potrafiono zorganizować ani jednej spółdzielni produkcyjnej, a tylko dlatego, że aktyw gminny za mało poświęca uwagi i pracy tej pilnej sprawie, że aktyw ten liczy na „jakoś to będzie".
Nic jednak samo się nie zrobi — zrobić muszą ludzie!
C. M.

Dziennik Łódzki 1961 nr 209


W województwie wybuchło 10 pożarów od wyładowań atmosferycznych, zaprószenia ognia i w wyniku podpalenia przez nieletnich. Spośród tych pożarów trzy były poważne: w Wielkiej Wsi (pow. Łask), gdzie spłonęły 2 stodoły i 2 dachy nad oborami, w wyniku podpalenia przez 7-letniego chłopca, (...)

Dziennik Łódzki 1970 nr 98

Pożary
Wczoraj w miejscowości Wielka Wieś, pow. Łask spaliła się stodoła. Przyczyna pożaru w toku ustalania. Szkody — ok. 30 tys.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza