-->

wtorek, 28 maja 2013

Ługi

Spis 1925:
Ługi, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 54. Mężczyzn 26, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 54. Podało narodowość: polską 54.

Ługi, obecnie część wsi Prażmów w gminie Burzenin.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Ewie Kużnik, współwłaśc. 16 mórg 45 pręt. z maj. Ługi, pow. Sie­radzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
13. Prażmów, obejmującą: kolonję Działy, wieś Prażmów, folwark Prażmów, kolonję Ługi.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 47

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu sekcji II obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Ludwiku Krysiaku, właścicielu działki ziemi Nr. 16 z pod Nr. 18 działu II wykazu hipotecznego majątku „Ługi", powiatu sieradzkiego, obszaru 10 mórg;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 grudnia 1934 roku w którym to terminie osoby intere­sowane winne się zgłosić do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza