-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Saków


Zajączkowski:
Saków-pow. poddębicki
1)1339 Lites 324: Soccow - villa. W zeznaniach śwd. w procesie warszawskim wzm. o spaleniu przez Krzyżaków w 1331 r. S. i innych miejscowości (Charłupia, Bałdrzychów, Wartkowice, v.) wraz z ich kośc. 2) 1392 T. Sir. I f. 37: Zachouicz, Zuchouicz - Janek de Z.
3) XVI w. Ł. I, 364: Sakovycze, Sakovicze - villa, par. Świnice, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511 P. 190: Szakovicze - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 246: Szakowycze - wł. szl., jw. 5) XIX w. SG X, 212: Saków - wś i folw., par. jw., gm. Wola Świniecka, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Saków, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sakow, parafia swinice (świnice), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Gnoinska, regentowa.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Saków, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Swinice, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 45, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Saków, w XII w. Sakowycze, wś i fol., pow. turecki, gm. Wola Świniecka, par. Świnice, odl. 34 w. od Turka; wś (dwie części) ma 5 dm., 66 mk.; fol. (dwie części) ma 5 dm., 32 mk. W 1827 r. 8 dm., 45 mk. Dobra S. składały się w 1885 r. z fol. S. i Przybyszów, wsi Grabiszew, rozl. mr. 369: fol. S. gr. or. i ogr. mr. 253, łąk mr. 5, nieuż. mr. 6, razem mr. 264; bud. mur. 2, drewn. 10; fol. Przybyszów gr. or. i ogr. mr. 29, łąk mr. 49, past. mr. 22, lasu mr. 3, nieuż. mr. 2; są pokłady torfu. W skład dóbr wchodziła poprzednio wś Grabiszew, os. 6, mr. 95. Na początku XVI w. łany kmiece dawały dziesięcinę kollegiacie uniejowskiej, zaś pleb. w Świnicach po korcu żyta na kolędę. Fol. dawał do Świnic (Łaski, L. B., I, 364).

Spis 1925:
Saków, wś, pow. turecki, gm. Wola Świniecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 36. Ludność ogółem: 237. Mężczyzn 120, kobiet 117. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 237. Podało narodowość: polską 237.

Wikipedia:
Saków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SAKÓW par. Świnice, p. łęczycki, Otockiego kupił Franciszek Ksawery Ciesielski za 5,5 tys. rbs w 1865 r. W 1912 wieś i kolonia po byłym folwarku są własnością uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (Szelążek 1865 k.77, PGkal.)

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 163

(N. D. 3577) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków po:
1. Maryannie z Radolińskich Zamojskiej wierzycielce summy 12,800 złp. czyli rubli 1.920 na dobrach Woli Wężykowej w Powiecie Szadkowskim, (...) i 3,000 złp. czyli rubli 450 na dobrach Sakowie także w Powiecie Wartskim leżących, zabezpieczonych.  
(...)wyznacza się termin na dzień 19 (31 ) Stycznia 1843 r. przed podpisanym Pisarzem pod prekluzyą.
Kalisz dnia 8 (20) Lipca 1842 r.
Antoni Korzeniowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 132

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 20 z. m., we wsi i gminie Saków, pow. Kaliskim, wynikł pożar, skutkiem którego zgorzało zabudowań dworskich 11, a mianowicie: stodół 6, owczarń 2, spichrz 1, wolarnia i obora, na rs. 8550 ubezpieczone, tudzież właściciele tejże wsi ponieśli straty na 21000. Izydorczyk Łucję, zamieszkałą w tejże gminie, jako przekonaną o podpalenie, odesłano do właściwego Sądu po ukaranie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 272

(N. D. 6320) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. Po Kajetanie i Ludwice z Tokarskich małżonkach Dzierzawskich co do summy złp. 577 gr. 15 i złp. 107 gr. 20 w Dziale IV ad Nr. 2 i pod Nr. 3 na dobrach Saków wpisanych. (...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 9 (21) Czerwca 1847 r. godzinę 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 22 Listopada (4 Grud.) 1846.
Mikołaj Basiński

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 288

(N. D. 6386) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Uwiadamiam, iż na żądanie Jana Radolińskiego właściciela dóbr Stemplowa tamże w Okręgu Wartskim zamieszkałego, a do tego przedmiotu prawne mięszkanie u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierającego, który subchastacyą tę popiera, aktem na gruncie dóbr Sakowa w dniu 15 (27) Września 1848 r. przez Józefa Rojek Komornika Trybunału zdziałanym, zajętą została na prz musowe wywłaszczenie połowa dóbr Sakowa lit. A. В. C. w Okręgu Wartskim, Powiecie Kaliskim, Gubernii Warszawskiej, Gminie Sakowa położonych, w granicach jawnych i rozmierzonych z połową folwarku Przybyszów, z połową kolonii Grabiszew i lasem do téj połowy dóbr należącym: dobra te składają się z wsi zarobnéj Saków z folwarku tegoż nazwiska, i drugiego folwarku Przybyszew, są własne Felixa Niemiry obywatela w Stempléwie zamieszkałego w posiadaniu dzierżawnym Marcyanny Szczuckiej wdowy do Świętego Jana 1851 r. będące, obejmują w sobie około hub 8 morg 3 prętów kwadratowych 257, gruntu klassy 2. 3 i 4.
W Dobrach zajętych zabudowania dworskie są następne: dwór, stajnia i spichrz, obora z bali sosnowych, owczarnia nowa w pece murowana, stodoła w słupy sosnowe, ogród owocowy, chlewik z baliv: zabudowania wiejskie: stodoła, chałupy dwie z chlewikami z bali, karczma Słowik zwana spustoszona, studnia ocembrowana. Zabudowania na Folwarku Przybyszew: stodoła z okrąglaków, obora, i chałupa o czterech izbach z bali, wraz z ogródkiem owocowem. Zabudowania na tem folwarku do wspólnego użytku z drugą połową dóbr tych należą. Co do pańszczyzny: jest jeden komornik i dwie komornice po jednem dniu w tydzień odrabiające, koloniści do części zajętéj należą: Szymon Poniecki; Antoni Uciński; Michał Marciniak; Mikołaj Dąbrowski; Kazimierz Sroczyński; Andrzej Pol; Jan Dembiński; Inwentarza gruntowego nie masz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego i Antoniemu Radolińskiemu Wójtowi Gminy Sakowa w dniu 16 (28) Września 1848 r. doręczony, a do księgi wieczystej dóbr Sakowa w dniu 11 Listopada n. s. 1848 r. wreszcie do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 13 (25) Listopada 1848 r. wpisany i zaregostrowany został, sprzedaż dóbr rzeczonych nastąpi na Audyencyi Trybunału tutejszego w miejscu zwykłych posiedzeń, warunki której przejrzeć można u Patrona Modrzejewskiego. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych i sprzedaży nastąpi w Trybunale rzeczonym d. 11 Stycznia n. s. 1849 roku, o godzinie 10 rano.
Józef Migórski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 24

(N. D. 376) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wojciech Pankowski z proffesyi gorzelany liczący lat 39, ostatnio we wsi i Gminie Sakowie zamieszkały, wzrostu średniego, włosów, faworytów i oczu czarnych, ust miernych, żonaty, dzietny mocno o rabunek na folwarku Imilków w Gminie Gozymiszew spełniony poszlakowany, niewiadomy jest z pobytu, wzywa przeto każdego aby na Pankowskiego jako zbyt dla towarzystwa niebezpiecznego pilną uwagę zwracał, i wrazie ujęcia aby tegoż do Sądu tutejszego lub do najbliższego z Sądów Okręgowych dostawił.
w Tyńcu pod Kaliszem dnia 8 (20) Stycznia 1849 roku.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 61

(N. D. 1150) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia iż w d. 1 (13) Maja r. b. o godzinie 10 z rana w mieście Okręgowym Warcie przed Rejentem Kwirynem Franciszkowskim w kancellaryi tegoż Rejenta lub jego zastępcą odbywać się będzie wydzierżawienie przez publiczną licytacyą wsi Sakowa lit. А. В. С i folwarku Przybyszew, oraz Kolonii 1/4 części Grabiszew zwanej w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położonych z wszelkiemi użytkami i dochodami bez najmniejszego wyłączenia na lat 3 po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca r. b. Wieś ta do tych czas przynosi rocznej dzierżawy rs. 450.
Kalisz d. 2 (14) Lutego 1852 r.
F. Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 250

(Ν. D . 4839) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:  
3. Janie Radolińskim (…) oraz jako wierzycielu summ rs. 2352 kop. 15 na dobrach Saków części połowicznej do Bolesława Otockiego należącej z Ogu Wartskiego sposobem ostrzeżenia zabezpieczonej, a do depozytu Banku Polskiego złożonej, (…) oraz summy rs. 305 kop. 70 jako czysty wpis na dobrach Leleki Dzierżawу Wielkie lit. A. B. i Dzierżawy Małe z Ogu Wartskiego; wreszcie summy rs. 900 i kosztów rs. 131 k. 55 z procentem i deputatem na dobrach Charłupia mała z Ogu Sieradzkiego zahypotekowanych;
(…) do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na dzień 3 (15) Kwietnia 1853 r. w Kaliszu w Kancellaryi hypotecznej przed podpisanym Rejentem odbyć się mający.
Kalisz d. 23 Paźdz. (4 Listop.) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 11

(N. D. 208) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, ażeby Maryannę Górską ze służby się utrzymującą, ostatnio w gm. Saków Powiecie Sieradzkim zamieszkałą, obecnie o kradzież poszlakowaną śledziły, a w razie ujęcia Sądowi tutejszemu pod strażą dostawić zechciały. Rysopis lat 28, wzrostu średniego, twarzy ściągłej, rumianej oczu niebieskich, włosów ciemnych, ubraną była w suknią perkalikową w kwiatki, chustkę niebieską bawełnianą i czepek biały.
Łęczyca d. 16 (28) Grudnia 1852 r.
Sądzia Prezydujący, M. Grabowski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 219

(N. D. 4765) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Bolesława Otockiego, co do tytułu współwłasności dóbr Sakowa z Okręgu Wartskiego. (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 18 (30) Marca 1865 r. w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 3 (15) Września 1864 r. Jan Niwiński. (N. 10.)

Dziennik Warszawski 1865 nr 11

(N. D. 119) Naczelnik Powiatu Kaliskiego.
Na zasadzie rozporządzenia Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 5 (17) Września r. b. Nr. 42930j5332, podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 (23) i 12 (24) Stycznia 1865 r. o godzinie 11-ej z rana, w biurze Naczelnika Powiatu, odbywać się będzie głośna licytacja in plus na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego do d. 19 Czerwca (1 Lipca) 1865 r. a mianowicie; 
w d. 12 (24) Stycznia 1865 r.
15. Z dóbr Saków, od sumy rs. 51 kop. 45.
Mający przeto chęć przystąpić do licytacji winni w terminie i miejscu oznaczonem złożyć vadjum w gotowiźnie wyrównywające 1j4 części sumy ustanowionej do licytacji, które wówczas zwrócone zostanie plus licytantowi, gdy kaucją wystawi, innym zaś konkurentom z chwilą odstąpienia od licytacji.
Że utrzymujący się przy dzierżawie obowiązani będą w stosunku postąpionej sumy rocznej uiścić opłatę za przeciąg czasu od dnia oddania im propinacji, do dnia 19 Czerwca (1 Lipca) r. 1865, opłatę tę wnosić kwartalnie z góry do Kasy tutejszego Powiatu, oraz że zaraz po licytacji obowiązani są wystawić kaucję wyrównywającą półrocznej sumie dzierżawnej w gotowiźnie lub w papierach publicznych przez Rząd na kaucję przyjmowanych.
Inne zaś warunki licytacyjne każdego dnia oprócz dni świątecznych w biurze Naczelnika Powiatu przejrzane być mogą.
Kalisz d. 8 (20) Grudnia 1864 r.
w z. Sulikowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 192

(N. D.5090). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 
2. Augustyna Bogdańskiego, co do sumy rsr. 150 na dobrach Saków z Wartskiego, w dziale IV pod Nr. 2 zahypotekowanej;
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 16 (28) Lutego 1868 r. o godzinie 10 z rana w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 10 (22) Sierpnia 1867 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 242

(N. D. 6465. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w dniu 1 (13) Grudnia 1866 r. pomiędzy Nikodemem Otockim i innemi ss-mi Bolesława Otockiego z jednej a Pelagją z Otockich Zaborowską z drugiej strony zapadłym, nakazany został dział majątku po Bolesławie Otockim właścicielu dóbr połowy Sakowa, w Powiecie Wartskim, Gubernji Kaliskiej położonych.
Biegli po wykonania przysięgi w dniu 8 (20) Lipca 1867 r. w Sądzie Pokoju w Warcie, z powodu niemożności podziału w naturze sporządzili taksę tych dóbr ustanawiając szacunek na rs. 5165.
Po ogłoszeniu warunków sprzedaży na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 3 (15) Października r. b. termin do odbycia przygotowawczego przysądzenia na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu na dzień 15 (27) Listopada r. b. godzinę 3-cią z południa przez delegowanego wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 1 (13) Grudnia 1866 r. Asesora Witwickiego oznaczony został.
Vadium oznaczone na rs. 750 w gotowiźnie lub listach zastawnych z dopłatą różnicy kursu. Sprzedażą tą dyryguje Patron Trybunału Roman Mrozowski, taksa i warunki licytacyjne w każdym dniu tak w kancelarji popierającego Patrona, jak i w biurze Pisarza Trybunału Cywilnego Wydziału II, przejrzane być mogą.
Licytacja rozpocznie się od 1/4 części niżej szacunku przez biegłych wynalezionego czyli od rs. 3,874.
Kalisz d. 3 (15) Października 1867 r.
Roman Mrozowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Tomasza Pętkowskiego co do ostrzeżenia rsr. 2,352 k. 15 i rsr. 1,320 kop. 20 na dobrach Leleki, Saków i Dzierżawy Wielkie z Okręgu Wartskiego w dziale IV pod Nr. 4.
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 117

N. D. 3268. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci: 1
2. Majola Grabskiego właściciela dóbr Kiki, z okręgu Wartskiego, oraz wierzyciela sumy rs. 2,876 kop. 63 w dziale IV wykazu hypotecznego pod Nr. 20 na dobrach Saków z tegoż okręgu zabezpieczonej, otworzyły się spadki do regulacji których termin prekluzyjny nadzień 1 (13) Grudnia 1875 r. w kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz d. 26 Maja (7 Czerwca) 1875 r.
A. Paszkowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 223

N. D. 6895. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż z powodu zaszłych śmierci:
2. Szymona Gutkowskiego współwłaściciela dóbr Sakowa A. i B. z powiatu Turskiego Okręgu Wartskiego.
(...) toczy się postępowanie spadkowe do uregulowania którego strony interesowane z prawami swemi w terminie daty 18 (30) Kwietnia 1876 r. w mej Kancelarji stawić się winny.  
Kalisz d. 7 (19) Października 1875 r.
Teofil-Józef Kowalski, Rejent.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 84a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 13 sierpnia 1923 r.
5091 „Michał Jesionowski'", sklep spożywczy we wsi Saków, gm. Wola-Świniecka, star. Tureckiego; właśc. Michał Jesionowski, zam.—tamże.

Echo Tureckie 1926 nr 47

Dwa Posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
Z dnia 9 listopada 1923 r.
Ze spraw gmin wiejskich załatwiono 4-ry: (...) Podanie właściciela fol. Kiki p. Kociurskiego i in. w sprawie utworzenia spółki drogowej Świnice—Kiki—Saków— Dzierżawy—Zawady—Wartkowice, postano­wiono załatwić przychylnie udzielając wy­datnej pomocy technicznej i finansowej przez Pow. Zw. Komunalny. (...)
Tomasz Glądała

Echo Tureckie 1926 nr 47

Zapoczątkowanie Spółek dro­gowych w powiecie Tureckim.
Na podstawie ustawy o spółkach drogo­wych z dn. 8 października 1921 r. (Dzien­nik Ustaw Nr 5 22 r.) Wydział powiatowy przystępuje do zorganizowania spółek dro­gowych narazie trzech, a mianowicie.
1) Miłkowice (przez rzekę Wartę) Popów Niemysłów—Popów—Pęczniew—Rudniki — Zadzim i Pęczniew—Lubola—Glinno celem połączenia z szosami od Niemysłowa na Poddębice, Aleksandrów do Łodzi i od Za­dzimia przez Aleksandrów do Łodzi, oraz do szosy w gm. Wierzchy, pow. Sieradz­kiego.
3) Świnice —Saków—Kiki—Dzierżawy— Zawady w kierunku szosy Wartkowice— Ozorków—Zgierz—Łódź.
W niektórych punktach już przystąpiono do robót przedwstępnych, jako to: od Mił­kowic przez Popów do Niemysłowa, po do­konaniu zdjęć technicznych całej trasy, prze­prowadzają się obecnie roboty niwelacyjne. Na drodze Świnice—Zawady dokonywane jest zdjęcie przez Wydział Drogowy w Tur­ku. Również poczyniono pewne kroki celem założenia formalnych spółek drogowych. Wsie i folwarki przyległe do drogi Świnice Zawady w kierunku Wartkowic zadeklaro­wały już znaczne świadczenia na rzecz ws­pomnianej spółki. Adjacenci projektowanej szosy uważają ją za bardzo ważną z nastę­pujących względów: najkrótsze połączenie z urzędami wojewódzkimi i ośrodkiem prze­mysłowym, jakim jest Łódź; odciążenie in­nych szos dla ładnika kierowanego od Koła Dąbia i t. d. i najkrótsze połączenie Łódź- Poznań; brak większych mostów na całej projektowanej przestrzeni i odpowiednie piaszczyste podglebie, a więc ułatwienie bu­dowy i t. p. warunki, które przemawiają za budową wspomnianej szosy.
Dnia 10 b. m. przybyli do urzędu gminy Niemysłów p. p. Starosta, inżynier drogowy i inspektor samorządu gminnego na wspól­ne posiedzenie połączonych rad gminnych gmin Niemysłów i Lubola, przy udziale zainteresowanych osób, dla zapoczątkowania spółki drogowej budującej się drogi Miłko­wice—Popów—Niemysłów. Na tem to zebraniu, obecni popierając projekt Wydziału Drogowego wysunęli żądania budowy jesz­cze innych odcinków za pomocą spółek drogowych, a mianowicie: Popów-Pęczniew Rudniki—Zadzim i Pęczniew—Lubola-Glinno. Pan Starosta przyrzekł poparcie tych projektów. Naturalnie będzie wiele zależała od ofiarności zainteresowanej ludności. W każdym razie chęci są i coś się zaczyna robić w kierunku powiększenia naszego do­robku drogowego w powiecie. T. Glądała.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Janie Bednarku, właśc. 3 dz. 26 sąż. z maj. Saków II, pow. tu­reckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 10 października 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 55

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Franciszku Dudziaku, współwł. 3 działek ziemi z kol. Saków Nr. 1, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 29 stycznia 1929 roku, w którym to dniu osoby intereso­wane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2472

Do sprzedania osada 6-morgowa: dom mieszkalny, obora. Bez dobytku Ziemią pszenna, torf, pastwisko. Przy trakcie, wieś Saków, gmina Wola-Świniecka, w powiecie tureckim. Cena dziewięć tysięcy zł. Zgłoszenia do Ks. Proboszcza par. Brzeźnio koło Sieradza.

Echo Tureckie 1929 nr 8

Ogłoszenia drobne.
Zagubiono książeczkę wojskową przez Marcina Szczepaniaka, syna Antoniego i Marjanny, rocznika 1887, m. wsi Sakowa g. Wola-Swiniecka pow. Tu­reckiego, wydany przez P.K.U. w Kaliszu.


Echo Tureckie 1930 nr 51

Ogłoszenie
Komornik Sądu Powiatowego w Turku II-go rewiru z siedzibą w Uniejowie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem ogłasza, że w dniu 8 go grudnia 1930 r. od godz. 10-ej z rana, we wsi Saków, gm. Wola—Świniecka pow. Tureckiego sprze­dawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Włady­sława Dąbrowskiego, składający się z kro­wy, 2-ch jałówek i 8 mtr. żyta w ziarnie, na zaspokojenie pretensji Jana Janowskiego.
Podlegający sprzedaży majątek oceniony został na sumę zł. 840 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.

Nr. E. 188/30.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 12 lutego 1931 roku
12134. „Mieczysław Banasiak", sprzedaż artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych w kol. Saków, gminy Wola - Świniecka, powiatu tureckiego. Właśc. Mieczysław Banasiak. zam. w kol. Saków.

Echo Tureckie 1931 nr 32

Ogłoszenia drobne.
Zaginął weksel in blanco na 200 zł., podpisany przez Stanisława Czernika, ze wsi Sakowa gm. Wola — Świniecka, takowy unieważnia się.

Echo Tureckie 1931 nr 38

Ogłoszenia drobne.
Zaginęły dwa weksle, na blanko jeden na 200 zł z podpisem Michała Furmaniaka we wsi Saków, i weksel na 100 zł podpisany przez Michała Furma­niaka. Znalazcę powyższych weksli proszę o oddanie takowych Zygmuntowi Sikorskiemu m. wsi Duma­nie w gm. Dalków pow, Łęczycki.


Echo Tureckie 1933 nr 1

Ogłoszenie.
Urząd gminy Wola — Świniecka podaje wykaz dłużników Kasy Pożyczkowo Osz­czędnościowej gminy Wola—Świniecka któ­rzy dali weksle, ze swoim podpisem, na otrzymane sumy z Kasy Pożyczkowej.
Weksle te zostały skradzione wraz z Ka­są Pożyczkową, w nocy z 23 na 24 listo­pada r.b. przez niewiadomych sprawców.
Skradzione weksle podane niżej Urząd gminy Wola Świniecka unieważnia:
Nr. Nazwa wsi Nazwisko i imię zł. gr.
15 Dzierżawy Witczak Ignacy 25 00
36 Dzierżawy Witczak Ignacy 90 00
61 Dzierżawy Szypowski Wawrzyniec 90 00
91 Saków Szulczewski Kazimierz 100 00
127 Dzierżawy Głodek Jan 90 00
129 Dzierżawy Mciński Wincenty 15 00
147 Saków Kowalczyk Józef 60 00 (...).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Wola-Świnecka dzieli się na gromady:
11. Saków, obejmującą wieś Saków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 9

Zagubiony został weksel wystawiony przez Furmaniaka Michała z Sakowa gm. Wola Świniecka, na 200 zł. — takowy unieważnia się.


Echo Tureckie 1935 nr 13

Pożar zagrody.

W dniu 20 marca rb. we wsi Saków, gm. Wola-Świnecka, powiatu tureckiego w za­grodzie Ignacego Wróblewskiego wynikł pożar, od którego spalił się dom mieszkalny wartości 1000 zł. Pożar powstał wskutek złego stanu komina.


Echo Tureckie 1946 nr 8

Sąd Grodzki w Turku podaje do publicznej wiadomości, że następujące osoby wniosły do Sądu Grodzkiego w Turku wniosek o rehabilitację:
40. R.156/46. Kruk Ignacy ur. 24.1.1882 r. w Wartkowicach powiat Łęczyca, syn Wojciecha i Urszuli z domu Kubiak, za­mieszkały w Sakowie gm. Świnice.
Krukówna Józefa ur. 17.2.1923 r. w Borku pow. Turek córka Ignacego i Marianny z domu Słoczyńskiej zam. w Sakowie gm. Świnice
42. R.158/46. Herman Franciszek ur. 9.5.1901 r. w Łodzi, syn Ju­liusza i Albertyny z domu Grendler, zam. w Sakowie gm. Świnice.
Herman Józefa z domu Sabatowska ur. 17.3.1903 r. w Masłowicach pow. Wieluń, córka Mariana i Marianny z domu Słuckiej, zam. w Sakowie gm. Świnice.
Herman Anna ur. 6. 11. 1923 r. w Niemczech, córka Franciszka i Józefy z domu Sabatowskiej, zam. w Sakowie gm. Świnice.
Wzywa się wszystkie osoby, które wiedzę o szkodliwej dzia­łalności wnioskodawców względem Państwa Polskiego lub Narodu Polskiego, by zawiadomili o tym Sąd.
Turek, dnia 18 sierpnia 1946 r.

Sędzia Grodzki: (—) W. Bogucki.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza