-->

niedziela, 5 maja 2013

Stanisławów

Słownik Geograficzny:  
Stanisławów,  kol., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice,ma 12 dm., 99 mk., 222 mr.

Spis 1925:
Stanisławów, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 101. Mężczyzn 52, kobiet 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 96, ewangelickiego 5. Podało narodowość: polską 101.

Wikipedia:
Stanisławów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Od 1997 w Stanisławowie istnieje ferma strusi. W specjalnym budynku oraz długich wybiegach hoduje się około 30 ptaków. Ferma przygotowana jest również do zwiedzania.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
30. Zalesie z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać z kolonjami Muryeów, Marjanów, Stanisławów, Hipolitów i Wola Janowska z wszystkiemi ich przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 269 k. 95 1/2, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Kowalskim d. 17 (29) Maja 1867 r., że vadium ustanowione zostało na rs. 1,050, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,492 k. 50, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu Józefa Kossakowskiego i jego dzieci z imion nieznanych, z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 18 wyk. hyp. dóbr Zalesia zabezpieczonej, oraz dla SS-rów Bernarda Pieczyńskiego i interesentów do działów majątku tegoż Pieczyńskiego z imion i nazwisk i pobytu niewiadomych z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 24 powołanego wykazu hypotecznego zabezpieczonej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 149

Dnia 8 (20) czerwca we wsi Stanisławowie, w gminie Wodzieradach, w powiecie Łaskim, w młynie pękł kamień żarnowy, a część jego wypadłszy z osady, spadła na głowę włościanina Stanisława Woźniaka, lat 35 mającego i zabiła go na miejscu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 88

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, na starostwo łaskie, Alojzy Gałczyński, urzędujący w m. Łasku, na zasadzie art. 1139-1146 U. P. C., obwieszcza, że w dn. 5 stycznia 1927 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację, praw Bolesława Grzegorzewskiego, rów­nających się 1/4 części do dwóch osad włościańskich. Pierwsza osada położo­na jest we wsi Mauryców, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, zapis. w tab. likw. pod Nr. 1, zawiera powierzchni 16 morg. 282 pręt., oraz znajdują się na niej następujące zabudowania kryte słomą: 1) dom mieszkalny drewnia­ny, 2) stodoła drewniana, 3) obora murowana z polnego kamienia i 4) studnia czerpana, murowana z cegły. Druga osada położona jest we wsi Stanisła­wów, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, zapisana w tab. likw. pod Nr. 18, za­wiera powierzchni 13 morg. 15 pręt., oraz znajdują się na niej następujące zabudowania, kryte słomą: 1) dom mieszkalny drewniany, 2) stodoła drew­niana, 3) szopa drewniana, 4) chlew murowany z polnego kamienia i 5) drew­niana studnia czerpana.
Powyższe nieruchomości hipoteki nie posiadają, w zastaw, ani też w dzierżawę nie są oddane.
Prawa Bolesława Grzegorzewskiego zostały wystawione na sprzedaż na pokrycie należności Wojciecha Misiaka i Stanisława Dobrosza, w kwocie 1.520 zł. z %% i kosztami na mocy tytułów wykonawczych sądu pokoju w Łasku, z dn. 7 grudnia 1925 r., Nr. Nr. 622/25, 623/25 i dn. 4 lutego 1926 r., Nr. 754/25.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1.500 zł. Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć vadium, w wysokości 150 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane w kancelarji sądu okrę­gowego w Łodzi.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 79 

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 7 marca 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Anny Serwińskiej, zamieszkałej w Łodzi przy ul. Zarzewskiej Nr. 19, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Ada­ma Serwińskiego za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Adama Serwińskiego, męża petentki, a syna Antoniego i Władysławy z Suchorskich, urodzonego we wsi Stanisławów, pow. łaski, w dniu 8 grudnia 1876 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Widzew, gm. Choj­ny, pow. łódzkiego, obecnie, po przesłaniu jako więźnia do Moskwy w 1914 r., niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcz­nym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Adama Serwińskiego po­siadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 791/28.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 28

Wezwania publiczne.

Sąd powiatowy w Łasku, na zasadzie art. 581, 309 U. P. C., wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Antoniego Grzegorzewskiego, s. Michała i Florentyny, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty ogłoszenia niniej­szego, stawił się do sądu powiatowego w Łasku, powiatu łaskiego w cha­rakterze pozwanego w sprawie Nr. C. 886/28 r. z powództwa Walentego i Bronisławy małż. Zakrzewskich i in. przeciwko Władysławowi-Bolesławowi Grzegorzewskiemu i inn. o podział majątku po zmarłych Mi­chale i Florentynie małż. Grzegorzewskich, mianowicie osady Nr. 18 tabeli likw. wsi Stanisławów przestrzeni 13 morg. 65 pr. kw. i osady Nr. 1 tabeli likw. wsi Mauryców przestrzeni 16 morg. 282 pr., obie w gmi­nie Wodzierady, powiatu łaskiego, gdyż po upływie tego terminu, o ile wymieniony Antoni Grzegorzewski nie stawi się, sprawa zostanie rozpo­znana w jego nieobecności.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
4. Hipolitów, obejmującą: wieś Hipolitów, wieś Marjanów, wieś Mauryców, wieś Stanisławów, wieś Wacków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza