-->

sobota, 4 maja 2013

Rychłowice

Rosin:
RYCHŁOWICE -(1429 Richlouicze, Rychlowycze) 4 km na S od Wielunia. 1439 Albert z R. kupił dom w Wieluniu (AGd 3490); 1459 tenże (K 7, 87); Dzierżek z R. odstąpił 1/2 ł. w Rudzie od strony R. Stańczykowi z Rudy (BJ 5012, 554-555, por. AC 2, 813); Mikołaj z R. zastawił za 2 grz. Stan. ze Starzenic 1/2 ł. w Olewinie (GW 1, 26); 1462 ? Gaszyn; 1467 Bartosz Wyszembork z R. (K 7, 87); 1520 par. Ruda, plebanowi dzies. wartości 1/2 grz. z 3 folw. (Ł 1, 111); 1552 pow. wiel., cz. 5 Rychłowskich 1/2 i młyn, cz. 2 Rychłowskich – 3 kmieci; 1553 cz. pierwszych 3/4 ł. (ŹD 290).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rychłonice, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 17 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rychłowice, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ruda, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 107, odległość od miasta obwodowego 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Rychłowice, wś i fol., pow. wieluński, gm. Kurów, par. Ruda, odl. 3 w. od Wielunia, posiada wiatrak, 19 dm., 147 mk. W 1827 r. było 11 dm., 107 mk. W 1879 r. fol. R. rozl. mr. 407: gr. or. i ogr. mr. 318, łąk mr. 35, past. mr. 21, lasu mr. 5, w os. młyn. mr. 2, nieuż. mr. 26; bud. z drzewa 14. Wś R. os. 17, z gr. mr. 134. W XVI w. siedzi tu drobna szlachta, z trzech cząstek pobiera pleban dziesięcinę wartości do 11 grzyw. (Łaski, L. B., 111). W 1552 r. siedziało tu sześciu Rychłowskich na ? łanie a w 1553 r. 3 łanu. Część Piotra i Hieronima Rychłowskich miała 3 osadn. i młyn (Pawiń., Wielkp., II, 290).

Spis 1925:
Rychłowice, wś i os. mł., pow. wieluń, gm. Kurów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 125. Mężczyzn 60, kobiet 65. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 125. Podało narodowość: polską 125.

Wikipedia:
Rychłowice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń. Przez obrzeża wsi przebiega ruchliwa droga krajowa nr łącząca Częstochowę z Wieluniem. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1739

 8 września
Małżeństwo między Urodzonym Szymonem Myszkowskim a Urodzoną Zofią Skorzewską z Chotowa pobłogosławiłem.
Świadkowie Urodzony Pan Stanisław Ostrowski z Chotowa, Urodzony Gaszyński z Rychłowic, Jan Olszowski....  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1824 nr 413

Nro 302. — WYDZIAŁ POLICYI.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zawiadomiona przez Kommissyą Woiewództwa Kaliskiego, iż we wsi Rychłowicach, Obwodzie Wieluńskim, Woiewództwie Kaliskiem, w nocy z 2. na 3. Października r. z. skradziono z Kościoła następuiące rzeczy. 1. Puszkę z Cemborium srebrną. 2. Krzyż srebrny pozłacany. 3. Tuwalnią materyalną. 4. Albę iednę. 5. Obrusów dwa. 6. Korporałów cztery. 7. Ręcznik ieden. 8. Świec 24. 9. Wosku funtów 6. 10. Pieniędzy z Skarbony Bractwa zł. 8 11. Korali z Ołtarza sznurków 3. Poleca zatem Wóytom Gmin, Burmistrzom i Obywatelom Woiewództwa Mazowieckiego, ażeby na pomienione rzeczy pilną dawali baczność; posiadacza onych natychmiast przytrzymali, Sądowi Policyi Prostey właściwego Powiatu do wytłomaczenia się dostawili i Kommissarzowi Obwodu o tem donieśli.
w Warszawie dnia 15. Stycznia 1824r.
Radca Stanu Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI Filipecki Sekr: Jener.

Dziennik Powszechny 1835 nr 137

Po śmierci: 1, Agnieszki z Dzwonkowskich wdowy Rubach, współwłaścicielki dóbr Rychłowic, w Powiecie Wieluńskim położonych, oraz właścicielki kapitałów, mianowicie: 1,190 złp. w dziale IV, pod Nr. 6 i 16,000 złp. w tymże dziale pod Nr. 7, na rzeczonych dobrach Rychłowice hypotekowanych, oraz pośmierci, 2, Felicyana Dzwonkowskiego, właściciela kapitału 2,000 złp. na tychże dobrach Rychłowice, w dziale IV, pod Nr. 8 lokowanego; 3, niemniej po śmierci Macieja Stokowskiego, dziedzica dóbr Raczyna, w Powiecie Wieluńskim, Województwie Kaliskiem położonych, otworzył się spadek; zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności tak dóbr jako tez kapitałów wyżej wymienionych, wyznaczony został termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem, co do 1mo i 2do na dzień, 16/25 Listopada, a co do 3tio nadzień 18/30 Listopada r. b. 1835. Kalisz dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1835 r. Józef Białobrzeski.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 9

(Ν. D. 190) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Jana Nepomucena Rubacha, właściciela dóbr Rychłowic w Ogu Wieluńskim, (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 8 (20) Kwietnia 1853 r. Kalisz d. 29 Wrześ. (11 Paźdz.) 1852 r.
Zengteller.

Pamiętnik Religijno-Moralny 1854 tom 26 nr. 1

(…) Probostwa Rudzkiego uposażeniem są grunta, dziesięciny, meszne, i procenta. Grunta, posiada morgów 351, prętów 165, miary Rheinlandzkiej. Dziesięciny za wytyczną z wsi rządowej, (dawniej z dóbr kapituły gnieźnieńskiej) Kamionka, pobiera żyta w snopie kóp dziesięć, z odwiezieniem na miejsce; nadto kompozyty:
z dworu wsi Rudy złp. 120
» » Olewina » 74
» » Masłowa » 60
» » Kraszkowic » 70
» » Urbanic » 40
» » Starzenic » 24
» » Rychłowic » 20

razem złp. 408. (...)

(…) Do parafii i rudzkiej należy dziesięć wsi, jako to: Ruda, Olewin, (Taczanowskiego), Kamionka rządowa, Rychłowice, (sukcessorów Rubachów) Kraszkowice, sukcessorów Frydrycha. Urbanice, (Kobierzyckiego) Starzenice, i Sienice, (Łubieńskiego) Masłowice, (Kręskiego) Małyszyn (Tegoż). W roku 1850 parafia rudzka liczyła dusz 2,630. (...)


Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
18. Rychłowice z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 426 kop. 22, wadium do licytacji rsr. 1,650. licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 6,715 kop. 62 1/2, termin do sprzedaży d. 15 (27) Maja 1868 r., przed Rejentem Teofilem Józefem Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:
Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.   

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 6

OGŁOSZENIA.
ZAWIADOMIENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: „Rzepiszew", „Dzierlin" i „Małyń" w powiecie Sieradzkim, „Mycielin" — Kaliskim i „Rychłowice i Maławieś" — Wieluńskim położonych, że w dniu 28 lutego 1923 roku o godz. 9 rano na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ul. Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających rzeczone dobra.
Wymienione osoby, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacyjnej łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzeniu Komisji Ziemskiej Okręgowej.
Piotrków, dn. 6 lutego 1923 r.
p. o. Prezesa (—) Dzierzbicki.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 74

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Szmulu-Judzie Goldmanie, wspólwłaśc. maj. Rychłowice, pow. Wie­luńskiego,

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 lutego 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

 Łódź w Ilustracji 1925 nr 35 


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 34

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Wincentym Milewskim, współwł. lasu w maj. Żdżenice, pow. tureckiego i wierzyc. sumy 11400 rb. z % zabezp. na maj. Rychłowice, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 14 listopada 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Henryku-Jerzym Ossowskim, współwł. maj. Rychłowice, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 12 grudnia 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 55

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Władysław Tęsiorowski, zamieszkały w Kaliszu, przy ul. Fabrycznej 13, obwieszcza, na zasadzie art. 1146 U. P. C., że w d. 3 października 1928 r., o g. 10 zrana, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość ziemska z majątku Rychłowice, część B., gm. Kurów, powiatu wieluńskiego, należąca do Tomasza Radziszewskiego i Zofji Siemieńskiej. Nieruchomość ta składa się: z ziemi przestrzeni 20 morg. i znajdujących się na niej budynków: domu mieszkalnego, obory, chle­wu, stodoły, 14 mtr. muru z rozebranych obór i stodół, sadu owocowe­go, 18 drzew dzikich, płotów, studni oraz 11 morg, zasianego żyta.
Nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipotecz­ną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest w dziale II wykazu, czystym wpisem na imię wyżej wymienionych właścicieli Radziszewskiego i Siemieńskiej. Po­wyższa nieruchomość obciążona jest długami na sumę: 1149 dolarów i 36659 złotych. W/g działu III wykazu nieruchomości została odda­na w dzierżawę Antoniemu Grajkowi do dnia 27 września 1933 r., sprzedana będzie w całości na żądanie Władysława i Marji m. Rybarkiewiczów i Michała Kolanka.
Licytacja rozpocznie się od sumy 19.500 złotych za złożeniem va­dium w kwocie po 1950 złotych.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 63

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, na rewir wieluński, Mieczysław Paszkowski, zam. w Wieluniu, obwieszcza, że w dn. 13 paź­dziernika 1928 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Wieluniu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku położonego we wsi Rychłowice, gm. Kurów, pow. wieluńskiego, posiadanego prawem wieczystej dzierżawy przez Elżbietę Piątkowską, składającego się z wieczysto - czynszowej osady młynarskiej obejmują­cej przestrzeni 2 morg. 99 pręt. ziemi z budynkami.
Na nieruchomości tej są następujące budynki: 1) wiatrak drewnia­ny, w którym jest para kamieni francuskich i para piaskowców do żu­browania zboża, z kompletnem urządzeniem wewnętrznem, pokryty de­skami, 2) dom mieszkalny o 2 izbach, budowany z drzewa pokryty sło­mą, 3) obórka z drzewa, pokryta słomą, 4) przybudówka, z desek, po­kryta papą, 5) stodoła z drzewa, obita deskami, pokryta słomą i 6) szo­pa z desek, pokryta słomą.
Na nieruchomości znajduje się następujący inwentarz: koń, wóz i maszyna do sieczki.
Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hipoteczną wspólną dla ca­łego majątku Rychłowice, powiatu wieluńskiego, przechowywana w wy­dziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, we wspólnem posiadaniu ani zastawie nie znajduje się i sprzedawana będzie w ca­łości według opisu sporządzonego w dniu 4 stycznia 1928 roku.
Nieruchomość ta jest obciążona długami hipotecznemi w kwocie 2.820 zł. z procentem i kosztami i wystawiona została na sprzedaż na zaspokojenie pretensji Józefa Włodarczyka i Józefa Staronia w kwocie 2.220 zł. z procentem i kosztami. Licytacja rozpocznie się od sumy 3.000 zł. i osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są złożyć vadium w wysokości 300 zł., oraz dowody obywatelstwa Pol­skiego.
Akta sprawy dotyczące sprzedawanej nieruchomości, mogą być przeglądane w kancelarji sądu pokoju w Wieluniu.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 75

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Marji Kolankowej, współwierz. sumy 1.149 dol., zabezp. na maj. Rychłowice, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 13 stycznia 1930 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Echo Sieradzkie 1931 14 październik

Nr. sprawy 1061 z 1931 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru 1-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Franciszki Węzikowej w dniu 17 października 1931 r. od godz. 10 rano w Rychłowicach. gm. Kurów (u Nowakowej) będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Anny Nowak, składający się z krowy, jałówki, cielaka i 5 wozów żyta niemłóconego i oszacowany do sprzedaży na sumę zł. 540 —. którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, 3 października 1931 r.
Komornik M. Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1931 22 listopad

DLA BEZROBOTNYCH.
Komitet do Spraw Bezrobocia w Kurowie nadesłał nam sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 4 listopada 1931 r. na terenie gminy Kurów zbiórki ofiar w naturze na rzecz głodujących.
Osiągnięto ze zbiórki po domach: 1) we wsi Gaszyn i Rychłowice: 20 kg. żyta, 700 kg. kartofli, 5 kóp kapusty, 1 palto męskie, 1 marynarkę i kamizelkę, 1 parę pantofli gumowych, 1 parę pantofli skórkowych damskich 3 sukienki damskie, 1 parę kalesonów, 1 rolkę nici i 7 zł. 10 gr. w gotówce, 2) we wsi Kurów: 8 kg. żyta i 1013 kg. kartofli, 3) we wsi Turów: 4 kg. żyta, 250 kg. kartofli i 10 sztuk torfu, 4) we wsi Dąbrowa: 669 kg. kartofli, 27 gł. kapusty, 4 kawałki mydła i 1 kg. cukru, 5) we wsi Kazimierz i Folegi: 74 kg. kartofli i 50 gr. w gotówce, 6) w folw. Dąbrowa: 160 kg. kartofli, 7) we wsi Bugaj: 104 kg. kartofli i 3 zł. w gotówce.
Zbiórkę ofiar prowadzili: we wsi Gaszyn i Rychłowice Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, w pozostałych zaś wsiach Podkomitety wjoskowe.
Wszystkim łaskawym ofiarodawcom, oraz tym, którzy się do zbiórki przyczynili, Komitet składa serdeczne podziękowanie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 2

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, zarejestrowanych przez Urząd Wojewódzki Łódzki
za czas od 20. VI.—31. XII. 1931 r.
L. p. rej. 2890 Tow. Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychłowicach, pow. Wieluński, z dn. 6. VIII. 1931 r. L. BP. II. 1c/17.

Echo Sieradzkie 1932 27 marzec

Z Olewina.
UROCZYSTY OBCHÓD IM. MARSZ.
PIŁSUDSKIEGO.
Staraniem Związku Strzeleckiego w Olewinie, a w szczególności prezesa oddziału ob. Józefa Wypycha, został zorganizowany obchód imieninowy ku czci Marszałka Piłsudskiego. Uroczystość poprzedził capstrzyk przy udziale ludności wsi i oddz. Z. S. Olewin z orkiestrą. O godzinie 9-ej rano zostało odprawione nabożeństwo w kościele parafjalnym w Rudzie, w którem wzięły udział Z. S Olewin, Ruda, dzieci ze szkół powszechnych z nauczycielstwem, Straż Ogniowi Ochotnicza z Rudy i Masłowic oraz Związek Młodzieży Ludowej „WICI" z Rychłowic.
Wieczorem odegrali przy przepełnionej sali członkowie Oddziału Z. S. Olewin w Wierzchlesie 3-y aktówkę p. t. "Jego kapralska mość'" reżyserowana przez ref. wych. obywatelskiego Wł. Piotrowicza. Amatorzy z zadania wywiązali się bardzo dobrze. Na wyróżnienie zasługuje p. Zygmunt Szczawiński który swoim humorem i piosenkami bawił publiczność w czasie antraktów.


Echo Sieradzkie 1933 1 kwiecień

OBCHÓD IMIENIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GMINIE STARZENICE.
Dnia 18 m. 33 r. o godz. 19.30 we wszystkich miejscowościach gm. Starzenice, w których znajdują się pododdziały Z. S. L. j. w Rudzie, Olewinie, Wierzchlasie, Siencu i Starzenicach odbył się uroczysty capstrzyk, w którym przy światłach pochodni brały udział wszystkie pododdziały Z. S., [o]ddziały miejscowych Straży Pożarnych i orkiestry. Capstrzykowi przyglądała się licznie zgromadzona ludność.
Dnia 19. III. 33 r. po nabożeństwie w kościele parafialnym w Rudzie wszystkie pododdziały Z. S., miejscowy oddział Straży Pożarnej i szkoły z Rudy i Rychłowic ustawiły się w czworobok na boisku szkolnem gdzie dzieci szkolne wypowiedziały okolicznościowe wiersze odśpiewały kilka pieśni i orkiestra odegrała „Pierwszą Brygadę".
Po przemówieniu wniesiono krzyk na cześć p. Marszałka, a orkiestra odegrała "Jeszcze Polska nie zginęła", poczem prezes Zarządu Gminnego Z S. w obecności d-cy oddz. Z. S. gm. Starzenice i wszystkich członków Zarządu odebrał od strzelców przyrzeczenie.
Po przyrzeczeniu odbyła się defilada w której wzięły udział wszystkie organizacje w. w.
Wieczorem tegoż dnia w sali Straży Pożarnej w Rudzie odbyło się staraniem miejscowego pododdziału Z. S. przedstawienie.
Zaznaczyć należy, że cała uroczystość odbyła się w bardzo podniosłym nastroju i przy udziale licznie zgromadzonej ludności.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
21) w § 1 p. XI. po słowach: „5. Turów, obejmującą: os. Gaszyn-Odpadki, wieś Turów, wieś Zwiechy", dodaje się: „6. Rychłowice, obejmującą: wieś Rychłowice, folw. Rychłowice".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja I.
16. Wierzycielkę hipoteczną dóbr RYCHŁOWICE, powiatu wieluńskiego, a miano­wicie Stanisławę Milewską.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 88

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Herszu Lajbie Goldmanie, właścicielu 6 ha 9283 m z majątku Rychłowice, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 10 maja 1937 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje Prawa w powyżej wskazanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1939 styczeń
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1947 nr 289

W Rychłowicach zabłysły żarówki.
Elektryfikacja powiatu wieluńskiego.
Rychłowice oddalone są o 3 kilometry od Wielunia. Jest to wieś niewielka, licząca około 25 gospodarstw. I ta właśnie mała osada przeżyła w niedzielę swój wielki dzień.
Gdy samochód wjechał na niewielki wzgórek, u którego stóp leżą Rychłowice, oczom naszym ukazał się nowiutki budynek przetwórni owocowo-warzywnej, ubrany flagami o barwach państw., Stronnictwa Ludowego i spółdzielczych. Z daleka również ujrzeliśmy już wysoką postać prezesa Związku Samopomocy Chłopskiej Janusza, a obok przygarbioną nieco wiekiem sylwetkę ministra Baranowskiego.
Jak doszło do tego, że Rychłowice w odświętnej szacie flag gościły onegdaj wysokich dostojników państwowych, a zarazem przywódców ruchu ludowego w Polsce?
We wsi istniała już od kilku lat beniarnia, prowadzona po wojnie przez Powiatową Spółdzielnie Rolniczo- Handlową Związku Samopomocy Chłopskiej w Wieluniu. Wyrabia ona dziennie 3.500 — 4.500 dachówki, pustaki, rury betonowe itp., zużywając na to 5 ton cementu. Wyprodukowane materiały budowlane zakupuje w większej części Wojewódzki Komitet Odbudowy Wsi. Betoniarnia posiadała dotychczas napęd ręczny.
W początku roku bieżącego spółdzielnia w Wieluniu otrzymała od „Społem" 14 maszyn do przetwórstwa owocowego i jarzynowego, pochodzących z dostaw UNRRA. Zrodził się projekt budowy, przetwórni owocowo - jarzynowej w Rychłowicach, by stworzyć łącznie z betoniarnią pewien zespół przemysłowy. Z budową przetwórni łączyła się konieczność zelektryfikowania wsi.
Prace rozpoczęto w maju rb. dzięki kredytom państwowym. Mieszkańcy Rychłowic, doceniając znaczenie przetwórni dla wsi ofiarowali darmo 174 dniówki oraz dostarczyli ponad 20 furmanek, również bezpłatnie. Budynek przetwórni stanął w ciągu niespełna pół roku. Firma „Technika" z Kluczborka wykonała instalacje centralnego ogrzewania, parowe i wodociągowe. Jednocześnie dokompletowano maszyny. Ogółem przetwórnia kosztowała 2.800 tys. zł. Będzie ona przerabiała 2.500 kg owoców i jarzyn dziennie, produkując konserwy owocowe i jarzynowe oraz marmeladę.
Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Łódzkiego dostarczyło wsi przewodów i transformator. Instalacje linii napowietrznej i podstacji transformatorowej wykonała firma Władysław Nycz z Olesna pod nadzorem technicznym elektrowni częstochowskiej, która zasilać będzie wieś w energię elektryczną.
Oto krótka historia przetwórni owocowo-jarzynowej w Rychłowicach. Uroczystość zaś niedzielna związana była z poświęceniem przetwórni i dołączeniem wsi do sieci elektrycznej.
Przed budynkiem przetwórni, nazwanej imieniem prezesa Stronnictwa Ludowego Wincentego Baranowskiego, stanął dwuszereg ochotniczej straży pożarnej i Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego. Wokół nich zgromadzili się gremialnie mieszkańcy Rychłowic i liczni sąsiedzi z pobliskich wsi.
Na mównicy staje sędziwy prezes SL, min. Baranowski.
Co było motorem działalności ludzi, których dziełem jest ta przetwórnia?—mówi minister.— Pragnienie podniesienia dobrobytu ludu polskiego. Sam pochodzę z tych stron, z pobliskiej wsi. Miałem tu przed wojną gospodarstwo rolne, sad owocowy i ogród warzywny. Dlatego najlepiej mogę powiedzieć, jak wielkie ponosi chłop straty przez to, że nie miał zbytu na owoce i jarzyny. Dzięki przetwórni kłopoty te ustaną. Poprawi się położenie materialne okolicznych wsi.
Min. Baranowski omówił z kolei sprawę podatku w zbożu. Rząd rozumie, że podatek ten jest poważnym obciążeniem dla wsi, ale decyzję jego ściągania powziął na skutek twardej konieczności wyżywienia miast. Mówca wyraził nadzieje, że może w przyszłym roku nie będzie potrzeby uciekania się do takich środków, gdyż corocznie rosną w Polsce zasiewy i już w roku bieżącym zasiano o 50 proc. więcej ozimin.
Prezes Janusz omówił prężność i rozwój Związku Samopomocy Chłopskiej. W ciągu niespełna 3 lat istnienia stał się on jedną z najpotężniejszych organizacji w kraju. Wkrótce powiększy się on o nowy milion członków przez włączenie związków branżowych. W dalszym ciągu przemówienia prez. Janusz opisał stosunki panujące na wsi, stwierdzając, że wszystkie siły należy złączyć dla odbudowy i podniesienia materialnego i cywilizacyjnego wsi.
Po przemówieniu prezesa Powiatowej RM Wiankowskiego odbyły się występy artystyczne zespołów wiciowych ze wsi Kowale, z Wielunia i Rychłowic.
Min. Baranowski udaje się następnie do podstacji transformatorowej i dokonał włączenia prądu.
Ktoś wskazał na budynek przetwórni, nad jej wejściem rozbłysła żarówka elektryczna.

Władysław Orłowski

Dziennik Łódzki 1950 nr 284

Ananasy dojrzewają koło Łodzi.
ANANAS, owoc wonny, o miąższu delikatnym i soczystym, rośnie i dojrzewa tylko w klimacie, który mu zapewnia stałą temperaturę od 25 do 35 stopni C oraz dużo wilgotności.
W naszym klimacie próby cieplarnianego hodowania ananasów kończyły się najczęściej na wyrośnięciu krzaków i ich okwitnięciu. Owoc albo się nie zawiązywał, albo po zawiązaniu zamierał.
Lecz oto w cieplarni PGR "Montwiłłówka" (tuż pod Łodzią) dwa krzewy ananasowe wydały w tym roku piękne owoce. Jeden z nich już dojrzał, drugi dojrzewa.
(...) Ananasownia w „Montwiłłówce" liczy dokładnie dopiero rok.(...)
Pierwszych pięćset jednorocznych ananasowców sprowadzono z PGR Rychłowiec (pow. Wieluń), gdzie doświadczalną ananasownię skasowano z powodu niesprzyjających warunków. Dziś w "Montwiłłówce" jest już 1000 krzaków, z których 200 będzie owocowało na wiosnę. (...)


Dziennik Łódzki 1959 nr 145

Stare skarby. Cmentarzyska. Przedhistoryczne osady mówią o przeszłości narodu.
Prace łódzkiego Ośrodka Archeologicznego.
Społeczeństwo polskie postanowiło uczcić Tysiąclecie Państwa Polskiego przez wybudowanie tysiąca szkół.
Pomysł arcywspaniały i — dodajmy z dumą — realizowany już z ogromnym zapałem. Ale ograniczenie się wyłącznie do tej jednej akcji społecznej, byłoby zawężeniem uczczenia owego wielkiego,. historycznego wydarzenia.
Pamiętają o tym przede wszystkim nasi naukowcy — historycy, którzy w zaciszu swoich gabinetów kontynuują rozliczne prace, ażeby zbliżyć historie narodu do społeczeństwa i wzbogacić ją nowymi szczegółami.
Szerokie plany nakreślili sobie m. in. także i polscy archeologowie, którzy na różnych zjazdach i naradach (kwietniowa sesja w Opolu) ustalili generalną linię działalności.
Nawiązując do tematyki Tysiąclecia przewidują oni badania na około 300 stanowiskach archeologicznych, z których połowa dostarczyć może cennego materiału wykopaliskowego z doby wczesnego średniowiecza.
Niezwykłe ruchliwy ośrodek archeologiczny w Łodzi nie pozostaje w tyle.
Ukazała się już — bodaj jako pierwsza publikacja tego typu — wydana przez ŁTN praca Andrzeja Nadolskiego, Andrzeja Abramowicza i Tadeusza Poklewskiego pt. "Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią".
Autorzy sumują tu wyniki swoich prac w Lutomiersku, gdzie odkryto i przebadano około 130* grobów.
(...)
Trwają nadal badania w osadzie z V wieku w Olewinie, pow. wieluński. Osada ta, złożona z kilku obiektów mieszkalnych, stanowi wielką rzadkość archeologiczną. Badania kontynuuje tu mgr H. Wiklak, publikacje zaś na ten ciekawy temat opracuje prof. dr Konrad Jażdżewski.
Przedstawiciele Muzeum Archeologicznego w Łodzi dokonują prac wykopaliskowych na terenie Praszki (Wieluńskie), gdzie znajduje się stare cmentarzysko sprzed 2.500 lat oraz prowadzą roboty konserwacyjne na cmentarzysku z okresu kultury łużyckiej we wsi Rychłowice.
Kontynuowane są również prace wykopaliskowe we wsi Witów na terenie odkrytej w latach ubiegłych osady wydmowo-bagiennej z epoki mezolitu (od 10 tys. do 2.500 lat przed nasza erą).
Mgr R. Gupieniec. kustosz działu numizmatycznego, opracowuje skarb z pierwszej połowy XI w. znaleziony w Oleśnicy w pow. poddębickim. Składa się on z wielkich ozdób srebrnych oraz monet (w tym wiele czeskich księcia Bolesława).
Docent dr Janina Kamińska badać będzie średniowieczny Sieradz, a stacja archeologiczna w Łęczycy stare grodzisko w Szydłowie nad Nerem pochodzące z IX w.
(...)
Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi prof. dr Konrad Jażdżewski zapytany o dalsze jeszcze szczegóły informuje nas:
W roku 1962 odbędzie się w Łódzkim Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym wielka sesja naukowa pod hasłem: „Udział ziemi łęczyckiej i sieradzkiej w powstaniu i rozwoju Państwa Polskiego" oraz poszerzona wystawa pod tym samym tytułem.
W sesji wezmą udział archeologowie, historycy, etnografowie i geografowie, zarówno polscy, jak i zagraniczni. Impreza naprawdę wielka i wymagająca właściwych ram: stąd piekąca troska, ażeby zaplanowana obecnie rozbudowa naszego muzeum zrealizowana została we właściwym czasie!

Muszę dorzucić tu jeszcze, że łódzki ośrodek archeologiczny weźmie również udział w ogólnopolskich wystawach i sesjach w Warszawie i Poznaniu oraz, że wspierać będzie pomocą i radą pomniejsze ośrodki regionalne, więc: Piotrków, Łęczycę, Sieradz i Radomsko". (...)

Dziennik Łódzki 1975 nr 40

Przeszłość dla przyszłości
Rolnik Domański ze wsi Rychłowice w pow. wieluńskim, odkrył niedawno na swoich gruntach
podczas prac polowych, 3 popielnice, zawierające spalono kości. Zdając sobie sprawę z ważności tego odkrycia, powiadomił o nim wojewódzkiego konserwatora zabytków archeologicznych, który, zainteresowawszy się znaleziskiem ustalił, że w miejscu tym znajdują się relikty cmentarzyska kultury wschodnio-pomorskiej.
Notuję to zdarzenie jako przykład, że w społeczeństwie naszym — także na odległych wsiach — coraz bardziej doceniana jest wartość zabytków przeszłości i to zarówno architektonicznych, jak i archeologicznych.
Pisaliśmy już, że rok bieżący ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Ochrony Zabytków. Włącza się do niego — poprzez różne akcje — również wojewódzki konserwator zabytków archeologicznych.
Jak informuje nas mgr Jerzy Augustyniak, w roku bieżącym prowadzone będą badania wykopaliskowe na 30 stanowiskach z różnych bardzo epok.
(...) Prace wykopaliskowe prowadzone będą w tym roku również na starożytnych zamkach w Rawie Maz. oraz w Inowłodzu i kontynuowane będą na wzgórzu zamkowym w Sieradzu. Po naukowej penetracji, przystąpi się do prac związanych z założeniem tutaj rezerwatu archeologicznego, który wejdzie w skład sieradzkiego parku etnograficznego.
Coraz większe zadania czekają archeologów łódzkich, w związku z wielkimi inwestycjami realizowanymi na terenie ziemi łódzkiej. Tak więc rozbudowa bełchatowskiego zagłębia enrgetycznego, wzniesienie zapory na Warcie, budowa autostrady i magistrali kolejowej Warszawa — Śląsk, wymagają dokładnego zbadania terenu, na którym inwestycje te są dokonywane. W tej też sytuacji konieczne jest wykonanie mapy archeologicznych zabytków województwa, która pozwoli zorientować ale w ilości i położeniu poszczególnych stanowisk, albowiem ogrom i szybkość rozwoju przemysłowego, jaki obserwujemy tu w ostatnich latach, stanowi poważne zagrożenie dla reliktów naszej przeszłości, które chcielibyśmy ocalić dla przyszłości.

M. JAGOSZEWSKI

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza