-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Ruda

Zajączkowski:
Rudzki Młyn-we wsi Klon (v.) - pow. sieradzki
1) 1384 kop. XIX w., TP 3344 f. 176: Rudski młyn -w dok. Drogosza, starosty sieradzkiego, dotyczącym uposażenia sołectwa w Klonie wym. R. młyn.
Uwagi: na północny zachód od Męckiej Woli istnieje miejscowość Ruda, występująca w XVI w. na terenie par. Męka (Ł. I, 391-2; P. 227; SG IX, 884); może początek jej dał ów Rudzki młyn. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Ruda, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność królewska, 17 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Ruda, parafia męka, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Sędzicki, starosta sieradzki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ruda, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Męka, własność rządowa. Ilość domów 37, ludność 255, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Ruda, kol. i os. karcz., nad rz. Wartą, pow. sieradzki, gm. i par. Męka, odl. od Sieradza 9 w.; kol. ma 58 dm., 380 mk.; os. karcz. 1 dm., 7 mk. W 1827 r. wś rząd., 37 dm., 255 mk. Na początku XVI w. było tu 12 łanów kmiec., dających plebanowi za dziesięcinę po 4 gr. z łanu (Łaski, L. B., I, 392). W 1553 r. miała 8 łan. a w 1576 r. 12 łan. (Pawiński, Wlkop., II, 227).

Spis 1925 r.
Ruda, wś i leśn., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 90, leśn. 1. Ludność ogółem: wś 506, leśn. 6. Mężczyzn wś 244, leśn. 4, kobiet wś 262, leśn. 2. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 506, leśn. 6. Podało narodowość: polską wś 506, leśn. 6.

Wikipedia:
Ruda – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
RUDA par. Męka, p. szadkowski, nad Wartą, w 1783 roku Sędzickiego. Ma 58 domów, 380 mieszkańców. W 1827 roku wieś rządowa. W 1912 r. wieś i osiedle jest własnością dawnych czynszowników i Skarbu Państwa. (PGkal., )

1939 r.

1992 r.

Wieś Ilustrowana 1913 kwiecień

Lustracja 1789 r.

Osiadłość wsi Rudy.

Michalak Szczepaniak, Tomasz Piechota, Wawrzeniec Świątek, Piotr Ślepek, Andrzy Robak, Jakob Turek, Jakob Nowaczek, Jan Materek, Sebastyjan Szczepaniak, Andrzy Gródka, Piotr Piechota, Stanisław Olszycki, Wincenty Piechota, Stanisław Błażek, Stanisław Szczepaniak, Szymon Grabiaszek, Dominik Szczepaniak, Jan Sperus, Jan Fitiuch, Józef Krakowiak, Grzegorz Świątek, Wojciech Świątek, Grabiaszka Wdowa, Marcinowa Materkowa, Maryjanna Janielczyna, Adam Pabosik.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 54

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż Kommissya Woiewódzka następne dobra Rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 Czerwca r. b. a mianowicie:
3. W dniu 20 Marca r. b. naczelną dzierżawę Ekonomii Męka, w Obwodzie Sieradzkim położoną., na lat sześć pro 1829/1835, przynoszącą dotąd rocznego dochodu złp. 12,691, do którey należą:
a, Folwarki Męka, Piaski i Polków,
b, Wsie Męka, Ruda, Piaski, Polków i Czechy,
c, Młyny Wilk, Grzelaczyk, Susmaga, Nagrobli i Sądzieiewice,
d, Propinacya.
Termina powyższe odbywać się będą na Sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z rana od godziny 10, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, Pretendenci w biurze sekcyi dóbr każdego czasu poinformować się mogą. Każdy Pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. A, Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany iako dobry i zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiźnie i inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony być powinien, tudzież,
B, Świadectwa dziedzica dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się wzupełnośći uiścił, iest zamożnym gospodarzem, i że się z włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie,
C, Złożyć vadium gotowemi pieniędzmi kors w kraiu maiącemi, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z dóbr, o których possesyą ubiega się;— nieutrzymuiącemu się zaś na licytacyi, vadium natychmiast zwróconem będzie. W Kaliszu, d. 20. Lutego 1829. r. Radca Stanu Prezes, Kowalski Zast. Sekretarz ieneralny, Welinowicz Zast.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 64

LICYTACYE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE Kommisssya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu, z dnia 9 grudnia r. z. Nr. 75,040f15038 zasadzanego się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 sierpnia 1828 r. zapadłym kommissyą woiewódzka do powszechney wiadomości podaie, iż: 1.w dniu17 maia r.b. 2. — 19 — poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa, odbywać się będzie w iey biórze na sali zwykłych posiedzeń, publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Męka, składaiącego się z wsiów Męka i Ruda, folwarku Męka, wybraniectwa w Rudzie, propinacyi w całym tym kluczu, rybołóstwa i lasu przyległego. ad 2, Klucza Piaski, składaiącego się z wsi Piaski z osadą na Chochelni, folwarku Piaski, propinacyi, trzech młynów, rybołóstwa i lasu przyległego; w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położonych. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad od summy zł. 96,216 gr. 3. ad 2, — 51,978 gr. 26. w srebrze lub listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie opłacać skarbowi w dwóch ratach kanon. ad 1, w summie zł. 4725 gr. 12. ad 2, — 2583 gr. 16. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego, ad 1, w summie zł. 19900 ad 2, —3600 zaciągniętą, od którey przez następne 24 lat wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to. ad 1, w ilości zł. 318 gr. 24. ad 2, —115 gr. 11. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1, w summie zł. 10,246 gr 25. ad 2, — 5311 gr. 1. w srebrze albo w listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w godzinach służbowych w biórze kommissyi wdzkiey, a mianowicie sekcyi dóbr i lasów rządowych, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabelarycznemi wykazami źródeł dochodów, na drzwiach są wywieszane. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr i lasów na gruncie przekonać się, a w tym razie zgłosić się zechce do naddzierżawcy ekonomii Męka i urzędu leśnego Szadek, do których stosowna wyszła decyza. Działo się w Kaliszu dnia 13 Lutego Radca Stanu Prezes. Piwnicki. Sekretarz Jeneralny. Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny

Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 39

32. Ruda nad rzeką Wartą, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, pół mili od Sieradza. Roku 1440 postawienie młyna z foluszem.Nazwisko pokazuje, że tam musiała być ruda lub kuźnica przed r. 1358, w czasie, kiedy ta wieś należała do klasztoru Męckiego, do Kalisza przeniesionego.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 158

Rząd Gubernialny Kaliski.
Podaje do powszechnej wiadomości iż z powodu nierządności miejscowych włościan dzierżawców wydzierżawione będzie w drodze publicznej głośnej licytacyi na sali zwykłych posiedzeń Rządu Gubernialnego w terminie dnia 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. o godzinie 3ej z południa na lat 9 poczynając od 1 Czerwca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w Obwodzie Sieradzkiem położoną składającą się;
a) Z wsiów Męka Piaski i Ruda.
b) Z młyna nagrobki pod Szadkiem.
c) Z folwarków Męka i Piaski.
d) Z gruntów po włościańskich w Piaskach,
e) Z propinacji w wsiach Męce, Rudzie i Piaskach.
f) Rybołowstwa w rzece Warcie której licytacja rozpoczynać się będzie na risico włościan do tychczasowych dzierżawców od summy złp. 10121 kontraktem ustanowionej, warunki główniejsze są następujące.
1. Każdy mający chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do licytacyi złożyć vadium wyrównywające 1/4 części summy za praetium do licytacyi podanej, utrzymujący się zaś przy licytacji zaraz po jej ukończeniu vadium to skompensować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowaną.
2. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszający się winien złożyć dowód kwalifikacyjny postanowieniem Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 21 Stycznia 1818 roku przepisany.
O innych zaś warunkach kontraktowych w biórze sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
w Kaliszu d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1838. p. o. Gubernatora Cywilnego Pułkownik Flügel, Adjutant Jego Cesarsko Królewskiej Mości
K. Trębicki.
Sekretarz Jeneralny Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 198

(N. D. 4072) Sąd Policy i Prostej Powiatu Szadkowskiego.
Uwiadamia publiczność, iż na gruncie wsi Rudy do ekonomii Męka należącej na polu Skrynica zwanym pomiędzy lasami od traktu może około 4ch staj odległym znalezioną została nieżywa kobieta lat około 38 do 40 mająca, wzrostu miernego, włosów czarnych, z twarzy opadła, ubrana w sukienkę perkalikową której koloru rozpoznać niemożna było, koszule płucienną grubą, boso, bez pończoch. Wzywa więc każdego kogo dotyczeć może aby o imieniu i nazwisku oraz stanie i pochodzeniu jej wiadomośc władzy właściwej udzielił.
w Szadku dnia 14 (26) Sierpnia 1839 r.
Podsędek, Hałaczkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 223

(N. D. 5132) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Uwiadamia szanowną publiczność, że na gruncie wsi Rudy Gminie Męka o 20 prętów od wsi na rzece Starej Warcie dnia 5 (17) Września r. b znalezione zostało dziecie płci żeńskiej lat 3 mieć mogące zachaczone na płocie w wodzie stojącym zupełnie obnażone rodziców niewiadomych i miejsca obcego pochodzące, włosów jasnoblond, rysopis twarzy którego już dla korupcyi ciała w drugim stopniu będące i mocno czarnej rozpoznać nie można było. Wzywa zatem osoby, aby jeśli kto o pochodzeniu dziecięcia tego ma jaką wiadomość takową Sądowi tutejszemu lub Sądowi Poprawczemu Piotrkowskim udzielić zechciał.
Szadek dnia 13 (25) Września 1847 r.
W. Uziembło.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 274

(N. D. 5283) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze cywilne i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby baczne zwracały oko na Gerszona Pachla v. Pchła v. Gwilh lat 13 liczącego we wsi Rudzie Ogu Sieradzkim a Abrahama i Balbiny Guzików urodzonego, który będąc prawnie o spełnienie gwałtownej kradzieży poszlakowany w dniu 13 (25) Czerwca r. b. z aresztu detancyjnego miasta Sieradza zbiegł i dotąd ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości był on zaopatrzony w świadectwo Burmistrza tegoż miasta do wyszukania sobie miejsca, wydane mu po przednio, a na rok czasu służące, rysopis zbiegłego jest następujący: wzrost mały, twarz ściągła, włosy czarne, oczy ciemne, nos mały.
Kalisz d. 5 (17) Listopada. 1852 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Kolegialny,
Swierczyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 125

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. (...) W dniu 6 (18) maja, we wsi Rudzie, w skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, spalił się dom murowany 3-ch piętrowy, zaasekurowany na rs. 9,550, własnością starozak. Lewenberga i Junkiertza będący.

Kaliszanin 1875 nr 22

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Nagle wypadki śmierci:
D. 24 stycznia (5 lutego), we wsi Rudy, gm. Męka pow. sieradzkiego, włościanin Walenty Spyrus, lat 42, umarł, w skutek nadużycia gorących napojów.

Kurjer Warszawski 1891 nr 39

Dzieciobójstwo.
We wsi Ruda, w pow. sieradzkim, włościanka niezamężna Anna Pawlak, udusiła swe niemowlę zaraz po urodzeniu. Zbrodniarkę aresztowano.  

Gazeta Kaliska 1903 nr 218

We wsi Ruda, powiatu sieradzkiego, w rzece Warcie znaleziono martwe ciało włościanina Stanisława Chrońskiego, lat 20. 

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 16

List gończy.
Na zasadzie art. 846—848 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji sędziego śledczego na pow. Sieradzki z d. 25 marca 1918 r., poszukuje 18-letniego Jana Liczkowskiego, który, jako więzień, zbiegł wspólnie z innymi z miejsca pracy pod Rudą, z użyciem gwałtu na osobie straży.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować o tem najbliższym władzom policyjnym w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.
Kalisz, d. 3 kwietnia 1918 r.

Sąd okręgowy w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 25

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego z dnia 9.9 1927 r. L. BP. 2206-1, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1624, Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, powiat Sieradz.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91aDnia 10 września 1928 r.
9386. „Władysław Szenfeld", sklep kolonjalno-spożywczy ze sprze­dażą wyrobów mięsnych i tytoniowych we wsi Ruda, gm. Męka, pow. sie­radzkiego. Właśc. Władysław Szenfeld, zam, tamże.

 Echo Sieradzkie 1931 marzec

POŻAR.

We wsi Ruda gm. Męka wybuchł pożar w zabudowaniach należących do gospodarza Powałki, przyczem spaliła się cała zagroda. Ogień podsycany wiatrem przerzucił się na sąsiednie zabudowania, należące do Szczepanika. Między innemi zaalarmowano straż sieradzką, która samochodem niezwłocznie udała się na miejsce. Przy ratowaniu mienia Szczepanikowi "gorliwi" ludzie skradli 20 zł. w gotówce.
__________________________________________________

ZAMIAST KRÓLIKÓW — DZIK. Szczęśliwy myśliwy.

Sieradzkie Towarzystwo Łowieckie dzierżawi duże obszary leśne, na których od czasu do czasu urządza polowanie na króliki, mnożące się tutaj z zastraszającą szybkością. W dniu 8 b m. urządzono małe polowanie w rewirze Ruda leśnictwo Wośniki. Jakież było zdziwienie myśliwych, gdyż zamiast królików wyskoczył olbrzymi dzik, przeskakując przez linje w odległ. 15 metrów od myśliwego p. Rudolfa. Ten nie namyślając się wiele strzelił. Dzik się przewrócił. Podczas oględzin okazało się, że cały nabój ugodził dzika w kark obok ucha.

Echo Sieradzkie 1931 3 sierpień

ZUCHWALI KŁUSOWNICY.
Dwaj leśnicy lasu państwowego rewiru Ruda pod Sieradzem: Szczepan Urbaniak i Józef Palma, idąc lasem usłyszeli na przyległych polach wsi Ruda strzały. — Domyślając się, że to kłusownicy, pośpiesznie się tam udali. Gdy doszli na brzeg lasu ujrzeli wpobliżu 3-ch polujących z bronią w ręku kłusowników, przyczem najbliższy z nich, niejaki Galus z Rudy, obrócony tyłem szedł wgłąb pola. Funkcjonarjusze leśni puścili się za nim w pogoń, przyczem Urbaniak, młodszy wiekiem dobiegł prędzej i nim kłusownik zdążył się zorjentować, Urbaniak schwycił już za strzelbę kłusownika.
Poczęli się więc szamotać, co widząc po zostali dwaj kłusownicy, Jakób Czyżak i Fr. Bombka, też z Rudy, przybiegli na pomoc bijąc kolbami Urbaniaka, tak że ten upadł tracąc przytomność. Do biegnącego na pomoc pobitemu Palmy jeden z kłusowników strzelił lecz strzał chybił. Widząc oddalających się kłusowników strzelił do nich a następnie pośpieszył ciężko rannemu koledze z pomocą i z wielkim trudem zaprowadził go do domu, skąd przewieziony został do szpitala sejmikowego w Sieradzu.
Zaalarmowana policja w Sieradzu natychmiast udała na miejsce i wszystkich trzech kłusowników aresztowała. Broni przy rewizji nie znaleziono.

Echo Sieradzkie 1931 23 listopad

NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘTA.
Został pogryziony przez wściekłego kota trzynastoletni Franciszek Świerczyński zam. przy ul. Szosa Kaliska 48.
Pogryziony przez wściekłego psa został szesnastoletni Antoni Piechota zam. w Rudzie gm. Męka.
Pogryzionych skierowano do szpitala w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 87


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Stanisława i Józefa-Wojciecha Świniarskich, w kraju nieo­becnych i z miejsca pobytu niewiadomych, ostatnio zamieszkałych we wsi Ruda, gm. Męka, pow. sieradzkiego, iż decyzją sądu z dn. 19 wrześ­nia 1932 r. do obrony praw, oraz, zarządu ich majątkiem został miano­wany kurator adwokat Czesław Andrzejewski, zamieszkały w Kaliszu. (Nr. sprawy I. C. 306/30).

Echo Sieradzkie 1932 18 sierpień

KŁUSOWNICTWO ZAWODEM
Kłusownictwo w pow. Sieradzkim nie bacząc na dość wysokie kary, nadal silnie jest rozwinięte z większa brawurą i ruchliwością. W biały dzień wozami wiozą kłusownicy ubitą zwierzynę do domów. (...) Na terenie Ruda gm. Męka na t. z. „Łęgach" kłusownicy często urządzają polowanie nawet z naganką. W tej wsi taki istnieje zwyczaj, że mieszkańcy jej zajmują się dwoma rodzajami polowań. Przyczem pierwsi, przeważnie młodzież, w większej liczbie uzbrojona w kije, w asyście wytresowanych psów, robi obławy. Pastwą ich padają nieraz całe stada młodych kuropatw i zajęcy.
Takie polowanie najwięcej odbywa się po żniwach i trwa do późnej jesieni. Zaś druga kategorja myśliwych poluję już z fuzjami. Wskutek tego rodzaju polowań wyniszczona została kompletnie zwierzyna i ptactwo do tego stopnia, że o wydzierżawieniu terenów mowy niema.

Echo Łódzkie 1932 wrzesień

Parobek—bandytą. Napad na wieśniaczkę.
Sieradz, 27 września. Ubiegłej nocy do domu Tekli Jankowskiej we wsi Ruda, gminy Męka, powiatu sieradzkiego, wtargnął zamaskowany osobnik i steroryzowawszy wdowę groźbą użycia broni, zrabował 15 złotych w gotówce oraz kilkadziesiąt monet 15-kopiejkowych, poczem zbiegł. Przeprowadzone dochodzenie przyczyniło się do ujęcia sprawcy napadu. Okazał się nim były służący Jankowskiej niejaki Tomasz Szpikowski. Osadzono go w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.

Echo Sieradzkie 1932 29 wrzesień

PAROBEK — BANDYTĄ.
Ubiegłej nocy do domu Tekli Jankowskiej we wsi Ruda, gminy Męka, powiatu sieradzkiego, wtargnął zamaskowany osobnik i steroryzowawszy wdowę groźbą użycia broni. zrabował 15 złotych w gotówce oraz kilkadziesiąt monet 15 kopiejkowych, poczem zbiegł.
Przeprowadzone dochodzenie przyczyniło się do ujęcia sprawcy napadu. Okazał się nim były służący Jankowskiej niejaki Tomasz Szpikowski.
Osadzono go w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
8. Ruda, obejmującą: wieś Ruda, Rudę- Gajówkę.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1933 czerwiec

Brona narzędziem zemsty. Wieśniak zniszczył 1 1/2 morgi żyta.

Sieradz, 28 czerwca. Mieszkańcy wsi Ruda gm. Męka pod Sieradzem spostrzegli, że żyto na ziemi należącej do Marjanny Klimczakowej na przestrzeni 1 i pół morgi zupełnie zostało zniszczone. Zawiadomiona policja wszczęła dochodzenie i ustaliła, że zbrodniczego czynu dokonał mieszkaniec wsi Męka Walenty Klimczak. Klimczak będąc wdowcem przed kilku laty ożenił się z wdową Marjanną Mizialiną. Klimczak lubił często zaglądać do kieliszka, a gdy mu pieniędzy brakło usiłował ostatnią sprzedać krowę. Żona nie zgodziła się jednak na to. Doszło do gwałtownej kłótni czego wynikiem była ucieczka staruszka do dzieci zam. we wsi Ruda. Klimczak pałając zemstą zaprzągł konie do brony i zabrał 1 i pół morgi żyta.

Echo Łódzkie 1936 październik

Straszna śmierć dziewczynki w zamkniętym mieszkaniu.

Sieradz, 8.10-We wsi Ruda, gm. Męka pod Sieradzem u Franciszka Serwy zdarzył się straszny wypadek. Oto żona je-go Rozalia Serwa w czasie nieobecności męża pozostawiła dwoje dzieci, kilku miesięczne w kołysce i 4-letnią córeczkę Janinę w izbie. zamknąwszy mieszkanie na klucz wyszła na plotki do sąsiadek. Pozostawiona w domu córeczka w pewnej chwili poczęła się bawić ogniem od którego zajęła się sukienka. Dziecko z płaczem rzuciło się do wyjścia, lecz drzwi były zamknięte. Gdy matka wróciła zastała już tylko trupa, natomiast niemowlę spało nadal w kołysce. Prokurator zarządził pociągnięcie rodziców do odpowiedzialności karnej za nie dozór.

 Orędownik 1938 nr. 137

Zdwojona czujność rodzicielska. Z powodu dokonania przez 15-letniego wyrostka Marcina Świtańskiego z Rudy napaści z ukrycia w życie na powracającą do domu ze szkoły dziewczynkę ze wsi Mnichowa - rodzice w czasie powrotu dzieci wychodzą na drogę, czuwając nad bezpieczeństwem tychże. Wyrostka, który dopuścił się czynu nierządnego policja oddała pod opiekę jego rodzicom aż do rozprawy sądowej.

Echo Łódzkie 1939 kwiecień

SIERADZ. 15. 4. — Miejscowa Straż Ogniowa w Rudzie urządziła w remizie zabawę. W pewnej chwili wynikła bójka między parobczakami z Księżej Męki, 3-ma braćmi Suchorskimi, trzema braćmi Świniarskimi i Świątkiem z jednej strony, a parobczakami z Mnichowa z drugiej. Pokłutych nożami i pobitych zostało 7 osób.

Dziennik Łódzki 1968 nr 174


We wsi Ruda, pow. Sieradz, na skutek raptownego wtargnięcie na jezdnię, potrącona została przez motocykl Jadwiga M. (Pabianice). M. doznała obrażeń ciała i przebywa w szpitalu w Sieradzu.

Dziennik Łódzki 1975 nr 84

W miejscowości Ruda, pow. Sieradz kierowca "Gaza" 9282 WI zjechał nieuważnie na pobocze drogi, na skutek czego samochód wywrócił się do rowu. W wypadku obrażeń doznał pasażer "Gaza", Włodzimierz K., który przewieziony został do szpitala.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza