-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Ruda Jeżewska

Zajączkowski: 
Ruda Jeżewska-pow. poddębicki
1) 1391 Hube, Zbiór Sier. z. 51: Ruda Jessowska - Elisabeth de R. J. 2) 1392 T. Sir. I f. 30: Ruda Jessowska, Jessow - Elisabeth de R. J., Elisabeth uxor Martini mineratori de J.
3) 1511-1518 P. 191: Jeżów - wł. szl., par. Małyń, pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 236: Jezow - jw., wyliczając poszczególne jego części: Minera annualis a rotis tribus, molen. man. a rota una. 4) XIX w. SG IX, 884-885: Ruda Jeżewska - kol. i folw. nad rz. Ner, gm. Krokocice, pow. sieradzki.
Uwagi: Ł. nie podaje. Ze wzm. dotyczących R. J., zebranych w TP (3315 f. 2, 4, 8, 15) wynika, że w miejscowości tej istniała już z końcem XIV w. huta żelazna.  

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ruda, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 24, ludność 250, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Ruda Jeżewska, kol. fol. i młyn nad rz. Ner, pow. sieradzki, gm. Krokocice, odl. od Sieradza 38 w. Kol. ma 9 dm., 107 mk.; fol. 3 dm., 13 mk.; os. młyn. 2 dm., 17 mk. Ruda Słownik Geograficzny: fol., pow. sieradzki, należy do dóbr Jeżów. 

Spis 1925:
Ruda Jeżowska, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 15, kol. 6. Ludność ogółem: wś 99, kol. 56. Mężczyzn wś 47, kol. 31, kobiet wś 52, kol. 25. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 98, kol. 48, ewangelickiego wś 1, kol. 8. Podało narodowość: polską wś 99, kol. 56.

Wikipedia:
Ruda Jeżewska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
RUDA JEŻEWSKA par. Małyń, p. poddębicki, ma 2 domy, 21 mieszkańców, kolonia 4 osady, 17 kolonistów. W 1912r. kolonia i osada we władaniu dawnych czynszowników i Antoniego Wituskiego. (SGKP t.9, s.886, PGkal.).
1992 r.

Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 36

9. Jeżów nad rzeką Nerem, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, mil 4 od Sieradza. Kuźnica żelazna, była tam, gdzie teraz wieś Ruda 1424 r. Zapis zaręczenia na tej kuźnicy 1545 r. Ta kuźnica położona była w ścianie granicznej między Górą i Jeżowem. 1580 r. kuźnica spustoszała.1652 r. kuźnica żelazna, gdzie stoi Pustkowia Ruda nad rzeką Nerem.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 61

(N. D. 1291) Pisarz Trybunału Суwilnego I Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Jerzów i Gatki, składające się z folwarku wsi zarobnéj tegoż nazwiska, z wsi zarobnéj i folwarku Ruda, z kolonii Felixów, i z młyna Ruda zwanego, z wszystkiemi przyległościami w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Jerzów położone, aktem zajęcia na gruncie tychże dóbr przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego w dniach 4 (16) i 5 (17) Listopada 1846 r. sporządzonym, na rzecz Maryаnnу z Morzkowskich Stefana Mączyńskiego żony właścicielki dóbr Lutomirska, w Lutomirsku mieszkającej, na satysfakcyą summy rs. 1200, z procentami na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającej, zajęte zostały, które to zajęcie teraz popieranem zostaje na rzecz Adama Chrzanowskiego dziedzica dóbr Szynczyce w tychże dobrach Szynczycach Okręgu Piotrkowskim Gubernii Warszawskiej mieszkającego, a zamieszkanie prawne do tego interessu w Kaliszu u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego, obrane mającego, jako nabywcy praw przez akt cessyi przed Adamem Łukaszewiczem Rejentem Okręgu Szadkowskiego pod dniem 19 Lutego (3 Marca) 1847 r. sporządzonym.
Dobra te Jerzów były własnością Felixa Wituskiego, teraz zaś są dziedziczne sukcessorów jego, to jest: a) Zuzanny z Wituskich Cieleckiej wdowy; b) Antoniego Wituskiego doletniego i Juliana Wituskiego nieletniego, w osobie swéj matki Róży z Kożuchowskich Wituskiej wdowy, jako głównéj opiekunki i zarazem w imieniu własnem działającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Jerzowie Okręgu Szadkowskim mieszkających, obejmują w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około 72 włók 253 prętów kw. miary nowopolskiéj, których grunta należą do 2, 3 i 4 klassy.
W dobrach tych jest włościan: zagrodników 21 i komorników 8 pańszczyznę robiących.
Czynszownicy niestali: 1) Ludwik Walaszek; 2) Maryanna Tomasiaczka: 3) Walenty Pijanowski; 4) Andrzéj Trojanowski; 5) Grzegorz Forysiak; 6) Roch Bieniak.
Okupnicy: 1) Jan Tomaszewski; 2) Wilhelm Hak; 3) Karol Patora; 4) sukcessorowie Jana Polińskiego, a dziś ich dzierżawca Stanisław Komorowski; 5) Joachim Suckman; 6) Krystyan Golcz; 7) Antoni Łuszczyński; 8) Jan Jaruga; 9) Grzegorz Patora; 10) Jan Glesman; 11) Bogumił Golcz; 12) Jan Boguchwał Szytz; 13) Beata Polińska; 14) Gotlieb Poliński; 15) Ludwik Hegne; 16) Bogumił Szultz; 17) Bogumił Celke; 18) Maciéj Kwast; 19) Bogumił Klauze; 20} Henryk Szuman, 21) Michał Smolaut; 22) Karol Szuman.
Opis zabudowań dworskich i wiejskich, inwentarz żywy i martwy na gruncie znajdujący się, pańszczyzna od włościan, czynsze stałe i niestałe, ilość podatków, wysiew, rozległość i wszystkie szczegóły aktem zajęcia są objęte i szczegółowo opisane.
Dobra te zostają w posiadaniu właścicieli sukcessorów Felixa Wituskiego.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Antoniemu Wituskiemu Wójtowi Gminy Jerzowa w d. 5 (17) Listopada 1846 r., zaś Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w d. 13 (25) Lutego 1847 r. doręczony, następnie do księgi dóbr Jerzowa w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w d. 26 Lutego (10 Marca) 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 1 (13) Marca 1847 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i sprzedaży, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Ruszkowskiego Patrona każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dobr tych na audyencyi Trybunału tutejszego w d. 11 (23) Kwietnia 1847 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 3 (15) Marca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 30

(N. D. 625) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Andrzeja Bochniackiego ostatnio przy rodzicach we wsi Rudzie Ogu Szadkowskim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby najdalej w dniach 30 od daty niniejszego zapozwu licząc w Sądzie tutejszym się stawił, lub miejsce swego obecnie pobytu wskazał, a to pod skutkami prawa,
Piotrków d. 18 (30) Stycznia 1860 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1862 nr 4

(N. D. 11) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego. Zapozywa niniejszym Ferdynanda Szrot wyrobnika, ostatnio we wsi Rudzie Ogu Szadkowskim przebywającego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc w Sądzie tutejszym stawił lub o miejscu teraźniejszcgo swego pobytu doniósł, a to pod skutkami prawa. Piotrków dnia 15 (27) Grudnia 1861 o. Sędzia Prezydujący, Assesor Kolegjalny, Chmieliński.

Dziennik Powszechny 1863 nr 179

(N. D. 3678) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Ludwika Mamroth, właściciela dóbr Dobroń w Okręgu Szadkowskim, oraz współwłaściciela nieruchomości w Kaliszu, pod Nr. 65 i 361 położonych, niemniej wierzyciela sum:
a) Rs. 9015 kop. 2, na dobrach Ruda w Ogu Szadkowskim pod Nr 9.
b) Rs. 4035 na dobrach woli Będkowskiej w Okręgu Sieradzkim pod Nr. 6b i 7.
c) Rs. 3750 na dobrach Blizanowie Okręgu Kaliskim pod Nr. 21.
d) Rs. 1000 na nieruchomości w Kaliszu pod Nr, 30 położonej, pod Nr. 10 działu IV.
e) Rs. 748 kop. 10 1/2 na dobrach Brudzice z Okręgu Radomskiego pod Nr. 19.
f) Rs. 562 kop. 50, pod Nr. 9, i rs. 720, pod Nr. 10 działu IV. na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 199 położonej, z których pierwsza suma rozciąga się także na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 260 położonej.
g) Rs. 300, sposobem ostrzeżenia, na dobrach Niemojewie z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 20.
h) Rs. 2730, na dobrach Parzklin, w Okręgu Piotrkowskim pod Nr. 4 lit. n.
i) Rs. 825 na dobrach Dzierżążna z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 1b i 2.
k) Rs. 3321 pod Nr. 12 i rs. 4965, sposobem ostrzeżenia pod Nr. 15, na dobrach Brzeżno z Okręgu Konińskiego.
l) Rs. 443 kop 15, na dobrach Budzisław Górny z Okręgu Pyzdrskiego, pod Nr. 35.
ł) Rs. 1680 kop. 91 sposobem ostrzeżenia, na dobrach Czernice z Okręgu Wieluńskiego, pod Nr. 11 lit. o, działu IV.
m) Rs. 900, na dobrach Chmielnik z Okręgu Kaliskiego pod Nr. 3 działu III.
n) Rs. 1800 sposobem ostrzeżenia, przez zastrzeżenie na dobrach Prusicko, z Okręgu Radomskiego, pod Nr. 11 działu IV. i co do ostrzeżenia względem apelacji od decyzji Wydziału Hypotecznego, w księdze tych dóbr, na d. 5 (17) Grudnia 1861 r. wydanej, w przedmiocie spłaty kapitału 10,000 talarów w frydrychsdorach, w dziale IV. pod Nr. 2 hypotekowanego, bez evaluacji.
(…) Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny na dzień 5 (17) Lutego 1864 r., w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, i pod prekluzją
Kalisz dnia 19 (31) Lipca 1863 r.
J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1865 nr 207

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. We wsi Ruda Jeżowska, od uderzenia piorunu spaliły się w dniu 6 (18) sierpnia gumna do włościan należące.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
19. Jerzów, do których należą: folwark Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 680 kop. 43, vadium do licytacji rs. rs 2,250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,574, termin sprzedaży d. 9 (21) Maja 1867 roku, przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Jeżów, do których należą nowo założone folwarki Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 990 kop. 1 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim, dnia 7 (19) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1800. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10574.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion i nazwisk i pobytu SS-ów Juljana Wituskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Jeżów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 93

N. D. 2728. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Wiktorji Mianowskiej wdowy, z łaski familji utrzymującej się, w Szczytnikach powiecie Kaliskim zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, obrane mającej, od której tenże Patron stawa i subhastacją Młyna Wodnego Ruda w poszukiwaniu sumy rs. 900 z procentem i kosztami popiera. Protokółem Romualda Pinowskiego Komornika Trybunału w dniu 27 Listopada (9 Grudnia) 1873 r. rozpoczętym, a 28 Listopada (10 Grudnia) 1873 r. i 31 Grudnia 1873 Stycznia 1874 r.) ukończonym, zajęty został na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
MŁYN WODNY
Ruda zwany, z olejarnią i jagielnikiem tudzież gruntem, łąką do takowego należącemi, w dobrach Jeżew parafji Małyń, gminie Krokocice, powiecie Sieradzkim, okręgu Szadkowskim położony, składający się z domu mieszkalnego wraz z Młynem wodny pod jednym dachem z drzewa z bali gontem kryty przy korycie rzeki Ner, z budynku na polach z drzewa na przynisiach w słupy z bali gontem krytego, w którym jest olejarnia i jagielnik o jednym koszu z pogrodkami. Sklepu w ziemi z drzewa, z stajni i obory pod jednym dachem z drzewa, słomą krytych, z stodoły na podmurowaniu w ryglówkę zbudowanej, tarcicami obitej gontem krytej o dwóch klepiskach, chlewów starych z drzewa, słomą krytych z gruntu ornego obok tegoż Młyna położonego włóki jednej obejmującego miary nowopolskiej, graniczącego z 3ch stron z gruntami włościan i folwarku Ruda a z czwartej z dobrami Puczniew, z stawu przy Młynie i rzeki Ner w teritorjum gruntów Młyna położonych, klina gruntu pomiędzy Młynem i Upustem prętów 230 obejmującego i łąki nad rzeką Ner od Upustu aż do ogrodów włościańskich ciągnący się morgów 7, miary nowopolskiej obejmujący, z rzeką Ner, upustem i ogrodami włościan graniczący, wszystko to stanowi własność Józefa Wilhelma Szultz młynarza, w tymże młynie zamieszkałego i w jego znajduje się posiadaniu. Odległość od miast najbliższych jest: Zduńskiej Woli mil 3, Łodzi 4 1/2, Sieradza 4 1/2, Kalisza 9. Podatki rocznie opłacające się do kasy w Sieradzu wynoszą rs. 375 kop. 17, dalsze szczegóły wymienione są w protokóle zajęcia.
Akt zajęcia wręczony został Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku do rąk własnych, a Adamowi Wejk Wójtowi gminy Krokocice na ręce Tomasza Kapituły w dniu 26 Stycznia (7 Lutego) 1874 r. następnie do księgi wieczystej dóbr Jeżew d. 10 (22) Kwietnia t. r. wniesiony, a do księgi zaaresztowań w Trybunale w biórze Pisarza utrzymywanej dnia 16 (28) Kwietnia t. r. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż zajętych nieruchomości odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu jego posiedzeń. Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału w dniu 28 Maja (9 Czerwca) r. b. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 17 (29) Kwietnia 1874 r.
Skoczyński.
Gazeta Kaliska 1894 nr. 90

Samobójstwa. 11 października we wsi Ruda-Jeżewska pow. sieradzkiego, w rzece Ner znaleziono trupa włościanina tejże wsi Andrzeja Wiaderka, 73 lat, który pozbawił się życia z powodu zboczenia umysłowego.

Gazeta Kaliska 1903 nr 23

Ucieczka więźniów. Nocy wczorajszej z kaliskiego więzienia zdołało zbiedz 4 więźniów, zakutych w kajdany. O ile na razie wiadomo, ucieczkę aresztantom ułatwili ich towarzysze, znajdujący się na wolności, za pomocą podrobionych kluczów. Zbiegli następujący aresztanci: Walenty Stankowski, skazany za rozbój na 10 lat robót ciężkich. Liczy on 46 lat,. jest wzrostu średniego, twarz ma okrągłą, włosy ciemno-blond, czoło wysokie, oczy niebieskie. Pochodzi ze wsi Orlina, gminy Rzgów, pow. Konińskiego; Józef Morko, skazany za rozbój na 4 lata ciężkich robót. Ma lat 30, wzrost wyżej niż średni, twarz okrągłą, włosy ciemne, czoło nizkie, oczy szare. Pochodzi ze wsi Chojny, gm. Bogumiłów, pow. Sieradzkiego; Grzegorz Barden, skazany za rozbój na 8 lat ciężkich robót. Liczy on 38 lat, jest wzrostu wyżej średniego, twarz ma podługowatą, włosy jasno-blond, czoło nizkie, oczy niebieskie. Pochodzi ze wsi Ruda-Jeżewska, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; Wincenty Binas, skazany za kradzieże na 8 lat ciężkich robót. Ma lat 36, wzrost średni, twarz okrągłą, włosy ciemno-blond, czoło wysokie, oczy niebieskie, jest ślepy na lewe oko. Pochodzi ze wsi Mogilno, gminy Dzierzązna, w pow. Sieradzkim.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 31 października 1919 r.

pod Nr. 2471 „Stefan Filiński", sklep rzeźniczy i kolonjalny oraz sprzedaż papierosów monopolowych we wsi Ruda-Jeżewska, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego; właściciel Stefan Filiński we wsi Ruda-Jeżewska.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 3

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, III rewiru, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, obwie­szcza, że na zasadzie art. 1146 U. P. C., w dniu 15 kwietnia 1932 roku, o godzinie 11 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgo­wego w Kaliszu, w drodze działów, odbędzie się sprzedaż przez licyta­cję publiczną dwóch nieruchomości, należących do Antoniego Filińskiego i spadkobierców po zmarłej Rozalji z Patorów I voto Jarugowej, II voto Filińskiej, nieruchomości te położone są:
1) osada w kolonji Feliksów, pow. sieradzkiego, oznaczona Nr. 7 tabeli likwidacyjnej, o przestrzeni 30 morg. 171 pręt. w dwóch działach, w tem łąki jest 17 morg. na nieruchomości tej znajdują się: dom mieszkalny, piwnica, obora, chlewy i stajnia, stodoła nowa i stara, 20 sztuk różnych drzew i na łące 50 sztuk olchy;
2) osada młynarska zwana Ruda Jeżewska, pow. sieradzkiego, po­chodząca z majątku ziemskiego „Jeżów część dóbr", zawierająca prze­strzeni według pomiaru z roku 1928, ogólną 33 morg. 229 pręt., na nieru­chomości tej znajdują się: dom parterowy, stodoła, szopa obora, przy­budówka, młyn z domem i urządzeniem wewnętrznem młyna, budynek parterowy, olejarnia z urządzeniem wewnętrznem i około 300 sztuk olchy.
Powyższe nieruchomości w zastawie ani dzierżawie nie znajdują się, pierwsza księgi hipotecznej nie ma; zaś druga posiada takową w wy­dziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest, pierwszej na wyżej wspomnianych właścicieli a druga na Piotra - Pawła Filińskiego i spadkobierców tejże Rozalji II voto Filińskiej, nieruchomości powyższe długami obciążone nie są; sprzedane bę­dą w całości według protokółu opisu z dnia 25 lipca 1931 roku.
Licytacja nieruchomości tych rozpocznie się, osady w kolonji Fe­liksów od sumy 45.000 zł., a od 50.000 złotych osady młynarskiej Ruda Jeżowska, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które zło­żą wadjum 10 proc. sumy szacunkowej.


Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 1647/31.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
3. Dzierżązna Szlachecka, obejmującą: kolonję Dąbrówką, wieś Dzierżązna Szlachecka, folwark Dzierżązna Szlachecka A. B. C., osadę Dzierżązna Szlachecka, kolonję Janin, wieś Sikory, wieś Ruda Jeżewska.
11. Ruda, obejmującą: kolonję Jeżew A, kolonję Jeżew B, część wł. Jeżew, wieś Ruda, kolonję Zygmuntów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza