-->

czwartek, 2 maja 2013

Wróblew

Rosin:
WRÓBLEW- (1409 Wroblow, Wroblowo) 14 km. na SW od Wielunia. 1. 1409 terra et distr. Wiel. (Wp 159); 1511 pow. wiel. (ŹD 122); 1520 par. Mokrsko (Ł 2, 139); 1564 starostwo wiel. (MKL 179).3. 1511 abpowi dzies. z 5 1/4 ł. po 1 wiard. oraz mierze żyta i owsa z łanu (VG 389); 2 1/2 ł.; 1518 – 1 1/2 ł.; 1552 – 6 kmieci, 1 ł. sołt., młyny: Kijek i Kuźnicki; 1553 – 1 1/2 ł. kmiec., 1 ł. sołt. (ŹD 212, 291); 1520 – 2 ł. pleb., byli młynarze i zagr. (Ł 2, 140); 1564 – 8 kmieci na 8 1/2 ł. i 12 zagonach dawało z łanu po 1 fl. i 18 gr, 1 kmieć z barci 24 gr, sołtys 18 gr, robocizna 2 dni w tygodniu, 2 mł., 3 sadz. (MKL 179).4. 1409 król zastawił W. za 100 grz. Tom. Komornickiemu (Wp 159); 1441 zapisał Ściborowi z Komornik 200 grz. na W. (AGd 364); 1461 zezwolił Piotrowi Wężykowi wykupić wieś i sołectwo w W. z rąk Stan. Komornickiego (AGd 464); 1462 zapisał temuż Piotrowi 50 grz. na W. (AGd 492); 1482 Piotr dziedzic W. (AGd 1115); 1520 sołtys dawał 1/2 grz. 2 gr plebanowi w Mokrsku (Ł 2, 140); 1552 do zamku wiel. (ŹD 291).5. 1411 Tomko z Komornik kupił za 67 grz. od Andrz. Palusa i Barezika sołectwo w W. z 5 ł., trzecim denarem, karczmą, mł. na Prośnie i pr. budowania sadzawek na rzece wypływającej z Komornik; 1413 kupił od Anny, wdowy po sołt. Świątku, jej cz. sołectwa w W. za 4 grz.; 1414 kupił za 6 grz. inną cz. sołectwa od sióstr Katarzyny i Świechny; 1418 król zatwierdził poprzednie kupna sołectwa w W. (AGd 756); 1440 Ścibor z Komornik sprzedał za 30 grz. sołectwo w W. z trzecim denarem, sadzawką na Prośnie i barciami z wyjątkiem ról należących do młyna, sołtys miał służyć na koniu wartości 3 grz. (AGd 1095); 1482 Andrzej, sołtys z W., sprzedał sołectwo tamże z 4 ł. Andrz. Kosemu z Mokrska za 28 fl. (AGd 1115).6. 1462 Albert młynarz z W. zastawił młyn na Prośnie za 7 fl. (GW 1, 85); 1463 Jan Ważyk pozwał 4 br. młynarzy o zaległy czynsz z młyna zw. Stynkowski (GW 1, 108); 1520 niegdyś był tu kościół Wszystkich Świętych (Ł 2, 140).7. 1532-58 MS 4, 16399, 16410, 18458, 18459, 23285; MK 91, 301.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wroblów, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność królewska, 36 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wroblewo krol., parafia mokrzkow (mokrsko), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Lasocki, starosta mokrski.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wróblów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Mokrsko, własność rządowa. Ilość domów 36, ludność 326, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Wróblew, wś i fol., pow. wieluński, gm. i par. Mokrsko, odl. 13 w. od Wielunia; wś ma 49 dm., 464 mk.; fol. 12 dm., 132 mk.; drugi fol. 3 dm., 7 mk.; os. leś. i inne 9 dm., 35 mk. W r. 1827 było 36 dm., 326 mk. Jest to dawna wieś królewska w starostwie wieluńskim. Władysław Jagiełło aktem z r. 1409, wydanym w Krakowie, przyznaje, że od Tomka z Komornik, który trzymał tę wieś w zastawie sumy 100 grzyw., otrzymał 40 grzyw. (Kod. dypl. pol., I, 283). We wsi istniał zdawna kościół paraf., p. w. Wszystkich Św., który popadł w ruinę już w XV w. a w r. 1538 został wcielony do par. w Mokrsku. Już na początku XVI w. stał tylko krzyż na miejscu kościoła. Pleban posiadał dwa łany. Młynarze i ogrodnicy dawali za meszne po groszu, sołtys pół grzywny i 2 gr. a kmiecie po mierze żyta i mierze owsa z łanu (Łaski, II, 140). W r. 1564 wś ta, w starostwie wieluńskiem, miała 8 kmieci na 61 łan., 1 łan. sołtysi. Staw „Kuzniczysko" na rz. Prosnie, młyn i drugi młyn na wierzchowisku tego stawu. Dochód wynosił fl. 221 gr. 7 den. 11. Starostą wieluńskim był Przedbor z Koniecpola (Lustr. V, 179).

Spis 1925:
Wróblew, wś, leśn., kol., folw., pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 97, leśn. 1, kol. 14, folw. 6. Ludność ogółem: wś 707, leśn. 12, kol. 78, folw. 68. Mężczyzn wś 350, leśn. 5, kol. 43, folw. 31, kobiet wś 357, leśn. 7, kol. 35, folw. 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 697, leśn. 12, kol. 78, folw. 68, mojżeszowego wś 10. Podało narodowość: polską wś 707, leśn. 12, kol. 78, folw. 68.

Wikipedia:
Wróblew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Jak wynika z "Liber beneficiorum..." Jana Łaskiego (Gniezno 1880, t. II, s. 140) była to dawniej wieś szlachecka, gniazdo rodu Wróblewskich h. Lis, z kościołem parafialnym już w XV w. uposażonym 2 łanami ziemi, który z powodu zbyt szczupłych dochodów wcielony został 8 VII 1538 r., jako filialny, do parafii w Mokrsku.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Mokrsko) 1708

12 marca
ochrzczony Antoni syn Urodzonego Mikołaja Karśnickiego i Jadwigi Mielęckiej z Wróblowa wójtowstwa posesorów na Chłodowskim?
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Sebastian Miniszewski dziedzic z Komornik i Magdalena Wolicka ze Skomlina. Zmarł w Wielki Czwartek. 

Lustracja 1789 r.

Opis wsi Wróblewa i wójtostwa tamże będącego.

W tej wsi do dzierżawy należących półrolników 6, każdy robi w tydzień ręcznych dni 4, a gdy bydłem, 2 dni (a od święta ś. Jana do święta ś. Marcina każdy robi dni 20). Daniny dają owsa miarą dawną wieluńską półrolnik wierteli 2, kapłonów 2, siemienia lnianego gar. 2 kw. 2, czynszu ziemnego gr 12, jaj szt. 6, lnu garści 6, tłuk robią 8. Zagrodników zaś do dzierżawy należących 23, z których jeden włodarzem, drugi wójtem, a trzeci gajowym, 20 zaś robi przez połowę jak półrolnicy i wszelkie daniny przez połowę dają.
Młyny w tej okolicy są 2, jeden Na Grobli Królewskiej zwany, a drugi Kik.
Czynszownik na pustkowiu 1, płaci zł 60.
Jest także w tej wsi Wróblewie karczma jedna, przy której stajnia wjezdna, reparacyji potrzebujące. Druga na Grzesiakach z stajnią wjezdną, stara, zła. Trzecia na grobli z pruska postawiona, a gliną wylepiona, gdzie wjazd w sieni.
Wójtostwo także w tej wsi znajduje się, gdzie dworek o dwóch izbach i dwóch komorach, przy którym stajenka, słomą poszywane, reparacyji potrzebujące. Stodoła o 3 klepiskach stara, reparacyji potrzebująca. Spichlerzyk dobry z drzewa tartego, snopkami poszywany. Chlewy 2 z drzewa kostkowego, słomą poszywane.
Do tego wójtostwa należy chłopów trzech kwarty trzymających, robi każdy na tydzień dni ręcznych 2, danin żadnych nie dają.
Jest także w tej wsi sołectwo w posesyji za prawem WJMP Pągowski, a dzierżawie JMP Bylinskiego.
Chłopów do proboszcza mokrzskiego należących mieszka w tej wsi trzech: 1 półrolnik, dwóch zagrodników.
Wieś ta graniczy z jednej strony zacząwszy od mokrzskich granic z Komornikami i Przedmosciem, a to ściana jedna. Druga graniczy z Szląskiem, gdzie, powiadają, stara ma graniczyć rzeka, a teraz JMP Falder, posesor uszycki, swoją stroną nową przekopał rzekę. Trzecia ściana graniczy z Toplinem i Skomlinem, gdzie tylko drożyna nieprosta granice oznacza. Czwarta ściana z Mokrzskiem graniczy.

Gromada tej wsi królewskiej Wróblewa takowe zaniosła uskarżenie, iż w robociznach są bardzo obciążeni i daremszczyzn wiele odbywać muszą, jako to oranie ze zimy na owies, tatarkę i ugoru, żniwo po dwojgu, sieczenie łąk, owsa i tatarki, grabienie siana, owsa i tatarki, oranie tatarczyków, strzyżenie owiec, grobli zawożenie, na ryby zimie i lecie wiele razy potrzeba chodzenie, wszystko bez dnia za darmo odrabiać muszą i w drogi także, choćby najdalej, za darmo jeździć muszą. Danin, jako to kapłonów, jaj, lnu w garściach w naturze jak się należy odbierać dwór nie chce, lecz pieniądze za to gromadzie oddawać każą. Co gromada, chociaż tak drogo tych danin sprzedać nie może, z wielką krzywdą swoją oddawać podług rozkazów dworu musi. Pastwę, na której gromada bydło swoje pasała, dwór odebrał i na łąki dla siebie obrócił, a gromadzie na nich pastwy zabronił. Do tego chłopom łąki przy tej pastwie mającym dwór też łąki pozabierał i do tej pastwy, czyli już łąk swoich przyłączył. I o to gromada uskarżała się, iż tak robocizna, jako i danin dwór gromadzie przyczynił i do odbywania przymusił, których przedtem tak ciężkich nie bywało.Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
7. Dóbr Narodowych Ekonomii Mokrsko, składaiącey się z Klucza Mokrsko, z folwarków Mokrsko i Kośnik, z wsi Mokrsko z karczmą wiezdną, z folwarku i wsi Krzyworzeka z karczmą wiezdną, z folwarku i wsi Wrublew, z młynem i karczmą Królewska Grobla, z Pustkowiów, Grześlaki, Kik i Mamzery, z młyna Wierzchowiska czyli Kik, Z Klucza Kowale, do którego folwarki Kowale, Kiermakowski i Zawisna oraz wieś Kowale z karczmą wiezdną i szynkownią należą, tudzież wieś Gana z karczmą wiezdną, Pustkowie Długie z szynkownią i część wsi Straier z młynem Plewo, z Klucza Wierzbie, z folwarku i wsi Wierzbie z karczmą wiezdną, z Pustkowiów Sołtysiaki, Marki i Lachowizna, z Klucza Żytniow, z folwarków Żytniow po XX. Paulinach i po PP. Norbertankach, z wsi części Żytniow po XX. Paulinach, i z części wsi Żytniow po PP. Norbertankach, i z Pustkowiów Chwile, Żarow, Pieńki, Wielunki i Wielunki w Boru, leżących w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1828 nr 75

Kommissja Województwa Kaliskiego. Ogłasza niniejszem iż dobra Rządowe ekonomja Mokrsko w obwodzie Wieluńskiem położona, czyniąca rocznej intraty zp. 26,644 gr: 27, do które; należą następujące folwarki: Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. Wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko, Strojec i Wróblew, propinacja, rybołostwo i wolne mlewo w młynach na Królewskiej grobli i Kowalach wydzierżawień się będzie w drodze publicznej lycjtacji na rjsico dzisieyszego dzierżawcy na lat pięć nieprzerwanie po sobie idących od 1 Czerwca r. b. a to na sali posiedzeń kommissji wojewódzkiej w dniu 23 Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. Kużdy pretendent na terminie stawaiący winien przed przystąpieniem do licytacji złożyć: 1, Świadectwo kommissarza właściwego obwodu że mu iest znany jako dobry i zamożny gospodarz że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, i odpowiedni dzierżawnie której żąda, inwentarz z wy rażeniem iego iakości i ilości. 2, Świadectwo dziedzica dóbr które dotąd dzierżawił, że się w wypłacie zupełnie uiścił, że jest zazamożnym i rządnym gospodarzem, i że się z właścianami łagodnie obchodził. 3, Vadium gotowemi srebrnemi kurs w kraju maiącemi pieniędzmi w ilości zp. 6661 gr: 7. O warunkach zaś kontraktowych pod jakiemi to wydzierżawienie nastąpić ma, każdego czasu w biórze kommissji wojewódzkiej a mianowicie sekcji ekonomicznej dowiedzieć się można. — Działo się w Kaliszu dnia 23 Maja 1828 r. — Radca Stanu Prezes Piwnicki. — Sekretarz Jeneralny Dziewulski.  


Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 1

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż Kommissya Woiewódzka następne dobra Rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 Czerwca 1830 r. a mianowicie : (...) 2. W dniu 27 Stycznia 1830 naczelną dżierzawę Ekonomii Mokrsko, w Obwodzie Wieluńskim położoną, na lat trzy pro 1830f33 przynoszącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,644 gr. 27, do którey należą. a) Folwarki, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) Wsie, Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko, Stroiec i Wróblew. c) Rybołowstwo. d) Propinacya. 3. W dniu 29 Stycznia 1830, folwark Orzeszków w Ekonomii Rządowey Unieiów, Obwodzie Kaliskim położony, na lat trzy pro 1830f33, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5710, do którego należą: a) Folwark Orzeszków. b) Wieś Orzeszków. c) Propinacya. (...)Termina w tey mierze, odbywać się będą na sali posiedzeń Komissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach, pod iakiemi wydzierżawienié dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostaią.Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 51

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1. czerwca r. b. następne dobra rządowe, a mianowicie : 1. W dniu 26 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrsko w obwodzie wieluńskim położoną, na lat trzy pro 1830f3, przynoszącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,644 gr 27 do którey należą: a. Folwarki Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko, i Wróblów. b. Wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko, Stroiec i Wróblów. c. Rybołowstwo. d. Propinacya. (…) Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń kommisyi woiewódzkiey popołudniu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurrenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformać się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić: A. Świadectwem kommissarza obwodu w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym obwodzie iest znany iako dobry i zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiźnie i inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież B. Świadectwem dziedzica dóbr które dotąd dzierżawił, że mu się w zupełności uiścił, iest zamożnym gospodarzem, i że się z włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie C. Złożyć vadium w gotowiźnie srebrnemi pieniędzmi kurs w kraiu maiącemi do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z dóbr, o których possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwróconem będzie, w Kaliszu dnia 4 lutego 1830 r. Radca Stanu Prezes. Piwnicki Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 24

Rząd Gubernialnу Kaliski.
W wykonaniu reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodowi Skarbu z daty 3 (15) Listopada r. z. Nr. 89228, podaie do publiczney wiadomości, iż na czasowo wydzierżawienie na lat 12 od 1 Czerwca 1838 r. Dóbr Rządowych i Suprymowanych z temże dniem expiruiących, odbywać się będą licytacye w biurze Rządu Gubernialnego w Kaliszu w sali ogólnych posiedzeń każdego dnia od godziny pierwszey z południa poczynaiąc w terminach i od summ za pretium fisci poniżey wyszczególnionych:
I. Dobra Rządowe.
H. Na dzień 16 (28) Lutego 1838 r.
28. Naczelna dzierżawa Ekonomii Моkrsko, w powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, składaiąca się z folwarku Krzyworzeka, Mokrsko Wrublewa, z Sołectwa w wsi Wrublewie z wsiów Gana z Pastkowiem Długie Krzyworzeka, Mokrsko, części Stroyce Rządowe, i Wrublewa z pustkowiem z propinacyi w tychże wsiach i na Królewskiej grobli, oraz z wolnego miewa w młynie tamże, dochód roczny dotychczasowy po potrąceniu wszelkich podatków i ciężarów gruntowych, procentów na budowle, mosty, i wydatki losowe wynosi złp. 18958 gr. - do tego dodawszy: czynsze od włościan i kolonistów po potrąceniu 10 od sta zatrudnienie się poborem złp. 1501 gr. 14. za małe polow. 1 od sta złp. 189 gr. 17. Summa do licytacyi pro pretio wynosić będzie złp. 20649 gr. 1
(…) Do ustanowienia summ od których licytacya rozpoczynać się będzie, przyjęte były następujące zasady:
a. Od summy dotychczasowey dzierżawnej potrącono podatki i ciężary gruntowe, także które w anszlagu intraty nie były potrącone, a które Skarb sam opłacał lub dzierżawcom bonifikował.
b. Dodane zaś nawzaiem dochody antelinealne które się nateraz wybieralnemi okazały,
c. Od summy netto w tym sposobie ustanowionej potrącono 5 od sta, a najwięcej 10 od sta, na budowle 5 od sta, na wszelkie losowe wypadki, 4 od sta na utrzymanie Wójta Gminy, i 1 od sta a najwięcej 2 od sta na utrzymanie w dobrym stanie mostów, dróg i drogowskazów.
d. Następnie do pozostałej summy doliczono 1 od sta na dochod za małe polowanie niemniej:
e. Dodano czynsze i dzięsięciny w gotowiznie, które dotąd wprost do Kassy Obwodowej wpływały. — Po potrąceniu od tych dochodów na korzyść dzierżawcy 5 od sta na zatrudnienie się poborem, a 5 od sta na wszelkie niedobory bez żadnej ze skarbu ewikcyi.
Tak dopiero summa ostatniego z powyższego wyrachowania wynikła, stanowi pretium od ktorego licytacya rozpoczynać się będzie; nadmienia się wszakże ze jeżeli przy bliższym rozpoznaniu na gruncie okaże się potrzeba potrącenia wyższego procentu na mosty lub wyższego nad 5 do 10 procentu na budowle, potrącenie to przy licytacyi miejsce mieć będzie.
Każdy pretendent do licytacyi przystępujący obowiązany złożyć jest na vadium 1/4 część summy pro pretio fisci ustanowionej które przez utrzymuiącego się przy licytacyi dokompletowane być musi do wysokości 1/4 części summy z licytacyi wynikły, po zatwierdzeniu zaś kontraktu utrzymujący się przy dzierżawie złożyć będzie powinien kaucyą wyrownywającą całkowitej summie dzierżawnej, niemniej potrąconym ciężarom podatkom i procentom wyżéj wyszczególnionym, bez względu czy kaucya będzie stawiona w gotowiznie, listach zastawnych lub hypoteczna, oprócz tego przystępujący do licytacyi obowiązany będzie złożyć świadectwo kwalifikacyjne postanowieniem X. N. Królewskiego z d. 24 Lutego 1818 roku przepisane, które obeymować powinno, znaiomośc gospodarstwa dobre obchodzenie się z włościanami, zamożność w inwentarzach regularną wypłatność, posiadanie funduszu w gotowiznie dwuletniej dzierżawie i kaucyi przepisanej odpowiedniego. —Swiadectwo takie kwalifikacyjne winno być wydane przez Kommissarza Obwodu, w którym pretendent iest zamieszkały, przez właściwy Rząd Gubernialny potwierdzone, inne świadectwa przyjmowane nie będą.
w Kaliszu d. 6 (18) Stycznia 1838 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Nieniewski, Z.
Sekretarz Jeneralny, Russecki, Z.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 272

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

We wsi Wróblewie pow. Wieluńskim 8 chałup włościańskich, 6 stodoł i tyleż obor, ubezpieczonych na rs. 900. Nadto przez spalenie się zboża, i różnych sprzętów gospodarskich, pogorzelcy ponieśli straty przeszło rs. 500. Przyczyna pożaru także niewiadoma.

Kurjer Warszawski 1860 nr 61

Dnia l0go z. m., opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, zakończył doczesne życie, ś. p. Józef Trzaska, Dzierżawca dóbr Rządowych Wróblewo, w Pcie Wieluńskim Gub: Warszawskiej położonych. Pozostała Żona, uprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego, o westchnienie do BOGA za Jego duszę.

Kurjer Warszawski 1868 nr 55

Najwyższy Ukaz z dnia 25go Stycznia r. b., dający w posiadanie na prawach majoratu:
16) naczelnikowi konnej artyllerji gwardji, jenerał-majorowi baronowi Herschau, folwarki: Pątnów, Pichlece i Wróblew, w powiecie wieluńskim, w gubernji kaliszskiej, oraz Staro Krzepice, w powiecie częstochowskim, gubernji petrokowskiej, z częścią lasu z leśnictwa wieluńskiego, z dochodem rs. 1,000.

Kaliszanin 1886 nr. 28

Wypadki. Roch Sikorski, lat 20, ze wsi Wróblew, w pow. wieluńskim, pośliznął się na lodzie i upadł tak nieszczęśliwie, iż w skutek silnego stłuczenia w dwie godziny zmarł.

Kaliszanin 1886 nr. 35

We wsi Wróblewie, powiecie wieluńskim, trzyletnia włościańska dziewczynka Emilja Mencel, w skutek nieostrożności wpadła do kotła z wrzącą wodą i od silnego poparzenia zmarła.

Kurjer Warszawski 1886 nr 99

= Wypadki na prowincji.
We wsi Wróblew, powiecie wieluńskim, 20-letni Roch Sikorski poślizgnął się na lodzie i upadł tak nieszczęśliwie, iż wskutek silnego potłuczenia zmarł w dwie godziny później.  
 
Gazeta Kaliska 1895 nr. 82

Śmierć z pobicia. W dniu 4 września r. b. we wsi Wróblew, powiatu wieluńskiego, zmarł włościanin Andrzej Owczarek wieku lat 54, wskutek ran zadanych przez strażników pogranicznych Pononiarenkę, Kołodkina i Popowa.

Gazeta Kaliska 1904 nr 85

Zgony. We wsi Wróblewie, pow. wieluńskiego, zmarł ś. p. Kazimierz Jastrzębiec Chylewski, przeżywszy lat 75.

Gazeta Kaliska 1904 nr 85

Ś. p. Kazimierz Jastrzębiec Chylewski, wychowaniec b. instytutu agronomicznego w Marymoncie, opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 22 marca r. b. we Wróblewie, powiatu wieluńskiego, przeżywszy lat 75. Wyprowadzenie zwłok z domu do kościoła w Komornikach nastąpi dnia 25 marca, a następnego dnia, po odprawieniu żałobnego nabożeństwa, odbędzie się pochowanie zwłok na cmentarzu miejscowym. Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych pozostała żona, dzieci i wnuki.

Gazeta Kaliska 1907 nr 234

Wypadki śmierci. We wsi Wróblew, pow. wieluńskiego, 16 letnia Marjanna Mamzer, zrywając gruszki. spadła z drzewa, ponosząc śmierć na miejscu.

Gazeta Świąteczna 1918 nr 1932

Jest do nabycia w mieście powiatowem majętność w dobrem miejscu, gdzie można prowadzić wszelkie interesa przemysłowo-handlowe. Potrzebny jest zdolny człowiek, Polak, jako spólnik z 20 tysiącami rubli. Pieniądze te będą umieszczone na majątku nieruchomym. Spólnik musi być kowal, mechanik albo ślusarz-mechanik. Dobrzeby było, żeby znał język niemiecki. Franciszek Lewandowski we Wróblewie, gm. Mokrsko, przez Wieluń.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 2027

Podziękowanie. Jako uczęstniczka godów weselnych, które odbyły się d. 24 września we wsi Wróblewie w gminie Mokrsku, w pow. wieluńskim, u p. Jadwigi z Chylewskich Dramińskiej, widziałam dowody tak rzadkiej w obecnych czasach, nadzwyczajnej życzliwości między wsią i dworem. Staraniem gospodarzy i własnym ich kosztem wystąpiło siedmiu jezdców w narodowych strojach, na własnych koniach, oderwanych od spóźnionych tegorocznych siewów. Zachęcił głównie do tego Piotr Grześlak, który na czele tego oddziału towarzyszył pannie młodej do kościoła. Dwanaścioro dzieci wiejskich stała rzędami przy wejściu do kościoła. Odprowadziwszy nowożeńców do domu, najstarszy z jezdców, Piotr Grześlak, w imieniu całej wsi wypowiedział serdeczną wdzięczność dla „panienki swojej” za szczególną opiekę w czasie najazdu niemieckiego i za obronę ich dobytku przed Prusakami. I oto właśnie, szczerze wdzięczni za to, w dniu jej ślubu składają podziękowanie i błogosławieństwo na nową życia drogę. Wyraził również żal z powodu utraty drogiej opiekunki, która ich teraz zostawia i z mężem, Francuzem, wyjeżdża do Francji. Do obiadu wraz z gośćmi weselnymi, zaproszony przez pannę młodą, zasiadł Piotr Grześlak i stary służący-przyjaciel, wysłaniec służby dworskiej, wśród której nie było chyba nikogo, ktoby nie przyczynił się choć w części do przygotowań przedweselnych i upiększenia dworku, za co matka panny młodej składa im „Bóg zapłać”. Przyjaciółka.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:
Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.   

Z Otchłani Wieków 1927 nr 3

Badania archeologiczne w powiecie wieluńskim. W sierpniu r. b. w ciągu wycieczek archeologicznych przedsiewziętych przez prof. Kostrzewskiego i stud. Uniw. Pozn. K. Jażdżewskiego, odkryte zostałe liczne nowe stanowiska człowieka przedhistorycznego w powiecie wieluńskim. Osady z epoki kamiennej znalazły się m. i. w Raciszynie, Toporowie, Ogroblach, Wieruszuwie, Kamionce, Soplu, Działoszynie, Brzezinach i Wróblewie. poza tem odkryto szereg dalszych osad z epok późniejszych, zbadano cmentarzyska kultury "łużyckiej" w Okalewie i Cieszęcinie (kopanie próbne) oraz cmentarzysko w Dąbrowie, gdzie znalazły się ciekawe groby "studniowe" z ceramiką, wykazuiącą wpływy kultury grobów skrzynkowych. Przeprowadzenie badań umożliwiła obywatelska gorliwość p. mec. F. Rymarkiewiczowej, właścicielki Niedzielska oraz życzliwa pomoc starosty wieluńskiego p. Kaczorowskiego, którzy udzielili wszelkich możliwych ułatwień.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 22

Wydział hipoteczny w Wieluniu obwieszcza, że po zmarłych Marcinie i Marjannie małż. Straszak, właścicielach nieruchomości, po­łożonej we wsi Wrublew, gm. Mokrsko, szczegółowo opisanej w dziale I wyk. hip. pod Nr. 1 i oznaczonej Nr. 887 rep. hip., otwarte zostało po­stępowanie spadkowe.
Termin zamknięcia tego postępowania wyznaczony został na dz. 19 września 1927 r. w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, gdzie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 103

Wydział hipoteczny w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 30 marca 1929 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
2) osady włościańskiej we wsi Wróblew, gminy Mokrsko, stanowią­cej połowę osady zapisanej w tabeli nadawczej pod Nr. 17, przestrzeni ta połowa 9 morgów 57 1/2 prętów ziemi wraz z budynkami, należącej w równych częściach niepodzielnie do Adama i Stefanji małż. Kusiak,
Osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarji wy­mienionego wydziału hipotecznego, we wskazanym terminie, pod skutka­mi prekluzji.

Z Otchłani Wieków 1929 nr 5 i 6

Zdzisław Rajewski.
Zestawienie zabytków przedhistorycznych z powiatu wieluńskiego (woj. łódzkie)
Epoka kamienna.
* Oznacza stanowiska położone nad Wartą.
O Oznacza stanowiska położone nad Prosną.
+ Oznacza stanowiska położone w promieniu 10 klm od Prosny.
O Wróblew. St. I. Narzędzia krzemienne, wióry, uł. płyty do polerowania, kamień z śladami używania i okrzeski. 1927 i 351.    
Okres halsztacki.  
O Wróblew. St. I. Skorupy z osady lub cment. 1927: 352.  

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 16 października 1929 roku
10941. „Andrzej Janik", sklep kolonjalno - spożywczy i wyroby ty­toniowe we Wróblewie, gminy Mokrsko, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Andrzej Janik, zam. w Wróblewie.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 24


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Jana Mamzera, w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu nie­wiadomego, ostatnio zamieszkałego we wsi Wróblewie, gm. Mokrsko, pow. wieluńskiego, iż decyzją sądu z dnia 23 lutego 1931 roku, do obro­ny praw oraz zarządu jego majątkiem został mianowany kurator adw. Mieczysław Siekiel - Zdzienicki, zam. w Kaliszu. (Nr sprawy II. C. 100/28).

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 44

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Stanisławie Bartoszczyku, właścicielu 8983 mtr. kw., z folwarku Wróblew, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 19 grudnia 1931 r. W powyższym terminie osoby zaintereso­wane winny zgłosić swoje prawa w wydziale hipotecznym w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1931 17 październik

TRZECIA RATA SUBWENCJI DLA STRAŻY POŻARNYCH.
W tych dniach w ślad za poprzedniemi subwencjami w postaci 12 żelaznych beczek do wody oraz 1005 metr. węża tłocznego do sikawek, nadesłane zostało do Wielunia przez Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jeszcze 12 drabin syst. Szczerbowskiego, przeznaczonych dla poszczególnych Straży Pożarnych w powiecie oraz zasiłki pieniężne dla Och. Straży Pożarnych: w Bobrowie gm. Rudniki — 300 zł. w Wróblewie, gm. Mokrsko — 400 zł. i w Czastarach — 500 zł.
Łączna suma subwencji wynosi około 10,000 zł.

Echo Sieradzkie 1931 10 grudzień

WYSIEDLENIE Z PASA GRANICZNEGO.
Starostwo Wieluńskie z dniem 1 grudnia b. r. na zasadzie art. 11 rozporządzenia P. Prezyd. Rzplitej zabroniło zamieszkiwać w pasie granicznym na przeciąg lat 3-ch znanym przemytnikom, na terenie Wielunia i pow. wieluńskiego.
(...) Z powiatu wieluńskiego: (...) Zajączkowski Kaź. z Wróblewa i Fronia Michał ze Skomlina.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 26a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 5 lutego 1932 r.

12688. „Stanisław Zaręba", sklep kolonjalno - spożywczy w Wróblewie, gminy Mokrsko, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1931 r. Właściciel Stanisław Zaręba, zam. w Wróblewie.

Rozwój 1932 nr 206 (Prąd)

JAK WYGLĄDAŁ STRASZLIWY NAPAD
Obozu Wiel. Polski
Onegdajszej nocy w lesie Skomlin, powiatu wieluńskiego, został postrzelony w tajemniczych okolicznościach strażnik graniczny Michał Kucha z posterunku Grześlaki.
Kucha jako instruktor strzelecki oddziału Strzeleckiego we Wróblewie, powiatu wieluńskiego, brał udział w zabawie, jaka odbywała się z racji zakończenia kursu strzeleckiego. Około godziny 21-ej zabawa skończyły się, poczem Kucha udał się przez las do domu.
Następnie Kucha opisał, iż w lesie spotkał kilkunastu osobników, którzy na jego wezwanie "Stój, kto idzie?" oddali szereg strzałów.
Wówczas Kucha oddał również kilka strzałów i napastnicy zbiegli. W czasie strzelaniny Kucha został ranny w prawą nogę powyżej kolana.
Wdrożone dochodzenie nie potwierdziło wyjaśnień złożonych przez Kuchę, a wręcz przeciwnie lekarz po zbadaniu rannego orzekł, iż on sam postrzelił się po pijanemu, strzelając do wyimaginowanych przeciwników, następnie zaś złożył fałszywe zameldowanie.
W związku z tem Kuchę pociągnięto do odpowiedzialności karnej za wprowadzenie władz policyjnych w błąd.

Echo Sieradzkie 1932 31 marzec

Nr. spr. E. 257-32.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru II-go, zamieszkały w Wieluniu, ul. Targowa 3a, na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Marcina Pacholaka w dniu 11 kwietnia 1932 roku od godziny 10 rano we wsi Wróblew, gm. Mokrsko, będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Józefa Wróbla składający się z mebli, maszyny do szycia, 20 mtr. kartofli i wozu i oszacowany do sprzedaży na sumę zł. 580.—, którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 25 marca 1932 roku.
Komornik Sądowy:
M. Wawrzynkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę.
15. Wróblew-Smugi, obejmującą: wieś Wróblew-Smugi, os. leśną Wróblew.
17. Zbęk, obejmującą: kol. Izabelin, kol. Wróblew-majorat, wieś Zbęk, kol. Złote-Góry. 
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
24) w § 1 p. XIV. skreśla się słowa: „14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę", oraz „15. Wróblew Smugi, obejmującą: wieś Wróblew-Smugi, os. leśną Wróblew", a na ich miejsce umieszcza się: „14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę, wieś Wróblew - Smugi, os. leśną Wróblew", w związku z powyższem gromada Wichernik, oznaczona liczbą 16, otrzymuje liczbę 15, gromada zaś Zbęk, oznaczona liczbą 17, otrzymuje kolejną liczbę, t. j. 16.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 34a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A,, wciągnięto następujące firmy pod Nr.:
dnia 4 listopada 1932 roku.
12827. Władysław Kubera — detaliczna sprzedaż napojów alko­holowych w Czarnożyłach, gminy Wydrzyn, powiatu wieluńskiego. Ist­nieje od 1931 roku. Właściciel Władysław Kubera, zamieszkały w Wróblewie, gminy Mokrsko, powiatu wieluńskiego. Mieszkańcowi osady Czarnożyły Marcinowi Sikorskiemu udzielona została prokura.

Echo Sieradzkie 1933 4 luty

WALNE ZGROMADZENIE O. S. P.
WE WRÓBLEWIE.
Odbyło się walne zgromadzenie Straży Pożarnej we Wróblewie celem złożenia sprawozdania z działalności straży i dokonania wyboru władz.
Z ramienia Powiatowego Związku Straży Pożarnych obecnym był instruktor poż. Ignacy Tuszyński i naczelnik rejonu I. Władysław Markiewicz.
Po zagajeniu i powitaniu zebranych przez miejscowego prezesa straży p[..]kż J. Bilińskiego, kier. szkoły we Wróblewie, przemówił instr. Tuszyński oraz p. Markiewicz.
Przewodniczącym zgromadzenia walnego wybrano przez aklamacje druha Markiewicza.
Szczegółowe sprawozdanie z prac zarządu złożył prezes Biliński z działalności oddziału straży naczelnik Sitarek, kasowe skarbnik Kik Wł.
Do zarządu wybrano druhów: J Pilińskiego, P. Tylskiego, St. Zarębę, Fr. Gandziarskiego, J. Cichosza, A. Kusiaka, M. Wyrębiaka i L. Walczaka.
Do komisji rewizyjnej druhów: J. Głąba, W. Pietrzykowskiego, A. Gmure, na zastępców: Wł. Kika i Fr. Straszaka.
Należy podkreślić, że społeczeństwo wsi Wróblew interesuje się i docenia pracę straży pożarnej a świadczy to, że na wspomnianem zgromadzeniu oprócz członków czynnych straży było obecnych na sali około 180 obywateli miejscowych, również jak wynika ze sprawozdania kasowego ofiarowali na cele straży całkowite zyski z polowania, rybołóstwa i za żwir na ogólną sumę 1.595 i 58 gr. należnych się gromadzie wsi Wróblew, dając przykład innym gromadom na terenie powiatu wieluńskiego jak należy doceniać obronę przeciwpożarową.

Echo Sieradzkie 1933 25 czerwiec

Z SĄDU.
2 MIESIĄCE WIĘZIENIA ZA ZNIEWAGĘ—
Mieszk. wsi Wróblew gm. Mokrsko — Wincenty Ciekosz — za to, że we wrześniu ub. r. — znieważył publicznie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego — skazany został przez sąd Grodzki w Wieluniu na 2 miesiące aresztu. (...)

Echo Sieradzkie 1933 17 lipiec

BURZA NAD POWIATEM.
W ubiegłym tygodniu przeszła nad częścią powiatu sieradzkiego burza z piorunami i ulewnym deszczem. Pioruny wznieciły kilka pożarów, między innemi spaliły się w Oraczewie obora, szopa i świnia z prosiętami należących do Wojciecha Rosiaka. W Słomkowie Mokrym stodoła, obora również maciora z prosiętami należ. do Czyżaka. W Wróblewie stodoła należąca do Wład. Kurzawy. W Dzigoszewie stodoła i obora należ. do Stan. Świniarskiego. W Grondach gosp. Grabowskiego Ignacego poraził piorun. Grabowskiego odstawiono do szpitala. W Męce piorun poraził dziecko.

Echo Łódzkie 1933 październik

Trzech sołtysów odpocznie za kratami. Przywłaszczyli sobie pieniądze skarbowe. Wieluń, 2 października. Józef Boroń mieszkaniec wsi Opojowice gm. Wydrzyn, będąc sołtysem wsi Opojowice przywłaszczył sobie 275 zł. pobranych tytułem podatków od mieszkańców wsi. Niesumienny sołtys pociągnięty został do odpowiedzialności sadowej. Sąd , Grodzki w Wieluniu skazał go na pół roku więzienia oraz poniesienie kosztów sądowych. Za takież przywłaszczenie sobie 573 zł. pobranych tytułem podatku od mieszkańców wsi Wróblew — sołtys wsi, Kazimierz Jarawski — skazany został na 8 miesięcy więzienia i uiszczenie opłat i kosztów sądowych. Do kompletu dwóch wyżej wymienionych dochodzi jeszcze sołtys Osjakowa Maciej Gilski, który przywłaszczył sobie 885 zł. pochodzących również z zebranych podatków — za co skazany został na 6 miesięcy więzienia i koszty sądowe.


Echo Łódzkie 1933 listopad

Strażacy w roli Indian.
Porąbali toporkami wyrostka. 
Wieluń, 22 listopada. (Od wł. kor.) Na zabawie tanecznej we Wróblewie  urządzonej staraniem miejscowego Oddziału Straży Pożarnej — doszło do krwawej bijatyki, w której wzięli udział nawet gospodarze strażacy.
Bójka, która wynikła prawdopodobnie z osobistych porachunków między młodzieżą męską z innej wsi zakończyła się tem, że jeden z uczestników zabawy Idasiak Antoni lat 17 mieszkaniec wsi Bujanowice gm. Skomlin został okrutnie przez strażaków
pobity toporkami i w stanie b. ciężkim przewieziony [do] szpitala W. W. Św. w Wieluniu.

Echo Łódzkie 1934 luty

Wyrostek z nożem w ręku napadł na 12-letnią dziewczynkę.
Wieluń, 28 lutego, (od wł. kor.) Na wracającą ze szkoły w Wróblewie — 12-letnią córkę Tomasza Idaszka napadł z nożem w ręku jakiś wyrostek wiejski ściągając wystraszonemu dziecku trzewiki z nóg.
Na krzyk napadniętej — przybiegły dzieci wracające również ze szkoły, na widok których nieźle zapowiadający się opryszek — zbiegł.
Na podstawie zeznań dzieci ustalono, że napastnikiem był nieletni wychowanek wieśniaka Ant. Kucharka. Dochodzenie w sprawie tej prowadzi policja.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 marzec  

Wyrostek z nożem w ręku
napadł na 12-letnią dziewczynkę.
Na wracającą ze szkoły w Wróblewie — 12-letnią córkę Tomasza Idaszka napadł z nożem w ręku jakiś wyrostek wiejski ściągając wystraszonemu dziecku trzewiki z nóg.
Na krzyk napadniętej — przybiegły dzieci wracające również ze szkoły, na widok których nieźle zapowiadający się opryszek — zbiegł.
Na podstawie zeznań dzieci ustalono, że napastnikiem był nieletni wychowanek wieśniaka Ant. Kucharka. Dochodzenie w sprawie tej prowadzi policja.Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

Z Mokrska
Z TYGODNIA L. O. P. P.
Na terenie gminy Mokrsko i Skomlin urządzono staraniem Koła L. O. P. P. w Mokrsku Tydzień LOPP.
Rozpoczął się on dnia 10 maja r. b. nabożeństwem i okolicznościowem przemówieniem miejscowego proboszcza ks. Pruchnickiego i skończył się 21 maja ze względu
na rozległość terenu i szeroki zakres propagandy jaką podjęło miejscowe Koło.
Propaganda była urządzona w sposób następujący:
Przez trzy dni świąteczne mianowicie 10, 12 i 21 maja b. r. wyruszało w teren pogotowie strażackie pięknie udekorowane sztandarami, plakatami i chorągiewkami, na którem było ubranych 5-ciu strażaków w maski i 2-ch w kostjumy ochronne. Udział w propagandzie wziął Zarząd miejscowego Koła wraz z gronem nauczycielstwa na terenie Mokrsko-Skomlin.
W dniu zakończenia kursu przeciwgazowego, który był zorganizowany dla nauczycielstwa tut. rejonu wyznaczone zostały terminy przyjazdu pogotowia z Mokrska.
Przed przyjazdem pogotowia nauczycielstwo każdego terenu podjęłsię uświadomić społeczeństwo o znaczeniu wojny lotniczo-gazowej. Przyjazd zaś pogotowia miał na celu zademonstrować zebranym maski, kostjumy dla obrony indywidualnej, oraz dać pojęcie o działaniu gazów. Podczas przyjazdu takiego pogotowia do każdej wsi był urządzony alarm oraz wygłoszono odpowiednie przemówienie. Po przemówieniu zachęcano do zapisywania się na członków L. O. P. P. oraz zbierano dobrowolne ofiary.
Dnia 10 maja pod kierownictwem p. Rezlera wyruszyło pogotowie na linję: Krzyworzeka, Chotów, Słupsko, Brzeziny. W Krzyworzece przemawiał p. Kosarewicz, w Chotowie p. Peleńska, w Słupsku p. Urbaniak, w Brzezinach p. Rezler.
Dnia 13 maja pod kierownictwem p. Krysiaka: — Ożarów, Komorniki, Wróblew. W Ożarowie miejscowa ludność zbudowała na przyjazd LOPP. bramę triumfalną, — przemawiał p. Jeziorski i p. Pilarski, w Komornikach p. Cieślak. Po przemówieniu p. Cieślaka dzieci z miejscowej szkoły pod przewodnictwem p. Piwowarskiej odegrały obraz sceniczny i odśpiewały kilka piosenek. Zakończył zebranie propagandowe w Komornikach p. Krysiak. Po zakończeniu na zaproszenie Siostry Przełożonej całe pogotowie udało się do Sierocińca utrzymywanegstaraniem Sejmiku Wieluńskiegogdzie p. Krysiak scharakteryzował tamtejszej dziatwie obraz przyszłej walki i potrzebę wyrastającej stąd obrony. Wszyscy strażacy w Sierocińcu zostali ugoszczeni posiłkiem. W Wróblewie przemawiał p. Biliński. Zakończył zebranie propagandowe p. Krysiak.
Dnia 21 maja pod kierownictwem p. Pilarskiego wyruszyło pogotowie do Skomlina, Toplina i Wichernika. Przemówienie wygłoslił w Skomlinie p. Pilarski, w Toplinie p. Pilarski, w Wicherniku p. Marczak i p. Pilarski.
Zainteresowanie propagandą, było tak wielkie, że we wszystkich osiedlach miejscowa ludność gromadnie wychodziła z domów, pastusi spędzali bydło z pola i wszyscy dążyli do pogotowia, ażeby coś zobaczyć i usłyszeć. Natłok był tak wielki, że przejeżdżające drogą furmanki musiały się zatrzymywać. Słowem wszędzie pogotowie propagandowe było witane z niebywałą życzliwością i entuzjazmem.
Również na podkreślenie zasługuje uczynność dworów: Mokrsko, który nie szczędził przez trzy dni po 2 pary koni do pogotowia i Chotów, który widząc zmęczone konie z Mokrska, dał na zmianę swoją czwórkę koni.

Oprócz nauczycielstwa i wyżej wymienionych osób brały udział w propagandzie tygodnia lotniczego wszystkie organizacje istniejące na terenie Mokrska.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 5

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 3 marca 1937 r. Nr. SPB. V. 1/1/3
w sprawie strefy nadgranicznej.
Na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27. XII. 1927 roku o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 117 poz. 996) po porozumieniu z władzami wojskowymi oraz celnymi zarządza się co następuje.
§ 1.
Strefa nadgraniczna obejmuje obszar leżący wzdłuż linii granicznej, do którego wchodzą następujące miejscowości i osiedla położone w powiecie wieluńskim:
3) W gminie Skomlin: Toplin, kol. Bojanów, Zadola, kol. Klasak i wieś Skomlin.
4) W gminie Mokrsko: Wróblew, wieś Kik, folw. Kik, folw. Wróblew, Smugi, Grześlaki i folwark Grobla.
§ 2.
Granicą zewnętrzną strefy nadgranicznej jest linia granicy Państwa, granicą wewnętrzną jest oznaczona w terenie linia oddzielająca obszar strefy nadgranicznej od reszty obszaru Polski i przebiegająca w powiecie wieluńskim jak następuje: Od punktu zetknięcia się wspomnianej linii, wyznaczonej w województwie poznańskim z rzeką Prosną, linia ta biegnie na przestrzeni około 700 m. dolnym biegiem rzeki, środkiem koryta, do punktu w którym rzeka Prosną styka się z gminami Bolesławiec i Chotynin, a następnie wzdłuż południowej linii granicznej gminy Bolesławiec i dalej wzdłuż południowego skraju szosy idącej z Bolesławca do Wójcina aż do punktu, gdzie szosa ta krzyżuje się z granicą gminy Dzietrzkowice; w obrębie gminy Dzietrzkowice biegnie ona wzdłuż południowego skraju szosy idącej na Wójcin - Łubnice do traktu Dzietrzkowice—Klasak, a następnie wzdłuż południowego skraju tegoż traktu do granicy gminy Skomlin. Cały odcinek wspomnianej wyżej szosy w obrębie gminy Dzietrzkowice oraz trakt na Klasak jest ze strefy nadgranicznej wyłączony. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej miejscowości: kolonię Andrzejów, wsie Łubnice i Dzietrzkowice, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianej szosy i traktu względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż wspomnianych dróg.
W gminie Skomlin linia ta w dalszym ciągu biegnie od granicy gminy Dzietrzkowice wzdłuż południowego skraju traktu Klasak—Skomlin, a następnie wzdłuż południowego skraju szosy Skomlin—Mokrsko do granicy gminy Mokrsko. Trakt Klasak—Skomlin i szosę Skomlin— Mokrsko wyłącza się ze strefy nadgranicznej. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej kolonie Klasak i wieś Skomlin, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianego traktu i szosy, względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż, wspomnianych dróg.
W gminie Mokrsko linia ta biegnie od granicy gminy Skomlin wzdłuż granicy między wsią Wróblew a kolonią Zbęk do granicy gminy Skomlin (części wschodniej) i w dalszym ciągu wzdłuż granicy gminy Mokrsko i Skomlin aż do punktu stycznego gmin Mokrsko Skomlin i Praszka.
W gminie Praszka - biegnie ona od granicy Mokrsko po linii granicznej gminy Praszka z gminą Skomlin aż do miejscowości Aleksandrów, następnie wchodzi w gminę Praszka, i biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy gruntów mieszkańców - folw. Kiczmachowskie, wsi Kowale, folw. Zawisna, wsi Skotnica, dociera do szosy wiodącej z Rudnik do Praszki, przecina ją i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowego skraju szosy Praszka—Rudniki—Jaworzno, aż do granicy z gminą Rudniki. Wieś Strójec włącza się do strefy nadgranicznej wraz z gruntami należącymi do mieszkańców tej wsi, bezpośrednio do niej przylegającymi.
W gminie Rudniki — granica strefy nadgranicznej biegnie w dalszym ciągu od granicy z gminą Praszka wzdłuż południowego skraju szosy wiodącej z Praszki przez Rudniki do Jaworzna aż do punktu, gdzie szosa ta przecina się z linią kolejową, wiodącą z Wielunia do Krzepic, wreszcie wzdłuż linii kolejowej Wieluń—Krzepice aż do punktu zetknięcia się z granicą powiatu częstochowskiego, po czym opuszczając linię kolejową zwraca się w kierunku południowym i biegnie na południe wspólną granicą województw łódzkiego i kieleckiego do punktu zetknięcia z korytem rzeki Piskorki, położonego na północny zachód od zachodniej krawędzi kol. Lutrowskie w gminie Kuźniczka, pow. częstochowskiego.
Miejscowości Rudniki i Jaworzno, linia kolejowa oraz cały odcinek szosy, biegnący od granicy gminy Praszka przez Rudniki od Jaworna wyłącza się ze strefy nadgranicznej.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w. z. (—) Wendorff
Wicewojewoda.

Echo Łódzkie 1937 kwiecień

Śmiertelne pobicie wieśniaka.
NIEBEZPIECZNE ZABAWY.
WIELUŃ. 3.4. Po zabawie tanecznej we wsi Wróblew, gm. Mokrsko pod Wieluniem doszło do krwawej bójki, której ofiarą padł 27-letni Fr. Świątek ze wsi Toplin. 
Rannego Świątka, który od uderzenia tępym narzędziem w głowę doznał pęknięcia czaszki, przywieziono do szpitala W. W.
Św. w Wieluniu, gdzie jednak z powodu beznadziejnego stanu nie został przyjęty.
Jak się okazało Ś. doznał wylewu krwi na mózg, wpadł w obłęd i wszelka pomoc lekarska okazała się spóźniona.
Sprawcami bestjalskiego pobicia zajęła się policja.

Echo Łódzkie 1937 maj

UCZEŃ UKĄSZONY PRZEZ ŻMIJĘ.
GOŁĄ RĘKĄ CHCIAŁ CHWYCIĆ GADA. 
WIELUŃ 1. 5. — Podczas wycieczki szkolnej w lesie ożarowskim, 14-letni Czesław Braliński uczeń szkoły powszechnej we Wróblewie ukąszony został przez żmiję w prawa rękę w chwili gdy usiłował ją schwycić. Chłopca umieszczono na obserwacji w szpitalu W. W. Św. w Wieluniu, gdzie zaaplikowano mu odpowiednie zastrzyki.

Echo Łódzkie 1937 listopad

Strzał do przebiegającego zająca zranił nieostrożnego pastuszka. 
WIELUŃ, 18. 11. — Krysiak Józef, lat 22 z Wróblewa pędząc bydło przez las wszedł nieprawnie na teren w którym odbywało się polowanie. W pewnej chwili Krysiak zauważywszy zabitego zająca leżącego w krzakach chciał go zabrać.
W tym momencie jeden z polujących nie zauważywszy stojącego za krzakami Krysiaka strzelił do przebiegającego zająca, raniąc lekko kilku bocznymi śrucinami nieostrożnego K., którego opatrzono w szpitalu.

Echo Łódzkie 1939 styczeń

Tragiczna pomyłka zawalidrogi.
Pijak zastrzelił niewinnego przechodnia.
WIELUŃ, 10.1. — Prowadzone energicznie przez wieluński Wydział Śledczy dochodzenie w sprawie zabójstwa 21-letniego Stefana Włodarskiego z Wróblewa, który jak już pisaliśmy powracając z pasterki w noc wigilijną z kościoła w Mokrsku został w skrytobójczy sposób zamordowany, zostało zakończone, a sprawca zabójstwa osadzony w więzieniu wieluńskim.
Jak się obecnie okazało sprawca zabójstwa Włodarskiego 23-letni Roman Spychała, znany zawalidroga i awanturnik ze wsi Wichernik, będąc w stanie nietrzeźwym wziął w ciemnościach nocnych denata za niejakiego Jana Musiała ze wsi Wichernik do którego z powodu osobistych porachunków miał urazę i na którego z rewolwerem w ręku czatował po wyjściu z Pasterki.
Musiał, wiedząc o zasadzce powrócił do domu inną drogą, a pijany awanturnik sądząc że wyłaniająca się z ciemności sylwetka ludzka — to właśnie Musiał strzelił doń z rewolweru, kładąc trupem na miejscu Bogu ducha winnego młodzieńca, którego podobno nawet nie znał.
Ofiara tragicznej omyłki pijanego awanturnika ś.p. Stefan Włodarski, cieszył się jak najlepszą opinią — toteż śmierć jego wywołała ogólny żal i poruszenie wśród tamtejszej ludności.

Dziennik Łódzki 1964 nr 257

Kronika wypadków

W miejscowości Wróblew (powiat Wieluń) spłonęły wczoraj 4 stodoły ze zbiorami. Pożar spowodowało dziecko. Straty wynoszą około 120 tys. zł. (aw)

Dziennik Łódzki 1974 nr 178

Godz. 14.30 Wróblew pow. Wieluń. Prowadzący motocykl w stanie wskazującym na użycie alkoholu Ryszard Ż. potrącił przechodzącego jezdnię Wiesława S. Pieszy oraz pasażer motocykla Mariusz S. z obrażeniami ciała przewiezieni zostali do szpitala w Wieluniu. (m)

Dziennik Łódzki 1974 nr 268

Godz. 14.30 Wróblew pow. Wieluń. Prowadzący motocykl w stanie wskazującym na użycie alkoholu Ryszard Ż. potrącił przechodzącego jezdnię Wiesława S. Pieszy oraz pasażer motocykla Mariusz S. z obrażeniami ciała przewiezieni zostali do szpitala w Wieluniu. (m)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza