-->

piątek, 3 maja 2013

Wierzbówka / Derszlej

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wierzbowa Derszki, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wierzbuwka, parafia leznica wielka (leźnica wielka), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: 2 części, pierwsza Byszewski, druga Dąbrowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wierzbowko, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Leźnica, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 72, odległość od miasta obwodowego 3/4.

Słownik Geograficzny:
Wierzbówka  Derszlaj al. Wierzbowo, kol., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Leźnica Wielka, odl. od Łęczycy 10 w., ma 11 dm., 95 mk., 277 mr. W r. 1827 było 7 dm., 72 mk. Wchodziła w skład dóbr Wierzbowo.

Spis 1925:
Wierzbówka, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 96. Mężczyzn 47, kobiet 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 96. Podało narodowość: polską 96.

Spis 1925:
Wierzbowa-Derszlej, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Spisano łącznie z wsią Wierzbowa.

Wikipedia:
Wierzbówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Wierzbowa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Codzienna 1853 nr 239

W dniu 21 z. m. we wsi Wierzbowie powiecie Łęczyckim, powstała nadzwyczajna burza, skutkiem której przewróciła się karczma i stodoła, a nadto od tejże burzy w przyległej wsi Wierzbówce obalił się wiatrak, który padając na chroniącego się przed gradem Samuela Heurich właściciela tegoż wiatraka, na miejscu go zabił.

Dziennik Powszechny 1861 nr 11

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE. (N. D. 3951). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażanych:
10. Wierzbowa Woźnicka wraz z przyległością Wierzbowa Derszlaj z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami położone w Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe rsr. 177 kop. 34, vadium rsr. 500, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 3206 k. 25, termin przedaży dnia 13 (25) Marca 1862 r. przed Rejentem Teofilem Brzozowskim. Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Warszawa d. 15 (27) Sierpnia 1861 r Rzeczywisty Radca Stanu, Prezes, P. Łubieński. Pisarz Dyrekcji. w z. Asesor Kolegialny, Turski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 224

D. N. 6630. Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Sylwiusza Mauersbergera Rewizora Pomiarów przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie pod Nr. 2766 zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teofila Tomickiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 6,000 z procentem 5% od dnia 1 Kwietnia n. s. 1867 r. i kosztami od Antoniego Szokalskiego obywatela, właściciela dóbr ziemskich Wierzbowa Woźnicka z przyległościami tamże w powiecie Łęczyckim gubernji Kaliskiej zamieszkałego, protokółem Jana Orłowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1868 r. sporządzonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE
Wierzbowa Woźnicka z przyległościami, składające się z jednego kawała ziemi i z wsi tegoż nazwiska, oraz wsi Wierzbowa Derszlej, w gminie Gostków, parafji Leźnica Duża, w jurisdykcji Sądu Pokoju w Łęczycy, w powiecie Łęczyckim gubernji Kaliskiej położone, prawem własności do Antoniego Szokalskiego, tamże zamieszkałego należące i w jegoż posiadaniu zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone, przybliżonej rozległości około włók 14, mórg 11, prętów 45 miary nowopolskiej, z której gruntu ornego około włók 9, łąk, pastwisk i wód około włók 4, lasów i zagajników około włóka 1, dróg, rowów i nieużytków około mórg 7, ogrodów mórg 2 prętów 45, i pod zabudowaniami około mórg 2 zawierające.
Na gruntach tych dóbr znajdują się następujące zabudowania:
1. Dom (dwór) z drzewa, tynkowany, z 1 kominem murowanym, nad dach słomą kryty wyprowadzonym, z wystawką na 2 słupach gontami krytą.
2. Oficyna w pruski mur i masiv o jednym kominie murowanym, nad dach słomą kryty wyprowadzonym.
3. Zabudowanie z drzewa w węgiel pod gontem z piwnicą murowaną.
4. Chlewki z drzewa pod słomą.
5. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kulką.
6. Zabudowanie z drzewa w węgieł słomą kryte, na trzech słupkach.
7. Stajnia i wozownia z drzewa w węgieł pod słomą.
8. Stodoła z drzewa w węgieł o jednem klepisku i wierzejach na przestrzał.
9. Spichrz z drzewa w węgieł pod słomą.
10. Stodoła o dwóch klepiskach i 2 wierzejach na przestrzał z drzewa w węgieł pod słomą, a w niej młocarnia z maneżem cztero-konnym.
11. Dwie obory z drzewa pod słomą, z których jedna z przystawką.
12. Zabudowanie (sieczkarnia) w pruski mur, w którem 2 sieczkarnie ręczne.
13. Dom ośmiorak nowy z drzewa o 2 kominach murowanych nad dach słomą kryty wyprowadzonych.
14. Klomb przed domem ad 1 opisanym drzewami dzikiemi porosły.
15. Dwa ogrody z których jeden fruktowy i warzywny, a w nim kilkanaście sztuk drzew owocowych starych i młodych, a drugi warzywny.
16. Dwie sadzawki chwastem zarosłe mające być zarybione.
17. Dziedziniec w pośród dopiero opisanych zabudowań, w środku którego dół z wodą w kształcie sadzawki.
18. Ogrodzenia w części około zabudowań, z drzewa w słupki, żerdzie i z chrustu, oraz różnego rodzaju drzewa dzikie.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Teofila Tomickiego, Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, w Warszawie pod Nr. 519 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I. złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono:
1. Edwardowi Hulanickiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Łęczycy, w temże mieście urzędującemu, na ręce własne.
2. Andrzejowi Biernackiemu, Wójtowi gminy Gostków, we wsi Gostkowie powiecie Łęczyckim urzędującemu, na ręce własne.
Obudwom dnia 24 Sierpnia (5 Września) 1868 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr dnia 31 Sierpnia (12 Września) 1868 roku, a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w kancelarji Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na audjencji jawnej Trybunału Cywilnego w Warszawie, w wydziale I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana dnia 11 (23) Listopada 1868 r.
Sprzedażą dyrygować będzie Teofil Tomicki Adwokat, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane. Warszawa d. 13 (25) Września 1868 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa, d. 13 (25) Września 1868 r.
Radca Dworu, Zgórski.

Gazeta Świąteczna 1910 1539

 We wsi Powodowie pod Łęczycą spaliły się we wtorek 19-go lipca zagrody Stanisława Filipiaka, czytelnika Gazety, i Kazimierza Gluby. Obaj byli na jarmarku w Łęczycy, a tymczasem ogień pożarł całe ich mienie. Kiedy pożar z budynków Gluby przeniósł się na dom Filipiaka, niebezpieczeństwo zagrażało całej wsi. Rzucili się więc wszyscy bronić budynków Filipiaka, nie wiedząc, że w palącym się domu Gluby spało troje małych dzieci. Szczęściem zauważyła to sąsiadka Ryźlakowa, i wyrwawszy okno śpieszyła z pomocą, ale dzielnie ją w tem zastąpił przechodzący wówczas gospodarz z Wierzbówki Józef Trzeciak. Wskoczył przez okno do izby i z pod walącego się już pułapu szczęśliwie dzieci wyniósł. Gluba, mając już poprzednio ciężary na gospodarstwie, pozostał prawie w nędzy. Niepodobna, aby zamożniejsi sąsiedzi nie podźwignęli nieszczęśliwego. J. R.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
3. Drwalew, obejmującą: wieś Drwalew, kol. Drwalew, os. Drwalew, wieś Wierzbówka, os. Wierzbówka.
25. Wierzbowa Derszlej kol., obejmującą: kol. Wierzbowa Derszlej, wieś Wierzbowa Woźnicka, kol. Dąbrowa, kol. Wola-Bankowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1971 nr 27


W Wierzbówce, pow. Poddębice w gospodarstwie Zdzisława K. od zwarcia w przewodach elektrycznych spaliła się stodoła i narzędzia rolnicze. Straty 20 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza