-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Sadokrzyce

Zajączkowski:
Sadokrzyce -pow. sieradzki
1) 1398 T. Sir. II f. 7: Szadocrzicze - Miroslaus de S. 2) 1402 Łag., ZH 14: Szadocrzcicze - Mirosłaus de S.
3) XVI w. Ł. I, 415, 417: Sadokrzycze duplex, Sadokrzicze maius, Sadokrzicze minus - villa, par. Wróblew, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 171: Schadokrzycze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Sadokrzice - jw. 1552-1553 P. 220: Schadokrzicze, Schadokrzicze aliud - jw. 5) XIX w. SG X, 202: Sadokrzyce - wś i folw., par. i gm. Wróblew, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sodokrzyce, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 17 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sodokrzyce ditto mnieysze, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sadokrzyce, parafia wroblew (wróblew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Gołembowska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sadokrzyce, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wągłczew, własność prywatna. Ilość domów 26, ludność 201, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Sadokrzyce, w XVI w. Sadokrzicze Majus i S. Minus, wś i fol., pow. sieradzki, gm. i par. Wróblew, odl. 13 w. od Sieradza, ma gorzelnie. W 1827 r. było 26 dm., 201 mk., par. Wągłczew. Fol. S. w 1880 r. rozl. mr. 640: gr. or. i ogr. mr. 538, łąk mr. 30, lasu mr. 46, nieuż. mr. 26; bud. mur. 3, z drzewa 12. Por. Gorzuchy. Wś S. os. 33, z gr. mr. 356. W XVI w. dziesięcina z łanów kmiecych w S. Wielkich i Małych szła na stół arcybiskupi, z fol. zaś w S. W Wróblewie (Łaski, L. B., I, 417). Br. Ch.

Spis 1925:
Sadokrzyce, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 65. Ludność ogółem: 390. Mężczyzn 197, kobiet 193. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 390. Podało narodowość: polską 390.

Wikipedia:
Sadokrzyce-bardzo bogata wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. Obecnie jest ważnym ośrodkiem produkcyjnym warzyw i owoców w Polsce, głównie ziemniaków. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Pierwsze wzmianki o Sadokrzycach pochodzą z 1321 roku. Prawdopodobnie wieś istnieje od 1314 roku, utworzyli ją szlachcice powracający z wojny. Osiedliło się tu też wielu rolników, których rodziny do dziś uprawiają tu ziemię. W okolicznych lasach w okresie powstania 1863 r. działały silne oddziały powstańcze dowodzone przez gen. Edmunda Taczanowskiego. W okolicznych lasach w 1863 r. zorganizował partię powstańczą Napoleon Urbanowski, przemysłowiec z Poznania, który następnie udał się w Piotrkowskie pod rozkazy Józefa Oxińskiego. Rosjanie rozbili ten oddział pod Rychłocicami. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: wiatrak, 1920, nr rej.: 332/11/86 z 3.10.1986

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SADOKRZYCE par. Wróblew, p. sieradzki, do d. Wągczew, wieś i f-k w 1880 obszar 640 mg. Sadokrzyce wartości 110 tys. zł wraz z Gorzuchami wartymi 67,4 tys. zł Jana Gołembowskiego, odziedziczone po przodkach. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku we władaniu uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKPt.10, s.202, Strachowski 1813 k. 299-302,PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1776


Dzierzązna
A.D. 1776, 5 stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Wielmożnej Barbary z Tokarskich Skrzetuskiej i ojca Urodzonego Benedykta Skrzetuskiego, małżonków tego kościoła, której zostały nadane imiona ? Eleonora Wiktoria. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Jan Gołęboski i Wielmożna Wiktoria Gołęboska z Sado?
_________________________________________________________________________________

 Gazeta Poznańska 1810
_________________________________________________________________________________


Gazeta Warszawska 1830 nr 150

Po Antonim Myszkowskim, w dniu 13 Czerwca 1829 roku zmarłym, otworzonem iest postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia: iż do przeniesienia na rzecz iego Sukcessorów własności summ, mianowicie:
1) a) 4464 zł: Pol: z prowizyą, — b) 140 zł: Pol: z Wyroku Sądowego, na Dobrach Dzierlinie części B. w Powiecie Sieradzkim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 6.
2) 700 zł: Pol: z większey początkowey summy 2000 zł: Pol: wynikających, na Dobrach Wóytostwie Sieradzkiem z przy ległością Wiechucice, także w Powiecie Sieradzkim leżących, w Dziale IV. pod Nrem 9 lit: b.
3) 8500 zł: Pol: na Dobrach Chotow, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim, w Dziale IV, pod Nrem 14. sposobem ostrzeżenia zapisanych.
4) 13,000 zł: Pol: z większego kapitału 60,000 zł: Pol: na Dobrach mieście Działoszynie z przyległościami w Powiecie Wieluńskim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 15 hypotekowanego, i podobnież z większego kapitału 40,000 zł: Pol: na Dobrach Siemkowice z przyległościami w Powiecie Radomskim, Obwodzie Piotrkowskim leżących, w Dziale IV, pod Nrem 6 lit: a, mieszczącego się, od Stefana Puacza przez cessyą nabytych.
5) 9589 zł: Pol: na Dobrach Sadokrzyce, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położonych, w Dziale IV. ad 4 lit: a. sposobem ostrzeżenia zapisanych,
dla zmarłego spadkodawcy hypotecznie zabezpieczonych, termin roczny na dzień 12 Maia 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został. — Kalisz dnia 11 Maia 1830 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1832 nr 270

Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego. Wzywa wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, bezpieczeństwem kraiu trudniące się, aby na zbiegłego Antoniego Furman v Furmańskiego z gminy Sadokrzyc, baczne oko dawały i tego, wrazie schwytania, sądowi naszemu pod ścisłą strażą dostawiły. Rysopis iego iest następuiący: lat 28, twarzy okrągłey, wzrostu miernego, oczu niebieskich, włosów bląd, czoła niskiego, nosa małego; ubrany był w kapotę granatową, kapelusz czarny, spodnie sukienne granatowe, bóty ciżmy, chustka perkalikowa w czerwone kwiatki, koszula gruba płócienna. w Kaliszu d. 27 Sierpnia 1832 r. Prezyduiący A. Puchała.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 285

(N. D.5714) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
2. Antoniny z Zbijewskich Gołembowskiej właścicielki summy złp. 41,896, na dobrach Sadokrzyce w Powiecie Wartskim a mianowicie na kapitale 60,000 w dziale IV pod Nr. 3 hypotekowanym zabezpieczonej, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminów do regulacyi takowych spadków przed podpisanym Pisarzem na dzień 12 (24) Czerwca 1840 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych.
Kalisz dnia 2 (14) Grudnia 1839 roku.
Antoni Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 11

Na żądanie Sukcessorów ś.p. Nepomocena Gołembowskicgo, obwieszcza pu­bliczność: iż na gruncie wsi Sadokrzyc pod Wągczowem w dniu 10 Maja podług nowego stylu roku tego, przedawane będą publicznie owce, meble i sprzęty gos­podarskie, więcej dającym za gotowe pieniądze.
Sieradz dnia 24 Lutego (8 Marca) 1841 r. Pstrokoński. Rejent Ptu Sier.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 48

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem kraju i spokojnością publiczną czuwające, ażeby na Marcina Mrugałę lat 47 mającego, wzrostu średniego, oczu niebieskich, włosów na głowie ciemno blond, czoła wysokiego, nosa krótkiego, ust małych, bez żadnych znaków szczególnych, jako o kradzież obwinionego i z pod straży w dniu 3 na 4 Października do Sądu Poprawczego miejscowego, zbiegłego baczne oko dawały, tego starały się ująć a w razie przytrzymania Sądowi Naszemu odstawić.
Wspomniony Marcin Mrugała ubrany był w czasie ucieczki w koszulę lnianą cienką, spodnie płócienne, z płótna grubego, kamizelkę z sukna granatowego, w sukmanę siwa, w bóty stare, czapkę wysoką czworograniasto z sukna granatowego z barankiem czarnym, ostatnio zamieszkiwał w wsi Sadokrzycach Powiecie Wartskim jako gospodarz rolny.
Kalisz dnia 29 Października (10 Listopada) 1841 roku.

Sędzia Prezydujący Wąsowicz.

Gazeta Codzienna 1844 nr 251

Zeszła z tego świata Maryanna z Gołembowskich Bielawska, Podstolina Rawska, z rodziców Jana Nepom. Gołembowskiego, Pisarza Ziemskiego Sieradzkiego,a matki Kasztelanki Bartachowskiej urodzona w r. 1764, w wsi Sadokrzycach w Sieradzkiem, a w dobrach swoich w Olszy w ziemi Rawskiej, na dniu 18 sierpnia b. r. zmarła. Kaznodzieja z Miedniewic, Paweł Stobiński, z palmą wymowy oddał cześć należną nad zwłokami w Brzezinach. Dom jej napełniali przyjaciele i krewni, była uprzejmą, gościnną, dobroczynną, dobrą matką i prawą obywatelką. Odziedziczywszy po przodkach staropolską cnotę , przeżywszy tyle panowań fortunnych i niefortunnych, dochowała moc duszy i charakter silny do grobu , przekazując tę puściznę dzieciom, wnukom i prawnukom. Zasnęła snem Przedwiecznego, stanęła już u Majestatu Jego, i wnosi modły za nami. —Cześć jej popiołom. M. G.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 272

(Ν. D. 5852) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Podając do wiadomości powszechnej, że na polu wsi Sadokrzyc pomiędzy miastami Wartą i Błaszkami położonej, w dniu 7 Listopada r. b. n. s. znalezione zostało dziecko płci żeńskiej, z dołku płytkiego przez zwierzęta i ptaki wyciągnięte, znacznie, pożarte, w niewielkiej odległości leżała, koszulka z kartonu białego w formie płaszczyka czyli koszulki; jak zwykle dla dzieci, nowo narodzonych zrobiona i czapeczka dziecinna z perkalu białego w kwiatki niebieskie, niewątpliwie do tegoż dziecku należące wzywa każdego jakiekolwiek wiadomości o temże dziecku, lub o matce jego posiadającego, iżby takowe spiesznie udzielić raczył Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu, mieszkania swego.
Warta dnia 2 (14) Listopada 1844 roku
Podsędek, Grzybowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 53

(Ν. D. 940) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jak i wojskowe nad bezpieczeństwem i spokojnością kraju czuwające, aby na Szymona Czwartak lat około 50 liczącego wzrostu dobrego, ze wsi Sadokrzyc Okręgu Wartskiego, ubranego w czasiec zbiegostwa w sukmanę z sukna szarego, spodnie płócienne i czapkę czworograniastą granatową z barankiem czarnym, o liczne kradzieże obwinionego, pilną zwracały uwagę i wrazie wyśledzenia tegoż wprost Sądowi naszemu lub najbliższemu z Sądów Okręgowych dostawić zechciały.
Tyniec dnia 30 Stycz. (11 Lutego) 1848 r.  
Sędzia Prezydujący Radca Dworu
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 139

(N. D. 2855) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W dniu 6 (18) Marca r. b. na polu za wsią Sadokrzyiami w Okręgu tutejszym znaleziono zwłoki męzkie wedle uznania obecnych imieniem Macieja z nazwiska i pochodzenia nieznanego lat około 40 liczącego, wzrostu średniego, ciała wyniszczonego, włosów na głowie ciemno bląd, twarzy ściągłej, oczów czarnych, ubranego w stary podarty płaszcz z sukna żołnierskiego z kołnierzem niebieskim, podtym kożuch krótki zupełnie zniszczony, w koszuli płóciennej w samych dziurach w takichże spodniach zgrzebnych na nogach stare buty zkrótkiemi cholewami kaszkiet sukienny granatowy zdaszkiem obok niego leżał że zaś ze śledztwa o dujścio przyczyny śmierci tego człowieka wykryto się przy obdukcyi na środkowej części czoła przy osadzie nosa ranę zaschłą wielkości rubla na nosie z lewej strony ranę przeciętą, przy sekcyi znowuż objawiło się, żebro 2 i 3 świeżo pęknięte na przodkowej stronie w blizkości połączenia Chrząstkowatego, wedle opinii obducenta zuwagi na usposobienie chorobliwe denata było bez warunkowo śmiertelne że wrście występek na miejscu od osobnionym niepozostawił żadnych śladów do wykrycia winnych, wzywa zatem każdego jakąkolwiek wiadomość mieć mogącego o przyczyniających się do śmierci opisanego Macieja oraz jego nazwisku i pochodzeniu ażeby otem wszystkiem najbliższemu Sądowi donieść zechciały.
Warta d. 20 Kwietnia (2 Maja) 1856 r.
Assessor Trybunału p. o. Podsędka
Grzybowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 206

(N. D. 4283) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako też i wojskowe, nad bezpieczeństwem i spokością w kraju czuwające, aby Marcina Reszkę vel Jana Lipę służącego, lat 35 liczącego, wzrostu średniego, twarzy ściągłej, wlów ciemno-blond, oczu ciemnych, nosa miernego, ust miernych, brody pociągłej, ostatnio w gminie Sadokrzyce przebywającego, obecnie przed wymiarem sprawiedliwości się ukrywającego, bacznie śledziły, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod ścisłą strażą dostawić raczyły.
Piotrków d. 20 Sierp. (4* Września) 1858 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 264

(N. D. 5643) Kommissya Rządowa Sprawiedliwości.
Ogłasza, iż Rada Administracyjna Królestwa postanowieniem z dnia 14 (26) Październiki r. b. N. 6919 darowiznę rs. 300 dla Kościoła parafialnego w Wróblewie, przez Klementynę z Gołęmbowskich Psarską, właścicielkę dóbr Sadokszyce, aktem w dniu 1 (13) Lutego 1857 r. urzędownie sporządzonym, uczynioną, prawnie przyjętą, w myśl art. 910 K. C. z zachowaniem praw osób trzecich i роd warunkami bliżej w akcie darowizny oznaczonemi zatwierdziła.
Warszawa d. 30 Paźdz. (11 Listop.) 1858 r.
Z polecenia: Dyrektor J. Kancellaryi,
Radca Kollegialny, Ornowski.


Kurjer Warszawski 1858 nr 319

Rada Administracyjna Królestwa, zatwierdziła darowiznę rs. 300 dla Kościoła parafjalnego w Wróblewie, przez Klementynę z Gołembowskich Psarską, Właścicielkę dóbr Sadokszyce, uczynioną.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.  
23. Sadokrzyce czyli Woloryczkowe i Trzeszczykowe zwane z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 137 k. 41, vadium rs. 990, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3505, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Edwardem Milewskim. Termin sprzedaży d. 17 (29) Listopada 1862 r.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.


Kurjer Warszawski 1863 nr 258

Z Wieluńskiego. Na zasadzie otrzymanych wiadomości, że banda powstańców zamierza napaść na secinę kozaków rozlokowaną w mieście Krzepicach, wysłano wieczorem z Wielunia w dniu 2 (14) Października oddział pod dowództwem Sztabs-Kapitana Wendorfa (dwie kompanje strzelców z pułku Białozierskiego piechoty i 40tu kozaków z pułku Dońskiego Nr 31). O godzinie 2ej w nocy, oddział ten wynalazł bandy Słupskiego i Matuszewicza we wsi Rudniki (10 wiorst od Krzepic w kierunku północno-zachodnim), lecz nie będąc w możności rozpoczęcia działań wśród nocy, ograniczył się na krótko-trwałej zamianie strzałów, poczem rozlokował się dla wypoczynku w pobliżu Rudnika. Przed świtem 3 (15) Października SztabsKapitan Wendorf, przyłączywszy do oddziału swego przybyłą na odgłos strzałów secinę Dońskiego pułku Nr 31, wyruszył w celu ścigania powstańców, cofających się na Strojec ku Kowalom (w okolicach miasta Praszki). Tu przyłączywszy jeszcze 20tu objeszczykówoddział ciągnął dalej za bandą ku północy przez wsie: Mokrsko, Piaski, Brzozę i Naramice, zkąd z powodu znużenia wojska, wysłani zostali naprzód sami kozacy, kompanja zaś zdążała za nimi na podwodach. Gdy ścigano powstańców do Naramic, ciż kilkakrotnie zatrzymywali się na stanowiskach, lecz zawsze byli z nich wypierani przez wojsko. Za Naramicami kozacy jeszcze raz atakowali powstańców pod Świętkowicami i ścigali ich do wsi Dymki, w której to wsi Sztabs-Kapitan Wendorf zszedł się z oddziałem Podpułkownika Pisanko. W bitwie pod Rudnikami, i podczas ścigania powstańców, w oddziale Wendorfa, zabito 1 kozaka. Strata powstańców w zabitych i ranionych była bardzo wielka, zabrano jeńców 18, koni 42, sztućców 45 i wiele innej broni. Wyprawiwszy ze wsi Dymek oddział Wendorfa, (który w jednej dobie odbył marsz 90 wiorst), na powrót do Wielunia, Podpułkownik Pisanko pociągnął dalej za bandą z lszą kompanją strzelców i częścią 7ej seciny kozaków. We wsi Starce (6 wiorst na północo-zachód od Złoczowa), kozacy pod dowództwem Podporucznika artylerji Dudzickiego-Liszyna, dognali i zaatakowali powstańców, odebrawszy im 23 konie. Po noclegu w Starcu, Pisanko pędził bandę przez wieś Sodokszyce do m. Warty, nie dochodząc zaś 6 wiorst do tego punktu, zwrócił się na Sieradz w celu dania możności wypoczynku znużonym ludziom i koniom, tudzież dla ukompletowania nabojów. Natychmiast po przybyciu Podpułkownika Pisanko do Sieradza, wysłany został ztamtąd świeży oddział pod dowództwem Majora Eśmana. Oddział ten na noclegu we wsi Dobre miał utarczkę z powstańcami, którzy odstąpili straciwszy kilku ludzi w zabitych i ranionych. Wojsko nie poniosło żadnych strat. Podczas pobytu w Sieradzu oddziału Podpułkownika Pisanko, chorąży Awramow z 30 kozakami z tegoż oddziału, zniósł w okolicach Sieradza, niedaleko Nowej-wsi bandę żandarmów wieszających, składającą się z 23 ludzi.

Dziennik Warszawski 1870 nr 2

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych z 8 gubernij kraju tutejszego wiadomości, w pierwszej połowie listopada r. b. miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
3) W gubernji kaliszskiej: w dniu 2 (14) listopada we wsi Sadokrzyce (w pow. sieradzkim) spaliła się gorzelnia zaasekurowana na rs. 4,600.

Kaliszanin 1872 nr 24


W dobrach Sadokrzyce powiecie Sieradzkim dostać można każdego czasu świeże drożdże prassowane.


Kaliszanin 1873 nr 29

6 marca, na folwarku Sadokrzyce, gminie Wróblew, pow. Sie­radzkim, zgorzała owczarnia do właścicielki dóbr Psarskiej należąca, ubezpieczona na rs. 300; zaś w pomienionej stodole spaliło się 530 owiec wartości rs. 3500 własnością dzierzawcy Pestkowskiego będących.

Kurjer Warszawski 1873 nr 73

Dnia 6-go zeszłego miesiąca, na folwarku Sadokrzyce, w powiecie Sieradzkim, spłonęła z niewiadomej przyczyny owczarnia a w niej 350 owiec, będących własnością dzierżawcy majątku. Straty wynoszą około 4,000 rubli.

Kaliszanin 1874 nr 52

Ważniejsze wypadki. Pożary: (...) 14 maja, na folwarku Sadokżyce, w powiecie sieradzkim, także z niewiadomej przyczyny wszczął się po­żar, od którego zgorzały: stajnia i stodoła, nale­żące do dziedzica Pestkowskiego, zaasekurowane na 260 rs; oprócz tego Pestkowski poniósł stra­tę w różnych narzędziach rolniczych na 50 rs.; (...).

Kaliszanin 1874 nr 77

Wypadki w gubernji Kaliskiej.
Pożary. (...) D. 19 sierpnia, we wsi Zabokrzyce, gm. Wró­blew, w tymże powiecie, z niewiadomej przyczyny, spaliło się pięć folwarcznych zabudowań, ubezpieczonych na rs. 2610, a będących własnością obywatela Psarskiego; spaliły się także dwie sto­doły niezabezpieczone, należące do włościan Melcarka i Barańskiego, wartujące rs. 80, oraz zboże ocenione na rs. 470.

Dziennik Warszawski 1874 nr 199

Dnia 19 (31) sierpnia, we wsi Sadokrzyce, gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim, tejże gubernji, z niewiadomej przyczyny wszczął się pożar, w którym spaliło się pięć budynków folwarcznych, należących do właściciela dóbr Psarskiego i ubezpieczonych w sumie 2,610 rs., oraz dwie stodoły nieubezpieczone, będące własnością włościan Melcarka i Barańskiego, wartości 80 rs.; oprócz tego pogorzelcy ponieśli w zbożu straty wynoszące 470 rs.  
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1875 nr. 7
_________________________________________________________________________________


Kaliszanin 1875 nr 41

Zawiadamiam, iż sprzedaż dóbr Sadokrzyc i Gorzuch z W-mi
Nieniewskimi z Tubądziska do skutku nie doszła, lecz owszem wszelkie z tego tytułu projekta ustały, i dlatego też pomienione dobra
Sadokrzyce i Gorzuchy
w powiecie sieradzkim położone, są do sprzedaży albo też do wydzierżawienia. Wiadomość o warunkach powziąść można u podpisanego w Sadokrzycach pod Błaszkami, albo też u W-go Gracjana Jastrzębskiego Patrona w Kaliszu
Pestkowski.

Kaliszanin 1878 nr 98

Jest do sprzedania od 1 lipca 1879 r. Majątek ziemski składający się z dwóch folwarków Sadokrzyce i Gożuchy wraz z aparatem gorzelni, bez inwentarzy, z kompletnemi obsiewami. Reflektanci w chęci kupna raczą się zgłosić do właściciela Łubna-Jarosłaj pod Błaszkami.


Gazeta Świąteczna 1912 nr 1642

Sprzedam lub oddam w dzierżawę gospodarstwo: 10 morgów ziemi bankowej, szczerkowej, w tem kawałek łąki, sad świeżo założony, zabudowania gospodarskie. Cena tysiąc i dwieście rubli. Cena dzierżawy 65 r. rocznie. Do kościoła pół wiorsty, do stacji kolejowej w Sędzicach 4 w. Marcin Królak w Sadokrzycach, poczta Sieradz.
  

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 74

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Józefie Melochowej, współwłaścicielce działki gruntu Nr 3, przestrzeni 4 dzies. 2392 saż., z maj. Sadokrzyce, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 26 marca 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 102

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 7 sierpnia 1922 r.
45 „Dom Handlowy Zjędnoczonych Młynarzy w Sieradzu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Sieradzu, ul. Wartska 17, Oddział w Kaliszu róg Wrocławskiej i Kościuszki. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel artykułami dla przemysłu młynarskiego. Wspólnikami są: 1) Stefan Tyliński; 2) Adam Lewandowski; 3) Eugenjusz Sypniewski, zamieszkali w Sieradz u; 4) Józef Majewski — Wygoda, gm. Wróblew; 5) Firma „Bułka i S-ka" w Sieradzu; 6) Nikodem Jaruga w Małyniu, gm. Krokocice; 7) Ignacy Pertkiewicz w Rembiszewie, pow. Łaskiego; 8) Nusen Dawidowicz w Złoczewie; 9) Władysław Kasprowicz; 10) Józef Modelski w Sieradzu; 11) Ignacy Tyliński w Boczkach, gm. Szadek; 12) Franciszek Arczykowski, w Kobyli-Chmiel., gm. Szadek; 13) Józef Trojak w Sadokrzycach, gm. Wróblew; 14) Konstanty Kisielewicz w Smardzewie, gm. Wróblew; 15) Józef Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 16) Juljan Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 17) Antoni Brzeziński w Dzierlinie; 18) Leonard Cieluch w Kuźnicy Zagrz., gm. Klonowa; 19) Leonard Grobelny w Niemojewie, gm. Klonowa; 20) Stanisław Powałka w Charłupi Małej. Kapitał zakładowy wynosi 3.600.000 mk., podzielony na 72 udziały do 50.000 mk. każdy, z których posiadają: 1) Stefan Tyliński 20 udziałów;2) Adam Lewandowski 10 udziałów; 3) Eugenjusz Sypniewski 8 udziałów; 4) Józef Majewski 4 udziały; 5) Firma „Bułka i S-ka" 4 udziały; 6) Nikodem Jaruga 2 udziały; 7) Ignacy Pertkiewicz 4 udziały; 8) Nusen Dawidowicz 2 udziały; 9) Władysław Kasprowicz 1 udział; 10) Józef Modelski 1 udział; 11) Ignacy Tyliński 1 udział; 12) Franciszek Arczykowski 2 udziały; 13) Józef Trojak 1 udział; 14) Konstanty Kisielewicz 1 udział; 15) Józef Torzewski 2 udziały; 16) Juljan Torzewski 1 udział; 17) Antoni Brzeziński 2 udziały; 18) Leonard Cieluch 1 udział; 19) Leonard Grobelny 1 udział; 20) Stanisław Powałka 4 udziały. Zarząd stanowią: a) Stefan Tyliński; b) Adam Lewandowski, zamieszkali w Sieradzu i Józef Majewski, zamieszkały na Wygodzia, gm. Wróblew, pow. Sieradzkiego. Wszelkie umowy, zobowiązania pieniężne spółki—weksle, żyra na wekslach, rewersy, udzielanie prokury i plenipotencje—winny być podpisywane przez dwóch członków zarządu pod stemplem firmy. Cesje na przekazach i zaliczeniach, czeki i korespondencje, kwity z odbioru pieniędzy, towarów, listów, przesyłek wszelkiego rodzaju z poczty, telegrafu, dróg żelaznych, przystani, urzędów celnych, kantorów ekspedycyjnych podpisywane będą przez jednego z zarządców pod stemplem firmy. W instytucjach komunalnych, rządowych, społecznych i w sądach zastępować spółkę będzie jeden z członków zarządu. Udzielono prokury Eugeniuszowi Sypniewskiemu, który podpisywać będzie pod stemplem firmy w razie nieobecności któregokolwiek członka zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartą na czas nieograniczony na mocy aktu z d. 28 lutego 1922 r. za Nr. 163, sporządzonego przed notarjuszem Tymienieckim w Sieradzu.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1923 grudzień
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
1. Dnia 27. 6. 1927 r. Sp. Wodna Sadokrzyce. Siedziba spółki Sadokrzyce, gm. Wróblew — statut uchwalono dnia 4.6. 1926 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 38a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 25 stycznia 1928 roku.
1723. „Do rejestru firmy „Piotr Stefański" — sklep towarów kolonjalnych i sprzedaż wyrobów masarskich w Niemysłowie, pow. tureckiego", jak następuje: Siedziba przedsiębiorstwa została prze­niesiona i znajduje się obecnie we wsi Sadokszyce, gminy Wró­blew, ppwiatu sieradzkiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 16

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 sierpnia 1928 roku
postanowił:
1) wniosek mieszkańców wsi Sadokrzyce, gminy Wróblew, powiatu sieradzkiego z dnia 16 lutego 1928 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Sadokrzyce, o obszarze około 340 ha, oraz
b) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Sadokrzyce, o obszarze około 123 ha, należących do Walentego Lisiaka, Konstantego Grobelskiego, Pawła Klekota, Jana Ławniczaka, Klemensa Weszczaka, Antoniego Weszczaka, Stanisława Similaka, Pawła Mielczarka, Walentego Królaka, Marcina Królaka, Sukc. Michała Tomaszewskiego, Michała Wojdy, Rocha Krawczyka, Walentego Musiałczyka, Ignacego Janiaczaka, Mateusza Piotrowskiego, Marcina Lisiaka, Jana Locha i Stanisława Melocha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 16 lutego 1929 roku.
Z polecenia Prezesa:
(—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Echo Sieradzkie 1932 25 styczeń

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę Marcina Królaka z Sadokszyc gm. Wróblew, i córki jego Stanisławy Wrombel zamieszkałej w Równy gm. Gruszczyce, oskarżonych o spalenie weksli. Sprawa przedstawia się następująco:
Marcin Królak wystawił Antoniemu Kupczakowi (sekr. zw. robotników rolnych) weksle na 2.000 zł. Gdy Kupczakowie byli na letnisku u Stan. Wromblowej, ojciec namówił ją żeby weksle odszukała i spaliła, co też uczyniła. W następstwie sprawcy przyznali się do winy.
Sąd skazał Królaka na 6, Wromblową na 3 m. więzienia, zawieszając ostatniej karę na 3 lata.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 22

Ogłoszenie.
"Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 6 marca 1930 r.
postanowił: poprawić orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 31 sierpnia 1928 roku, utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 16 lutego 1929 roku, o wdrożeniu postępowania oraz o ustaleniu obszaru scaleniowego odnośnie gruntów wsi Sadokrzyce, gminy Wróblew, powiatu sieradzkiego, w tem, iż p. a) tego orzeczenia obejmuje około 227 ha, p. b) tegoż orzeczenia wykazuje około 158 ha gruntów należących do Walentego Lisiaka, Konstantego Grobelskiego, Pawła Klekota, Jana Ławniczaka, Antoniego Waszczaka, Stanisława Similaka, Pawła Mielczarka, Walentego Królaka, Marcina Królaka. S-ów Michała Tomaszewskiego, Michała Wojdy, Rocha Krawczyka, Walentego Musiałczyka, Ignacego Janiaczaka, Mateusza Piotrowskiego, Marcina Lisiaka, Jana Locha, Stanisława Melocha, Bednarka Józefa, Domazera Mikołaja, Gałki Józefa, Galusa Jana, Ilskiego Pawła, S-ów Jaryszka Michała, Koszyczarskiego Józefa, Kostrzewy Władysława, Lisiaka Jakóba, Loch Stanisławy, Ławniczaka Stefana, Ławniczaka Marcina, Maciaszczyk Józefy, Otrębskiego Wawrzyńca, Przybyłka Jana, Świerszcz Anny, Skarupy Władysława, Trojaka Józefa, Ubycha Franciszka, Wróbla Franciszka, Woźniaka Michała, Walczaka Jana i Zaremby Pawła.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1930 roku".
Naczelnik Wydziału:
(—) M. Grąbczewski.


Echo Sieradzkie 1933 1 marzec

SPRAWOZDANIE
UDANE POLOWANIA KÓŁKA MYŚLIWSKIEGO W WRÓBLEWIE.
W Wróblewie istnieje Kółko Myśliwskie od 1925 roku, które dysponując terenem polowania o przestrzeni 5350 hektarów, rok rocznie w czasie dozwolonym urządza polowanie „w kotły".
W sezonie 1932-33 r. urządzono polowania na niżej wymienionych terenach z następującemi wynikami:
W dniu 14 grudnia polowano na terenach pól Charłupia - Mała i Łosiniec, w 15 flint zabito 60 zajęcy; królem polowania został p. Józef Piestrzyński mając na rozkładzie 8 zajęcy. Koszt jednego zająca wynosi 9 złotych.
W dniu 17 grudnia polowano na terenach pól Sadokrzyce i Tokarzew, w 13 flint zabito 50 zajęcy; królem polowania został p. Zygmunt Proszewski, mając na rozkładzie 9 zajęcy, koszt zająca wynosi 7 zł. 20 groszy.
W dniu 21 grudnia polowano na terenach pól Chojno, w 13 flint zabito 27 zajęcy: królem polowania został p. Zygmunt Wojciechowski, mając na rozkładzie 4 zające, koszt zająca wyniósł myśliwego zł 14 gr. 50.
W dniu 24 grudnia polowano na terenach pól Wólka, w 14 flint zabito 18 zajęcy; królem polowania został p. Józef Nowak, mając na rozkładzie 4 zające, koszt zająca wynosi zł. 7.
W dniu 31 grudnia polowano na terenach pól Charłupia Wielka, w 16 flint zabito 60 zajęcy: królem polowania został p. Zygmunt Wojciechowski, mając na rozkładzie 8 zajęcy, koszt zająca wynosi 6 zł. 30 gr.
W dniu 7 stycznia polowano na terenach pól Wróblew, Dąbrówka i Próchna, w 18 flint zabito 60 zajęcy; królem polowania został p. Zygmunt Proszewski, mając na rozkładzie 9 zajęcy, koszt zająca wynosi 6 zł. 90 gr.
W roku ub. wzięto obwód łowiecki: Wróblew i Próchna na lat 6, przestrzeni 600 hektarów za 1225 zł.
Członków rzeczywistych jest 22.

Obecny zarząd stanowią pp. Marian Andrzejak prezes, Walenty Miłek zastępca, Stefan Perke sekretarz i Zygmunt Wojciechowski skarbnik i gospodarz - łowczy.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
13. Sadokrzyce, obejmującą: kolonję Podoraczew Sadokrzyce, kolonję Podgorzochy, wieś Sadokrzyce, kolonję Sadokrzyce, kolonję Świergieł.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
18) w § 1. p. XVI. w gromadzie Sadokrzyce, oznaczonej liczbą 13, zamiast „kolonję Podorączew-Sadokrzyce" winno być „kolonję Podoraczew Sadokrzyce".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 30 czerwiec

ŁOBUZERJA NA ZABAWIE STRAŻACKIEJ.
Straż pożarna w Sadokrzycach urządziła zabawę. Młodzież miejscowa i z pobliskich wiosek wzorowo się bawiła. Około północy przybyło na zabawę około 10 chłopców z kolonii Wągłczew. Dwaj z nich Wojtysiak i Wysocki, znani awanturnicy, zmiejsca rozpoczęli burdę.
Zastępca Naczelnika p. Śniegula widząc, że zanosi się na groźniejszą bijatykę, gwizdkiem oznajmił, że zabawa skończona. Wówczas przybyła młodzież poczęła demolować stoły, krzesła, bufet, powybijała okna, połamała płoty, słowem, zniszczyła wszystko.
W czasie demolowania stołu został rogiem stołu uderzony w brzuch mieszkaniec Sadokrzyc Marcin Królak tak silnie, że musiano go przewieźć do szpitala w Sieradzu, gdzie po udanej operacji prawdopodobnie uda go się przyprowadzić do zdrowia.
Dziwić się należy straży sadokrzyckiej, która na swoim terenie nie umiała się zdobyć na poskromienie przybyłych nieproszonych gości.

Dziennik Łódzki 1970 nr 103


W Kolonii Sadokrzyce, pow. Sieradz spłonęły: dom mieszkalny. obora i szopa, należące do A. Grobelnej. Szkody — ok. 20 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza