-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Marżynek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Marzyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Marzynek, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szulimierski.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Marzynek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 76, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Marzenek, wś włośc., pow. łaski, gm. Zapolice, par. Marzenin. Ma 13 dm., 79 mk., 109 morg.

Spis 1925:
Marzynek, wś, pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 97. Mężczyzn 50, kobiet 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 97. Podało narodowość: polską 97.

Wikipedia:
Marżynek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992r.

 Paprotnia.
Dnia 18. listopada. Ja Jan Jankowski ochrzciłem z judaizmu Elżbietę lat 15. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Szulmirski stolnik owrucki i Wielmożna Scholastyka Krąkowska skarbnikowa sieradzka z Janiszewic, asystenci Wielmożny Jan Krąkowski i Wielmożna Róża Szulmirska z Paprotoni z Wielmożnym Józefem Wysockim z Opiesina z Wielmożną Cecylią Szulmirską z Marzynka z domu Kaplińską.

Gazeta Warszawska 1822 nr 67

Po nastąpioney w dniu dwudziestym Września 1820 roku śmierci Antoniego Lewińskiego współdziedzica dóbr Paprotni i Marzynka w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych, otworzyło się postępowanie spadkowe. — Na dopełnienie zatem artykułu 127 Prawa Seymowego z dnia 26 Kwietnia 1818 r. w skutek decyzyi Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego wydziału Hypotecznego z dnia 25 Sierpnia 1821 wyznacza się termin do uregulowania tytułu własności dóbr rzeczonych w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego na dzień 20 Listopada 1822. — Kalisz d. 17 Października 1821.
F. Bajer Rejent K. Z. W. Kalisz.

Gazeta Warszawska 1827 nr 82

Gdy przez zgon Ludwiki z Bardzkich 1. voto Krzyżanowskiey, 2. po Antonim Lewińskim pozostałey wdowy, współwłaścicielki dóbr Paprotni i Marzynek z przyległościami w Powiecie Szadkowskim położonych, na dniu 1 Lipca 1824 nastąpiony, otworzył się Spadek; w myśl zatem Art: 125 i 127 Ustawy Hypoteczney o takowym po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia tytułu współwłasności dóbr tych, termin roczny, a w szczególe na dzień 27 Marca 1828 w K. Z: W. Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz 14 Marca 1827.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey, Woiewództwa Kaliskiego:
F. Bajer.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 6

Na dobrach Paprotnia i Murzynek w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiey położonych zahypotekowaną iest kaucya w Dziale IV. pod Nr. 8 w ilości złp. 3OOO za Kaietanem Szczawińskim Reientem Powiatu Szadkowskiego za czas od dnia 6 Października 1828 r. do dnia tegoż r. 1830 zaś pod Nr. 9 taż kaucya na lat trzy następne przedłużoną została.
W skutek przeto wyroku Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey dnia 28 Września (10 Października) r. b. na Jllacyą W. Adama Sulimierskicgo dziedzica dóbr pomienionych zapadłego. Wzywam interessentów aby ieżeli z urzędowania Kaietana Szczawińskiego przez czas powyższy maią iakowe pretensye reguluiące się do pomienioney kaucji w ciągu miesięcy trzech od daty dzisieyszey z takowemi się zgłosili i te w właściwey Księdze wieczystey drogą prawem wskazaną obiawili. Po upływie bowiem bezskutecznie zakreślonego czasu kaucya o którey mowa z hypoteki dóbr Paprotnia i Murzynek wykreśloną zostanie.
Kalisz dnia 15/27 Października 1838 roku.

za Chrystowskiego (pod.) P. Walentowicz Patr. Tryb.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 265

(N. D. 5195) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Adama Sulimierskiego właściciela dóbr Paprotnia i Marzynek oraz dóbr Swiędzieniejewice część lit. A. B. obojga z Ogu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela różnych kapitałów i praw na dobrach Ziemskich z Ogu Szadkowskiego zahypotekowanych, jako to: (…) b) na dobrach Polków i Czechy w dz. IV pod Nr. 6 złp. 34000 czyli rs. 5100 z większej złp. 40000, albo rs. 6000 pozostałe, i pod Nr 7, złp. 16000 czyli rs. 2400 wraz z przywiązanem do tych obudwóch summ prawem zastawu tychże dobr w dz. III. pod Nr. 2 zamieszczonem, c) na dobrach Ptaszkowice w dz. IV pod N. 13 złp. 40000 albo rs. 6000 z przywiązanem do nich prawem zastawu tych dóbr w dz. III. pod Nr. 9 zapisanem i w dz. IV pod Nr. 15 złp. 24000 czyli rs. 3600, d) na dobrach Młodawin dolny w dziale czwartym pod Nr. 9 złp 10000 albo rs. 1500 i pod N. 10 złp. 15000 czyli rs. 2250, wraz z przywiązanem do nich prawem zastawu tych dóbr w dz. III. pod Nr. 4 i 5 zamieszczonem, e) na dobrach Marzenin w dz. IV pod Nr. 9 i ad 6 et 7, a na dobrach Rososza w tymże dziale pod Nr.11 i ad Nr. 8 et 9, złp. 15000 czyli rs. 2250 oraz na dobrach Marzenin w dz. IV pod Nr. 10 i ad Nr. 6 et 7, złp. 6000 albo rs. 900, jak niemniej wierzyciela summ i praw na dobrach ziemskich z Ogu Sieradzkiego zabezpieczonych to jest: f) na dobrach Stolec lit. A. w dz. IV pod N. 25 i na dobrach Stolec lit. B. w tymże dziale pod Nr. 32 złp. 40000 albo rs. 6000, g) na dobrach Kościerzyn w dz. IV pod Nr. 33 złp 30000 czyli rs. 4500 wraz z przywiązanem do nich prawem dzierżawy tych dóbr w dz. III pod Nr: 10 zapisanem. (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin na d. 28 Maja (9 Czerwca) 1854 r. w kancellaryi hypotecznej w Kalisza przed podpisanym Rejentem.
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1853 r.
Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 161

(N. D. 3595) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Mateusza Ciesielskiego z wyrobku utrzymującego się, ostatecznie we wsi Marzynku Gminie Paprotnia Ogu Szadkowskim zamieszkałego; teraz zaś z pobytu niewiadomego aby w ciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia licząc w Sądzie tutejszym w sprawie przeciwko Kazimierzowi Witaszak do wysłuchania wyroku Sądu tutejszego się stawił, lub wiadomość o teraźniejszym swym pobycie Sądowi naszemu udzielił, po bezskutecznym bowiem upływie oznaczonego czasu, dalej podług przepisów prawa postąpionem będzie.
Piotrków d. 15 (27) Czerwca 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegjalny, Chmieleński.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1918 nr 106

Rozporządzenie policyjne.
Na mocy § 1 Rozporządzenia p. Głównodowodzącego na Wschodzie z dnia 22 marca 1915 r. w związku z § 1 Rozporządzenia p. Generał-Gubernatora z dnia 8 sierpnia 1915 roku i rozporządzeniem z dnia 5 grudnia 1916 roku w porozumieniu z p. Gubernatorem wojennym wydaję na cały okręg administracyjny Łódzkiego Prezydjum Policyjnego następujące rozporządzenie policyjne:
§ 1.
Śród bydła gospodarza Wojciecha Jakubowskiego we wsi Marcinek*, gminy Zapolice, powiatu Łaskiego, stwierdzono urzędownie przez weterynarza epizootję płucną.
Wieś Marcinek, zarówno jak i majątek i wieś Paprotnia, stanowią ucząstek izolowany. Wywóz rogacizny z tego ucząstku może nastąpić jedynie z pozwolenia Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policyjnego w Łodzi i tylko dla natychmiastowego szlachtowania. Przed wywozem bydło musi być zbadane przez powiatowego weterynarza. Władze policyjne miejsca, do którego się wysyła, powinny być na czas uwiadomione o przybyciu bydła. Na miejscu przeznaczenia musi nastąpić badanie bydła szlachtowanego i mięsa przez urzędowo wyznaczoną do tego osobę.
W dzielnicy izolacyjnej badanie wszystkiego bydła przez weterynarza powiatowego musi się odbywać conajmniej dwa razy na miesiąc. Wszystko bydło w granicach obszaru izolacyjnego należy poddać szczepieniu ochronnemu na koszt właścicieli.
§ 2.
Gmina Zapolice ma być w ciągu trzech miesięcy po ostatnim wypadku choroby węższym okręgiem obserwacyjnym. Wywóz nierogacizny z tej gminy może nastąpić jedynie za piśmiennem zezwoleniem Urzędu Powiatowego w Pabianicach, możliwie po weterynaryjnem zbadaniu bydła.
§ 3.
Jako szerszy okręg obserwacyjny ma być uważana do upływu trzech miesięcy od ostatniego wypadku choroby cała szęść powiatu Łaskiego, znajdująca się pod zarządem niemieckim. Wciągu tego czasu zabrania się w granicach powiatu urządzanie jarmarków na bydło i handel, połączony z wypędzaniem rogacizny; nie dotyczy to jarmarków przymusowych, zarządzonych przez Łódzkie Prezydjum Policyjne lub Pabianicki Urząd Powiatowy. Prócz tego wszystko szlachtowane bydło, zarówno jak i mięso, podlegać musi badaniu. Zabrania się odstępowanie i dokupywanie chudego bydła dla tuczenia.
§ 4.
Odwołanie tych zarządzeń izolacyjnych nastąpi przez specjalne rozporządzenie policyjne.
§ 5.
Kto będzie postępował wbrew niniejszemu rozporządzeniu, podlega karze pieniężnej do 5000 marek, albo więzieniu do trzech miesięcy, lub jednocześnie obydwu karom, w połączeniu z bezpłatnem zabraniem bydła. Próba podlega karze.
Łódź, dnia 3 lipca 1918 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
w zast. Schoppen.

*Marżynek? Przypis autora bloga.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 4

Zawiadomienie.
Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie zawiadamia następujących wierzycieli sum hipotecznych, ciążących na dobrach Paprotnia i Marzynek, gminy Zapolice, powiatu Łaskiego i stanowiących własność Bronisława Wehra, a mianowicie:
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie,
że w dniu 18 stycznia b. r. na posiedzeniu niejawnym tejże Komisji zapadła decyzja następującej treści:
Polecić Komisarzowi Ziemskiemu wszcząć postępowanie, w przedmiocie przymusowej likwidacji serwitutów, przysługujących włościanom wsi Paprotnia i Marzynek, powiatu Łaskiego, na majątku Paprotnia i Marzynek, powiatu Łaskiego, wyznaczając jednocześnie stronom termin 30-dniowy na zawarcie dobrowolnego układu".
Piotrków, 24 stycznia 1922 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 39

Ogłoszenie.
Wobec odmowy przyjęcia odpisów decyzji Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 11 czerwca 1926 roku w sprawie wniesienia do tabel likwidacyjnych wsi Paprotnia i Marzynek wpisu dodatkowego o urządzeniu gospodarstwa leśnego, w lasach dóbr Paprotnia przez serwitutantów wymienionych wsi, Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie ogłasza i zawiadamia wspomnianych wyżej serwitutantów, że powyższe odpisy decyzji w dniu 12.VIII. 1926 r. zostały wywieszone na widocznem miejscu w lokalu Urzędu gminy Zapolice, a to zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 11.VIII. 1923 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 90/23 poz. 706) oraz poucza, iż decyzja ta może być zaskarżona przez niezadowolonych do Głównej Komisji Ziemskiej za pośrednictwem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie w ciągu dni 30, licząc od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 18

OGŁOSZENIE.
Wobec odmowy przyjęcia odpisu orzeczenia Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie z dnia 21 grudnia 1926 r. w sprawie wniesienia do tabeli likwidacyjnej wsi Marzynek i Paprotnia wpisu dodatkowego o urządzenie gospodarstwa leśnego w lasach maj. Paprotnia przez gromadę serwitutantów wymienionych wyżej wsi Okr. Urz. Ziemski w Piotrk. ogłasza i zawiadamia wyżej wymienionych serwitutantów wsi Marzynek i Paprotnia, że powyższe odpisy orzeczenia zostały złożone w Urzędzie gm. Zapolice w dn. 19 maja 1927 r. i wywieszone na widocznem miejscu w lokalu tego Urzędu, a to zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 11. VIII. 1923 r. (Dz. Ust. R. P. N. 90, poz. 706) oraz poucza, że orzeczenie to może być przez niezadowolonych zaskarżone do Najwyższego Trybunału Administracyjnego bezpośrednio w terminie 2-miesięcznym od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
12. Paprotnia, obejmującą: wieś Paprotnia, folwark Paprotnia, kolonję Paprotnia Marżyńska, wieś Marżynek, folwark Adamów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 1

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 23 grudnia 1938 roku Nr. RR. IV-2/47-128
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Paprotnia i Marzynek.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 1936 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 5 sierpnia 1936 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Paprotnia i Marzynek.
Starosta:
(—) W. Nowakowski
Kierownik Starostwa.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza