-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Rzeczyca

Zajączkowski:
Rzeczyca-pow. poddębicki
1) 1390 T. Sir. I f. 13: Rzeczicza - Swema de R. 2) 1399 T. Sir. II f. 80: Rzeczicza - Swema de R.
3) XVI w. Ł. I, 386-387: Rzeczicza utraque - villa, par. Zadzim, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 188: Rzeczicza (1518 maior, minor) - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 230: Rzeczycza utraque – jw. 5) XIX w. SG X, 132: Rzeczyca -wś i folw. nad rz. Szadkówką, par. i gm. Zadzim, pow. sieradzki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rzeczyca, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rzeczyca fundusz, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: kanonia uniejowska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rzeczyca, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Glinno, własność rządowa. Ilość domów 18, ludność 160, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Rzeczyca, wś i fol. nad rzką Szadkówką, pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. od Sieradza 25 w.; wś ma 15 dm., 277 mk.; fol. 5 dm., 79 mk.; os. 2 dm., 15 mk. W 1827 r. było 18 dm., 160 mk., par. Glinno. Istniała tu mała huta szklana, zwinięta w 1877 r. dla braku drzewa. W 1879 r. folw. Rz. z attyn. Marcinów i Huta Szklanna rozl. mr. 1177: gr. or. i ogr. mr. 482, łąk mr. 60, past. mr. 60, lasu mr. 542, nieuż. mr. 63; bud. mur. 14, z drzewa 20, las nieurządzony, pokłady torfu. W skład dóbr poprzednio wchodziły: wś Rz. os. 30, z gr. mr. 140; wś Marcinów os. 8, z gr. mr. 113; wś Szczawno os. 10, z gr. mr. 36. Na początku XVI w. wś składała się z dwu części (Rzeczicza utraque). W jednej łany dworskie dawały dziesięcinę pleb. w Zadzimiu, kmiecie zaś kollegiacie uniejowskiej, plebanowi zaś tylko kolędę po groszu z łanu. W drugiej niebyło folwarku tylko dziedzic założywszy dwór przyłączył do niego łany kmiece. Dziesięcinę ztąd pobierał pleban w Szadku (Łaski, L. B., I, 387, 442). Według reg. pob. z 1552 i 53 r. było tu 12 osad, 4? łanów (łan młynarski).

Spis 1925:
Rzeczyca, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 32, kol. 53. Ludność ogółem: wś 174, kol. 293. Mężczyzn wś 73, kol. 143, kobiet wś 101, kol. 150. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 174, kol. 286, mojżeszowego kol. 7. Podało narodowość: polską wś 174, kol. 293.

Wikipedia:
Rzeczyca-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Kolonia Rzeczyca-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
RZECZYCA par. Zadzim, p. poddębicki, wieś i folwark nad Szadkówką. Wieś miała 15 domów i 277 mieszkańców, a folwark 5 domów i 79 włościan. W 1783 roku dobra kościelne-kanonia uniejowska. Istniała mała huta szkła zamknięta w 1877 roku dla braku drewna. Folwark z przyległościami Marcinów i Huta Szklana miał 1177 mg w tym lasu 542 mg, są pokłady torfu. (SGKP t.10, s.132)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1670

Roku, jak wyżej, dnia zaś 18 lutego. Związek małżeński we dworze[?] Znakomitego i Przewielebnego Marcina Rudnickiego kanonika uniejowskiego między Urodzonym Ludwikiem Raczyńskim a Zuzanną Strzelecką z Rzeczyc Małych potwierdził Znakomity Wielebny kanonik ? kościoła zadzimskiego w obecności Urodzonego Adama Mokraskiego, Jana Kiedrzyńskiego, Bonawentury Papieskiego i innych, bez zapowiedzi za pozwoleniem Znakomitego Sebastiana z Dobrej kanonika uniejowskiego.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1714

Grudzień
Rzeczyca
21 ochrzciłem imieniem Tomasz, syna służącego Jana i Katarzyny Turczynowiczów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny klucznik Walenty Chlebowski i Urodzona panna Barbara Trzebuchowska z Ralewic.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1720

Rzeczyca
29 lutego ochrzcilem imionami Joanna, Kunegunda, córkę Urodzonych Franciszka i Agnieszki Kozłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Gałczyński obecnie posesor z Ralewic z Urodzoną Petronelą Borzęcką.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1736

Styczeń
Rzeczyca
Dnia 29. Ja Stanisław Grabski prepozyt kościoła zadzimskiego, ochrzciłem imionami Salomea, Anna, córkę Urodzonych Michała i Teresy Chleboskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Chleboski brat owego i Urodzona Anna Tarchalska z dóbr Otoka.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1738

Lipiec
Rzeczyca
Dnia 7-go. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antonina, Ewa, córkę Urodzonych Walentego Rudnickiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Krzysztof Zdzenicki proboszcz z Wierzchów z Urodzoną Suchoską wdową.

Gazeta Warszawska 1819 nr 99

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego wzywa ninieyszem wszelkie Władze cywilne i woyskowe, bezpieczeństwem publicznem zaymuiące się, a szczególniey JPP. Burmistrzów w miastach i Wóytów gmin po wsiach, ażeby na nieiakiego Piotra z nazwiska niewiadomego, mieniącego się bydź z Wielunia, wzrostu wysokiego, wieku lat 20, twarzy okrągłey białey, nosa miernego, w płaszczu oliwkowym z dwoma kołnierzam, spodniach niebieskich szerokich, w bótach na wysokich obcasach, w kapeluszu okrągłym czarnym, zbiegłego ze wsi Rzeczycy w dniu 4 b. m. wieczorem, od pary wołów we wsi Prusinowicach ukradzionych, przy których tylko Ignacy Grzepracz wspólnik iego ujętym został, baczne zwróciły oko, a w przypadku poznania niezwłocznie Sądowi tutejszemu pod pewną strażą dostawić raczyły. — Szadek dnia 10 Listopada 1819 roku, Hałaczkiewicz, Z. Podsędka

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin na dzień 1wszy Maia 1826 roku, dla:
1. Dóbr Narodowych Ekonomii Brodni, składaiącey się z folwarku i wsi Brodni, Pustkowia i Młynika, z folwarku i wsi Brzega i wiatraka w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Dzierzązny z prawem pobierania składowego z Warty, z folwarku i wsi Glinna i Pustkowie Bugay w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Grzybki, z wsi Proboszczowic w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Rzeczycy i Młyna w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 22

Kommisya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu trzech reskryptów Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu a mianowicie: ad 1, z daty 7 Października roku zeszłego Nr. 58498F11479 ad 2. Z daty 14 Października roku zeszłego Nr. 75093f16056. ad 3. Z daty 28 Października r. zeszłego Nr. 77872f16594, wydanych, a zasadzaiących się na dekrecie Nayiaśnieyszego PANA w Odessie pod dniem 19 Sierpn. 1828 r. zapadłym, Kommissyą Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż 1, dnia 21 Lutego r. b. 2, — 23 ditto. 3, —20 Marca r. b. 4,—23 ditto. poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa odbywać się będzie w Jey biurze na Sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Wola Łaszczowa, składaiącego się z wsi i folwarku Bielawy, propinacyi w całym kluczu, wiatraku we wsi Woli Łaszczowey, i lasu przyległego obrąb bielawy zaymuiącego włok 44 morgów 8 prętów 168 przestrzeni miary nowopolskiey, w Ekonomii Staremiasto, Powiecie i Obwodzie Konińskim położonego. ad. 2 Klucza Turkowice, składaiącego się z wsiów Cisowa części Rządowey i części Woytowskiey, Kowali Xiężych, Turkowice, Sadowa Xiężego, i gruntów skarbowych przez dotychczasowego Naddzierżawcę obsianych, z folwarków Turkowice i Cisów, z propinacyi w tymże kluczu, z wolnego mlewa, rybołówstwa, oraz lasu przyległego w Ekonomii Turek, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 3. Klucza Brodnia, składaiącego się z wsiów: Brodnia, Brzegi, Dzierzążno, Glinno i Bugay, z folwarków: Brodnia, Glinno Bugay i Dzierzązna, Rybołówstwa i Propinacyi w całym tym kluczu, oraz lasu przyległego, w Ekonomii Brodnia w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 4. Klucza Rzeczyca, składaiącego się z wsi i folwarku Rzeczycy, gruntów młynarskich i Karczemnych, Propinacyi w tym kluczu, niemniey lasu przyległego, włók 35 Morgów 19 prętów 290 przestrzeni miary nowopolskiey obeymuiącego, w Ekonomii Brodnia, powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 49,767 gr. 14. ad 2. — — 139,718 — 20. ad 3. — — 176,122 — —14. ad 4. — — 61,971 — 22. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon: ad 1. w summie złp. 2376 gr. 25. ad 2. — — 6728 — 14. ad 3. — — 8154 — 26. ad 4. — — 3021 — 11. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymnie tenże pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego: ad 1. w summie złp. 26,000 ad 2. — — 60,000 ad 3. — — 151,800 ad 4. — —18,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lat wnosić będzie do kassy tegoż Towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to: ad 1. w ilości złp. 855 gr. 26. ad 2. — —1346 — 17. ad 3. — — 2024 —'3. ad 4. — — 183 — 21. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1. w summie złp. 5,793 gr. 20. ad 2. — — 15,857 — l ad 3. — — 22,381 — 23. ad 4. — — 6762 — 22. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. —W tem mieyscu Kommissya Woiewódzka widzi potrzebę uwiadomić chęć kupna maiących, że lubo do klucza Turkowic ad Nr. 2 przyłączoną iest wieś Sadów Xięży, przecież takowa wraz z propinacyą i lasem przyległym włok 43 morgów 16 prętów 182 miary nowo-Polskiey obszerności maiącym oddzielnie sprzedaną bydź może, ieżeli pretendenci życzyć sobie tego będą, a klucz Turkowice nie będzie mógł bydź w całości sprzedany. Proetium tey realnaści, od którego Licytacya in plus zaczynać się będzie, wynosi Złp. 35,175. Kanon roczny uczyni zł. 1694 gr. 11. Pożyczka od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego zaciągnięta Złp.15.000 Vadium ustanowione Złp. 3988 gr 23. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biurze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwych ekonomii naddzierżawców, do których stosowna wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 7 Stycznia 1830 r. Radca Stanu Prezes Rudzicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1836 nr 270

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE
Trybunał Cywilny 1 lnstancyi Województwa Kaliskiego. Zawiadamia interesentów, iż w skutek żądania Rozalii Salomei z Gumkowskich Jabłkowskiej, właścicielki dóbr Rzeczycy, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położonych, przed sięwziętą będzie regulacya hypoteki części Ralewice lit. A, w tymże Powiecie i Województwie będącej, dawniej de folwarku i wsi rządowych Rzeczyca należącej, a to w terminie 22 Grudnia 1836 r.; wzywa przeto tychże interesentów, aby w powyższym terminie z prawami swemi, do rzeczonej części Ralewice A ściągającemi się, i tytułami urzędowemi, takowe usprawiedliwiającemi, w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed Franciszkiem Nowosielskim, Rejentem tejże Kancellaryi, w mieście wojewódzkiem Kaliszu, osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie umocowanego, pod skutkami prekluzyi. prawem o hypotekach z roku 1818 zagrożonemi, zgłosili się. Kalisz d. 4/13 Września 1836 r. Prezes, M. Sobocki. Sekretarz, Chiżyński.  Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 60

Wykaz wynagród za pogorzele w epoce dawnego Towarzystwa Ogniowego, po koniec roku 1816 zdarzone, których wypłata przypada w roku 1843.

Data Pogorzeli
Gubernia
Obwód
Nazwisko
Ner domu podług dawnego Kadastru
Imię i Nazwisko Właściciela, na rzecz którego wynagrodzenie przyznanem zostało
Summa do wypłaty pozostała
Miasta Wsi
w Szczególe
w Ogóle
Prywatney Rządowey Złote gr Złote gr
21 Sierpnia 1809
Kaliska
Sieradzki
Rzeczyca 11
Rząd za zabudowania Folwarczne
735

735Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 260

(N. D. 5844) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia szanowną publiczność nad publicznym porządkiem w kraju czuwającą iż w dniu 11 Sierpnia r. b. w lesie na territorium dóbr Rzeczyca w Okręgu tutejszym znalezionym został koń wałach maści karej bez odmiany, lat 8 lub 9 mający, na nogę prawą poślednią upadający, ktoby więc wiedział o właścicielu onego, aby mu o tem doniósł by po odbiór onego do Sądu tutejszego się zgłosił inaczej na rzecz Skarbu Królestwa spieniężonym zostanie.
Szadek d. 27 Paździer. (8 Listop.) 1845 r.
Borowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 120

(N.D. 2065) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze, tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, iżby na Walentego Orłowskiego, o różne kradzieże obwinionego, ścisłą baczność zwracały, a w razie onego ujęcia, pod mocną strażą Sądowi tutejszemu lub Sądowi Poprawczemu Wydziału Piotrkowskiego, dostawić raczyły.
Rysopis jego następny: ma lat 27, katolik, rodem z Rzeczycy, mieszkał przed ucieczką we wsi Wielka wieś, Gminie Starostwo Szadek, utrzymywał się jako gracz wiejski i smolarz; wzrostu średniego, twarzy ściągłéj, włosów blond, oczów szarych, nosa miernego, ust zwyczajnych, w czasie zbiegostwa ze Szadkowic był ubrany w spancerek ze sukna Ruskiego, z drewnianemi guzikami, białe zgrzebne spodnie, buty dobre, koszulę lnianą, bez czapki.
Szadek dnia 19 (31) Marca 1848 roku.
Podsędek, Borowski.


Dziennik Powszechny 1863 nr 42

(N. D. 883) Podpisana Febronja z Nakwaskich Smoleńska wdowa, ogłasza niniejszym: że plenipotencją jeneralną Alfonsowi Noblet 29 Maja (10 Czerwca) 1861 r. przed Czermińskim Rejentem Okręgu Opoczyńskiego udzieloną, do zarządu majątkiem Studziana w tymże Okręgu, a następnie Rzeczycy w Okręgu Szadkowskim, niemniej wszelkie inne późniejsze upoważnienia bądź prywatne bądź urzędowe, aktem daty 19 Listopada (l Grudnia) 1862 r. przed pomienionym Rejentem zeznanym z wszelkiemi ich skutkami odwołałam i odwołuję z ostrzeżeniem aby nikt z wspomionym b. moim pełnomocnikiem, który nadużył mego zaufania, i na znaczne straty naraził mnie, w interesie, lub układy majątku mego dotyczące wchodzić nie ważył się, podobnych bowiem czynności nie zaakceptuję. Febronja Smoleńska.

Dziennik Warszawski 1865 nr 154

OBWIESZCZENIA SPADKOWE
(N. D. 4126) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
8. Bronisławy z Kobyłeckich Papiewskiej, wierzycielki kapitału rs. 2,850 pod N. 16 b. i współwłaścicielki summy rs. 900 pod N. 20 Działu IV na dobrach Rzeczycy z Okręgu Szadkowskiego hypotekowanych.
(…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 13 (25) Stycznia 1866 roku w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej pod prekluzyą.
Kalisz, d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1865 r
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1869 nr 205

N. D. 6701. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci:
1. Marjj z Mokrskich 1 ślubu Podczaskiej, 2 Cetys, wierzycielki sum: a) rsr. 1,600 na dobrach Rososzyca z Okręgu Szadkowskiego, w dziale IV wykazu hypotecznego pod N. 6 lokowanej; oraz b) rs. 600, zapisanej przez zastrzeżenie na kapitale rs. 5,635 kop. 50, na dobrach Rzeczyca z tegoż Okręgu, w dziale IV pod Nr. 11 hypotekowanym.
(...) ogłasza się postępowanie spadkowe, którego termin prekluzyjny na d. 22 Marca (3 Kwietnia) 1870 r. w kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu wyznaczony został.  
Kalisz d. 5 (17) Września 1869 r. 
A. Paszkowski.

Kurjer Warszawski 1872 nr 213


Dnia 25 zeszłego miesiąca, we wsi Posoka, powiecie Konińskim, spłonęły z niewiadomej przyczyny dwie stodoły i owczarnia, zabezpieczone na summę 2,500 rubli. Spłonęło przytem zboża, owiec i ruchomości za 7,650. Ogół strat dochodzi 11,000 rubli. Tegoż dnia we wsi Rzeczyce, powiecie Sieradzkim spłonęła gorzelnia, straty wynoszą rubli 3.500.  
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1885 nr. 46
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 39
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1895 nr. 100

S. p. Teodor Jabłkowski. Ze Lwowa piszą d. 10 grudnia do „Słowa". Wczoraj zakończył tu życie ś. p.Teodor Jabłkowski, b. właściciel dóbr Ralewice w gub. kaliskiej, syn ś. p. Józefa Jabłkowskiego, właściciela tychże dóbr Ralewice i Rzeczyca, b. pułkownika wojsk saskich w r. 1794, oraz następnie—podczas wojen Napoleońskich. Zmarły ś. p. Teodor Jabłkowski, po sprzedaży dóbr Ralewice, mieszkał w ostatnich latach stale we Lwowie i umarł w otoczeniu najbliższej rodziny, licząc lat 74. Jako długoletni właściciel majątku i obywatel cieszył się licznem gronem przyjaciół i znajomych.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1897 nr. 3
_________________________________________________________________________________


Goniec Łódzki 1900 nr 187

Sprostowanie. Od p. Michała Szwejcera z Łasku otrzymaliśmy list z prośbą o sprostowanie wiadomości umieszczonej w numerze 185 naszego pisma w tej myśli, że syn jego p. Janusz Szwejcer objąwszy w posiadanie z dniem 1 lipca majątek Rzeczycę, zaprowadził w nim bezpłatną pomoc lekarską i nie strąca ze służby folwarcznej nic na utrzymanie lekarza.

Gazeta Kaliska 1904 nr 294

Pasący bydło po wsiach palą w pola ogniska dla rozgrzania się i dla upieczenia sobie kartofli. Z tego powodu pojawiają się już zwykłe „sezonowe" wypadki, zapalenia na sobie odzieży. Stało się to we wsi Skarzyn, pow. tureckiego, gdzie 3-letni chłopiec Stanisław Jaczyk, zbliżył się zanadto do ogniska, w skutek czego zapaliło się na nim ubranie. Od oparzelin chłopiec wkrótce zmarł. To samo się stało we wsi Rzeżyca, pow. sieradzkiego, z 6 letnim Janem Skrobirandą. Wreszcie we wsi Kadłub, pow. wieluńskiego, zmarł z powodu oparzelin 4 letni Andrzej Rabiega. 

Gazeta Kaliska 1904 nr 331

Kopiejka za 10 rubli. Na targ w Łodzi przyjechał włościanin ze wsi Rzeczyca w pow. Sieradzkim Józef Piekielny, który zatrzymał się na Zielonym Rynku. Gdy się oddalił, do wozu z produktami, przy którym została żona Piekielnego, podszedł jakiś mężczyzna i zaczął targować jajka. Kiedy się już umówił o cenę i wziął mendel jajek, oświadczył wieśniaczce, że posiada tylko jedną monetę dziesięciorublową, z której żąda reszty. Kobieta wyliczyła ową resztę, doręczyła kupującemu który w zamian dał jej monetę i pospiesznie oddaliwszy się, zginął w tłumie. Wówczas dopiero włościanka spostrzegła, że zamiast 10 rubli, otrzymała nową, błyszczącą monetę jednokopiejkową. Wszczęła krzyk, na który przybiegł mąż i ten zawiadomił o oszustwie policję. Rozpoczęto poszukiwania i według opowiadań świadków zajścia, policja trafiła na ślady oszusta, którego też aresztowała. Jest nim Szmal Wolf L., który jak stwierdzono, niejednokrotnie dokonał już tego rodzaju oszustwa.


Łowiec Polski 1909 nr 1

W grudniu r. z. odbyło się polowanie w majątku Rzeczyca, u p. Michała Szwajcera (junior). W 11 strzelb zabito 260 sztuk, w tem 2 jelenie, 3 dziki, 5 kozłów, 2 lisy, 3 bażanty, 2 cietrzewie, 15 kuropatw i 228 zajęcy. Królem polowania był Andrzej hr. Morstin, który miał na rozkładzie jelenia, dzika, kozła, 2 bażanty, 6 kuropatw i 28 zajęcy. Grono myśliwych złożyło na wpisy dla niezamożnych uczni rb. 101.

Łowiec Polski 1911 nr 1

Dnia 15-go z. m. polowano w Rzeczycy u p. M. Szwejcera, w 14 strzelb i zabito przeszło 500 sztuk zwierzyny. Królem polowania był Andrzej hr. Morstin.


Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 7

Obwieszczenie.
Rejent przy Królewsko-Polskim sądzie okręgowym w Kaliszu ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostało otwarte postępowanie spadkowe:
8) Michale Janiaku, właścicielu działki ziemi, 21 m. 286 pr. w dobrach Rzeczyca pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 3 kwietnia 1918 roku i w dniu tym osoby w spadku interesowane winny stawić się do tegoż rejenta w Kaliszu.
Kalisz dnia 17 września 1917 roku
Rejent:


J. Wyganowski.


Gazeta Świąteczna 1919 nr 2017

Długowieczna rodzina. Ze stron kaliskich piszą do nas: We wsi Rzeczycy, w gminie Zadzimiu, mieszka 115-letnia Katarzyna Chjałkowska. Staruszka jeszcze o własnych siłach chodzi, tylko trocha nie dosłyszy. Pamięć ma niezwykłą; pamięta doskonale powstanie z 31 roku. Żali się, że obecnie ludzie są jedni dla drugich nieżyczliwi, czego dawniej mimo wojen nie bywało. Mieszka przy wnuku Karolu Barasiaku. Ojciec jej żył 124 lata i do ostatniej prawie chwili pracował, a dziadek żył podobno aż 131 lat. Fr. M.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 17

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Andrzeju Kaczmarku, właścicielu 23 mórg 286 1/2 pręt. gruntu z majątku Rzeczyca, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień pierwszy po upływie 6 miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia po raz pierwszy, t. j. na d. 24 maja 1920 r., w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 34

Notarjusz Zygmunt Świerczewski w Kaliszu, mający kancelarję w gmachu sądu okręgowego, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
18) Andrzeju Kwapiszewskim, współwłaścicielu działki gruntu 3 morgi 225 pręt. w dobrach Rzeczyca, pow. Sieradzkiego;
19) Aleksandrze Pankiewiczu, wierzycielu sumy 250 rb. na dobrach Rzeczyca, pow. Sieradzkiego; 
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 maj
_________________________________________________________________________________Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 14a


REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A. sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr Nr:
3030. „Katarzyna Puławska", młyn wodny we wsi Rzeczyca, gminy Zadzim, powiatu Sieradzkiego, właśc. Katarzyna Puławska we wsi Rzeczyca.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1925 wrzesień
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 7

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 21.12. 1925 r. L. Pr. 5836(2)II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1166 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Rzeczycy" (pow. Sieradzki).


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11188. "Bolesław Modrzejewski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą mięsa, wyrobów mięsnych i tytoniowych w Rzeczycy, gminy Zadzim, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Bolesław Modrzejewski, zam. w Rzeczycy.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 40a

Do rejestru handlowego, Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 4 stycznia 1930 roku:
11350. "Zofja Frankus", sklep kolonjalno - spożywczy w Rzeczycy, gminy Zadzim, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Zofja Frankus, zam. w Rzeczycy.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 82

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, II sekcja, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Szymonie Mamosie, właśc. 8 morg. 141 pręt. z majątku Rze­czyca, powiatu sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 14 kwietnia 1931 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1932 21 kwiecień

KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo sieradzkie ukarało trybem administracyjnym następujące osoby.

(...) Augustyniak Józef, Rzeczyca gm. Zadzim — za niezgłoszenie się do rejestracji wojskowej — na 15* zł.

*nieczytelne, przypis autora bloga 


Echo Sieradzkie 1933 16 styczeń

LISTA UKARANYCH
ZA NIEPRAWNE POSIADANIE BRONI.
Przez wydział karny starostwa sieradzkiego zostały ukarane następujące osoby: (...)
Zając Jan z Rzeczycy gm. Zadzim za flower na 50 złot.(...)


Echo Sieradzkie 1933 31 sierpień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli na mocy art. 602-4 K. P. C. zawiadamia, że w dniu 11 września 1933 roku będą sprzedawane z publicznej licytacji następujące ruchomości:
(...) O godzinie 12 u Bolesława Modrzejewskiego we wsi Rzeczyca gminy Wierzchy: sześćdziesiąt metrów żyta w słomie oszacowane łącznie na zł. 600.
Powyższe ruchomości można oglądać w dniu licytacji pod wyżej wskazanemi adresami.
Komornik

(—) Leon Grabski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
12. Rzeczyca, obejmującą: wieś Rzeczyca, Rzeczyca-Szczawno.
13. Rzeczyca Kolonja, obejmującą: kolonję Rzeczyca, kolonję A. Rzeczyca.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 9 maj

ROZPRUWACZ.
Józef Filas 30 lat, z Rzeczycy, gm. Zadzim, za użycie noża w bójce i pokłucie nim Katarzyny Kędzierskiej skazany został na 6 miesięcy więzienia.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 maj

ZA KRADZIEŻ DRZEWA.
Józef Wilczyński, 33 lat z kolonji Rzeczyca, gminy Zadzim za kradzież drzewa z lasu skazany został na 1 miesiąc aresztu.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1939 styczeń
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1970 nr 194


W garażu Kółka Rolniczego w Rzeczycy, pow. Poddębice uruchamiając ciągnik, przejechany został przez pojazd kierowca, który został przewieziony do szpitala.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza