-->

środa, 29 maja 2013

Kolonia Wałek

Spis 1925:
Wałek, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 83. Mężczyzn 40, kobiet 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 83. Podało narodowość: polską 83.

Kolonia Wałek, obecnie kolonia w gminie Goszczanów.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 27

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Poradzew, w gminie Goszczanów, powiecie tureckim położonej, z dnia 12 sierpnia 1924 roku w przedmiocie scalenia ich gruntów, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 29 stycznia 1925 roku (sprawa Nr. R. 1/25), postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Poradzew wyrażony w formie podania z dnia 12 sierpnia 1924 r. w przedmiocie scalenia ich gruntów, zatwierdzić; 2) określić obszar scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych wsi Poradzew ogólnego obszaru około 95 ha, b) gruntów kolonji Wałek o powierzchni około 3 ha, graniczących z gruntami wsi Poradzew i będących w posiadaniu uczestnika scalenia, Gaja Józefa, c) gruntów z kolonji Poradzew o powierzchni 2 ha 7994 m. kw., będących w szachownicy z gruntami ukazowemi wsi Poradzew i należących do uczestników scalenia, Jana Wypyszyńskiego i Wojciecha Krzyczkowskiego, d) gruntów z kolonji Poradzew o powierzchni 5 ha 598 m. kw., należących do uczestnika scalenia, Wawrzyńca Karolewskiego, oraz e) gruntów z kolonji Aleksów o powierzchni 2 ha 7794 m. kw., należących do uczestnika scalenia, Tomasza Ogłazy, jako bezpośrednio przylegających do ich zabudowań we wsi Poradzew.
Piotrków, dnia 19 czerwca 1925 roku.
W z. Prezesa: (podpis)

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 33

O scalaniu gruntów.
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roko dowodach prawa własności do gruntów scalonych (D. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, niniejszem obwie­szcza, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Poradzew, gminy Goszczanów, powiatu tureckiego, obejmujących 108,8461 ha, w czem 97,0721 ha gruntów ukazowych (numery osad tabel, od Nr. 1 do Nr. 25) wsi Poradzew, 4,8223 ha gruntów hipotecznych kol. Poradzew, 4,2409 ha gruntów hipotecznych kol. Poradzew Nowy (Aleksów)
i 2,7108 ha gruntów hipotecznych kol. Gawłowice „Wałek", nowoutwo­rzone kolonje wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporzą­dzonych w latach 1929 — 1930 przez mierniczego przysięgłego Stanisła­wa Nawrockiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz niżej wy­mienionych:

Imię i nazwisko posiadacza kolonji
Numery działek
Powierzch­nia działek w ha
1. Jan i Franciszka Wypyszyńscy i Roch Wypyszyński
2. Jan i Michalina m. Wolscy
3. Marcin i Katarzyna m. Grzelczyk
4. Wawrzyniec Karolewski
5. Marcin Klejsta
6. Szczepan i Antonina m. Buda
7. Wojciech Szymczak vel Szymański ....
8. Antoni i Stanisława m. Karasińscy
9. Aleksandra Wypyszyńska i Marja Chojecka
10. Michał i Marja m. Fabisiowie
11. Wojciech i Marja m. Kmieciak ....
12. Wawrzyniec Oleszczyk ....
1, 27, 31, 63 hip

2, 32, 42
3, 33, ukazowe 54
4, 25 ukazowe 45, 64 hip.
5, 30, 41
6, 43
7, 58
8, 29 47
9, 57
10, 49
11, 44
12, 59
7,8377 1,1295

7,3661
6,2312 1,6955
6,2658 1,6699, 2,6786
6,0888 1,5707
4,4394 1.7029
1,5395 3,3306
6,5415 1,6880
0,6915 2,3466
4,8832 0,5871
2,6753 1,6603
0,5424 2,3530

13.
Tomasz Ogłaza
13, 26, 49. 48
8,6647
14.
Antonina Ogłaza
68 hip.
3,4294
15.
Władysław i Władysława m. Maruchowie . .
14, 35, 53 65
11,8763 0,8115
16.
Feliks i Marja m. Krawczykowie
15, 56
4,1168
17.
Józef i Anna m. Dąbrowscy
16, 55
4,4978
18.
Stanisław i Antonina m. Kowalczykowie . . .
17, 38, 1/2 40
3,1313
19.
Józef i Elżebieta m. Oleszczykowie
18, 36, 51
3,9298
20.
Tomasz i Marja m. Płońscy
19, 37 1/2 40
3,8893
21.
Józef i Antonina m. Kozielscy
20, 52
11,2167
22.
Józef i Stanisława m. Gajowie
21,34,50 66
8,5606 2,7108
23.
Wspólnota gromadzka „Sołtysówka" ....
22
0,6801
24.
Tomasz i Stanisława m. Dzik vel Dzikowscy
23, 61
4,9024
25.
Wojciech i Franciszka m. Krzyczkowscy . .
24, 60 67 hip.
8,6139 1,0142
26.
Grunty zaserwitutowe dla osady szkolnej . .
62
4,2483
27.
Wspólnota gromadzka Staw
28
0,5104

Jednocześnie Okręgowy Urząd Ziemski informuje, że, o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego ob­wieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie pretensje poparte wytoczeniem sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonej wsi Poradzew, nieposiadających urządzonei hipoteki, to zgod­nie z art. 3 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku orzeczenie Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (względnie Głównej Komisji Ziemskiej), zatwierdzające projekt scalenia w braku lepszych tytułów będzie pod­stawą do pierwiastkowej regulacji hipoteki scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w obwieszczeniu niniejszem.

O powyższem zostało dokonane obwieszczenie w trybie przewi­dzianym p. 1 art. 51 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. z 1927 r., poz. 833) za pośrednictwem urzędu gminy Goszczanów, pow. turecki, oraz została umieszczona publikacja w Łódzkim Dzienni­ku Wojewódzkim Nr. 6 z dnia 15 marca 1932 roku.

Echo Tureckie 1932 nr 37

Ogłoszenia drobne.
Tomasz Nowak rocznik 1895, z kol. Wadek, gm. Goszczanów zagubił książeczkę wojskową wydaną przez PKU. Sieradz.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
11. Gawłowice, obejmującą: wieś Gawłowice, kol. Wałek, kol. Kamionka, os. Stanisławów, os. Józefów, 
os. Zamłynie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 9

Pożar.

W dniu 23 lutego 34r. p. godz. 20-ej w zagrodzie Piasecznego Stanisława, miesz­kańca kol. Wołek Kamionka, gm. Goszcza­nów, pow. tureckiego, wynikł pożar, od którego spaliły się zabudowania gospodarskie, 3 szt. bydła, 8 świń oraz zboże i ma­szyny rolnicze, łączne straty wynoszą około 6.000 złotych. Dokładnych przyczyn pożaru ustalić nie zdołano.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza