-->

piątek, 3 maja 2013

Sucha Dolna i Górna

Zajączkowski:
Sucha-pow. poddębicki
1) 1389 PKŁ I, 1421: Sucha - Sithco de Baba uzyskuje sądownie od Przybka z Szamowa (v.) hereditatem S. 2) 1390 PKŁ I, 1776: Szucha - villa. Wzm. o wsi S. 3) 1398 PKŁ I, 4378; II, 5948: Sucha - Jan Liska de S. 4) 1399 PKŁ I, 4506; II, 6136, 6171: Sucha - domina Dorothea de S.; Jaronyowa de S. contra Tholiba de Leznicza (v.) primo termino pro quatuor marcis seultecie in S. contumax.
5) XVI w. Ł. II, 359-360: Ssucha, Ssucha maior et minor - villa, par. Leźnica Wielka, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 6) 1576 P. 70: Sucha Podliesna, Sucha Gorna - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 7) XIX w. SG XI, 525: Sucha Dolna – wś i folw., Sucha Górna - wś i folw., par. jw., gm. Gostków, pow. jw.
Uwagi: obecnie S. Dolna i S. Górna, Spis 1104.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sucha górna, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 7 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sucha podleśnin, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sucha Dolna, parafia leznica wielka (leźnica wielka), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Stefan) Ostrowski.

Czajkowski 1783-84 r.
Sucha Gorna, parafia leznica wielka (leźnica wielka), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Stefan) Ostrowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sucha dolna, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Leźnica, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 59, odległość od miasta obwodowego 1.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sucha górna, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Leźnica, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 55, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Sucha  Dolna, wś i fol. i S. Górna, wś i fol., w XVI w. Ssucha major i minor al. S. Górna i Podleśna, pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Leźnica Wielka, odl. od Łęczycy 9 w. S. Dolna, wś, ma 10 dm., 65 mk.; folw. 3 dm., 3 mk. S. Górna, wś, 5 dm., 55 mk.; fol. 3 dm. 44 mk. W 1827 r. S. Górna 5 dm., 55 mk. S. Dolna, 5 dm., 59 mk. W 1888 r. S. Górna al. Wyższa fol. rozl. mr. 254: gr. or. i ogr. mr. 225, łąk mr. 25, past. mr. 2, nieuż. mr. 2; bud. drewn. 12; płodozm. 8-pol. Wś S. Górna os. 10, mr. 27. Fol. S. Niższa rozl. mr. 253: gr. or. i ogr. mr. 199, łąk mr. 27, past. mr. 18, nieuż. mr. 9; bud. drewn. 9. Na początku XVI w. obie wsi dawały z łanów km. dziesięciną prepozyturze łęczyckiej, z dworskich zaś pleb. w Leźnicy a kmiecie tylko kolędę po gr. z łanu (Łaski, L. B., II, 360). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 we wsi S. Górne Szymon Suski płacił od 2 łan., 1 zagr., 4 osad. We wsi S. Podleśna Małgorzata Suska od 1 łanu, 2 zagr., karczmy, 3 osad.; Rozicki i Bolkowski od 1 łanu, pustej karczmy (Pawiński, Wielkp., II, 70).

Spis 1925:
Sucha Dolna, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, folw. 3. Ludność ogółem: wś 73, folw. 60. Mężczyzn wś 41, folw. 27, kobiet wś 32, folw. 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 73, folw. 60. Podało narodowość: polską wś 73, folw. 60.

Spis 1925:
Sucha Górna, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 4, folw. 3. Ludność ogółem: wś 29, folw. 49. Mężczyzn wś 16, folw. 20, kobiet wś 13, folw. 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 29, folw. 38, mojżeszowego folw. 11. Podało narodowość: polską wś 29, folw. 49.

Wikipedia:
Sucha Dolna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Miejscowość wraz z sąsiednią wsią Sucha Górna współtworzy sołectwo Sucha. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Sucha Górna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1805 nr 38

Podaie się P. Publiczności do wiadomości, iż ktoby sobie życzył kupna dobr dziedzictwem w Woiewodztwie Łęczyckim Kreysie Zgierskim Dep: Warszawskim leżących, tych dostać i kupić za pomierną cenę można: Nazwiska tych dobr są: wieś Golice , Małe, Tarnow , Mrowiczna , Sucha gorna, Sucha dolna. Zyczący sobie więc zrobić tęż Tranzakcyą, może się prosto udać do dziedzica tu w Warszawie mieszkaiącego w Pałacu Mennicy w Pawilonie na Ulicy Wierzbowey i tam traktować z W. JP. Sulimierskim właścicielem tych dobr, lub też z J P. Maxymilianem Krąmkowskim Plenipotentem specyalnym tamże w Golicach mieszkaiącym.

Gazeta Warszawska 1816 nr 46

Komornik Powiatu Łęczyckiego Woiewództwa Mazowieckiego ma honor donieść, iż wsie Kałow w Powiecie Zgiersko Łęczyckim, w parafii Kałowskiey, oraz i wieś Sucha Górna w Powiecie tymże, w parafii Leznica położone, iako przez tradycyią zaięte,—-pierwsza na interes W. Antoniego Cyganskiego na lat trzy po sobie idących —druga, na interes W. Juliianny z Rosieckich Krąkowskiey, podobnież na lat trzy przez publiczną Licytacyią w dniu 18 Czerwca r. b. z rana o godzinie 10tey w mieście Piątku w Izbie Sądowey, w przytomności Sądu Podsędkowskiego Powiatu Zgierskiego w dzierżawę więcey daiącemu, przez opłatę z góry dzierżawy trzechletniey wypuszczonemi zostaną z warunkiem, iż kaucyią Licytant ma bydź opatrzony 12000 Zł. Pol. — szczegóły wsi wyż wzmiankowanych, przy licytacyi i odzzytanemi zostaną. — Dnia 26 Maia 1816 roku w Łęczycy. Białecki, K. P.Ł. W. M.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1817

Wieś Sucha, parafia Leźnica Duża. Wielmożnych Maksymiliana Krąkowskiego i Nepomuceny ze Szczuckich.
Roku tego samego, dnia piątego stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzoną dnia pierwszego listopada, dziewczynkę nadając jej imiona Kamila i Bertolda, córkę Wielmożnych Maksymiliana syna nieżyjącego Wielmożnego Macieja Krąkowskiego z Wielmożnej Heleny z Truszkowskich Krąkowskiej, małżeństwa rodziców syna i Nepomuceny córki Wielmożnego Stanisława Szczuckiego z Katarzyny z Su[c]horskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz Wstowski posesor dóbr Niewiesza i panna Honorata Zboińska z ...

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1821 nr 195

Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Mazowieckiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra nieruchome Sucha górna Podleśne, czyli Sucha niższa zwane w dniu 25 Lipca r. b. przez Antoniego Grasińskiego Komornika Trybunału cywilnego Woiewód: Maz: w Warszawie pod liczbą 118 mieszkaiącego zaięte, i na przedaż publiczną w drodze wywłaszczenia wystawione zostaią. - Przedaż nastąpi na żądanie Maryanny z Niniewskich Charchowskiey, po Bogumile Charchowskim pozostałey wdowy, w dobrach Zadąbrowie Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskim mieszkaiącey, przez Józefa Wolińskiego Adwokata Sądu Appellacyynego w Warszawie przy ulicy rynek, Starego Miasta pod liczbą 46 zamieszkałego czyniącey, przeciwko Maxymilianowi Krąkowskiemu tychże dóbr dziedzicowi i woytowi gminy, na mocy wyroków w Trybunale cywilnym Woiewodztwa Mazowieckiego na dniu 21. Listopada 1816 i w Sądzie Appellacyynym Królestwa Polskiego na dniu 15maia. 1820 zapadłych. Dobra te leżą w Woiewództwie Mazowieckim w Obwodzie Łęczyckim, Powiecie Zgierskim w własney gminie. Sucha wyższa obeymuiąca folwark i wieś Zarobną, tudzież wysiew roczny podług podania dziedzica oziminy, korcy 75 i tyleż iarzyny, niemniey gay olszowy, zostaie w dzierżawnem posiadaniu Jana Łachockiego. Sucha dolna czyli niższa, obeymuiąca zabudowania dworskie bez mieszkania, tudzież wieś zarobną i pole pod wysiew, stosownie do podania dziedzica, oziminy korcy 60 i tyleż iarzyny, zostaie w posiadaniu dzierżawnem Michała Krąkowskiego, uprawa tych dóbr praktykuie się w trzy pola. Protokoł zaięcia doręczony został w dniu 25 lipca 1821 Maxymilianowi Krąkowskiemu woytowi gminy wyższey i niższey Suchy do rąk własnych, tudzież Kommissarzowi delegowanemu w Obwód Łęczycki , i na ręce Landowicza kancelisty, niemniey Jaworowskiemu zastępcy Burmistrza miasta Piątek, iako też Pawłowskiemu Pisarzowi Sądu pokoiu powiatu Zgierskiego. Tenże protokół na dniu 18 Sierpnia 1821 wypisany iest w xięgę wieczystą hipoteczną za świadectwem Formankiewicza Pisarza, kancellaryi hipoteczney Woiewództwa Mazowieckiego, tudzież na dniu 25 sierpnia 1821 roku w księgę zaaresztowań w kancellaryi Trybunału cywilnego Woiewództwa Mazowieckiego za świadectwem niżey podpisanego Pisarza. Pierwsza publikacya zbioru obwieszczeń i warunków przedaży odbędzie się na audyencyi publiczney Trybunału cywilnego Woiewództwa Mazowieckiego w Warszawie w officynie pałacu Rządowego Krasińskich zwanego pod liczbą 495 przy ulicy Długiey stoiącego w dniu 4 Października r. 1821 o godzinie 9 ranney. Prowadzi przedaż Jozef Woliński Adwokat Sądu Appellacyynego Królestwa Polskiego w Warszawie w rynku Starego miasta pod liczbą 46 mieszkaiący. Działo się w Warszawie w kancellaryi Trybunału cywilnegoWoiewództwa Mazowieckiego dnia 27 Sierpnia 1821:
Woytowicz. Pisarz.
Po trzechkrotnem ogłoszeniu zbioru obwieszczeń i warunków kupna przedaży na terminie dnia 5 listopada r. b. Patron przedaż popieraiący podał za szacunek tychże dóbr summę ził. 60000, iako iednę trzecią część szacunku w aktach hipotecznych ustanowionego. Wyrokiem tegoż d. zapadłym termin do przygotowawczego przysądzenia na dzień 19 grudnia r. b. 1821; godzi; 10 ranną na audyencyi tegoż Trybunału wyznaczonym został. Działo się w kancellaryi Tryb. Cyw. Woiew. Maz: dnia 6 listopada 1821.
Woytowicz Pisarz.  

Gazeta Warszawska 1823 nr 142

OBWIESZCZENIA.
Kommissyia Rządowa Sprawiedliwości.
W myśl Art: 118 Kodexu Cywilnego ogłasza, iż Trybunał Cywilny Woiewództwa Mazowieckiego wyrokiem w dniu 20 Grudnia r. z. na powództwo Rozalii Magnuskiey, w mieście Kaliszu zamieszkałey, przedstanowczo wydanym, nakazał śledzenie nieprzytomney Konstancyi z Magnuskich Szczerbińskiey wdowy, która oddaliwszy się przed sześciu laty ze wsi Suchy Górney, w Powiecie Łęczyckim, odtąd żadney o sobie, ani o mieyscu teraźnieyszego swego pobytu nie daie wiadomości. — Uskutecznienie rzeczonego śledztwa Sądowi Pokoiu Powiatu Zgierskiego poruczone zostało.
W Warszawie d. 1 Września 1823 r.
Minister Prezyduiący:
M. Badeni.
Za Sekretarza Jeneralnego:
K. Hoffman.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 604

NRO 48954/5269— WYDZIAŁ OŚWIECENIA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Kapitał Złłp: 2000. po PP. Norbertankach Łęczyckich na fundusz Ogólno Religiyny przeszły, pierwiastkowym zapisem na Dobrach Sucha górna i Podleśna, czyli Sucha niższa i wyższa oparty, z powodu że nie był w czasie właściwym do hipoteki wniesionym, stał się długiem osobistym Stefana i Kazimierza Ostrowskich byłych dziedziców Dóbr tychże w Obwodzie Łęczyckim położonych, którzy kontraktem zastawy na dniu 12. Czerwca 1792. zawartym, procent od Summy w mowie będącey opłacać przyrzekli, a przy sprzedaży Dóbr, nowemu nabywcy obowiązku takowego nie przekazali.
Celem przeto wywindykowania kapitału rzeczonego, poleca Wóytom i Burmistrzom Woiewództwa tuteyszego, aby iak naystaranniéy śledzili zamieszkanie i maiątek nie tylko dwóch wyżey iuż wskazanych dłużników, ale nadto Albina syna Stefana i ich Sukcessorów i wrazie wyśledzenia, właściwemu Kommissarzowi Obwodu donieśli. Niezdaiący w ciągu Miesięcy trzech od daty ninieyszego rozporządzenia rapportu Wóyci i Burmistrze, uważani będą, że w ich Gminach powyżéy wymienione osoby ani też Sukcessorowie i ich maiątek nie znayduią się.
w Warszawie dnia 31. Mca Sierpnia 1827 roku.
Za Radcę Stanu, Prezesa
Referendarz Stanut Kommis: Wdzki KOŻUCHOWSKI Za Sekr: Jener: Komierowski.  

Dziennik Powszechny 1833 nr 292

Po niegdy Michale Piotrowskim, dnia 25 Grudnia 1826 r. zmarłym, otworzył się spadek, do którego należą kapitały, mianowicie: a 14,000 złp. na dobrach Sucha niższa pod N. 3 i Sucha górna pod N. 2, w Powiecie Zgierskim, b 5000 złp. na dobrach Kuchary lit. A, B, pod N. 2, i 5000 złp. na dobrach Rybitwy lit. A, B, pod N. 1, 2, B. w Powiecie Łęczyckim, wszystkich w Woiewództwie Mazowieckiem leżących, w Dziale IV zabezpieczone; celem przepisania własności takowych na kogo z prawa należy wyznaczonym iest termin nadzień 18 Kwietnia 1834 r. na który wzywaią się wszyscy interessowani, iżby naydaley w tym dniu do kancellaryi hypoteczney z dowodami zgłosili się i prawa swoie w właściwych księgach wieczystych obiawili; inaczey ulegną prekluzyi. Warszawa dnia 10 Października 1833 r. Andrzey William Reient.

Kurjer Warszawski 1849 nr 271

Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z d. 1/13 Września r.b., dwanaście realności wiejskich, mianowicie; 1) Gozdów i Gozdówek; 2) Wrzask; 3) Jasionna; 4) Osiennice; 5) Piaski; 6) Lezayna; 7) Pludwiny; 8) Witów; 9) Gatka; 10) Konarzew; 11) Błonia Pustkowie; 12) Podgórzyce folwark, już poprzednio z Ptu Rawsk:, do Ptu Łęczyckiego oddzielone, wcielone zostają do Okrę: Zgierskiego.—Temże postanowieniem, dwadzieścia cztery gmin z sześćdziesięcią wsiami i osadami, jako to: 1) Borszyn; 2) Białogóra; 3) Bronno; 4) Czechów; 5) Gostków; 6) Krzepocinek; 7) Leźniczka; 8) Łażki; 9) Mniszki; 10) Powodów; 11) Psary, 12) Prusinowice; 13) Rużyce Żmijowe; 14) Rużyce Grochowe; 15) Sniatowa; 10) Sucha górna; 17) Starzyny; 18) Trojany; 19) Wróblew; 20) Wierzbowa; 21) Woźniki; 22) Zduny; 23) Tkaczew. i 24) Leźnica Wielka, obecnie do Okręgu Zgierskiego należące, dla dogodności mieszkańców i dla dobra służby Rządowej, odłączają się od tegoż Okręgu, a wcielają do Okręgu Łęczyckiego.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 61

(N. D. 1376) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Zapozywa Mikołaja Gołembiewskiego kowala ostatecznie we wsi Suchy Dolnej Ogu Łęczyckim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w dniach 30 od daty niniejszego zapozwu zgłosił się do Sądu tutejszego w celu wysłuchania ostatecznego wyroku Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej z d. 30 Grudnia (11 Stycznia) 1858j9 r., po upływie bowiem powyższego czasu wyrok ten względem niego stanie się prawomocnym.
Łęczyca d. 27 Lutego (10 Marca) 1860 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny M Grabowski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 83

(N. D. 954) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszaskiej w Warszawie. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie artykułu 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową, przez licytację publiczną, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych.
9. Sucha, gorne podleśne czyli Sucha wyższa i niższa z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 96 k. 55, vadium do licytacji rs. 500, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2377, termin przedaży dnia 14 (26) Sierpnia 1862 r., przód Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej, Janem Jasińskim. Ziemiańskiej. Napoleonem Stępowskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przedktórym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Warszawa dnia 10 (22) Stycznia 1862 r. Rzeczywisty Radca Stanu, Prezes w z. Ewaryst Mejer. Pisarz Dyrekcji, w z. Asesor Kolegjalny, J. Turski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 20

(N. D. 565) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych.
29. Sucha Niższa z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 88 kop. 35, vadjum do licytacji rs. 660, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2377 kop. 50, termin przedaży dnia 8 (20) Października 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Hipolitem Truszkowskim.
30. Sucha górne podleśne czyli Sucha wyższa z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 88 kop. 35, vadjum do licytacji rs. 660, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2377 kop. 50, termin przedaży dnia 8 (20) Października 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Hipolitem Truszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 8 (20) Stycznia 1865 r.
za Prezesa, Zabokrzecki.
Pisarz, Suski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 204

(N. D. 5456). Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Katarzyńskiego Doktora Medycyny w Warszawie pod Nr. 1535, zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Stanisława Rotwand Patrona przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, w Warszawie pod Nr. 1779 zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 7,500 z procentem prawnym od dnia 1 Lipca n. s. 1865 roku i kosztów od Edwarda Suchockiego obywatela, właściciela dóbr ziemskich Sucha Górne, Podleśne czyli Sucha Wyższa i Sucha Górne Podleśne, czyli Sucha Niższa w Okręgu Łęczyckim, Gubernji Warszawskiej położonych, tamże zamieszkałego, protokułem Ludwika Wichrowskiego Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 24 Lipca (5 Sierpnia) 1867 r. sporządzonym, w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE
Sucha, Górne Podleśne czyli Sucha Wyższa, z folwarku i wsi tegoż nazwiska, oraz Sucha górne Podleśne, czyli Sucha niższa, również z folwarku i wsi tegoż nazwiska, składające się, w gminie Gostków, parafji Leznica; w jurisdykcji Sądu Pokoju w Łęczycy, Powiecie Łęczyckim, pod Kassą Okręgową Łęczycką, pod względem sądowym w Gubernji Warszawskiej a pod względem administracyjnym w Gubernji Kaliskiej położone, dwie oddzielne księgi wieczyste mające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone. Dobra Sucha, Górne Podleśne czyli Sucha Wyższa, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Edwarda Sąchockiego należące, w dzierżawnem posiadaniu Dezyderjusza Kawieckiego za kontraktem urzędowym d. 12 (24) Czerwca 1864 roku przed Kurzykowskim Rejentem w Łęczycy zawartym, za sumę rs. 450 rocznie na lat sześć od d. 12 (24) Czerwca 1864 r., zaś dobra Sucha Górne Podleśne, czyli Sucha Niższa w dzierżawnem posiadaniu Honoraty Borzęckiej od dnia 1 Lipca n. s. 1863 r. do dnia tegoż i miesiąca 1866r. za dopłatą po rs. 390 rocznie po potrąceniu procentu od wypożyczonej sumy rs. 4,500, przez Borzęcką Suchockiemu, a to stosownie do aktu urzędowego przed Wojciechem Śliwińskim w Warszawie zawartego, zostające.
Na gruncie dóbr Sucha, Górne Podleśne czyli Sucha Wyższa są następujące zabudowania:
a) Folwark Sucha Górna, Podleśne czyli Sucha Wyższa:
1. Dom (dwór) z drzewa w węgieł postawiony parterowy, z facjatą mieszkalną, słomą poszyty, komin murowany mający.
2. Podwórze z kląbem kwiatowym.
3. Piwnica z cegły surówki murowana, słomą poszyta, pod dachem której urządzone są kurniki.
4. Sadzawka.
5. Ogród warzywny płotem z żerdzi ogrodzony, w którym znajduje się drzew lubaszek około sztuk 30, nadto znajduje się pasieka pszczół.
6. Staw.
7. Piwnica drzewem wyłożona, ziemią pokryta.
8. Stodoła z drzewa, słomą poszyta.
9. Stodoła z drzewa słomą poszyta.
10. Obora z drzewa słomą poszyta.
11. Owczarnia z drzewa słomą poszyta.
12. Sieczkarnia z drzewa słomą poszyta.
13. Zabudowanie mieszczące w sobie stajnię i chlewy z drzewa słomą poszyte.
14. Sadzawka.
15. Dom (czworak) z drzewa słomą poszyty. z dwoma kominami murowanemi.
16. Chlewów trzy z drzewa słomą poszytych.
W domu tym Nrem policyjnym 5 oznaczonym, dwie izby należą do uwłaszczonych włościan to jest Wawrzeńca Łabęckiego i Józefa Kowalskiego, a sześć izb należy do dominium, w których zamieszkują słudzy dworscy.
17. Lasek olszowy młody, w środku którego jest sadzawka.
18. Studnia drzewem cembrowana.
19. Podwórze gumienne płotem z żerdzi ogrodzone.
20. Ogrodzenia z żerdzi przy drogach w bliskości zabudowań będące.
W około ogrodu i pola przy zabudowaniach folwarcznych powysadzane są wierzby.
b) Wieś sucha Górne Podleśne czyli Sucha Wyższa.
Włościan w tej wsi osiadłych jest dziesięciu z imion i nazwisk, oraz ilość gruntu posiadających, po szczególe w akcie zajęcia wymienionych. Najwyższym Ukazem obdarowanych.
Na gruncie wsi Sucha Górna egzystują następujące zabudowania:
21. Chałup z drzewa słomą poszytych z kominami murowanemi trzy.
22. Stodół i drzewa słomą poszytych dwie.
23. Obór z drzewa słomą poszytych pięć.
24. Chlewów z drzewa słomą poszytych pięć.
Wszystkie te zabudowania są wyłączną własnością powołanych wyżej włościan.
II. Dobra ziemskie Sucha Górne Podleśne czyli Sucha Niższa (Dolna).
Dobra te mają ogólnej rozległości około mórg 321 prętów kwadr. 131 miary nowopolskiej, czyli dziesiątym 164 sażeni 1742 miary rosyjskiej, z której to ogólnej rozległości, grunta włościańskie łącznie z ogrodami i siedliskami obejmują razem mórg 63 pręt. kwadr. 240, czyli dziesiatyn 32 sażeni 1668 i ta rozległość z pod zajęcia i sprzedaży subhastacyjnej wyłącza się.
A. Folwark Suche Górne Podleśne,
czyli Sucha Niższa.
25. Dom (Dwór) z drzewa w węgieł na podmurowaniu z kamieni polnych gontami kryty, komin murowany mający.
26. Kuchnia z drzewa gontami kryta, z kominem murowanym.
27. Ogród owocowy, w którym znajduje się drzew owocowych sto i pięć uli obsadzonych pszczołami.
28. Studnia drzewem cembrowana.
29. Chlewy z drzewa słomą poszyte.
30. Podwaliny z drzewa przygotowane pod nowy budynek.
31. Owczarnia z drzewa na podmurowaniu z kamieni polnych słomą poszyta.
32. Stajnia i wozownia z drzewa, słomą poszyte.
33. Stodoła z drzewa słomą poszyta.
34. Stodoła z drzewa słomą poszyta, w której znajduje się młocarnia z kieratem dolnym na zewnątrz ustawionym i ta ma być własnością dzierżawczyni.
35. Podwórze płotem z żerdzi ogrodzone.
36. Sadzawka w podwórzu.
37. Staw za ogrodem.
38. Staw drugi przy drodze.
39. Sadzawka.
40. Kuźnia z pomieszkaniem dla kowala z drzewa, gontami kryta, o jednym kominie murowanym i w tej mieszka Jakób Piotrowski kowal; który wykonywa roboty kowalskie swemi porządkami i bierze ordynarje.
41. Karczma z drzewa słomą poszyta, z kominem murowanym.
Połowa tej karczmy to jest jedna izba należy do dominium i w takowej utrzymywany jest wyszynk trunków przez Łukasza Zarzyckiego propinatora, który płaci dworowi za propinację rs. 75 i dodane ma gruntu mórg 2. Druga zaś połowa tej karczmy ma należeć do Franciszka Saganiak wywłaszczonego włościanina, pod dachem tej karczmy jest zarazem obora.
42. Obora z drzewa słomą poszyta.
43. Chlew z drzewa słomą poszyty.
44. Chlewek z drzewa słomą poszyty.
45. Zrąb na budę dla stróży z drzewa,
b) Wieś Sucha Górna Podleśne czyli Sucha Niższa (Dolna).
Włościan uwłaszczonych w tej wsi osiadłych, grunta łącznie z ogrodami i z siedliskami około mórg 63 pręt. kwadr. 240 posiadających jest dwunastu, z imion i nazwisk w akcie zajęcia wymienionych. Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Stanisława Rotwand, Patrona przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, w Warszawie pod Nr. 1779 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału Cywilnego tutejszego w wydziale I-ym złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczone:
1. Edwardowi Hulanickiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Łęczycy tamże urzędującemu i zamieszkałemu, na ręce własne.
2. Andrzejowi Biernackiemu wójtowi gminy Gostków, do k tórej to gminy dobra Sucha należą, we wsi Gostkowie Okręgu Łęczyckim Gubernji Kaliskiej urzędującemu, na ręce własne.
Obudwom d. 14(26) Sierpnia 1867 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr w Warszawie dnia 15 (27) Sierpnia 1867 r., a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego Wydziału I, na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji jawnej Trybunału Cywilnego w Warszawie w wydziale I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana, d. 7 (19) Listopada 1867 roku.
Sprzedażą dyrygować będzie Stanisław Rotwand, Patron przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa, d. 28 Sierp. (9 Września) 1867 r.
w z. Podpisarz Trybunału,
Juljan Świerczewski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa, d. 28 Sierp. (9 Września) 1867 r.
w z. Podpisarz Trybunału,
Juljan Świerczewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 208

N. D 7039. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Z powodu nastąpionej śmierci:
2. Elżbiety z Radziątkowskich Latalskiej wdowy wierzycielki sum: a) rs. 450 na dobrach Sucha niższa; b) rs. 300 na dobrach Wierzbowa Woźnicka z Okręgu Zgierskiego (…) z Okręgu Łęczyckiego zabezpieczonych; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin na dzień 1 (13) Kwietnia 1870 roku w Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Kuczyński.
Gazeta Kaliska 1894 nr. 13

Długowieczność. Dnia 8 b. m. zmarł niegdyś właściciel dóbr Sucha, położonych w gubernji kaliskiej, Franciszek Jankowski; zmarły żył lat 101, pozostawiwszy żonę Annę z Kochanowskich, w wieku lat 90.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1894 nr 40

=Długowieczność.
W dniu wczorajszym otrzymano telegraficzną wiadomość o nagłym zgonie ś. p. Franciszka Jankowskiego, niegdyś właściciela dóbr Sucha w gub. kaliskiej, ostatnio przy synu w Zalesiu zamieszkałego.
Ś. p. Jankowski, urodzony w r. 1793-im, po ukończeniu szkół pijarskich, studjował agronomję w Halli, a następnie służył wojskowo.
Przez lat blizko 30 sprawował później, jako właściciel Suchej, obowiązki sędziego pokoju, zawsze jednomyślnie przez ziemian na ten urząd powoływany.
Sędziwy starzec, który przed kilku tygodniami obchodził 101-szą rocznicę urodzin, pozostawił żonę

Annę z Kochanowskich, dobiegającą 90 lat wieku.  

Gazeta Kaliska 1906 nr 322

Z Łęczycy. (Kor. wł.) W ubiegły wtorek było u nas zebranie przewodniczących kółek włościańskich, na którem wybrano patronem (prezesem nad prezesami) kółek włościańskich pana Ignacego Kazimierza Śliwińskiego, właściciela folwarku Sucha Dolna powiatu łęczyckiego.

Rozwój 1910 nr 237

Epizootya. W majątku Sucha-Dolna, gminy Gostków, wśród bydła rogatego i trzody chlewnej grasuje choroba pyska i racic. Zarządzono środki zaradcze.

Rozwój 1922 nr 33

ś. p.
Florentyna ze Skotnickich
Goszczyńska
obywatelka ziemi łęczyckiej
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, zmarła dnia 31 stycznia 1922 r., w wieku lat 75.
Wyprowadzenie zwłok do kościoła w Leźnicy Wielkiej z domu żałoby w Suchej Dolnej odbędzie się w piątek, dnia 3 lutego o godz. 4-ej po poł., pogrzeb zaś w sobotę, dnia 4 lutego o godz. 10-ej rano, o czem zawiadamiają rodzinę i znajomych pogrążeni w głębokim smutku

Córka, zięć, wnuki, i prawnuki.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia:
I. Okrąg Kaliski:
13. Właściciela i wierzycieli hipotecznych dóbr Sucha Górne Pod­leśne czyli Sucha Wyższa, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1) Stani­sława Jezierskiego, 2) Benjamina Kropidłowskiego, 3) Franciszka Kluskę.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipo­tecznych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku 2-ej sprzedaży z powodu braku licy­tantów dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 96

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postę­powania spadkowe po zmarłych:
4) Uszerze Szykierze, wierzyc. sumy 5.000 rb. z kaucją na 500 rb., zabezpieczonej pod Nr. 19 w dziale IV wyk. hip. majątku Sucha Górne Podleśnie czyli Sucha Wyższa, w pow. łęczyckim.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 1 czerwca 1928 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 30

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
19. Wierzycieli hipoteczn. dóbr Sucha Górne Podleśne czyli Sucha Wyższa, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1. Nieujawnionych spadko­bierców Uszera Szykiera, 2. Berka Szykiera. 3. Esterę Dwojrę Szykier, 4. Ruchlę Szykier, 5. Hejnocha Szykiera, 6. Abrama Szykiera i 7. Po­wszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże Ustawy obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelar­iach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipotecz­nych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecznych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskie­go w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych no­wych zawiadomień w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.


Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbę­dzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 31

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
24. Właściciela i wierzycieli hipotecznych dóbr Sucha Górne Po­dleśne czyli Sucha Wyższa, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1) Stani­sława Walewskiego, 2) nieujawnionych spadkobierców Uszera - Lajba Szykiera, 3) Berka Szykiera, 4) Esterę Dwojrę Szykier, 5) Ruchlę Szykier, 6) Hejnocha Szykiera, 7) Abrama Szykiera, 8) St. Mateusza Pigowskiego, 9) Tomasza Chojnę, 10) Jana Twardowskiego, 11) Franciszka Andrzejczaka, 12) Antoniego Pietrusiaka, 13) Władysława Ciechowskie­go, 14) Józefę Ciechowską, żonę Władysława, 15) Stanisława Majew­skiego, 16) Katarzynę Majewską, żonę Stanisława, 17) Andrzeja Stefań­skiego, 18) Marjannę Stefańską, żonę Andrzeja, 19) Józefa Gulaka, 20) Jana Kaweckiego, 21) Marjannę Kawecką, żonę Jana, 22) Jana Florcza­ka, 23) Wojciecha Cieciorskiego, 24) Mariannę Cieciorską, żonę Wojcie­cha, 25) Jacentego Andrzejczaka, 26) Marjannę Andrzejczak, żonę Ja­centego, 27) Wawrzyńca Rutte, 28) Ewę Rutte, żonę Wawrzyńca, 29) Franciszka Jakubowskiego, 30) Stanisława Saganiaka, 31) Józefa Duniaka, 32) Walentego Piserę, 33) Antoninę Piserę, żonę Walentego, 34) Ada­ma Barańskiego, 35) Antoniego Pabjańczyka, 36) Sabinę Pabjańczyk, żonę Antoniego, 37) Antoniego Jóźwiaka, 38) Józefa Kluskę, 39) Mar­jannę Kluskę, żonę Józefa, 40) Pawła Majchrzaka, 41) Marjannę Majch­rzak, żonę Pawła, i 42) Franciszka Bartczaka;
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 104

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Berku vel Bernardzie Szykierze, właścicielu maj. Sucha - Górna, pow. łęczyckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 kwietnia 1932 roku. W powyższym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w wydziale hipotecznym w Kaliszu, pod skutkami prekluzji. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
20. Sucha-Dolna, obejmującą: wieś Sucha-Dolna, folw. Sucha-Dolna, wieś Sucha- Górna, kol. Sucha-Górna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 66

Wdrożenie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.
Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 u. P. c. oraz zgodnie z decyzją z dnia 29 grudnia 1932 r., ogłasza, że na skutek podania Józefa i Marjanny małż. Saganiak, zamieszkałych w Suchej-Dolnej, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, wdrożone zostało postępo­wanie celem uznania Andrzeja Ambroziaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Andrzeja Ambroziaka, syna Feliksa i Magdaleny z Tomczyków, urodzonego we wsi Wartkowice, gm. Gostków, w dniu 1/13 listopada 1892 roku, ostatnio zamieszkałego na terenie gmi­ny Gostków, pow. łęczyckiego, obecnie, po powołaniu do wojska rosyj­skiego w r. 1913, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-cio miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy PI. Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Andrzeja Ambroziaka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1765/32.

Zorza (Zorza, Wieniec i Pszczółka) 1934 nr 50

ŁUBIN SŁODKI.
W Zorzy była wzmianka o słodkim łubinie z nadmienieniem, jakoby w Polsce tej odmiany nie było. Przeciwnie, ja np. mam ten łubin z zaświadczeniem oryginalności i procentu przez Poznańską Izbę Rolniczą: zawiera ona zaledwie niecałe 0,7% alkaloidów t. j. ślady tylko, gdy zwyczajny 3,0 do 4,0%. Nabywając go płaciłem za 1 kg. 10 zł. Dla czytelników Zorzy mogę sprzedać loco Sucha bez przesyłki i opakowania po 2 zł. za 1 kg. ziarna tego łubinu, dla innych nabywców po 5 zł. Łączy wyrazy wysokiego szacunku i pozdrowienia.
K. I . Śliwiński.
Sucha Dolna pod Łęczycą (woj. łódzkie)
11-XI -34. Skp. 24
NB. Wysyłka ziarna w lutym i początku marca 1935.

Zorza (Zorza, Wieniec i Pszczółka) 1934 nr 50

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI.
K. J. Śliwiński w Suchej-Dolnej. Kartę szanownego Patrona Dobr. z wiadomością o łubinie słodkim otrzymaliśmy i treść zawiadomienia drukujemy w dzisiejszym numerze gazety. Z ziemi łęczyckiej i z gospodarstwa w Suchej niejedno przydałoby się dla wiadomości czytelników Zorzy. Głos szanownego Patrona Dobr. zawsze będzie chętnie witany w naszej gromadzie redakcyjnej.

Dziennik Łódzki 1972 nr 164

Kronika wypadków

Wczoraj w miejscowości Sucha Dolna poniósł śmierć jadący na motocyklu 17-letni B. G. Motocyklista, nie posiadający prawa jazdy, w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo.1 komentarz: