-->

niedziela, 5 maja 2013

Piorunówek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Piorunowek, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Piorunowek, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Mniewski, woyski sieradzki.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piorunówek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 47, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Piorunówek, wś i fol. nad rz. Plisią, pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Małyń. Wś ma 9 dm., 57 mk., 59 mr. ziemi włośc; fol. 2 dm., 12 mk. W 1827 r. było 4 dm., 47 mk. Fol. P, rozl. mr. 266: gr. or. i ogr. mr. 195, łąk mr. 16, pastw. mr. 6, lasu mr. 40, nieuż. mr. 9; bud. z drzewa 6. Fol. ten w 1878 r. oddzielony od dóbr Piorunów.

Spis 1925:
Piorunówek, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 91. Mężczyzn 40, kobiet 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 91. Podało narodowość: polską 91.

Wikipedia:
Piorunówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

CEGIELNIA
Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1742

Pieronówek 20 maj. Ja ? Lubieniecki ochrzciłem imieniem Stanisław syna Urodzonego Teodora Dzierzanowskiego i Katarzyny z Dzierżanowskich Dzierzanowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Skrzyński i Urszula Dzierzanowska siostra rodzona tej Dzierzanowskiej.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1743

Pieronuwek 9 wrzesień
Ja ten sam ochrzciłem imieniem Tadeusz syna Szlachetnego Teodora Dzierzanowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Gorski i Marianna siostra ojca.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 14

Na żądanie W. Adolfa Wehr w wsi Leszczynach Powiecie Brzezińskim Gubernii Mazowieckiej mieszkaiącego przydanego opiekuna nieletnich Pauliny, Teodora Teofili, Maryi rodzeństwa Wehrów po niegdy Michale Wehr pozostałych dzieci, i wskutek wyroku Trybunału Cywilnego 1 Instancji Gubernii Kaliskiej na dniu 4/16 Stycznia r. b. z temczasową exekucyą pomiędzy temiż nieletniemi a Wilhelmem Nenckim zapadłego, zawiadamia publiczność że: Dobra Ziemskie Pioronów, Pioronowek, Wrząsowa i Czarnyż z przyległościami w Powiecie Szadkow­skim Gubernii Kaliskiej, położone wypuszczone zostaną na lat trzy poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia 1843 przez publiczną licytacyą przedemną Reientem w mej Kancellaryi w Mieście Powiatowym Szadku Gubernii Kaliskiej dnia 23 Kwietniu (5 Maia) roku bieżącego o godzinie 10 z rana odbyć się maiącą, o warunkach każdego czasu u mnie lub podopiekuna dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 19/31 Marca 1840 roku.

Kaietan Prawdzic Szczawiński Rei. Pow. Szadk.

Dziennik Warszawski 1875 nr 42

N. D. 525. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia b. Rady Administracyjnej Król. Pol. z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
13. Dobra Piorunów, Piorunówek, Wrząsawa i Czarnysz z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położone. Raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 722 kop. 13, vadium do licytacji rs. 1200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 14960 kop. 40, termin sprzedaży d. 3 (15) Września 1875 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 6247 kop. 65, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Władysławem Jawornickim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze w gotowiźnie oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 29 Czerwca (10 Lipca 1860 r.)
Kalisz d. 18 (30) Grudnia 1874 r.
Prezes Chełmiński.
Pisarz Bierzyński.

Tydzień Piotrkowski 1899 nr. 9


Rozwój 1910 nr 24

Epidemia karbunkułu grasuje śród bydła rogatego we wsi Piorunówek, gminy Wodzierady, pow. łaskiego. Władze tamtejsze zarządziły energiczne środki calem stłumienia zarazy.


Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 20

Włościanina Stanisława Jędrzejczaka z Piorunowa zatwierdziłem na stanowisku sołtysa we wsiach Piorunów, Piorunówek, Czarny Las, gminy Wodzierady, powiatu Łaskiego.
Łódź, 23-go kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

 Ziemia Sieradzka 1926 maj


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 82

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 29 kwietnia 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Zofji Pietrzak, zamieszkałej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej Nr. 152, wdrożone zostało postępowanie, celem uzna­nia Walentego Pietrzaka za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa, tegoż Walentego Pietrzaka, męża petentki, a syna Stanisława i Marjanny z Kaczmarków, urodzonego w Piorunówku, par. Małyń. gm. Krokocice, st. sieradzkie, w dniu 24 stycznia 1875 roku, ostatnio zamieszka­łego w Łodzi, obecnie po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby, w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich. którzy o życiu lub śmierci pomienionego Walentego Pietrzaka po­siadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 209/29.

Echo Łódzkie 1930 marzec


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
13. Wola-Czarnyska, obejmującą: wieś i kolonję Piorunówek, wieś Wola-Czarnyska, kolonję Wola-Czarnyska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza