-->

środa, 15 maja 2013

Dzierżanów

Zajączkowski:
Wierzanów-Z -pow. poddębicki
1) 1419 kop., KKK II, 586, 587: Wirszonowicze, Wyrszanowicze-villa in terra Lanciciensi. W akcie zamiany dóbr pomiędzy kap. krakowską a Jarosławem, synem Jakusza z Wardzyna (v.) wś W. przechodzi z rąk Jarosława w posiadanie kap.
2) XVI w. Ł. II, 373-374: Vyerzanovo duplex, Wyerzanovo - villa, par. Kałów, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 3) 1576 P. 66: Wyrzanovo - wł. szl., par. jw., pow. i woj, łęczyckie.
Uwagi: SG nie podaje.  

Czajkowski 1783-84 r.
Dzierzanow att Bełdowa, parafia bełdów, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Michał) Wężyk, podczaszy inowłodzki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dzierzanów, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Bełdów, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 154, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Dzierżanów,   kol., pow. łódzki, gm. i par. Bełdów posiada urząd gm.; leży od Łodzi o 24 w. W 1827 r. było tu 13 dm. i 154 mk., obecnie liczy 20 dm., 230 mk.; ziemi 448 mr.

Słownik Geograficzny:
Wojrzanów pisany też Wyerzanowo (Lib. Ben. Łaskiego, II, 374), Wyrzanow (reg. pobor. z r. 1576), wś, w par. Kałów (dziś pow. łęczycki), jest to niewątpliwie dzisiejsza wieś Dzierżanów w par. Bełdów (pow. łódzki), leżąca na połowie drogi między Kałowem a Bełdowem.

Spis 1925:
Dzierżanów, wś, pow. łódzki, gm. Bełdów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 168. Mężczyzn 84, kobiet 84. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 19, ewangelickiego 142, mojżeszowego 7. Podało narodowość: polską 166, niemiecką 2.

Wikipedia:
Dzierżanów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 99

Pisarz Trybunału Cywilnego 1. Instancyi Gubernii Mazowieckiej.
Wiadomo czyni, że dobra Bełdów Dzierżanów, wraz z koloniami: Adamów lit. Α. Żakowiec i Bełdów w parafii Bełdów, gminie tegoż nazwiska, w powiecie Zgierskim, gubernii Mazowieckiej położone, do własności Marcelli z Zieleniewskich Wężykowej po Adamie Wężyku pozostałej wdowy należące, aktem Komornika przy Trybunale gubernii Mazowieckiej, Walentego Supryniewicza daty 31 stycznia (12lutego) 1838 r., w poszukiwaniu summy złp. 30,500 w listach zastawnych od wspomnionej dopiero Marcelli z Zieleniewskich Wężykowej, w tychże dobrach Bełdowie zamieszkałej dłużniczki, na żądanie Michała Walewskiego, dziedzica dóbr Miłonic, w tychże dobrach, powiecie Orłowskim, gubernii Mazowieckiej mieszkającego, a do niniejszej ехеkuсуi zamieszkanie u Patrona przy Trybunale gubernii Mazowieckiej, Rafała Wróblewskiego, w Warszawie pod Nr. 589 mieszkanie sobie obierającego; zajętemi końcem przymuszonego wywłaszczenia zostały, które, a w szczególności dobra Bełów włók chełmińskich 55; 2do. folwark Dzierżanów włók chełmińskich 20; 3tio.koloniaAdamów włók chełm. 18; 4to. kolonia Żakowiec hub 6; 5to. kolonia Bełdów hub 15 1/2 rozległości obejmują. Oprócz powyższej rozległości znajduje się jeszcze w kontrowersie pomiędzy wsią Madejami dóbr Gostkowskich Wierzchlejskiego, około włók chełm. 4; (...)
Folwark Dzierżanów za kontraktem urzędowym daty 5/17 marca 1836 r. Franciszek i Brygida małżonkowie Kłosiewiczowie, wzięli w wieczystą dzierżawę gruntu hub 20, po zł.2000 za hubę, z opłatą od każdego morga po złp. 1. W Dzierzanowie znajduje się folwark czyli dom drewniany, dwie stodoły i stajnie i wozownie pod jednym dachem, obórki i chlewy pod jednym dachem: Chałup włościańskich znajduje się 10. Stodołek 6 i tyleż obórek. W tym folwarku gospodarzy rolnych sześciu ci są: 1, Rafał Łukasiak 2, Józef Adamiak. 3, Bernard Smolak. 4, Filip Smolak. 5, Tomasz Marciniak. 6, Walenty Sobczak; kopiarzy trzech ci są: 1, Piotr Kowalski. 2, Franciszek Sybila 3, Kacper Zabicki. Folwark ten znajduje się w posiadaniu Franciszka i Brygidy Kłosiewiczów. (...)
Zajęcie w kopiach doręczone było Wójtowi Gminy Bełdowa, w osobie Antoniego Zaniewskiego zastępcy, Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Zgierskiego Kacprowi Gniazdowskiemu, w dniu 31 Stycznia (12 Lutego) 1838 r., wpisane do księgi wieczystej w dniu 9 (21) Marca w księdze zaaresztowań w kancellaryi Trybunału wpisane w dniu dzisiejszym.
Pierwsza publikacya zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I Instancyi Gubernii Mazowieckiej w Wydziale Iym w miejscu jego posiedzeń w Warszawie przy ulicy Długiej pod Numerem 549, w dniu 8 (15) Maja 1838 roku.
Sprzedażą dyrygować będzie Rafał Wróblewski Patron, którego zamieszkanië wyżej jest wskazane. w Warszawie d.16 (28) Marca 1838 r.
Dutkiewicz, Pisarz;
Wywieszono na tablicy w sali audyencyonalnej Trybunału Cywilnego Iszej Instancyi Gubernii Mazowieckiej dnia 17 (29) Marca 1838 r.
Dutkiewicz, Pisarz.

Rozwój 1912 nr 39

Zebrania gminne. W ostatnich czasach w kilku gminach odbyły się zebrania gromadzkie. (...)
W Bełdowie, na zebraniu gminnem uchwalono zebrać składkę: na urząd gminny 1171 rb. 16 kop,; na utrzymanie szkół początkowych; W Adamowie — 227 rb. 98 kop., w Bełdowie — 227 rb. 91 kop., w Dzierżanowie —: 229 rb. 85 kop. i w Saninach 227 rb. 91 kop.
W gminie Puczniew pozycyc uchwalono: ze składek gminnych na urząd gminny 1,465 rb., na szkołę — 1,070 rb.
Na zebraniu tem poruszono sprawę przeniesienia szkoły początkowej ze wsi Szydłowca do Madajów, na co większość zebranych nie zgodziła się twierdząc, że Szydłowiec jest miejscem odpowiedniejszym dla szkoły. Jednocześnie podniesiono wydatki na opał szkoły z 75 do 96 rb.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 33

Gospodarz ziemski Jan Niczke we wsi Dzierżanów, gminy Bełdów, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz ziemski Henryk Szulz we wsi Dzierżanów, gminy Bełdów, na podsołtysa tejże wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 28 czerwca 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji

w zast. v. Bernewitz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 59

Z Komisarjatu Rządow. na pow. Łódzki.
Kary za niedostarczenie kontygensu płodów rolnych
Dn. 14 sierpnia 1919 r. skazani zostali w gm. Bełdów.
Szyc Juljusz Dzierżanów
na Mk. 4500 i 7 d. aresztu
Kot Wilhelm Dzierżanów
na Mk. 6500 i 21 d. aresztu
Förster Henryk Dzierżanów
na Mk. 2000 i 7 d. aresztu


Rozwój 1920 nr 61

— Nicponie w mundurkach.
a) Policja powiatowa aresztowała w Aleksandrowie sierżanta Bolesława Ciesielskiego; i plutonowego Zygmunta Stanisławskiego, którzy dopuścili się samowolnej, na własną korzyść rekwizycji ziemniaków u kilku gospodarzy we wsi Dobrzew, gminy Puczniew.
Podczas osobistej rewizji stwierdzono, że Ciesielski posługiwał się fałszywą legitymacją na imię Wiktora Ciszewskiego, zaś posiadacz legitymacji na imię Zygmunta Stanisławskiego, nazywa się faktycznie Stefan Rutkowski, który tłomaczył się, że legitymację tą znalazł. Obaj aresztowani podejrzani są o napad na kolonistę Kotła, we wsi Dzierzanów, gminy Bełdów. U sierżanta Ciesielskiego znaleziono zakrwawiony bagnet w pochwie. Obu aresztowanych odesłano do Żandarmerji.


Rozwój 1921 nr 82

Komunikat.
Z gminy Bełdów.
Gmina bełdowska stanęła jak jeden mąż do apelu, aby przynieść swój grosz dla braci górnoślązaków.
Przedewszystkiem wystąpiły z ofiarą aż pięć szkół powszechnych, z których młodzież ucząca się zniosła następujące sumy.
Szkoła w Dzierżanowie 465 m. Szkoła w Bełdowie 591, szkoła w Adamowie 710 m. szkoła w Ludwikowie 541 m. i szkoła w Saniach 300 m. Prócz tego Koło młodzieży wiejskiej w Błocie 150 m. i Koło młodzieży wiejskiej w Bełdowie 1314 m.

Piąkna ta ofiara młodzieży uczącej się i Kół młodzieży wiejskich powinna stać się przykładem dla innych gmin naszego okręgu a nawet całego kraju.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bełdów dzieli się na gromady:
6. Dzierżanów, obejmującą wsie: Dzierżanów, Kontrewers i Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza