-->

piątek, 3 maja 2013

Starzynki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Starzynek, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 3 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Starzynki, parafia chodów, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Kucharski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Starzynki, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 28, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Starzynki,   wś i fol., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice, odl. od Łęczycy w. 12; wś ma 5 dm., 41 mk., folw. 1 dm., 19 mk. W 1827 r. 3 dm., 28 mk.

Spis 1925:
Starzynki, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 3, folw. 1. Ludność ogółem: wś 24, folw. 28. Mężczyzn wś 10, folw. 13, kobiet wś 14, folw. 15. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 24, folw. 28. Podało narodowość: polską wś 24, folw. 28.

Starzynki, obecnie część wsi Biała Góra w gminie Wartkowice.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1819 nr 25

Uwiadamia się Publiczność, że JPan Józef Wiewiorowski, ustąpił za Zł. Pol. 3000 prawa swego do wsi Starzynek w Powiecie Zgierskim, Woiewództwie Mazowieckiem leżących, które to potem prawo, dekretem Rejencyi Pruskiey Warszawskiey za nieważne uznanem zostało; aby zatem nikt na Rewers iemu w tym celu, z podpisem Stanisława Kucharskiego wydany, nie pożyczał, ani takowego w żaden sposób nie nabywał, dla bezpieczeństwa o tem się ostrzega, i potróynie w Gazecie donosi. Stanisław Kucharski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 281

(N. D. 6212) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po śmierci:
2. Florentyny z Mianowskich Cüny spólwierzycielki ostrzeżenia co do własności summ (...)złp. 6000 i złp. 400 na dobrach Starzynek Ogu Zgierskiego z prawem zastawu hypotekowanych; (…) ogłaszam toczące się postępowania spadkowe, z terminem na dz, 12 (24) Czerwca 1861 r. oznaczającym się, w którym spadkobiercy, wierzyciele i legataryusze zgłosić się i prawa swoje meldować winni pod prekluzyą.
Warszawa d. 7 (19) Grudnia 1860 r.
Napoleon Stępowski

Kaliszanin 1874 nr 94

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Pożary: — Dniu 23 września, we wsi Starzynki, gminie Gostków w łęczyckim powiecie, z niewiadomej przyczyny spaliły się następujące, zabudowania, należące do właściciela folwarku Gostków: stodoła, obora, wozownia i dwa chlewy, ubezpieczone na 1260 rs.; oprócz tego spaliło się różnych ubezpieczonych ruchomości na 1456 rs.
Dziennik Warszawski 1874 nr 241

Dnia 23 września (5 października), we wsi Starzynkach, gminie Gostków, w powiecie łęczyckim, gubernji kaliskiej, z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, który zniszczył następujące budynki, należące do właściciela folwarku Gostków, p. Stępkowskiego: stodołę, oborę, wozownię i dwa chlewy, ubezpieczone w sumie 1,260 rs.; oprócz tego spaliło się rozmaitych ruchomości ubezpieczonych na sumę 1,456 rs.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 30

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
18. Właścicieli hipotecznych dóbr Starzynek, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1. Jana-Mikołaja Zdzienickiego, 2. Zenona Zdzienickiego.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże Ustawy obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelar­iach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipotecz­nych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecznych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskie­go w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych no­wych zawiadomień w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbę­dzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
26. Właścicieli i wierzycielkę hipotecznych dóbr Starzynek, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1) Mieczysława Zdzienickiego, 2) Jana Mikołaja Zdzienickiego i 3) Jadwigę Zdzienicką.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.

Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
34. Właścicieli i wierzycielkę hipotecznych dóbr Starzynek, po­wiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1) Mieczysława Zdzienickiego, 2) Ja­na Mikołaja Zdzienickiego, 3) Jadwigę Zdzienicką.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (I Sekcja):
10. Wierzycieli hipotecznych dóbr STARZYNEK, powiatu łęczyckiego, a mianowi­cie: 1) Jana-Mikołaja Żdzienickiego. 2) Jadwigę Ździenicką

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
1. Biała-Góra, obejmującą: wieś Biała- Góra, kol. Biała-Góra, folw. Starzynki.
19. Starzyny kol., obejmującą: wieś Starzynki, kol. Starzyny, wieś Starzyny, kol. Orzeszków, wieś Orzeszków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 92

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE

na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
35. Wierzycieli hipotecznych dóbr STARZYNEK, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1) Zjednoczony Bank Ziemiański, Spółka Akcyjna w Warszawie, 2) Olimpję Karpińską, 3) Jadwigę Zdzienicką, 4) Halinę Karpińską.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza