-->

piątek, 3 maja 2013

Wojciechów / Budy

Słownik Geograficzny:  
Wojciechów,  wś, pow. turecki, gm. Biernacice, par. Niewiesz, odl. 27 w. od Turka, ma 15 dm., 116 mk.

Spis 1925:
Wojciechów, wś, pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 132. Mężczyzn 61, kobiet 71. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 132. Podało narodowość: polską 132.

Wojciechów, obecnie wieś w gminie Wartkowice.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 129

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 22 Czerwca r. b. o godzinie 10 rano przed Ur: Woyciechem Morkowskim Rejentem Powiatu Wartskiego w mieście Warcie zamieszkałym, w Kancellaryi tegoż wydzierżawiony będzie przez publiczną licytacyią Folwark Woyciechów zwany, z 4ch włok Chełmińskich składaiący się, do Dóbr Biernacic należący, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskim położony, w trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b. do tegoż terminu 1832 roku. Ile ten Folwark może przynosić czystego dochodu nie można z pewnością wyrazić gdyż nie był ieszcze wydzierżawionym; chęć więc zadzierżawienia maiących zaprasza.
W Kaliszu dnia 8 Maia 1829 roku.
Jakób Słowikowski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 15

Pisarz Trybunału Cywilnego 1szey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra Ziemskie Biernacice Lit. A. B. i C. z przyległościami składaiące się z wsi i folwarku Biernacicie, i z Fol­ warku Budy także Woyciechów zwanego, z wszelkiemi przychodami i użytkami do spadku wakuiącego po ś. p. Woyciechu Pstrokońskim Dziedzicu tychże Dóbr należące, ktorego Kuratorem W. Xawery Wołowski Patron Trybunału mieysca tego i tu zamieszkały mianowany został, na satysfakcyą dwóch sum 15,000 Ta­ lar. i 3,166 Tal., z prowizyami zaległemi i bieżącemi, Aktem tradycyi nieruchomości przez Stanisława Markowskiego Komornika Trybunału Cywilnego Woiewodztwa Ka­ liskiego w dniach od 15 do iucl. 20 Października 1830 r. na gruncie Dóbr Biernacic spisanym, na żądanie W. Walentego Mycielskiego Dzierżawcy Dóbr Chorzepina, w Chorzepinie Powiecie Wartskim zamieszkałego, za którego Józef Łoiewski Patron Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu z Urzędu za­ mieszkały stawa, i u niego prawne zamieszkanie Extrahent W. Walenty Mycielski ma obrane, zaięte zostały.
Akt zaięcia powyżey z dat wymieniony, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego na ręce W. Franciszka Nowosielskiego Reienta teyże Kancellaryi i Zastępcy Pisarza w dniu 28 Października 1830 r. do księgi wieczystey Dóbr Biernacic podany i zaregestrowany, do księgi zaś zaregestrowań bióra Pi­ sarza Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w dniu 2im Listopada t. r. 1830 podanym i zaregestrowanym został.
Dobra Biernacice z przyległościami składaią się z trzech części, oznaczo­ne w księdze wieczystey Lit. A. B. C. w których zrobiony nowy folwark Woy­ciechów, także Budy zwany, i stanowią iednę Gminę Biernacice, położone w Powiecie Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem Parafii Niewiesz.
Rozległości całych Dóbr, użytki w nich, czynsze i posiadłości są następne.
1) a. Grunta Dworskie, 1,183 Mórg, 102  pręty.
b. łąki, 296 Mórg, 153  pręty.
c. Pastwiska, 1,009 Mórg, 20  pręty.
d. Ogrody, 25 Mórg, 55  pręty.
e. Stawy, 5 Mórg, 25  pręty.
f. Bory, 2,351 Mórg, 106  pręty.
g. Siedliska, 7 Mórg, 174  pręty.
h. Grunta nieurodzayne, 32 Mórg, 173  pręty.
i. Kontrowers w użytku Dominium Biernacic będący, 319 Mórg, 41  pręty.
II) k. Grunta wieyskie, i wieś ogrody 653 — 62 —miary Magdeburskiey
III) Jdzi Krolikowski wystawił sobie dom własnym kosztem z drzewa dominialnego, który na każde żądanie za półrocznem wypowiedzeniem po zwróceniu mu gotowych wydatków ustąpić winien, płaci rocznie czynszu 36 złp
IV) Karol Richter karczmarz płaci 30 złp. czynszu i szynkuie dwor­skie trunki za 30stą kwartą swięto-ianki.
V) Michał Klockiewicz Dzierżawca płaci rocznie z folwarku Biernacic po 6,115 złp.
VI) Z folwarku Woyciechów także Budy zwanego, płaci roczney dzierzawy, Dzierzawca Józef Szremski po 700 złp.
W ogólnych Dobrach Biernacice z przyległościami wszystkie zabudowa­nia tak Dworskie, iako i wieyskie oprócz wolarni, stodoły, obory, stayni, kar­czmy, i stayni wiezdney, znayduią się zupełnie w złym stanie, każdy budynek w szczególności w protokóle zaięcia co do stanu i rozległości iest opisany.
VII) Stan Dóbr można każdego czasu widzieć na mieyscu, protokół zaś zaięcia i warunki przedaży przeyrzeć u podpisanego Pisarza i u Patrona Józefa Łoiewskiego przedaż popieraiącego w Kaliszu.
Exemplarze protokołów zaięcia wyżey z dat wymienionego, Józefowi Szremskiemu iako Administratorowi ustanowionemu, drugi Michałowi Klockiewiczowi Wójtowi Gminy Dóbr Biernacic dnia 20 Października 1830 r. trzeci Anastazemu Dzierożyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Ptu Wartskiego w dniu 21 Października 1830 r. czwarty Augustynowi Hertz Prezydentowi Miasta Wdzkiego Kalisza na ręce Jana Opielińskiego Radcy Urzędu Municypalnego w zastępstwie prezydenta, piąty Jgnacemu Strzyżowskiemu Poborcy Kassy Obwodu Kaliskiego w dniu 23 Października 1830 r. przez Woźnego Trybunału Jakoba Muskiewicza doręczone zostały.
Sprzedaż pomienionych Dóbr Biernacic z przyległościami przez publicz­ną licytacyą na audyencyi publiczney Trybunału Cywilnego 1sey Jnstancyi Wo­iewództwa Kaliskiego w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy Ulicy Józefina posie­dzenia swe odbywaiącego, odbytą zostanie.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyinych na publiczney Audyencyi tegoż Trybunału dnia 17 Grudnia 1830 nastąpiło, drugie dnia 31 t. m. i r. a trze­cie dnia 14 Stycznia 1831 r. odbyło się, gdzie popieraiący sprzedaż W. Jozef Łoiewski Patron Trybunału Jmieniem Walentego Mycielskiego podał za te Dobra summę 132,000 złp. poczem termin do tymczasowego czyli przygotowawczego Dóbr tych przysądzenia na dzień 29 Kwietnia r. b. godzinę 10 z rana na Audy­encyi rzeczonego Trybunału wyznaczony został.
w Kaliszu dnia 15 Stycznia 1831 r.
Piątkiewicz

Echo Tureckie 1930 nr 38

Z Biernacic
Dnia 15 sierpnia r.b. o godz. 18-ej pp. w Remizie Strażackiej w Biernacicach od­było się zebranie gromad wiejskich wsi:— Felicjanów, Czekaj, Biernacice, Rudunki, Wojciechów, oraz delegatów wsi: Szarów, Kobylniki i Konopnica w ilości około 200 osób, w sprawie ustalenia miejsca pod bu­dowę szkoły powszechnej w gminie Biernacice. Na zebranie, Zgromadzeni zaprosi­li Inspektora Samorządu gminnego p. Ta­deusza Straszyńskiego, mimo to, sprawy ustalenia miejsca pod budowę mającej po­wstać w gminie placówki nie ustalono, po­nieważ delegaci prosili o rozstrzygnięcie tej kwestji przy większym udziale mieszkańców wsi Kobylniki i Konopnica.
Obecni na zebraniu włościanie, zarzucili pytaniami p. Inspektora na temat gospodar­ki państwowej, prawdziwości wyborów Rady Gminnej i Wójta, oraz wyborów do Sej­mu, na co obszernie odpowiadał im p. In­spektor, wypowiadając się o grasującem warcholstwie i zgubnej pracy partyjników i bu­rzycieli dobra w Państwie, o wielkiej pra­cy Marsz. Piłsudskiego, o korzyściach jakie przynieść nam może współpraca z Rządem pod Jego sztandarem, praca zgodna, harmonijna, niewichrząca zgody w kraju, ale cegiełki zgody układająca w jeden wielki gmach,... gmach trwały,... silny, nie budo­wany na chwiejnych zdaniach swych oby­wateli, ale na ich rozumnych niezłomnych czynach.—
Licznie zebrani włościanie podzielili zda­nie p. Inspektora i wyrazili zrozumienie sprawy, poczem wszystkie wioski zgłosiły chęć zaprenumerowania bezpartyjnego Tygodni­
ka Ilustrowanego "Gospodarz Polski", rzu­cającego wiele światła na życie polityczne Państwa, jego stan gospodarczy i materjalny.—
Zgromadzeni rozeszli się, serdecznie że­gnając przedstawiciela władzy powiatowej p. Inspektora Straszyńskiego i wyrażając na­dzieję, że częściej będzie im służył swym uczestnictwem i radami.—
Stanisław Podczaski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Biernacice dzieli się na gromady:
3. Biernacice, obejmującą: folw. Biernacice, parc. Biernacice I. i wieś Wojciechów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 11

Pożary w powiecie
W dniu 7 marca rb. we wsi Wojciechów, gm. Biernacice, powiatu tureckiego, w zagrodzie Stanisława Kubiaka vel Krzyżania­ka, wynikł pożar, od którego spaliła się stodoła, obora i 2 szopy, oraz zboże, pasza i narzędzia rolnicze. Z inwentarza żywego spaliły się 2 krowy, 1 świnia i 7 sztuk dro­biu. Ogólne straty wynoszą około 2.000 zł. Dokładnej przyczyny pożaru ustalić nie zdołano.


Echo Tureckie 1939 nr 22

Na Dozbrojenie Lotnictwa złożyli.
Gminna Kasa P.O. w Niewieszu 3 obli­gacje PN na 300 zł. z kuponami.
Smigielski Józef z Lipnicy 5 zł.
Walczak Feliks z Lipnicy 5 zł.
Jabłoński Bronisław weksel na 100 rubli.
Płeszaj Walenty z Dominikowic 5 zł.
Gromada Bronów 58.50 zł.
Świderski Bronisław z Bronowa 1/2 ru­bla srebn. 1/2 marki sreb. marki sreb.
Piotrowski Wincenty z Bronowa 1 koro­nę srebn.
Śmigielski Stefan z Lipnicy 5 zł.
Szkoła Karnice 5,90 zł.
Pełczyński Stanisław z Niewiesza 14 monet sreb. po 20 kop. 9 monet sreb. po 15 kop. 7 monet sreb. po 10 kop. 12 monet sreb. po 1 krajca.
Bodlak Wincenty z Konopnicy 1,50 zł.
Galach Antoni z Niewiesza 1 rubel sreb.
Dwornicki Andrzej z Wojciechowa 1 1/2 rubla sreb. i 11 monet sreb. po 20 kop.
Pańczyk Józef z Wojciechowa 1 monetę sreb. 10 kop. i monetę sreb. 15 kop. 2 monety reb. po 1/2 rubla i 1 sreb. markę
Pańczyk Czesław z Wojciechowa 2 1/2 rubla sreb. i 2 monety sreb. po 10 kop.
Zych Józef z Szarowa 5 zł.
Nikołaj Adolf z Leśna 2 zł.
Dąbrowski Wacław z Wilczkowa 5 zł.
Szwandt Florentyna z Pauliny 5 zł.
Hałupnik Józef z Dominikowic 5 zł.
Zagłoba Józef z Dominikowic 2 zł.
Szymański Józef z Dominikowic 2 zł.
Tomczyk Andrzej z Polesia 2 zł.
Andrzejczak Walenty z Polesia 1 zł.
Łukasik Władysław z Lipnicy 2 zł.
Gromada Biernacice 24 zł.
Wojtasik Edward Ułany 4 zł. i kupkę torfu wart. 8 zł.
Paprocki Stefan z Niewiesza 2 zł.
Król Kazimierz Kmdt. Z.S. Pododdz. Ewelinów zebrane przez niego ofiary 4.60 zł.
Skoweranda Andrzej i inni z Borzewiska 6 zł.
Jarszkiewicz Stefan z Borzewiska 2 zł.
Szkopik Antoni z Sempułek 2 zł.
Jaszczur Anna z Niewiesza 10 zł.


Szafarz Wojciech z Lipnicy 5 zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza