-->

piątek, 3 maja 2013

Władysławów

Spis 1925:
Władysławów, kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 39. Mężczyzn 21, kobiet 18. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 39. Podało narodowość: polską 39.

Władysławów, obecnie część wsi Sędów w gminie Wartkowice.

1992 r.

Kaliszanin 1886 nr. 101


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1891 nr 80

Pożary na prowincji.
W d. 28-ym z. m. na folwarku Władysławów, w pow. tureckim, wszczął się ogień w zabudowaniach, którego pastwą stało się pięć budynków, ubezpieczonych na 2,000 rs. Ogień wynikł z niewiadomej przyczyny.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 1

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Stefanie Kowalczyku, właśc. 4 dzies. 855 sąż. z maj. Sędów A i B i współwłaśc. 4 mórg 250 pręt. z folw. Władysławów, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 21 kwietnia 1924 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Stefanji Kowalczykowej, współwł. 3 morg. z maj. Władysła­wów, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 4 listopada 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
78. Wierzycieli hipotecznych dóbr Folwark Władysławów, po­wiatu tureckiego, a mianowicie: 1) Firmę „Laskowid" w Turku, 2) Fir­mę „Silmontana", Towarzystwo Węglowe w Katowicach.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (II Sekcja)
52. Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark WŁADYSŁAWÓW, powiatu turec­kiego, a mianowicie: 1) firmą „Silmontana".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
18. Sendów, obejmującą: wieś Sendów, kol. Władysławów i kol. Sendów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza