-->

czwartek, 2 maja 2013

Salomeja

Słownik Geograficzny:
Salomeja, os. włośc., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Grabno, ma 2 dm., 23 mk., 12 mr.

Spis 1925:
Salomeja, wś, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 28. Mężczyzn 15, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 28. Podało narodowość: polską 28.

Salomeja 1934 r.

1964 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 14

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do wiadomości, że orzeczeniem z dnia 27 kwietnia 1927 r.
postanowił:
1) wniosek mieszkańców wsi Osiny, gminy Wola-Wężykowa, powiatu łaskiego, z dnia 17 stycznia 1928 r. w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić:
2) ustalić obszar scalenia w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych wsi Osiny, o obszarze około 67 ha,
b) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych wsi Salomeja, o obszarze około 17 ha,
c) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Natalin, o obszarze około 13 ha, a należących do Juljana Bednarka, sukc. Wiktorji Bednarek, Franciszka i Stanisławy małż. Małyszczak, Marcina Szymańskiego, Jakóba Bednarka i sukc. Marjanny Bednarek.
d) gruntów, objętych księgą hipoteczną maj. Wola-Wężykowa, o obszarze około 8 ha a należących do Józefa Kobiery, oraz Adama i Józefy małż. Niciak,
e) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Osiny, o obszarze około 2 ha, a należących do Jakóba Bednarka i sukc. Marjanny Bednarek,
f) gruntów, o obszarze około 2 ha, stanowiących wspólnotę zasłużebnościową wsi Osiny i Salomeja,
g) gruntów, o obszarze około 25. ha, stanowiących wspólne pastwisko, t. zw. „Za groblą siedlecką" wsi Osiny, Salomeja i kolonji Osiny i
h) około 30 ha gruntów kolonji Osiny, celem zniesienia szachownicy i wyrównania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 31 maja 1929 r.".
Z p. Prezesa
(—) Lipski.
Naczelnik Wydziału

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
11. Osiny, obejmującą: wieś Osiny, kolonję Osiny, wieś Salomeja.
§ 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 21

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 13. X. 1938 r. Nr. R. U. VII. 1/3/164/38
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. Ust. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów
(...) 5) wsi Osiny i Salomea, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego;
(...) nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wymienionych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
4. Obszar scalenia wsi Osiny i Salomea, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego.
1) Adam i Józefa 1/2 małż. Niciak, Nr. Nr. działek 8, 26, 35, 90, 76, o pow. w ha 2.1775, 0.2668, 0.3546, 1.0365, 1.4923.
2) Józef Rżanek, Nr. Nr. działek 9, 20, 36, 41, 62, o pow. w ha 0.6174, 0.3753, 0.1836, 0.3876, 1.5173.
3) Ignacy Rżanek 19/20 i sukcesor po żonie Walerii, Tadeusz Sienkiewicz 1/20, Nr. Nr. działek 65, 19, o pow. w ha 1.9302, 1.6088.
4) Józef Rżanek, Nr. Nr. działek 10, 23, 39, 44, 73, o pow. w ha 0.6392, 0.1723, 0.7420, 0.5013, 1.1160.
5) Franciszek Stępień 1/2 i dzieci po pierwszej żonie Agacie: Andrzej 1/12, Stanisław 1/12, Józef 1/12, Bolesław 1/12, Franciszek 1/12 i Jan 1/12 Stępień, Nr. Nr. działek 11, 45, 38, 68, 55, o pow. w ha 1.2161, 1.3346, 0.4122, 0.6758, 4.1813.
6) Józef 1/2 i Stefania małż. Nowaccy, Nr. Nr. działek 94, 53, o pow. w ha 0.9755, 3.9773.
7) Franciszek 1/2 i Stanisława 1/2 małż. Matyszczak, Nr. Nr. działek 88, 47, o pow. w ha 0.3510, 3.5252.
8) Michał i franciszka małż. Ziółkowscy, Nr. Nr. działek 51, 18, 89, 50, o pow. w ha 0.5433, 0.0641, 0.6888, 2.2259.
9) Franciszek 13/18 i Antonina 5/18, małż. Bednarek, Nr. Nr. działek 79, 16, 83, 72, o pow. w ha 1.0616, 0.0405, 0.6180, 2.2429.
10) Wacław 5/10 i Władysława 4/10, małż. Bednarek oraz Józefa Celeban 1/10, Nr. Nr. działek 3, 27, 30, 42, 59, o pow. w ha 1.9545, 0.2010, 0.3299, 0.9341, 1.8948.
11) Anna 1/2 i syn jej Antoni 1/2 Bednarek, Nr. Nr. działek 14, 91, 64, o pow. w ha 0.0255. 0.5315, 1.3655.
12) Józef 1/2 i Zofia 1/2 małż. Dulas, Nr. Nr. działek 6, 78, 24, 33, 43, 71, o pow. w ha 0.3351, 1.1247, 0.1816, 0.1701, 0.6676, 2.1866.
13) Wacław Cichowski, Nr. Nr. działek 2, 29, 58, o pow. w ha 2.1182, 1.6492, 1.8503.
14) Franciszka Rżanek, Nr. Nr. działek 56, 4, 22, 31, 67, o pow. w ha 2.1850, 0.6206, 1.2659, 0.3353, 1.9439.
15) Franciszek 1/2 i Aniela 1/2 małż. Kobiera, Nr. Nr. działek 5, 28, 32, 57, o pow. w ha 2.0636, 1.3703, 0.3946, 2.5926.
16) Paweł Sychniak, Nr. Nr. działek 1, 86, 61, o pow. w ha 0.7031, 0.3722, 0.9960.
17) Roman Banasiak, Nr. Nr. działek 54, 15, 82, o pow. w ha 4.5464, 0.0826, 0.6121.
18) Szymańska Antonina 2/3 i Szymański Józef 1/3, Nr. Nr. działek 70, 13, 81, 80, o pow. w ha 1.5927, 0.4065, 0.4398, 0.7757.
19) Franciszek 1/2 i Marianna 1/2 małż. Gaccy, Nr. Nr. działek 87, 60, o pow. w ha 0.3479, 3.4417.
20) Józef Kobiera, Nr. Nr. działek 74, 7, 25, 34, 93, o pow. w ha 1.6445, 0.3224, 0.1286, 0.1873, 1.3164.
21) Teodor 1/2 i Wiktoria 1/2 małż. Kocik, Nr. Nr. działek 77, 12, 85, 69, o pow. w ha 0.9518, 0.5714, 0.4077, 1.3630.
22) Stanisława Kozakowska 10/16, Urszula 3/16 i Weronika 3/16 Fraszki, Nr. Nr. działek, 92, 52, o pow. w ha 0.6136, 1.5941.
23) S-cy Macieja Rżanka dzieci: Andrzej 1/7, Antoni 1/7, Zenon 1/7, Izydor 1/7, Józef 1/7, bracia Rżanki i siostra Cecylia Stępień 2/7, Nr. Nr. działek 21, 37, 95, 66, o pow. w ha 0.1138, 0.2084, 4.4542, 1.7651.
24) S-cy Marianny Bednarek dzieci: Konstanty 5/7, Ludwika 1/7 i Józef 1/7 Bednarek, Nr. Nr. działek 17, 84, 63, o pow. w ha 1.7460, 0.2041, 1.5843.
Za Wojewodę:
(—) I. Orłowski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 19 lipca 1939 roku:
9) grunty ukazowe scalonej wsi Osiny i Salomea, gminy Sędziejowice o obszarze 99 ha 8400 m. kw., podzielone: wieś Osiny na 19 gospodarstw rolnych a wieś Salomea na 5 gospodarstw rolnych,
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:

(—) Jan Niewiadomski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza