-->

czwartek, 2 maja 2013

Ług

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ług, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Skomlin, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 8, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Ług, os. nad rz. Prosną, pow. wieluński, gm. i par. Skomlin, odl. od Wielunia w. 16, dm. 1, mk. 10.

Spis 1925:
Ług, os. mł., pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 11. Mężczyzn 6, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 5, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 11. 

Wikipedia:
Ług-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Toplin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Ług 1935 r.


1965 r.

Dziennik Warszawski 1874 nr 184

N. D. 5326 Sąd Pokoju w Wieluniu. Wydział Hipoteczny.
Wywołują się do pierwiastkowej regulacji:
1. w dobrach Skomlin: młyn Ług z zabudowaniami, gruntami i łąkami, ogólnej przestrzeni mórg Chełmińskich dwadzieścia trzy, prętów dziewięćdziesiąt, tytułem wieczysto-dzierżawnym posiadany.
Czynność regulacyjna i ogłoszenie decyzji jaka w rozpoznaniu nastąpi, odbędzie się w d. 2 (14) Grudnia b. r. od godziny 10 rano.
Niezgłaszający się na zasadzie art. 154 i 160 prawa Hipotecznego z r. 1818 sprekludowani zostaną.
Wieluń d. 19 (31) Sierpnia 1874 r.
Podsędek, Ilżycki.

 Echo Sieradzkie 1931 maj

Nr. spr. E. 383/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru II zamieszkały w Wieluniu, ul. Targowa 3-a na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie firmy Zjednoczone Fabryki Maszyn  Kotłów i Wagonów " Z. Zielniewski i Fitzner Gamper w dn. 18  maja 1931 r. od godziny 10 w osadzie młyńskiej Ług, gm. Skomlin, będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Józefa i Kazimiera Gosławskich składający się z 3 świń, maszyny do czyszczenia zboża, sieczkarki i maszyny do szycia  i oszacowany do sprzedaży na sumę 590 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 18 kwietnia 1931 r.
Komornik: Wawrzynkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
8. Toplin, obejmującą: : os. młyn. Ług, wieś Toplin, kordon Toplin, wieś Zadole, pust. Zawadę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza