-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Marcelów

Słownik Geograficzny:
Marcelów al. Zadąbrowo, os. włośc., pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsko. Ma 6 dm., 52 mk., 61 mr.

Spis 1925:
Marcelów, wś, pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 63. Mężczyzn 34, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickieg 63. Podało narodowość: polską 63.

Wikipedia:
Marcelów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992r.

Dziennik Warszawski 1870 nr 68

N. D. 2508. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do Art. 682 K. P. S., wiadomo czyni, iż na żądanie Jakóba Mamelok, właściciela nieruchomości, w mieście gubernjalnem Kaliszu zamieszkałego, i w temże mieście u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu zamieszkanie prawne do tej subhastacji obrane mającego, od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i subhastę dóbr Zapolice prowadzi, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Romualda Pinowskiego dnia 2 (14), 4 (16) Listopada i 21 Listopada (3 Grudnia) 1868 r. sporządzonym, po wydaniu w dniu 9 (21) Września 1868 r. przez Komornika Trybunału Kaliskiego Wiktora Lipskiego, a w dniu 12 (24) t. m. i r. doręczeniu przez woźnego Trybunału Michała Piechowskiego nakazu subhastacyjnego, z mocy dwóch aktów urzędowych dnia 7 (19) Lipca 1861 r. przed Stanisławem Rościszewskim i dnia 3 (15) Stycznia 1868 r. przed Edwardem Milewskim Rejentami Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu zeznanych, w powołanym nakazie subhastacyjnym w całej osnowie zamieszczonych, w poszukiwaniu i na satysfakcję dwóch sum rs. 1,904 kop. 82 1/2, z większego kapitału rs. 3,300 pochodzącej, z procentem jaki się należnym okaże, i rs. 2,535, także z procentem prawnym od dnia 12 (24) Czerwca 1868 r. Jakubowi Mamelok, od właściciela dóbr Zapolice Emanuela Myszkowskiego należnych, zajęte zostały na publiczną sądową w drodze przymuszonego wywłaszczenia sprzedaż
DOBRA ZIEMSKIE ZAPOLICE, składające się z wsi i folwarku Zapolice, kolonji Marcelów i Zygmuntów, przyległych lasów, wraz z wszelkiemi budynkami, gruntami, łąkami, pastwiskami, czyli zgoła z tem wszystkiem co tylko całość tych dóbr stanowi, bez żadnego wyłączenia, z inwentarzem żywym i martwym.
Zajęte dobra Zapolice położone są w Okręgu Szadkowskim, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej, gminie Zapolice, parafji Struńsk, juryzdykcji Trybunału Kaliskiego. Odległe od miast najbliższych Zduńskiej-Woli wiorst 6, Widawy wiorst 10, Sieradza wiorst 11, Szadku wiorst 15, miasta gubernjalnego Kalisza mil 8 1/2, a Petrokowa mil 9. Graniczą z dobrami Struńsk, Paprotnia, Świeżyń i Pstrykonie, miedzami i kopcami granicznemi, a od strony dóbr Chojnę granice stanowi rzeka Warta, która po nad temidobrami przechodzi. Mają jedną księgę wieczystą oddzielną. Właścicielem ich jest wywłaszczony dłużnik Emanuel Myszkowski, w mieście Zduńskiej-Woli, Powiecie Łaskim Gubernji Petrokowskiej mieszkający, a zamieszkanie prawne w zajętych dobrach Zapolice obrane mający, i tytuł własności na niego hypotecznie uregulowany.
W dobrach zajętych na folwarku Zapolice, znajdują się zabudowania dworskie: dwór, 2 studnie, kuchnia, kloaki, drwalnik, gorzelnia z kompletnym aparatem i szopą, wolarnia, szopa, stajnia i wozownia z przystawkami, kuźnia, 2 stodoły z pichrzem, owczarnia z stajnią i studnia, budynek drewniany, dom, chlewy, 2 izby w czworaku, w jednej mieści się kancelarja Wójta, a w drugiej mieszka lokaj dworski, karczma, w której szynkuje trunki dworskie Leopold Cykowski i posiada gruntu mórg 8, płacąc dworowi czynszu rs. 45 rocznie, stajnia zajezdna, jedna stancja w domu Nr 8 oznaczonym, i dom murowany użyty na areszt gminny. Na kolonji zaś Zygmuntów dom, a w nim szynkuje trunki dworskie borowy Molski, chlew, 2 chlewiki, stajnia zajezdna i studnia.
Ogólna rozległość dóbr Zapolic wynosiła w przybliżeniu około włók 37, mórg 3, z tej przeszło na uwłaszczenie włościan gruntów mórg 193 prętów 278; resztująca zatem rozległość folwarczna dworska wynosi około włók 30 mórg 19 prętów 22 miary nowopolskiej, w tej zaś jest gruntu ornego włók 17, mórg 7, prętów 22, ogrodów mórg 6, prętów 150, łąk włóka 1, mórg 3, prętów 150, pastwisk włóka 1, mórg 11, lasów urządzonych włók 9, mórg 1, prętów 150, zagajników mórg 14, pod zabudowaniami i podwórzem mórg 5, stawów i wód mórg 13, prętów 150, dróg i nieużytków morgów 17.
Włościanie tych dóbr uwłaszczeni mają służebności leśne i pastwiska co w hypotece jest objawione. Ogród owocowy a w części warzywny znajduje się przy dworze, a w nim mały stawek i dwa ule z pszczołami drugi stawek w podwórzu które ogrodzone jest płotem.
W inwentarzu na gruncie dóbr znajdującym się zajęto: koni roboczych 20, wołów 12, stadniki 2, krów dojnych 12, owiec 600, maszynę młocarnią 1, sieczkarnią konną 1, młynek do czyszczenia zbożu 1, wozów 5, pługów 10, radeł 6, bron 16.
Podatki do kasy okręgowej w Łodzi corocznie opłacane wynoszą rs. 808 kop. 23, a składka na Wójta rs. 45.
Za kontraktem przed Rejentem Sikorskim w Szadku dnia 16 (28) Lipca 1868 r. sporządzonym, Emanuel Myszkowski właściciel, wydzierżawił zajęte dobra z inwentarzami i porządkami gospodarczemi na lat 4 od dnia 12 (24) Czerwca 1868 r. Marcelemu Myszkowskiemu za cenę rs. 2,400 rocznie, z dodaniem rocznie po 300 sążni drzewu sosnowego i dzierżawę tę Marceli Myszkowski wykonywa mieszkając w Zapolicach we dworze.
Dozorcą nad zajętemi dobrami ustanowiono dzierżawcę Marcelego Myszkowskiego i zarząd takowych mu oddano.
Szczegółowy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień, który z warunkami przejrzany być może w biórze Pisarza Trybunału i w Kancelarji Patrona Grodzieckiego sprzedaż prowadzącego.
Protokół zajęcia doręczono w kopjach dnia 16 (28) Grudnia 1868 r. Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku Juljanowi Otockiemu i Wójtowi Gminy Zapolice w Zapolicach Karolowi Różna. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Zapolice d. 3 (15) Marca 1870 roku a w dniu 10 (22) t. m. i r. w Kancelarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w dniu 28 Kwietnia (10 Maja) 1870 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 11 (23) Marca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1885 nr. 16
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
5. Marcelów, obejmującą: wieś Marcelów, wieś Zygmuntów.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1936 nr. 298
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 34
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 94
_________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza