-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Świerzyny

Taryfa Podymnego 1775 r.
Suierzyny, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Swiezyny, parafia stronsko (strońsko), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Walewski, chorązy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Swierzyny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 88, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Świerzyny,  w XVI w. Swyzyny i Szwiesyny, wś, folw. i os., pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsko, odl. 20 w. od Łasku, 14 w. od Sieradza; wś ma 18 dm., 163 mk ; fol. 2 dm., 46 mk.; os. 1 dm., 9 mk. W 1827 r. 12 dm. 88 mk. W 1885 r. folw. Świerzyny, w r. 1879 oddzielony od dóbr Pstrokonie, rozl. mr. 572: gr. or. i ogr. mr. 288, łąk mr. 10, past. mr. 17, lasu mr. 240, nieuż. mr. 17; bud. mur. 2, z drzewa 8; las urządzony, pokłady torfu. Do włościan należy 143 mr. Na początku XVI w. dziesięcinę z łan. km. i folw. pobierał pleban w Strońsku (Łaski, L. B., I, 477). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552 Pstrokoński miał 1 osad., 1 łan.; Adam i Rafał Swieżyńscy 2 łany (Pawiński, Wielk., II, 244, 249). Br. Ch.

Spis 1925:
Świerzyny, wś i folw., pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 31, folw. 3. Ludność ogółem: wś 170, folw. 69. Mężczyzn wś 87, folw. 29, kobiet wś 83, folw. 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 170, folw. 69. Podało narodowość: polską wś 170, folw. 69.

Wikipedia:
Świerzyny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 281

(N. D. 5701) Patron Trybunału Cywilnego I. Inst. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Ludwika Mieczysława dwóch imion Walewskiego współwłaściciela dóbr Pstrokonie, w wsi Swierzynach Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, na przeciw współrodzeństwu jego Antoninie Floryaninie Salomei trzech imion z Walewskim Bolesława Kobierzyckiego właściciela dóbr Kalinowy Żonie, przez małżeństwo usamowolniej, czyli obojgu małżonkom Kobierzyckim w tejże wsi Kalinowie i jéj kuratorom Juljuszowi Złotnickiemu właścicielowi dóbr Ptaszkowie w tychże, tudzież Natalii Wandzie Maryi trzech imion Walewskiej współwłaścicielce dóbr Pstrokonie usamowolnionej pannie w wsi Paprotni, i jej kuratorowi wyżej rzeczonemu Bolesławowi Kobierzyckiemu wszystkim w Okr. Szadkowskim mieszkającym, dnia 1 (13) Marca 1851 r. zapadłego, sprzedane będą w drodze działów dobra ziemskie Pstrokonie i Swierzyny z przyległościami Woźniki Lisy Jezwiko, Dezerta, Pęcławice i Gorzuchy w Okręgu Szadkowskim położone do parafii Strońsko należące, od miast Warszawy mil 25 Sieradza mil 2, Kalisza mil 9, Wartymil 4, Szadku mil 3, Wielunia mil 6, Piotrkowa i Radomska mil 8, Częstochowy mil 10, Łęczycy mil 7, Zduńskiej woli mila 1, Pabianic mil 4 1/2, Łodzi, Zgierza, AIexandrowa, Konstantynowa, i Ozorkowa mil 6, Turku i Opatówka mil 8, odległe. Rozległość ich na miarę nowopolską wynosi włók 87 mórg 27 pręt. kwad. 126. Pomiędzy wsią Swierzyny a Ptaszkowicami jest kontrowers początkowo takiejże miary włukę 1 mórg 3 pręt. kwad. 87 zajmujący, a później przez dobra Ptaszkowice do włok 3, mórg 1, pręt. kwad. 228 rozciągnięty. Grunta są w 1/3 części dobre pszenne i żytne, w 1/3 części średnie, a w 1/3 części lżejsze. Łąk jest mórg 126 pręt. 196 z których większa część dwukosnych.
Biegli wyrokiem rzeczoném mianowani, otaxowali dobra te na rs. 39232, kop. 50 i taxa ta wyrokiem tutejszego Trybunału z d. 11 (23) Września 1851 r. zatwierdzoną została. Sprzedaż dóbr w mowie będących, odbywać się będzie w Kaliszu przed Delegowanym Assessorem Trybunału Felixem Jeziorańskim w sali audyencyonalnej rzeczonego Trybunału. Publikacya warunków do tej sprzedaży ułożonych, nastąpiła w dniu 12 (24) Października r. b. na audyencyi publicznej, przy której tenże delegowany Assessor oznaczył termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 30 Listopada (12 Grudnia) r. b. godzinę 3 z południa. Gdy w terminie tym dobra w mowie będące Patronowi Gowarzewskiemu sprzedaż popierającemu tymczasowo za rs. 39232 kop. 50 przysądzone zostały, tenże delegowany i assessor Trybunału oznaczył termin do stanowczego ich przysądzenia na dzień 4 (16) Stycznia 1852 r. godzinę 3 z południa, w którym sprzedaż ich i ostateczne przysądzenie nastąpi.
Kalisz dnia 1 (13) Grudnia 1851 r.
Gowarzewski.

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1879 nr. 45
_________________________________________________________________________________


Zorza 1880 nr 15

— Przysłano do umieszczenia w Zorzy słowa pocieszające: „Oto w powiecie Łaskim Gminie Zapolice, we wsi Pstrokonie, Swierzyny, Woźniki, które należą do pana W. prenumeratora Zorzy, zostały w tych wsiach Szynki przez niego raz na zawsze skasowane z powodu, że pijaństwo coraz szerszych rozmiarów dochodziło. W Woźnikach od dwunastu lat już nie istnieje żaden szynk; skasowano je później w Świeżynach i Pstrokoniach. Za to włościanie ze Świeżyn i Woźnik podziękowali szczerze, iż się teraz lepiéj mają i niejeden grosz, co przedtem utracili na gorzałkę pozostaje w skrzynce. Oby więcej podobnych przykładów było u nas.”
Zarzycki.

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1881 nr. 19
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1881 nr. 27
_________________________________________________________________________________Gazeta Świąteczna 1891 nr. 534

I znów popaliły się dzieci. Poginęły tą straszną śmiercią zpowodu niedozoru: Rózia Grobelanka we wsi Świeżynach w pow. Łaskim, -Władzia Mikołajewska we wsi Konopnicy w pow. Wieluńskim. (...).

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1893 nr. 9
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1899 nr. 21
_________________________________________________________________________________


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 143

+ Ochrona lasów.
Na posiedzeniu piotrkowskiego komitetu ochrony lasów z dnia 12-go b. m. postanowiono:
8) W dobrach Świerzyny, w pow. łaskim, nie pozwolono na wycięcie 3,000 sztuk drzewa 

Goniec Łódzki 1900 nr 111

KRONIKA
-Piotrków. Wczoraj zrana rozpoczęły się wybory do władz Towarzystwa kredytowego ziemskiego z okręgu piotrkowskiego.
W głosowaniu uczestniczy 87 stowarzyszonych. (...)
Na radców dyrekcyi szczegółowej wybrano (...) Bolesława Trepkę, wł. dóbr Wielka Wieś, Grzmiąca (74 gł. ponownie), (...).
Na pierwszego zastępcę radcy dyrekcyi szczegółowej p. Walentego Radoszewskiego ze Świerzyn, (...).
Prezesem przyszłych wyborów wybrano p. Gustawa Siemieńskiego z Dubidz, na jego zastępcę p. Marcelego Myszkowskiego z Zapolic.

Łowiec Polski 1912 nr 1

W dniu 9-ym z. m. odbyło się polowanie w majątku Ligota, w pow. sieradzkim, u p. Romana Szepego. W 17 strzelb zabito: kozła, 2 lisy, 125 zajęcy, 28 królików i 12 kuropatw. Najwięcej sztuk miał na rozkładzie p. Czesław Kokczyński ze Świerzyn.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 16

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Czesławie Kokczyńskim, synu Adolfa, współwłaścicielu dóbr Swierzyny, pow. Łaskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 maja 1920 r., w którym osoby interesowane mają się stawić, co do punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, i 25 — w kancelarji wydz. hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, co do punktów 8 i 22—w kancelarji notarjusza Seweryna Żarskiego, co do punktów 12, 26 i 27—w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjusza, co do punktów 17 i 28—w kancelarji notarjusza Bronisława Cedrowskiego zaś co do punktu 18 — w kancelarji notarjusza Władysława Piaszczyńskiego — w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 62

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 16 lutego 1922 r. pod Nr. 31 następującą firmę:

Tkalnia Spółkowa w Zduńskiej Woli, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'' z siedzibą w Zduńskiej-Woli. Przedsiębiorstwo rozpoczęło czynności d. 26 listopada 1920 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie przemysłu wyrobami włóknistemi. Wspólnikami są: 1) Gabrjel- Józef Kubacki, 2) Jan Rembieliński, 3) Władysław-Marja Gabrjel, 4) Jarosław Kobyłecki, 5) Józef Rakowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 6) Zygmunt Myszkowski, zamieszkały w Zapolicach, 7) Józef Laudowicz, 8) Lucyna-Salomea Laudowicz, zamieszkali w Ptaszkowicach, 9) Halina Kokczyńska, zamieszkała w Swierzynach, 10) Franciszek Kluszczyński, zamieszkały w Szadku, 11) Zygmunt Siemiątkowski, zamieszkały w Męckiej- Woli, 12) Władysława Strzeszewska,. zamieszkana w Pstrokoniach, 13) Antoni Trzebuchowski w Swierzynach — wszyscy powiatu Sieradzkiego i 14) Mieczysław Pojawski, zamieszkały w Warszawie, ul. Moniuszki 4. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony, wynosi 5.000.000 mk., podzielonych na 50 udziałów po 100.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Gabryel-Józef Kubacki — 1 udz., 2) Jan Rembieliński — 5 udz., 3) Władysław-Marja Gabrjel—1 udz., 4) Jarosław Kobyłecki—1 udz., 5) Józef Rakowski—1 udz., 6) Zygmunt Myszkowski—5 udz., 7) Józef Laudowicz—5 udz., 8) Lucyna-Salomea Laudowicz—1 udz., 9) Halina Kokczyńska—4 udz., 10) Franciszek Kluszczyński—1 udz., 11) Zygmunt Siemiątkowski—3 udz., 12) Władysław Strzeszewski—1 udz., 13) Antoni Trzebuchowski—1 udz., i 14) Mieczysław Pojawski—20 udz. Zarząd stanowią: Jarosław Kobyłecki, Zygmunt Myszkowski, Gabrjel-Józef Kubacki. Weksle, żyra, czeki, plenipotencje, kontrakty i wszelkie zobowiązania—winny być podpisywane przez dwóch członków zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną na mocy aktu, z d. 26 listopada 1920 r. Nr. 1067, sporządzonego przed notarjuszem Rokossowskim w Zduńskiej Woli, na lat trzy.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2251

Bronisława Pawlakowa poszukuje męża, Walentego Pawlaka, że wsi Świerzyny, gm. Zapolic w pow. łaskim, który był powołany jako zapasowy do wojska rossyjskiego w r. 1914 i w tymże roku był wzięty do niewoli niemieckiej; w r. 1915 był w Szczypiornie, a w r. 1917 w obozie jeńców w Kassel, zkąd przy wymianie jeńców miał wyjechać do Rossji. Jeżeli kto wie co o Pawlaku, proszę napisać do Ks. Proboszcza w Strońsku, poczta Zduńska-Wola.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 10


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 9 września 1927 r. niniejszem obwieszcza, że na skutek podania sukcesora po zaginionym na wojnie Walentym Pawlaku — Jana Szulca, zamieszkałego we wsi Szczebra, gm. Szczebra - Olszanka, woj. białostockie, wdrożone zostało po­stępowanie celem uznania Walentego Pawlaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Walentego Pawlaka, syna Marcina i Ka­roliny z Bombiaków, urodzonego w 1871 r., ostatnio zamieszkałego we wsi Świerzyny, gm. Zapolice, star. łaskiego, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 - miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego ogło­szenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny wzywa wszystkich, któ­rzy o życiu lub śmierci pomienionego Walentego Pawlaka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, do sprawy Z. 627/27.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 15

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
18) Helenie vel Halinie Kokczyńskiej, córce Józefa Gorczyckiego, współwłaśc. dóbr Świerzyny, pow. łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 31 sierpnia 1928 r. co do punktów 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotr­kowie, co do punktu 8 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, co do pun­ktu 11 i 18 w kancelarji Feliksa Tadeusza Kokczyńskiego, zaś co do punktu 17 i 26 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
II. Okrąg piotrkowski.
52) właścicieli hipotecznych dóbr Świerzyny, pow. łaskiego, a mia­nowice: 1) Annę Kokczyńską, córkę Czesława-Antoniego, 2) nieujaw­nionych spadkobierców Heleny z Gorczyckich Kokczyńskiej, córki Józe­fa, żony Czesława Kokczyńskiego;

Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 28. II. 1931 r. L. APH. 13
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29.VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu łaskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
1. Kokczyński Marceli, m. zam. i postoju Świerzyny, gm. Zapolice, samochód osobowy, 5 osób, ŁD. 80794. Nr. ewid. 2.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Łaskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia której poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(-) Wallas Jan.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 33

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Piotrkowski.
61. Właścicielki i wierzycielkę hipotecznych dóbr Świerzyny, po­wiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Annę Kokczyńską, córkę Czesława-Anto­niego, 2) Annę - Czesławę Kokczyńską, córkę Czesława, 3) Janinę z Karczewskich Kokczyńską i 4) Zofję - Marję Kokczyńską, córkę Mar­celego;
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy, przechodzą na wła­sność Towarzystwa.

Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 95

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, XVIII rewiru, Alojzy Gał­czyński, urzędujący w m. Łodzi, przy ulicy Mielczarskiego Nr. 14, obwie­szcza, że w dniu 5 lutego 1932 roku, od godziny 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Marcelego Kokczyńskiego, głównego opiekuna nie­letnich, Anny Czesławy i Zofji - Marji Kokczyńskich, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Świerzyny, gminy Zapolice, powiatu łaskiego, woj. łódzkiego, stanowiącego wła­sność nieletnich, Anny - Czesławy i Zofji - Marji Kokczyńskich
Nieruchomość ta składa się z działki gruntu o powierzchni 16 morg. 4 pr. kw., czyli 8,96 ha, stanowiącej część majątku ziemskiego, zapisa­nego do wykazu hipotecznego dóbr ziemskich „Świerzyny", powiatu łaskiego, rep. hip. Nr. 160, podług opisu z dnia 26 września 1931 roku. Znajdujące się na tej działce zabudowania: 1) dom mieszkalny, drewnia­ny; 2) obora drewniana; 3) stodoła drewniana i 4) studnia czerpana, stanowią własność Józefa Krawczyka.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Piotrkowie, oraz obciążona jest łącznie z całym majątkiem Świerzy­ny; 1) długami na kwoty 34.600 zł. i 2.000 dol.; 2) kaucją na kwotę 200 dol.; 3) hipoteką prawną na kwotę 26.479 zł 39 gr. i 4) zaległemi podatkami na kwotę 24.156 zł. 34 gr., a także dożywociem na rzecz Mar­celego Kokczyńskiego i Heleny Kokczyńskiej.
Na mocy orzeczenia Ministra Reform Rolnych, nieruchomość ta może być sprzedana z licytacji z warunkiem, że zostanie przybitą na rzecz osoby, która uprzednio wykaże się zaświadczeniem urzędu okrę­gowego Ziemskiego w Piotrkowie, iż jest odpowiednim nabywcą.
Licytacja rozpocznie się od ceny szacunkowej 15.000 zł., a zamie­rzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie 1.500 złotych.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31


Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
III. Okrąg Piotrkowski
31. Właścicielki i wierzycielkę hipoteczne dóbr Świerzyny, pow. łaskiego, a mianowicie: 1) Annę Kokczyńską, córkę Czesława - Anto­niego, 2) Annę - Czesławę Kokczyńską, córkę Czesława, 3) Zofję - Marję Kokczyńską, córkę Marcelego, 4) Janinę z Karczewskich Kokczyńską.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
18. Świeżyny, obejmującą: wieś Świeżyny, folwark Świeżyny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec
JUŻ ZACZĄŁ.

Stanisław Łuczak, lat 14, z folwarku Świeżyny, gm. Zapolice za kradzież portmonetki ze straganu w Zduńskiej-Woli na rozprawie w dniu 23 b. m. wobec młodocianego wieku otrzymał naganę sadową.

Łowiec Polski 1937 nr 30

MIANOWANIA ŁOWCZYCH I PODŁOWCZYCH POWIATOWYCH.
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE,
Łódzka Wojewódzka Rada Łowiecka mianowała następujących Łowczych i Podłowczych Powiatowych w woj, łódzkiem:
Powiat Łask. Łowczy: Morawski Jerzy — Pabjanice, Legjonów 65a.
Podłowczowie: Chwist Dyoskor — Pabjanice, Zdżary.
Dąbrowski Kazimierz — Dłutów, Leśnictwo Rydzyny.
Kokczyński Marceli — Stosisko, Świerzyny.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 153
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 4

OGŁOSZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 13 lutego 1939 roku Nr. OA. I. 18/27
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego odnośnie mienia opuszczonego.
Na podstawie art. 9. ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1937 roku o likwidacji mienia opuszczonego (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojewódzki Łódzki podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 25 listopada 1938 r. Nr. Co. 17/38 wszczął postępowanie likwidacyjne odnośnie mienia opuszczonego, pozostałego po nieobecnym Walentym Pawlaku, składającego się z 3/5 części osady włościańskiej o przestrzeni 26 morgów 53 prętów, zapisanej w tabeli likwidacyjnej wsi Zwierzyny, gm. Zapolice, pow. Łaskiego pod. Nr. 6 wraz z zabudowaniami.
Urząd Wojewódzki wzywa osoby, roszczące sobie prawa do wspomnianego mienia opuszczonego oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszczenia należycie uzasadnione do Sądu Okręgowego w Łodzi w terminie 6-miesięcznym od daty ogłoszenia w niniejszym Dzienniku Wojewódzkim.
Równocześnie zaznacza się, że jeżeli nieobecny, którego mienie ma być zlikwidowane, nie zgłosi się w powyżej wskazanym 6-miesięcznym terminie, może nastąpić uznanie go za zmarłego.
Za Wojewodę:
(—) Al. Tymianiecki
Naczelnik Wydziału.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza