-->

czwartek, 2 maja 2013

Wichernik / Mokrsko Szlacheckie

Słownik Geograficzny:
Wichernik,  kol., pow. wieluński, gm. i par. Mokrsko, odl. od Wielunia 14 w., ma 27 dm., 295 mk. Powstała w nowszych czasach zapewne na obszarze dóbr Mokrsko.

Spis 1925:
Wichernik, wś, pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 57. Ludność ogółem: 398. Mężczyzn 198, kobiet 200. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 398. Podało narodowość: polską 398. 

Spis 1925:
Mokrsko Szlacheckie(Wichernik), wś, pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 190. Mężczyzn 81, kobiet 109. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 190. Podało narodowość: polską 190.

Wikipedia:
Wichernik-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1915 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 45

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 25.9 1924 r. L. Pr. 4127 (2) III wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 897 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Wicherniku".


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 77a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wcią­gnięto następujące wpisy pod Nr. Nr.:
d. 15 czerwca 1926 r.
7094 „Władysław Wykrota", sklep kolonjalno-pożywczy we wsi Biała, gm. Naramnice, pow. wieluńskiego. Istnieje od 8 września 1921 r. Właśc. Władysław Wykrota, zam. we wsi Biała.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 17

OGŁOSZENIE.
Okręgowego Urzędu Górniczego Częstochowskiego — o wyjednywaniu nadań górniczych na rudę żelazną z dnia 12 sierpnia 1931 r.
Zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu art. 454—540 Ustawy Górniczej, (Zbiór Praw ces. ros. t. VII. wyd. 1912 r.) i art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. 1928 r. Nr. 17, poz. 139) Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego Dąbkowicza, Dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, do którego przeszły uprawnienia górnicze b. Władz okupacyjnych na zasadzie uchwały Sejmowej z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. 1920 r. Nr. 70, poz. 465), o uzyskanie nadań górniczych dla wydobywania rudy żelaznej pod następującemi nazwami:
3) „KRÓLEWIEC" o przestrzeni 1,114.035 mtr. kw., położone na gruntach wsi Ożarów, gminy Skomlin, wsi Józefów, gminy Kamionka i wsi Wierzbie, gminy Praszka, powiatu wieluńskiego, województwa łódzkiego. Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane przez b. T-wo Warszawskie Przemysłowe dnia 3-go lipca 1918 r. na gruncie Jana Biedala we wsi Ożarów, gminy Skomlin, powiatu wieluńskiego i było stwierdzone protokularnie przez b. okupacyjne władze górnicze dnia 17 września 1918 r. — Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „KRÓLEWIEC" graniczy: na północy — z gruntami wsi Ożarów i Józefów, oraz z nadaniami górniczemi skarbowemi „Oslo Nr. 173 Sk" i „Chorzów Nr. 174 Sk", na wschodzie — z gruntami wsi Józefów, na południu — z gruntami wsi Józefów i Wierzbie, oraz z nadaniami górniczemi skarbowemi „Alwenja Nr. 169 Sk" i „Tallin Nr. 170 Sk" i na zachodzie — z gruntami wsi Wierzbie i Ożarów, oraz z nadaniem górniczem skarbowem „Oslo Nr. 173 Sk.".
4) „LWÓW" o przestrzeni 1,137,978 mtr. kwadr., położone na gruntach majątku Mokrsko i wsi Wichernik, gminy Mokrsko, powiatu wieluńskiego. Odkrycie rudy żelaz- sko i wsi Wichernik, gminy Mokrsko, po- T-wo Przemysłowe na gruncie Józefa Bieniasia we wsi Mokrsko, gminy Mokrsko, powiatu wieluńskiego dnia 24 lipca 1918 r. i było stwierdzone protokularnie przez b. okupacyjne władze górnicze dnia 17 września 1918 roku. Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „LWÓW" graniczy: na północy— z gruntami wsi Wichernik i majątku Mokrsko, na wschodzie — z gruntami majątku Mokrsko, na południu — z gruntami majątku Mokrsko i wsi Wichernik, oraz z nadaniem górniczem skarbowem „Haga Nr. 181 Sk" i na zachodzie — z gruntami wsi Wichernik.

Na skutek powyższego w dniu 19 września 1931 roku o godz. 10-ej w biurze Okręgowego Urzędu Górniczego Częstochowskiego, mieszczącem się w Częstochowie przy ul. N. P. Marji Nr. 67, będą spisane protokuły o wyjednywanych przez Skarb Państwa nadaniach górniczych: „GLIWCE", „GNIEWO", „KRÓLEWIEC" i „LWÓW" oraz będą rozpatrywane wszelkie uwagi i protesty, jakie wpłyną do Urzędu Górniczego przed wskazanym terminem przeciwka wymienionym nadaniom.
Życzący sobie mogą do dnia 19 września r. b. rozpatrzeć plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górniczych w kancelarji Okręgowego Urzędu Górniczego w Częstochowie.
Protokół o wyżej wymienionych nadaniach będzie spisany trybem wskazanym w § 13 powołanej Instrukcji.
Naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego w Częstochowie
(—) Z. Górski
Inż. Górn.

Echo Sieradzkie 1931 luty

Nr. spr. 110/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rew. II, zamieszkały w Wieluniu przy ul. Targowa 3, na zasadzie 1030 U. P C. obwieszcza, że na żądanie Józefy Janas w dniu 2 marca 1931 r., od godziny 10 rano w Wicherniku gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację ruchomy majątek należący do Piotra Burzyńskiego, składający się z inwentarza i oszacowany do sprzedaży na sumę 700 zł., którego spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 4 lutego 1931 r.
Komornik sądowy 
M. Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 czerwiec

Nr. spr. E 459/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu II rew. zamieszkały w mieście Wieluniu przy ulicy Targowej 3-a, na zasadzie 1030 U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Banku Gospodarstwa Krajowego w dn. 22 czerwca 1931 r. od godziny 10 rano we wsi Wicherniku gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Władysława Brysia składający się z mebli, żywego inwentarza, roweru i parnika i oszacowany do sprzedaży na sumę 1050 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji
Wieluń, dn. 15 maja 1931 r.
Komornik sądowy: Wawrzynkowski.


Echo Sieradzkie 1931 lipiec

OBWIESZCZENIE.
Nr. sprawy 110/31.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu II rew. zamieszkały w mieście Wieluniu przy ulicy Targowej 3-a, na zasadzie 1030 U. P C. obwieszcza, że na żądanie Józefy Janas w dn. 27 lipca 1931 r. od godziny 10 rano w Wicherniku gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Piotra Burzyńskiego składający się z żywego inwentarza, roweru i sieczkarki i oszacowany do sprzedaży na sumę 730 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 24 czerwca 1931 r.
Komornik sądowy: M. Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 lipiec

Nr. spr. E. 638/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru II zamieszkały w Wieluniu ul. Targowa 3-a, na zasadzie 1030 art. U. P. C obwieszcza, że na żądanie Franciszka Panaszka w dn. 3 sierpnia 1931 r. od godziny 10 rano w wsi Wichernik, gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Walentego Walczaka składający się z 1 morga żyta w ziarnie, około 6 mtr. i słomy około 40 centnarów, pół morga owsa w ziarnie około 3 mtr. i słomy około 15 centnarów, 1 morga pszenicy w ziarnie około 4 mtr. słomy około 40 centnarów, pół kartofli w przybliżeniu około 30 mtr. i oszacowany do sprzedaży na sumę 495 zł. którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 1 czerwca 1931 r.
Komornik: Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 sierpień

Nr. spr. 459/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu II-go rewiru zamieszkały w Wieluniu przy ul. Targowej 3-a, na zasadzie 1030 art. U. P. C obwieszcza, że na żądanie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dn. 25 sierpnia 1931 r. od godziny 1 po poł. w Wicherniku, gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Władysława i oszacowany do sprzedaży na sumę 1050 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 ust. post. cyw. licytacja może być rozpoczęta i niżej szacunku.
Wieluń, dn. 30 lipca 1931 r.
Komornik sądowy: M. Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 sierpień

Nr. spr. 638/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu II-go rewiru zamieszkały w Wieluniu przy ul. Targowej 3-a, na zasadzie 1030 art. U. P. C obwieszcza, że na żądanie Franciszka Panaszka w dniu 31 sierpnia 1931 r. od godz. 10 rano w Wicherniku, gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Walentego Walczaka, składający się z morga żyta, pół morga owsa, 1 morga pszenicy i pół morga kartofli i oszacowany do sprzedaży na sumę 495 zł. którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 ust. post. cyw. licytacja może być rozpoczęta i niżej szacunku.
Wieluń, dnia 7 sierpnia 1931 r.
Komornik sądowy: M. Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 sierpień


OBWIESZCZENIE.
Nr sprawy 110-31.
Komornik Sądu Powiatowego w Wieluniu rewiru II-go, zamieszkały w Wieluniu przy ul Targowej Nr. 3-a, na zasadzie art. 1030 U. P C. obwieszcza, że na żądanie Józefy Janas w dniu 8 września 1931 r. od godz. I-ej po poł. w Wicherniku, gm. Mokrsko będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Piotra Burzyńskiego, składający się z krowy i świni, roweru, sieczkarki, 3 metrów żyta i pół morgi kartofli i oszacowany do sprzedaży na sumę 770 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 30 lipca 1931 r.
Komornik sądowy
(—) Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 19 listopad

Nr. spr. E. 1059/31.
OBWlESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu. rewiru II-go, zamieszkały w Wieluniu, ul. Targowa 3a. na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Spółdzielczej Rolniczo-Spożywczej Centrali Handlowej w Wieluniu, w dn. 23 listopada 1931 r. od godziny 10 rano w Wiecherniku gm. Mokrsko, będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Stanisława Fertały, składający się z krowy, jałówki, 2 prosiąt, 1 mtr. pszenicy, mebli i wirówki i oszacowany do sprzedaży na sumę czterysta pięćdziesiąt pięć (455) złotych, którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 17.X. 1931 r.
Komornik sądowy
(—) Wawrzynkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 37

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 12 sierpnia 1932 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
1) osady włościańskiej Stanisława i Antoniny małż. Zając i Stani­sława i Marjanny małż. Fertała we wsi Wichernik, gm. Mokrsko, zapi­sanej w tabeli nadawczej wsi Mokrsko - Szlacheckie pod Nr. 23, składającej się z 11 morg. 231 i 1/2 pręt. ziemi z budynkami, (Nr. 1933 rep. hip);
2) osady włościańskiej Walentego i Stefanji małż. Walczak, we wsi Wichernik, gm. Mokrsko, zapisanej w tabeli nadawczej wsi Mokrsko- Szlacheckie pod Nr. 22, składającej się z 11 morg. 231 i 1/2 pręt. ziemi z budynkami, (Nr. 1934 rep. hip.);Osoby interesowane w oznaczonym wyżej terminie winny zgła­szać swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 69

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwie­szcza, że na dzień 23 listopada 1932 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nierucho­mości:
2) osady włościańskiej Stanisława i Marjanny małż. Pilarskich, znajdującej się we wsi Wichernik, gminy Mokrsko, zapisanej w tabeli nadawczej pod Nr. 42 i składającej się z 7 morgów 88 pr. ziemi z bu­dynkami (1940 r. h.);
Osoby interesowane w oznaczonym wyżej terminie winny zgła­szać swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1932 13 marzec

WYPADKI PRZY PRACY.

Do szpitala Wsz. Św. w Wieluniu przywieziona została Brąś Stanisława zam. we wsi Wichernik gm. Mokrsko. Podczas młócki zboża, tryby kieratu, zmiażdżyły jej lewą nogę.

Echo Sieradzkie 1932 16 kwiecień

DOBRANE "TRIO".
Mieszkańcy wsi Wichernik gm. Mokrsko Wł. Pluskota. Edward Rusinek i Józef Bienias zabrali ze stodoły Antoniego Biernuszki w Wicherniku 4 korce żyta pod zasiew.
Wyrok brzmi: 6 miesięcy więzienia dla każdego.

Echo Sieradzkie 1933 7 luty

CZEMU SZKODZI SACHARYNA?...
Karani są nietylko ci co sprzedają sacharynę, ale i ci co ją kupują, lub z jakichkolwiek innych źródeł posiadają jak: (...) Sąd Grodzki w Wieluniu za niedozwolony handel sacharyną skazał Panka Stanisława zam. we wsi Wichernik gm. Mokrsko - na 100 zł. grzywny i 2 tyg. aresztu. (...)
A więc unikajmy sacharyny jako w pierwszym rzędzie zagrażającej zdrowiu, a potem - kieszeni i wolności!

Echo Sieradzkie 1933 10 lipiec

ZA MIODEK...

Mieszk. wsi Wichernik Wł. Pluskota, Br. Frączyk vel Gorczyński i miesz. Wielunia Józef Pluskota — za dokonanie kradzieży miodu na szkodę W. Brąsia w Wicherniku — skazani każdy na pół roku więzienia.

Echo Sieradzkie 1933 10 lipiec

WYPADEK W CEGIELNI MOKRSKO.
Stangret Józef lat 45 zam. w Wicherniku podczas pracy w cegielni Mokrsko — doznał silnego okaleczenia nóg — przez wózek na szynach.
Rannego po założeniu prowizorycznego opatrunku na miejscu — przewieziono do szpitala W. W. Św. w Wieluniu — na kurację.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
16. Wichernik, obejmującą: kol. Narodówkę, wieś Wichernik, kol. Wygodę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
24) w § 1 p. XIV. skreśla się słowa: „14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę", oraz „15. Wróblew Smugi, obejmującą: wieś Wróblew-Smugi, os. leśną Wróblew", a na ich miejsce umieszcza się: „14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę, wieś Wróblew - Smugi, os. leśną Wróblew", w związku z powyższem gromada Wichernik, oznaczona liczbą 16, otrzymuje liczbę 15, gromada zaś Zbęk, oznaczona liczbą 17, otrzymuje kolejną liczbę, t. j. 16.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

Z Mokrska
Z TYGODNIA L. O. P. P.
Na terenie gminy Mokrsko i Skomlin urządzono staraniem Koła L. O. P. P. w Mokrsku Tydzień LOPP.
Rozpoczął się on dnia 10 maja r. b. nabożeństwem i okolicznościowem przemówieniem miejscowego proboszcza ks. Pruchnickiego i skończył się 21 maja ze względu
na rozległość terenu i szeroki zakres propagandy jaką podjęło miejscowe Koło.
Propaganda była urządzona w sposób następujący:
Przez trzy dni świąteczne mianowicie 10, 12 i 21 maja b. r. wyruszało w teren pogotowie strażackie pięknie udekorowane sztandarami, plakatami i chorągiewkami, na którem było ubranych 5-ciu strażaków w maski i 2-ch w kostjumy ochronne. Udział w propagandzie wziął Zarząd miejscowego Koła wraz z gronem nauczycielstwa na terenie Mokrsko-Skomlin.
W dniu zakończenia kursu przeciwgazowego, który był zorganizowany dla nauczycielstwa tut. rejonu wyznaczone zostały terminy przyjazdu pogotowia z Mokrska.
Przed przyjazdem pogotowia nauczycielstwo każdego terenu podjęłsię uświadomić społeczeństwo o znaczeniu wojny lotniczo-gazowej. Przyjazd zaś pogotowia miał na celu zademonstrować zebranym maski, kostjumy dla obrony indywidualnej, oraz dać pojęcie o działaniu gazów. Podczas przyjazdu takiego pogotowia do każdej wsi był urządzony alarm oraz wygłoszono odpowiednie przemówienie. Po przemówieniu zachęcano do zapisywania się na członków L. O. P. P. oraz zbierano dobrowolne ofiary.
Dnia 10 maja pod kierownictwem p. Rezlera wyruszyło pogotowie na linję: Krzyworzeka, Chotów, Słupsko, Brzeziny. W Krzyworzece przemawiał p. Kosarewicz, w Chotowie p. Peleńska, w Słupsku p. Urbaniak, w Brzezinach p. Rezler.
Dnia 13 maja pod kierownictwem p. Krysiaka: — Ożarów, Komorniki, Wróblew. W Ożarowie miejscowa ludność zbudowała na przyjazd LOPP. bramę triumfalną, — przemawiał p. Jeziorski i p. Pilarski, w Komornikach p. Cieślak. Po przemówieniu p. Cieślaka dzieci z miejscowej szkoły pod przewodnictwem p. Piwowarskiej odegrały obraz sceniczny i odśpiewały kilka piosenek. Zakończył zebranie propagandowe w Komornikach p. Krysiak. Po zakończeniu na zaproszenie Siostry Przełożonej całe pogotowie udało się do Sierocińca utrzymywanegstaraniem Sejmiku Wieluńskiegogdzie p. Krysiak scharakteryzował tamtejszej dziatwie obraz przyszłej walki i potrzebę wyrastającej stąd obrony. Wszyscy strażacy w Sierocińcu zostali ugoszczeni posiłkiem. W Wróblewie przemawiał p. Biliński. Zakończył zebranie propagandowe p. Krysiak.
Dnia 21 maja pod kierownictwem p. Pilarskiego wyruszyło pogotowie do Skomlina, Toplina i Wichernika. Przemówienie wygłoslił w Skomlinie p. Pilarski, w Toplinie p. Pilarski, w Wicherniku p. Marczak i p. Pilarski.
Zainteresowanie propagandą, było tak wielkie, że we wszystkich osiedlach miejscowa ludność gromadnie wychodziła z domów, pastusi spędzali bydło z pola i wszyscy dążyli do pogotowia, ażeby coś zobaczyć i usłyszeć. Natłok był tak wielki, że przejeżdżające drogą furmanki musiały się zatrzymywać. Słowem wszędzie pogotowie propagandowe było witane z niebywałą życzliwością i entuzjazmem.
Również na podkreślenie zasługuje uczynność dworów: Mokrsko, który nie szczędził przez trzy dni po 2 pary koni do pogotowia i Chotów, który widząc zmęczone konie z Mokrska, dał na zmianę swoją czwórkę koni.
Oprócz nauczycielstwa i wyżej wymienionych osób brały udział w propagandzie tygodnia lotniczego wszystkie organizacje istniejące na terenie Mokrska.

Echo Łódzkie 1937 luty

Dwaj bandyci w mieszkaniu staruszki.
Alarm napadniętej spłoszył opryszków.
Wieluń, 12.2. W nocy 11 bm. do mieszkania 77-letniej Brąś Marianny we wsi Wichernik gm. Mokrsko wtargnęło po wyłamaniu okna dwóch zamaskowanych osobników, z których jeden po ciemku chwycił Brąsiową pod gardło a drugi zaczął plądrować mieszkanie.
Na rozpaczliwy krzyk napadniętej bandyci zbiegli, zabierając gotówkę w kwocie 19 złotych, którą staruszka miała owiniętą w szmatę i schowaną pod poduszką.
Powiadomiona o napaści policja prowadzi dochodzenie.

Echo Łódzkie 1938 grudzień

Morderstwo w pobliżu kościoła
AWANTURNIK ZASTRZELIŁ WIEŚNIAKA
WIELUŃ, 28.12. — W nocy na szosie Wieluń — Skomlin, w odległości zaledwie stukilkudziesięciu metrów od kościoła parafialnego w Mokrsku, dokonano skrytobójczego morderstwa na osobie 22-letniego Stefana Włodarskiego ze wsi Wichernik.
Włodarski powracając samotnie zasypany został nagle gradem kul rewolwerowych, a ugodzony jedną z nich w tył głowy poniósł śmierć na miejscu.
Zawiadomiony o powyższym wieluński Wydział śledczy, po przeprowadzeniu dochodzenia ustalił, że zabójstwa dokonano na tle osobistych porachunków. Domniemanego sprawcę skrytobójczego zabójstwa zatrzymano. Nazwiska dla dobra sprawy nie możemy na razie ujawnić.
Jak zostaliśmy poinformowani denat cieszył się jak najlepszą opinią, a w przeddzień tragicznej śmierci był u spowiedzi.
Sprawca zabójstwa śp. Włodarskiego znany jest na tamtejszym terenie jako niebezpieczny „zawalidroga" i awanturnik.

Echo Łódzkie 1939 styczeń

Tragiczna pomyłka zawalidrogi.
Pijak zastrzelił niewinnego przechodnia.
WIELUŃ, 10.1. — Prowadzone energicznie przez wieluński Wydział Śledczy dochodzenie w sprawie zabójstwa 21-letniego Stefana Włodarskiego z Wróblewa, który jak już pisaliśmy powracając z pasterki w noc wigilijną z kościoła w Mokrsku został w skrytobójczy sposób zamordowany, zostało zakończone, a sprawca zabójstwa osadzony w więzieniu wieluńskim.
Jak się obecnie okazało sprawca zabójstwa Włodarskiego 23-letni Roman Spychała, znany zawalidroga i awanturnik ze wsi Wichernik, będąc w stanie nietrzeźwym wziął w ciemnościach nocnych denata za niejakiego Jana Musiała ze wsi Wichernik do którego z powodu osobistych porachunków miał urazę i na którego z rewolwerem w ręku czatował po wyjściu z Pasterki.
Musiał, wiedząc o zasadzce powrócił do domu inną drogą, a pijany awanturnik sądząc że wyłaniająca się z ciemności sylwetka ludzka — to właśnie Musiał strzelił doń z rewolweru, kładąc trupem na miejscu Bogu ducha winnego młodzieńca, którego podobno nawet nie znał.
Ofiara tragicznej omyłki pijanego awanturnika ś.p. Stefan Włodarski, cieszył się jak najlepszą opinią — toteż śmierć jego wywołała ogólny żal i poruszenie wśród tamtejszej ludności.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza