-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Wygiełzów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Młodawin wygiełzów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 98, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Wygiełzów Młodawin, wś i folw., pow. łaski, gm. Zapolice, ob. Młodawin. W opisie par. Marzenin z początku XVI w. wymieniona jako Wygiełzów, odrębny od Młodawina (Łaski, L. B. I, 483). Według reg. pobor. pow. Szadkowskiego z r. 1552 wś Wygiełzów Młodaw. w par. Marzenin, miała 5 osad., 11 łanu bez kmieci (Pawiński, Wielkop., II, 242, 248).

Wikipedia:
Wygiełzów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

OSP

DAWNY PUNKT SKUPU MLEKA

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1822 nr 41

— z Sieradza. —
W dniu 1szym lutego przeznaczonym do odbycia Zgromadzenia Gminnego Okręgu składaiącego się z Powiatów Sieradzkiego i Szadkowskiego odgłos dzwonów we wszystkich kościołach miasta obwodowego Sieradza oznaczył czas, w którym mieszkańcy miast i gmin w assystencyi urzędników administracyynych i sądowych, tudzież władzy woyskowey , zebrali się w kościele parafiialnym, gdzie po odbytem poprzedniczo nabożeństwie, JW. Hrabia Maurycy Kossowski Wice Referendarz, K. O. Sieradzkiego wystawiwszy gruntownie zgromadzonym obywatelom gminnym ważność ich powołania, i przełożywszy im dobroczynne łaski Nayiaśnieyszego Monarchy, przystąpił do odebrania przysięgi od zanominowanego Marszałka JWgo Antoniego Paparona Pstrokońskiego dziedzica dóbr Młodawina i Wygiełzowa, pod laską którego w dniu tymże obrany został Radcą obywatelskim W. J. Xiądz Jan Gawełczyk Kanonik Kollegiiaty Łaskiey, Proboszcz Widawski, większością kresek 321 przeciw 20. — W dniu zaś następnym ułożono listę kandydatów na urzędy administracyyne i sądowe, a w dniu trzecim po zupełnem ukończeniu Zgromadzenia, JW. Marszałek dał wielki obiad, zaprosiwszy obywateli, na którym władze cywilne i woyskowe spełniły w nayżyczliwszych uczuciach toast Nayiaśnieyszego Pana, i całey Jego Rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1822 nr 344

NRO 11318/37602-WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Maiąc sobie przy Odezwie Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 7go Maia r. b. Nro 3,075. przesłany Wykaz Debentów w należnościach Stępla wpisowego zalegaiących, a z teraźnieyszego zamieszkania niewiadomych, Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego umieszczaiąc poniżéy takowy wykaz, poleca ninieyszym Wóytom Gmin i Burmistrzom Miast, aby wymienionych Debentów teraźnieyszy pobyt, lub ich maiątki przez Sukcessorów posiadać mogące, śledzili, a o wyśledzeniu lub nieznaydowaniu się, właściwego Kommissarza Obwodu zawiadomili. Kommissarze zaś Obwodowi za zebraniem wszystkich szczegółowych wiadomości, są obowiązani w razie wyśledzenia którego Debenta zaspokoienia przez niego winney należności, do Kontrolli Skarbowej przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego, w papierze Stęplowym właściwego formatu odesłać się powinnéy, dopilnować, i tak w tém położeniu iako też i w razie niewyśledzenia, Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego zawiadomić maią.
w Warszawie dnia 31. Sierpnia 1822. roku.
Radca Stanu Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI Filipecki Sekr: Jener:
WYKAZ
Zaległości Stępla wpisowego w sądownictwie Woiewództwa Kaliskiego Wyrokami zasądzonego, a od Debentów tych którzy zmieysca pobytu teraźniejszego wiadomemi nie są, należącego się (...)
46. Błeszczyński Jan, mieszkał w Wsi Wygiełzów, w Powiecie Szadkowskim, sprawę miał w Trybunale w roku 1810. należy się od tegoż Złł: 3. gr: 22 1/2.
47. Fiszerowie Jeneralstwo, mieszkali w Wsi Wygiełzów, w Powiecie Szadkowskim, sprawę mieli w Trybunale w roku 1812 należy się od tychże Złł: 198. gr: 8.
48 Michał Kiedrowski, mieszkał w Wsi Wygiełzów, w Powiecie Szadkowskim, sprawy miał w Trybunale w roku 1811. należy się od tegoż Złł: 25.
49. Józef Kąsinowski, mieszkał w Wsi Wygiełzów, w Powiecie Szadkowskim, sprawę miał w Trybunale w roku 1810. należy się od tegoż Złł: 32. gr: 15.
50. Konopnicki Józef, mieszkał w Wsi Wygiełzów, w Powiecie Szadkowskim, sprawę miał w Trybunale w roku 1810. należy się od tegoż Złł: 12. gr: 15.
51. Jgnacy i Piotr Błeszczyńscy, mieszkali w Wsi Wygiełzów, w Powiecie Szadkowskim, sprawę mieli w Trybunale w roku 1810. należy się od tychże Złł: 26, gr: 3.
52. Mateusz Szewczyk, mieszkał w Wsi Wygiełzów, w Powiecie Szadkowskim, sprawę miał w Trybunale w roku 1810. należy się od tego Złł: 12. gr: 15. 
Za Zgodność świadczę: Sekretarz generalny Kommissyi Woiewództwa Mazowieckiego, Filipecki.

Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 37

19. Młodawin Wygiełzów nad rzeczką Sowiną,w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, mil 2 od Sieradza. Ruda dziurkowata krucha w tych miejscach gdzie smugi; gdy kopano studnię na wsi głęboką aż do źródła r. 1826 w Sierpniu, znaleziono kawałki bursztynu i torf w stawie wielkim.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 252

(N. D.3785.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Józefie z Skąpskich Jankowskiej, i tejże synu Adamie Janie Wincentym Ferreryuszu 3ch imion Jankowskim, co do summy 1,000 złp. w dziale IV pod Nr. 2 litera a. na dobrach Młodawin Wygiełzów w Powiecie Szadkowskim wpisanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 14 (26) Lutego 1842 r. godzinę 9 z rana, tu do kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się do spadku tego interesowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 30 Lipca (11 Sierpnia) 1841 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 145

(Ν. D. 3127). Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków po:
2 Antoniego Pstrokońskiego właściciela dóbr Młodawina Wygiełzowa w Okręgu Szadkowskim, tudzież w łaściciela Kapitałów to jest 156 rs. z karą 15 rs. na dobrach Kościerzуnie, 423 rs. na dobrach Będkowskiej Woli w Okręgu Sieradzkim; 150 rs. na dobrach Młodawinie Dolnym; 76 rs. kop. 50 i, na dobrach Karczówku i ewikcyi względem900 rs. na dobrach Podłówku w Okręgu Szadkowskim, tych dwóch ostatnich kwot, sposobem tylko zastrzeżenia zapisanych, wreszcie współwłaściciela summy 3,300 rs. na dobrach Charłupi Wielkiej w Okręgu Sieradzkim położonych, wszystkich w dziale IV zabezpieczonych.
(...) wyznacza się termin na dzień 2 (14) Stycznia 1844 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej zwezwaniem na tenże termin Interessentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 18 (30) Czerwca 1843 r.
Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 131

(N. D. 2989) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Antoniny z Paciorkowskich wdowy Pstrońskiej współwłaścicielki dóbr Młodawin Wygiełzów z Okręgu Szadkowskiego: oraz wierzycielki kapitałów: a) złp. 1000 czyli rs. 150, b) złp. 1000 czyli rs. 150 obydwóch z procentem na dobrach Młodawinie dolnym i Młodawinie górnym litt. D. tegoż okręgu pod Nr 2, 3, i 3, 4, działu IV zahipotekowanych, c) złp. 1540, czyli rs. 231, z prowizyą na tychże dobrach Młodawinie górnym litt. D pod Nr. 5, mieszczącym się; na koniec d) współwłaścicielki summy złp 1000, czyli rs. 150 z procentem i karą konwencyonalną rs. 15, na dobrach Kościerzynie z okręgu Sieradzkiego w dziale IV pod Nr. 16 zabezpieczonej, otworzył się spadek, do ukończenia którego i przepisania wspomnionych praw wyznacza się termin na d. 23 Grudnia (4 Stycznia) 1847j8 roku, w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kaliszu d. 30 Maja (11 Czerwca) 1847 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 76

OSTRZEŻENIA.
(N. D. 1833) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Na zasadzie wyroku Trybunału tutejszego na illacyą Bronisławy z Pstrokońskich Brunona Kołdowskiego żony, czyli obojga małż. Kołdowskich w wsi Gąskach Okręgu Piotrkowskim, Bogusławy z Pstrokońskich po Antonim Poraj Pstrokońskim Sędziu Appellacyjnym pozostałej wdowy w Warszawie i Jana Gowarzewskiego jako opiekuna głównego nieletniego Witosława Pstrokońskiego w Kaliszu zamieszkałych pod d. 2 (14) Marca r. b. zyskanego, wzywa osoby interessowane do kaucyi złp. 3000 za niegdy Antonim Pstrokońskim jako Rejentem Okręgu Sieradzkiego i złp. 6000 za niegdy Tomaszem Kozłowskim jako Komornikiem Trybunału Kaliskiego na dobrach Młodawinie Wygiełzowie w Okręgu Szadkowskim położonych w dziale IV. pod Nr. 5 i 9 zapisanych, ażeby w ciągu miesięcy trzech od daty niniejszego zawiadomienia z pretensyami swemi do tychże kaucyi zgłosili się, gdyż po upływie czasu tego wniesionem zostanie do Trybunału Kaliskiego żądanie o upoważnienie do wykreślenia onych. Ostrzega się przy tem, iż oppozycye przeciwko wykreśleniu tychże kaucyi mogą być jedynie, albo na mocy wyroku pretensye do tych urzędników zasądzającego, albo pozwu wnoszącym illacyą doręczonego w przeciągu tych trzech miesięcy, a najdalej przed wydaniem wyroku ostatecznego wymazanie pomienionym kaucyi stanowiącego, czynione i do księgi wieczystej dóbr Młodawina Wygiełzowa sposobem ostrzeżenia zapisane.
Kalisz dnia 17 (29) Marca 1848 roku.
Jan Gowarzewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 83

(N. D. 1970) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Bronisławy z Pstrokońskich Brunnona Kołdowskiego żony współwłaścicielki dóbr Gąsek w assystencyi tegoż męża swego działającej, w tychże Okręgu Piotrkowskim, i Bogusławy z Pstrokońskich Pstrokońskiéj wdowy w Warszawie zamieszkałych, przeciwko nieletniemu Witosławowi Pstrokońskiemu którego opiekunem głównym jest Jan Gowarzewski Patron Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, a przydanym opiekunem Adam Pstrokoński właściciel dóbr Woli Grzymalinéj, w tychże Okręgu Radomskim mieszkający, wniesione, i na skutek wyroków Trybunału Cywilnego Kaliskiego pierwszego z dnia 4 (16) Czerwca 1847 a drugiego z dnia 9 (21) Stycznia r. b sprzedane zostaną w drodze działów dobra Młodawin Wygiełzów w okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej położone(...) przed W. Julianem Wąsowiczem Sędzią Trybunału Kaliskiego.
1.Dobra Μłodawin Wygiełzów, obejmują włók 16 morgów 24, prętów kwadratowych 264 miary nowopolskiej, a łąk dwukośnych z żyzną trawą morg 31, prętów kwadratowych 176, otaxowane są przez biegłych na rub sr. 7,500 kop. 25i składają się z folwarku i wsi zarobnéj.
Z postąpionego szacunku pozostanie do lat trzech na gruncie rs. 3,000 a summy dwie jedna rs. 159* a druga rs. 900 jako kaucyjne aż do zyskania wyroków na ich wykreślenie, zaś summa rs. 264 jako pożyczka zaciągnięta od funduszu religijnego potrąconą w nim zostanie.
(…) Zbiór objaśnień i warunki tak co do dóbr jako i nieruchomości miejskiej złożone są w biurze Pisarza Trybunału i u mnie zatem w obu tych miejscach przejrzane być mogą.
Ogłoszenie tychże warunków na audyencyi publicznej Trybunału nastąpiło d. 4(16) Marca r. b.
Licytacya zacznie się co do dóbr Młodawnia Wygiełzowa od summy przez biegłych wynalezionej, rs. 7 500 kop. 25 z złożeniem przez przystępującego do licytacyi vadium rs 900 (…).
Termin do tymczasowego przysądzenia, tak dóbr jako i nieruchomości miejskiej oznaczony został w Kaliszu w Sali Audyencyonalnej Trybunału Cywilnego Kaliskiego przed tymże Sędzią W. Wąsowiczem na dzień 19 Kwietnia (1 Maja) r. b godzinę 3 z południa.
Kalisz dnia 5 (17) Marca 1848 roku.
Franciszek Nowicki.

*nieczytelne
Dziennik Powszechny 1861 nr 63

(N. D. 5696) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:  
 4. Emanuela Madalińskiego wierzyciela sum rs. 3000 pod Nr. 18 i rs. 750 pod Nr, 20 obydwóch w dziale IV, a prawa zastawy pod Nr 5 w dziale III. wszystkich na dobrach Młodowin Wigiełżon z Okręgu Szadkowskiego rs. 3000 pod N. 35 w dziale IV, na dobrach Stęszyce Opieszyn z tegoż Okręgu rs. 1950 pod Nr. 15 w dziale IV. na dobrach Łaszów litera a. z Okręgu Wieluńskiego zahypotekowanych, oraz co do prawa wycięcia i wybrania zakupionego drzewa w dziale III. pod Nr. 8 mieszczącego się do ostatniej znich przywiązanego, tudzież sumy rs. 3450 pod N. 13 b w dziale IV na dobrach Kuźnica stara z Okręgu Częstochowskiego zaintabulowanej.  
Otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 7 (19) Czerwca 1862 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1861 r. Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 229

(N. D. 4957) Pisarz Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Guberni Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Chobrzyńskiego byłego tu Podprokuratora, teraz Sędziego Trybunału, Cywilnego Gubernji Radomskiej w Kielcach, dawniej w Kaliszu, obecnie w mieście Powiatowem i Okręgowem Kielcach Gubernji Radomskiej z urzędu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu w Kaliszu poprzednio u Józefa Wasilewskiego Patrona Trybunału teraz u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego, obrane mającego, od kterego tenże Obrońca staje i przedaż obecną popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 1200 zprocentem 5 od sta od d. 12 (24) Czerwca 1862 roku i kosztami, z potrąceniem wolnem kwoty rs. 230, protokółem Eugenjusza Wojterskiego Komornika przy Trybunale tutejszym z d. 15 (27) Lipca r. b zajęte zostały na przymuszone w drodze sądowej wywłaszczenie:
Dobra ziemskie Młodawin Wygiełzów,
z przyległościami i przynależytościami, w Ogu Szadkowskim, Powiecie Sieradzkim, Gubernji Warszawskiej położone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Witosława Pstrokońskiego, tamże w wsi Młodawinie Wygiełzowie zamieszkałego należące i przez niego posiadane; w granicach: na wschód z dobrami Marzenin i Wrzesiny, na południe z dobrami Grabia i Rajków, na zachód z dobrami Młodawin górny i dolny, i na północ z dobrami Swiendziejowicami. Mają ogólnej rozległości około włók 20, mórg 3, prętów 34, czyli około 42 dziesiatyn gruntu, należącego do klasy II., Ш. i IV, mianowicie: w gruncie ornym folwarcznym włok 14, mórg 2l, prętów 11; gruntu ornego włościańskiego włóka jedna mórg 17, w ogrodach dworskich mórg 2, włościańskich mórg 2 prętów 25, łąk dworskich włóka jedna mórg 4, prętów 8; łąk włościańskich prętów 114, pastwisk dworskich mórg 6, prętów 190, włościańskich włóka jedna mórg 23, prętów 84; ogrodu owocowego dworskiego z 120 sztukami drzew owocowych, to jest: śliwek, jabłoni, gruszek i wiśni i warzywnego dworskiego, z inspektami mórg 3, prętów 66; reszta pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, sadzawkami i nieużytkami.
Prócz tego kontrowers od strony Grabi około 4 włóki.
Budynki dworskie są: dwór, dwie oficyny, stajnia, wozownia, dwie stodoły, szopa, sklep, owczarnia, obora, kurniki, chlewy i kloaka. Płoty około podwórza, zabudowań i ogrodów. Przytem drzew topoli i wierzb sztuk około 200, gruszek polnych około sztuk 70, dębów około sztuk 24. Budynki wiejskie obejmują: dziewięć chałup mieszkalnych, z tych jedne dwojaki, cztery obory, jednę stodołę, dwa chlewiki i studnię. Tu mieszkają: Bartłomiej Biela, starozakonny Abraham Wolkowicz, Marcin Dylak, Walenty Adamczak, Izydor Szafarowski, Wawrzeniec Biela, Adam Ignasiak, Mikołaj Zawierta i Jan Kraska gospodarze, Wojciech Adamczak, Wojciech Paszkiewicz, Adam Piesiak, Marcelli Piotrowski i Marjanna Kowalska komornicy, których wszystkich powinności dawniej spełniane, objęte są protokółem zajęcia, niemniej Jan Chojnowski propinator, który płaci rocznie dworowi po rs. 150 i posiada 3 morgi gruntu, tudzież Ludwik Kowalski kowal, odrabiający dworowi wszelką robotę kowalską na swoich statkach i posiada za to 4 morgi gruntu. W czworakach mieszkają ludzie dworscy.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów, inwentarza i opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia dóbr daty 15 (27) Lipca r. b., który doręczony został w d. 17 (29) Lipca tegoż roku przez Bogumiła Hennig Woźnego przy tutejszym Trybunale Mikołajowi Nowackiemu Wójtowi gminy Marzenina i Konstantemu Rozwadowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego, do rąk ich własnych.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło w d. 2 (14) Września r. b., do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego nastąpiło w dniu 15 (27) Września t. r. Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków przedaży odbędzie się w dniu 6 (18) Listopada 1864 r. o godzinie 10ej z rana, na audjencji publicznej tutejszego Trybunału w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz dnia 16 (28) Września 1864 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski. (N. 371)

Dziennik Warszawski 1868 nr 228

N. D. 6756. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci:
2. Witosława Pstrokońskiego właściciela dóbr Młodawin Wygiełzów w Okręgu Szadkowskim Powiecie Łaskim leżących. (…) ogłasza się postępowanie spadkowe, którego termin prekluzyjny na dzień 19 Kwietnia (1 Maja) 1869 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz d. 30 Września (12 Paździer.) 1868 r.
A. Paszkowski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 55

Wzywa Ludwika Wierzyckiego rządcę dóbr, poprzednio we wsi Wygiełzów, gminie Zapolice, Powiecie Łaskim zamieszkałego, a obecnie ze swego pobytu niewiadomego, aby w własnej sprawie w ciąg dni 30-stu w Sądzie tutejszym się stawił, po upływie bowiem tego terminu, postąpione z nim będzie według prawa.
Petrokow d. 20 Lutego (4 Marca) 1871 r.
Sędzia Prezydujący, Walewski.


Dziennik Warszawski 1871 nr 91

Podług otrzymanych z 10-ciu gubernij kraju tutejszego, urzędowych wiadomości, w pierwszej połowie marca r. b. miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
2) W gubernji petrokowskiej: W dniu 12(24) marca, w tymże powiecie*, we wsi Wygiezłowie, gminie Zapolin spaliły się stodoły na rs. 900 zaasekurowane, w majątku zaś ruchomym poniesiono straty rs. 200.

*powiecie łaskimKaliszanin 1872 nr 18


Subhastacje i sprzedaże w Trybunale Kaliskim: (...) f) dobra Młodawin-Wygiełzów w pow. Sieradzkim, tutejszej gubernji; stanowcza sprzedaż odbędzie się w d. 8 (20) marca r. b.; licytacja zacznie się od rs. 8000; (...).


Dziennik Warszawski 1872 nr 212

N. D. 4288. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowaniu spadkowe po:
2. Janie Staniewskim, jako wierzycielu sumy rs. 2799 kop 94 na dobrach Młodawin Wygiełzów z powiatu Łaskiego w dziale 4 pod N. 18 lokowanej; oraz że termin uregulowania tych spadków oznaczony na dzień 14 (26) Stycznia 1873 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1872 r.
Edward Milewski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1879 nr. 7
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
II. Okrąg Piotrkowski
21. Wierzycieli hipotecznych dóbr Młodawin Wygiełzów, po­wiatu łaskiego, a mianowicie: 1. Ignacego Szokalskiego, 2. Józefa Błaszczyka;

Gazeta Świąteczna 1930 nr 2592

Sprzedam w całości lub częściowo ośrodek 105 morgów gruntu z maj. Młodawina-Wygiełzowa. Ziemia pszenna, budynki w dobrym stanie, dobytek żywy i martwy w całości, z zasiewami tegorocznemi. Dom ze sklepem może być odprzedany z dowolną ilością ziemi. Szkoła i mleczarnia na miejscu. Od miasta Zduńskiej-Woli 5 kilometrów. Wiadomość na miejscu. Majątek Młodawin-Wygiełzów, poczta Zduńska-Wola, skrz. poczt. 17, w pow. łaskim, Szczepan Józefowicz.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 33

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Piotrkowski.
46. Wierzycieli hipotecznych dóbr Młodawin Wygiełzów, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Józefa Błaszczyka, 2) Franciszkę z Orzepińskich Rydlową i 3) Ludwika Jabłońskiego;
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy, przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31


Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
III. Okrąg Piotrkowski
Wierzycieli hipotecznych dóbr Młodawin Wygiełzów, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Józefa Błaszczyka, 2) Ludwika Jabłońskiego, 3) Franciszkę z Oczepińskich Rydlową.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
10. Młodawin - Wygiełzów, obejmującą: wieś Młodawin-Wygiełzów, kolonję Młodawin Wygiełzów, 
folwark Młodawin Wygiełzów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

   Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza