-->

wtorek, 28 maja 2013

Borek Goszczanowski

Słownik Geograficzny:
Borek Goszczanowski,  pow. turecki, ob. Goszczanów, (t. II). 

Spis 1925:
Borek, wś, pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9, inne zamieszkałe 2. Ludność ogółem: 63. Mężczyzn 34, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 63. Podało narodowość: polską 63.

Borek Goszczanowski, obecnie część wsi Wroniawy w gminie Goszczanów.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
3. Janówek, obejmującą: wieś Janówek, wieś Borek i kol. Odpadki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1938 nr 36

Pobicie
W dniu 22 bm. we wsi Borek Goszczyński, gm. Goszczanów Stanisław Nowicki robotnik rolny na tle porachunków osobistych pobił tępym narzędziem Stefaniaka Józefa, również robotnika rolnego, lat 44 zadając mu według orzeczenia lekarza ciężkie uszkodzenie ciała.

Echo Tureckie 1939 nr 7

Śmiertelne pobicie

W dniu 6 II. r.b. około godziny 20-ej został ciężko pobity kamieniami Razniecki Franciszek lat 52, zamieszkały we wsi Borek Goszczanowski, gm. Goszczanów, pow. tureckiego przez: Szczepańskiego Ja­na, lat 22, Wojciechowskiego Franciszka, lat 24, Bałuckiego Stefana, lat 20, Kowalczyka Józefa, lat 21 i Szulca Józefa, lat 19, wszyscy zam. we wsi Wroniawy, gm. Goszczanów. Bójka powstała na tle sprze­czki, którą wszczął w stanie podchmielo­nym Razniewski Franciszek z podejrzany­mi. Razniewski w dniu 7.II. r. b. w drodze do szpitala w Liskowie zmarł.

Echo Tureckie 1946 nr 13

Zagubiono
Franciszek Nowicki ur. 17.1.1916 r. ze wsi Borek, gm. Go­szczanów, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez R.K.U. Konin.

Powyższe dokumenty unieważnia się.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza