-->

wtorek, 28 maja 2013

Rokitowiec

Spis 1925:
Rokitowice, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 160. Mężczyzn 81, kobiet 79. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 158, mojżeszowego 2. Podało narodowość: polską 160. ( nie odnaleziona na mapach, być może jest to dzisiejsza wieś Rokitowiec koło wsi Gronów).

Wikipedia:
Rokitowiec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Gronów.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1931 2 grudzień

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Sieradzu na sesji wyjazdowej w Złoczewie skazał: Marcina* Wyrwasa z Rokitowca, gm. Majaczewice na 200 zł. grzywny z zawieszeniem* na 10 dni aresztu za nielegalną sprzedaż* alkoholu.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
5. Gronów, obejmującą: wieś Gronów, kolonję Gronów, kolonję Rokitowiec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Gazeta Świąteczna 1934 nr 2772

Józef Janicki ze wsi Rokitowic, parafji Stoleckiej w październiku 1929 roku opuścił żonę, Marjannę z Przybylaków, i udał się w niewiadomym kierunku. Ktoby wiedział o zaginionym, będzie łaskaw powiadomić Ks. Proboszcza, parafja Stolec, poczta Złoczew koło Sieradza.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza