-->

piątek, 3 maja 2013

Światonia

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Swiatunia, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wielenin, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 65, odległość od miasta obwodowego 8 1/2.

Słownik Geograficzny:
Światonia  al. Swiatunia, wś włośc., pow. turecki, gm. Zelgoszcz, par. Wielenin, odl. od Turka 29 w., ma 9 dm., 63 mk. W 1827 r. 11 dm., 65 mk.

Spis 1925:
Światonia, wś, pow. turecki, gm. Zelgoszcz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 162. Mężczyzn 70, kobiet 92. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 148, ewangelickiego 14. Podało narodowość: polską 153, niemiecką 9.

Wikipedia:
Światonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 12

(N. D. 268) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra ziemskie Zelgoszcz składające się z wsi i folwarku Zelgoszcz, z wsi i folwarku Wulka, z wsi zarobnej Swiatunia, z folwarku Hippolitów, przyległości Pągów Klekoty A. Pągów Klekoty B. a, Pągów Klekoty B: b, w Okręgu Wartskim, Powiecie Kaliskim, Guberni Warszawskiej położone, Hipolita Nassalskiego w 2j3 a Franciszka Nassalskiego w 1j3 części, obydwóch w Zelgoszczy mieszkających, własne, na rzecz Józefa Fleming Naczelnika nadzwyczajnego Pocztamptu Warszawskiego i jego żony Apolonii z Kossowskich Fleming czyli obojga małżonków Fleming w Warszawie mieszkających, a zamieszkanie prawne u Cypryana Gorczyckiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających, aktem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału w dniu 8 (20) Grudnia 1848 r. na gruncie zdziałanym, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą zostały zajęte.
Rozległość dóbr tych wedle rozmiaru w roku 1822 sporządzonego, tak w gruntach ornych należących do klassy 2, 3, i 4, łąkach pastwiskach, borach, ogrodach, wynosi morg 1896 prętów kwadratowych 106 i pół czyli włók 63, morg 6, pr. kw. 6 i pół miary nowopolskiej, do której wchodzi kontrowers boru morg 92 prętów 132 z dobrami Biernacice w sporze będący, fabryk ani zakładów w dobrach tych niemasz, a inwentarz do gruntu przywiązany jest następny: koni fornalskich 10. źrebaków 6, wołów 16, krów 20, jałowizny 8, i oprócz tego porządki gospodarskie, Bogumił Czerecki młynarz z wiatraka płaci rocznie czynszu rs. 8 k.10 a Stanisław Wesołowski owcarz z utrzymywanych na letniej i zimowej paszy owiec płaci rs. 75. W wsi Zelgoszczy jest: zagrodników 3 robiących w tydzień sprzężajem po dni 3, a zagrodników 3 robiących w tydzień ręcznie po dni 3, chałupników robiących ręcznie po dniu jednym jest również 3. W wsi Wulce chałupników 2 robiących po dniu jednym w tydzień. W Swiatuni zagrodnikow 6 robiących ręczno lub bydłem po dni 3. Zabudowania w wsi Zelgoszczy: dwor drewniany obejmujący pięć pokoi, garderubkę, schowaniem i kuchnią, stodoły 2, owczarnia, obora, chlewy, kurniki, gorzelnia i browar oraz szpichrz.
Włościańskich chałup z stosownemi zabudowaniami jest 13. Bogumił Gzerecki młynarz posiada prawem wieczystej dzierżawy dom mieszkalny z zabudowaniami i wietrak zwyczajnej konstrukcyi. Zabudowania folwarczne w wsi Wulce: dom folwarczny drewniany, stodoła, stajnie obory i wozownia pod jednym dachem, owczarnia, chlewy, szopa, włościańskich jest chałup 5. W folwarku Hippolitów dom folwarczny, kuchnia, obora, stajnia oraz dwie chałupy. W wsi Swiatunia: chałup włościańskich 7 z potrzebnemi gospodarskiemi zabudowaniami.
Folwark i wieś Zelgoszcz oraz wieś zarobna Swiatunia, niemniej grunta stanowiące nomenklatury Pągów Klekoty do gruntów folwarku Zelgoszcz wcielone ma w owym posiadaniu Hippolit i Franciszek Nassalscy jako dziedzice. Wieś i folwark Wulka jest w Zastawnym posiadaniu Józefa Nassalskiego, a folwark nowo erygowany Hippolitów również prawem zastawy posiada Henryk Pstrokoński.
Szczegółowe opisanie dóbr tych obejmuje powołany protokół Komornika Sikorskiego, któren w dniu 9 (21) Grudnia 1848 r. Franciszkowi Nassalskiemu jako dozorcy a Szymonowi Gutkowskiemu Wójtowi Gminy Zelgoszcz a zaś w dniu 10 (22) Grudnia 1848 roku Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego, został doręczony. W dniu 18 (30) Grudnia 1848 roku do księgi hypotecznej dóbr Zelgoszcz wniesiony, wreszcie w dniu tym samem do księgi zaregestrowań Pisarza Trybunału Cywilnego I-ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wpisany.
Sprzedaż dóbr tych odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Warunki pod jakiemi sprzedarz nastąpi oraz zbiór objaśnień przejrzeć można w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Gorczyckiego Patrona.
Pierwszo ogłoszenie warunków sprzedaży, oraz ułożonego zbioru objaśnień na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 25 Stycznia ( 6 Lutego; 1840 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 22 Grudnia (8 Stycznia) 1848j9 r.  
J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 19

N. D. 380. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hypotecznych poniżej wymienionych.
50. Zelgoszcz, z przyległościami, Wólka, Pągów, Klekoty A, Pągów, Klekoty Ba, Bb, i Holendry Swiatunie zwane, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 141 kop. 56, vadium do licytacji rsr. 375, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,825, termin sprzedaży dnia 7 (19) Listopada 1869 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Teofilem Józefem Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.). (…)
Kalisz dnia 10 (22) Grudnia 1868 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
21. Zelgoszcz, z przyległościami Wulka, Pągów. Klekoty A, Pągów Kokoty Ba, Bb i Holendry Światunie zwane, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Wartskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 160 kop. 81; sprzedaż odbywać się będzie, przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim d. 13 (25) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 350, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,825. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomego z pobytu i niemającego w hypotece obranego zamieszkania prawnego, wierzyciela hypotecznego dóbr Zelgoszcz Rocha Gnoińskiego.
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 101

N. D. 2959. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastowaniu się do art. 682 K P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Rocha Gnoińskiego właściciela dóbr Leśniczki w tychże dobrach powiecie Łęczyckim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w mieście Kaliszu z urzędowania zamieszkałego, obrane mającego w poszukiwaniu sumy rs. 1 500 z procentem i kosztami od Alfonsa Truszkowskiego właściciela dóbr Zelgoszczy we wsi Zelgoszczy okręgu Wartskim zamieszkałego, protokółem Komornika Wiktora Lipskiego w d. 14 (26) Lutego 1872 r. zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Zelgoszcz, składające się z przyległościami Wólka Zelgoszska, Pągów, Klekoty A. Pągów, Klekoty B. a. Pągów B. b., Holeodry Światunie, folwark Światunie, folwark Hipolitów, dobra zajęte graniczą od wschodu słońca z dobrami Mrowno. od zachodu z kolonją Wielinin od południu z Bronowem, Bronówkiem i Biernacicami, od północy z Ładawami, położone są w gubernji Kaliszskiej pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Warcie, powiecie Turekskim, gminie Zelgoszcz, parafji Wielinin, odległe są od miasta gubernjalnego Kalisza mil 10, od miasta powiatowego Turku mil 4, miasta okręgowego Warty mil 5, od miasta Łęczycy mil 3, od szosy wiorst 2, są w posiadaniu dzierżawnym Nepomuceny z Kokcińskich po Cyryllim Truszkowskim pozostałej wdowy, oraz Leopolda i Augusty z Wildów małżonków Kek.
Na folwarku Zelgoszcz znajdują się następujące zabudowania: dwór o 7 pokojach i schowaniu, oficyny, obory o 4 przedziałach, kloaki jednej, obory drugiej, 2 stodół, brogu, owczarni, obory z wrotniami, obory, chlewów i kórników, stajni i wozowni, starej gorzelni, sieczkarni, pompy przy gorzelni wszystko z drzewa, spichrza, figury murowanej, skład na żelazo z cegły palonej, sklepu przy gorzelni z kamienia. We wsi Zelgoszczy znajdują się zabudowania do dworu należące: ośmiorak, czworak, 3 domy oraz domy, w których to dwóch w połowie mieszkają ludzie dworscy a w połowie uwłaszczeni. Na folwarku Wólka Zelgoszska dzierżawionym przez małżonków Kek znajduje się dom z przystawką przez dzierżawców zamieszkały, sklep z kamienia, stodoła o 3 klepiskach, obora i stajnia pod jednym dachem, przystawka do obory, owczarnia i czworaki wszystko z drzewa. Na folwarku Hipolitów jest owczarnia, sklep, stodoła o 3 klepiskach i dom przez służbę zamieszkały, oraz studnia balami ocembrowana z żurawiem, w dobrach zajętych jest wiatrak wraz z zabudowaniami, należy do młynarzu Ferdynanda Cereckiego który opłaca czynszu do dworu corocznie złp. 54 i wszelkie mlewo do dworu bezpłatnie. Propinację rząd wypuszcza na swoją korzyść, w łąkach dóbr zajętych znajduje się ogród owocowy i warzywny, dwie sadzawki w części zarybione.
Wysiew w wsi Zelgoszczy i Hipolitowie jest następujący: żyta korcy 90, pszenicy kor. 15, jęczmienia kor. 10, grochu kor. 10, owsa kor. 50, tatarki kor 1, rzepaku korcy koniczyny kor. 1, mieszaniny kor. 10, wyki kor. 10, kartofli wysadza się kor. 100, siana sprząta się wozów półtoraków 50.
Na folwarku Wólka-Zelgoszska i Światunie: żyta kor. 63, pszenicy kor. 7, rzepaku kor. 1, jęczmienia kor. 5, owsa korcy 75, koniczyny garncy 50, kartofli wysadza się korcy 50.
Grunta na tych dobrach należą do klasy II, III i IV.
Rozległość zajętych dóbr przybliżonym sposobem około włók 55 mórg 19 prętów 218 czyli dziesiatyn 835.
Podatki opłacają się do kasy w Turku rocznie rs. 334 kop. 17.
Na innych przyległościach do dóbr zajętych należących niema żadnych zabudowań, zresztą protokół zajęcia bliżej objaśnia szczegółowy stan dóbr.
Protokół zajęcia doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych pod d. 9(21) Marca 1872 r. Wójtowi gminy Zelgoszcz we wsi Świnicach Nepomucenowi Kosickiemu w d. 14 (26) Lutego 1872 r.
Zajęcie dóbr zaregestrowanem zostało w księdze wieczystej dóbr Zelgoszcz w d. 6 (18) Kwietnia 1872 r. a w księdze przez Pisarza Trybunału utrzymywanej w d. 20 Kwietnia (2 Maja) t. r.
Pierwsza publikata zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 3 (15) Czerwca 1872 r. o godzinie 10 z rana.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 95a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dn. 8 września 1927 r.
8224 „Adam Szczur" — sprzedaż artykułów spożywczych we wsi Światonia, gm. Zelgoszcz, pow. tureckiego. Istnieje od stycznia 1927 roku. Właśc, Adam Szczur, zam. we wsi Światonia.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Zelgoszcz dzieli się na gromady:

8. Światonia, obejmującą: wieś Zelgoszcz, wieś Światonia, wieś Bronówek, folw. Bronówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1937 nr 51

Szczęśliwe pudła
W dniu 7 bm. nad wieczorem w lesie majątku Biernacice rozegrała się oryginal­na scena. Niej. Kośla Józef lat 27, z Czekaja, gm. Orzeszków wracał od narzeczonej ze wsi Światonia, gm. Świnice. W lesie za­trzymał go gajowy Górka, podejrzewający Koślę o kłusownictwo i zaczął go rewido­wać w poszukiwaniu fuzji. Kośla wyrwał się i rzucił się do ucieczki, w pewnym momen­cie odwróciwszy się, strzelił do Górki z brauninga.

Górka odpowiedział 4 strzałami z pisto­letu. Szczęściem dla obydwu, żaden strzał nie był trafny.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza