-->

niedziela, 5 maja 2013

Rowy

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rowy, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 16 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rowy, parafia charłupia wielka, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Jan Nepomucen) Walewski, chorąży (szadkowski).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rowy, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Charłupia Wielka, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 183, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Rowy,  wś nad błotem Goździec, pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Charłupia Wielka, odl. od Sieradza 1 w., ma 18 dm. i wraz z osadą Krzakowizna i Michalszczyzna 283 mk. W 1827 roku 18 dm., 183 mk. W XVI w. dziesięcinę pobiera ztąd dziekan wieluński, zaś pleban w Charłupi kolędę po groszu z łanu (Łaski L. B., I, 418).

Spis 1925:
Rowy, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 66. Ludność ogółem: 372. Mężczyzn 180, kobiet 192. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 372. Podało narodowość: polską 372.

Wikipedia:
Rowy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Rowy znajdują się 15 kilometrów na południowy zachód od Sieradza. W ramach planu 6-letniego w Rowach wybudowano szkołę podstawową. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Łuczak. Następnym dyrektorem był Józef Stanioch. W roku 1999 szkoła została zlikwidowana. Uczniowie zostali przeniesieni do szkoły podstawowej im. Władysława Reymonta w Charłupii Wielkiej. Z inicjatywy proboszcza Charłupii Wielkiej i mieszkańców wsi została wybudowana w Rowach kaplica. Budowę zakończono w 1997 roku.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 4

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Charłupia wielka, składaiące się z wsi zarobney i folwarku Charłupia wielka (w którey iest kościół parafialny) z folwarku Józefów czyli Jedynakowski zwanego, z wsi zarobney Drzążna, z fol­warku Jzabelina, wsi zarobney Rowy, z folwarków Tworkowizna, Złotowizna i Gęsowka, pustkowiów Michalszczyzna, Krzakowizna i Przybyszów tudzież z pięciu młynów wodnych i pieły, Wygoda, Myia, Bieniek, Grobelna i Fituch, niemniej karczmy Buczek zwaney, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey w Gminie Charłupia wielka położone, Sukcessorów Józefa Walewskiego, iako to: a) Władysława, b) Leona, brac. nieletnich Walewskich dziedziczne, których iest gfówną opiekonką ich matką Jzabella z Radolińskich 1go ślubu Walewska teraz Jana Chryzostoma Guillaume małżonka dzierżawczyni dóbr tychże w Charłupi wielkiey wraz z swym mężem zamieszkała, obeymuiące rozległości ogołem 166 włok, 12 morg, i 260 kpr. miary Warszawskiey których gatunek ziemi należy do klassy II. III. IV. V. i VI. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Komornika przy Trybunale tuteyszym na gruncie tychże dóbr w dniach 8/20, 9/21, i 10/22 Września 1838 r. sporządzonym na rzecz Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy dziedziczki dóbr Skęczniewa z Skęczniewie Po­ wiecie Wartckim zamieszkałey, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Fran­ ciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey, od którey tenże Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcją summy 140,000 złtp. zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty powołany w czterech kopiach to iest dla Sukcessorów Józefa Walewskiego iako dziedziców respect dłużników na ręce ich matki. Jzabelli z Radolińskich ostatniego ślubu Guillaumowey Teodorowi Bromierskiemu Zastępcy Woyta Gminy Charłupia wielka Janowi Kapistranowi Kiedrzyńskiemu iako ustanowionemu dozorcy i Jakobowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Ptu Sieradzkiego w dniach 10/22 i 13/25 Września 1838 wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey do Księgi właściwey pod dniem 24 Października (5 Listopada) 1838 podany, a do Księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 31 Październiku (12 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Dobra te są łącznie odległe od miast Sieradza mila iedna, Złoczewa i Błaszków mil dwie, i Kalisza mil sześć.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, mianowicie: a) W wsi Charłupi wielkiey Półrolnik ieden. Zagrodników 10. Komorników 20, i Komornic 3. b) w Wsi Rowy Zagrodników 15, i Komorników 13. c) na Pustkowiu Krzakowizna Zagrodników 4ch. d) na Pustkowiu Michalszczyzna Zagrodników 6ciu i Komornik ieden . e) na Pustkowiu Przybyszów Komorników 3ch. f) w wsi Drzążna Zagrodników 9ciu. Komorników 4ch, i Komornica iedna, których pańszczyz­ na i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione.
Czynszownicy niestali w dobrach tych są następni: 1. Alexander Zaleski Rymarz. 2. Bogumił Jankowski płociennik. 3. Filip Sędziak karczmarz. 4. Walenty Kamecki. 5. Marcin Tworek karczmarz. 6. Fran­ciszek Nyciński mularz. 7. Bogusław Klauze cieśla. 8. Jgnacy Bednarek strycharz. 9. Jan Strzałkowski. 10. Antoni Wodziński. 11. Ferdynand Wintemberg szewc. 12. Antoni Bieńkowski karczmarz. 13. Wojciech Augustyniak szewc. 14. Maciey Bieńkowski. 15. Marcin Ziemkowski. 16. Woyciech Grobelny. 17. Franciszek Gro­belny. 18. Józef Czarnecki młynarz. 19. Sobestyan Kaniewski karczmarz. 20. Józef Bieńkowski szewc. 21. Józef Karski stolarz. 22. Woyciech Woynicz szewc. 23. Mikołay Włodarczyk karczmarz. 24 Mikołay Bednarczyk. 25. Józef Witulski. 26. Andryan Gozdecki karczmarz, od których czynsze wynoszą rocznie złtp. 4223. Szynkarze szynkuią dworskie trunki za 31 grosz., Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Sieradzkiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złtp. 2916 gr. 5. a dziesięcina złtp, 80.
Z dóbr tych mianowicie wieś Charłupia wielka, folwarki Tworkowizna, Złotowizna, Gęsowka, wieś Rowy, pustkowia Michalszczyzna, Kr[z]akowizna, Przy­byszów tudzież trzy młyny wodne, Wygoda, Myia i Fituch zwane, dzierzawi Jzabella z Radolińskich, ostatniego ślubu Guillaumowa aż do Sgo Jana Chrzciciela 1841 r. z których płaci roczney dzierżawy po złtp. 16070 zaś folwark, Józefów, wieś Drążna, folwark Jzabelin, pustkowie czyli karczma Buczek oraz dwa młyny wodne, Grobelna i Bieniek zwane, zostawały w zastawney possessyi Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy, a po odstąpieniu przez też zastawy, zaięte zostały protokołem zaięcia z dnia 27 Czerwca (9 Lipca) 1838 r. na trzech letnie wy­ dzierżawienie i do takowych Administracya aż do czasu wydzierżawienia zaprowa­dzoną została, nad któremi Administratorem iest Jan Kapistran Kiedrzyński.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie łącznie na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwy­kłych posiedzeń, warunki zaś licytacyi i przedarzy każden z interessentow w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego przedarz Patrona Franciszka Bielskiego przeyrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy na Audyencyi Trybuna­łu Cywilnego tuteyszego w dniu 8/20 Grudnia 1838 roku o godzinie 10 z rana na­stąpiło drugie w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia 1838/9 r. trzecie w dniu 5/17 Stycz­nia 1839 r. odbyło się za dobra te wyrabiaiąca przedaż Tekla z Walewskich Ma­słowska summę złotp. 284,000, w Listach Zastawnych podała. Poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15/27 Lutego 1839 r. godzinę 10 z rana na Audyencyi Trybunału Kaliskiego wyznaczony został.
w Kaliszu dnia 6/18 Stycznia 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 187

(N. D. 4072) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jak i wojskowe nad bezpieczeństwem powszechnem w kraju czuwające, aby niewiadomych na teraz z pobytu cyganów: Michała Zielińskiego lat 70, przeszło we wsi małem Ogu Rawskim głównie zamieszkałego, Antoninę Kwiatkowską lat 40 przeszło z jej córkami Anną lat 16 i Józefą lat 13, Maryannę Kwiatkowską lat 17, z jej dziećmi Jakóbem lat 2 i Józefatą lat 4, i Annę Głowacką v Brzezińską lat 23, z jej synami, Walentym lat 8, Mateuszem lat 6, Karolem lat 4, wszystkich w M. Żychlinie do ksiąg ludności zapisanych i z tamtąd pochodzących, a obwinionych o przyczynienie się do śmierci, Janowi Antczak gospodarzowi rolnemu ze wsi Rowy gm. Charłupia wielka Ogu Sieradzkiego, bacznie śledziły i wrazie ujęcia Sądowi po ukaranie odstawić zechciały.
Rysopisa:
Michał Zieliński, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, nosa krótkiego płaskiego, oczu siwych i włosów na głowie, wąsach i brodzie czarnych, ubrany był w sukmanę i spodnie sukienne zupełnie zniszczone, koszulę grubą płócienną, płachtą* okryty, kaszkiet okrągły sukienny oliwkowego koloru bez daszku i w trzewiki na nogach z płótna białego uszyte. Antonina Kwiatkowska wzrostu małego, twarzy ściągłej, nosa dobrego kończastego, oczu piwnych, włosów czarnych, ubrana w płachtę niebiesko farbowaną, spudnik w paski wełniany, koszulę brudną płócienną, chustkę na głowie pół wełnianą trzewiki stare. Maryanna Kwiatkowska, wzrostu średniego, twarzy nieco sciągłej, nosа miernego, oczu piwnych, włosów czarnych, ubrana w płachtę i koszule płócienne grube bez pończoch i trzewików a tylko nogi w gałgany poobwijane. Anna Głowacka v. Brzezińska, wzrostu dobrego, twarzy okrągłej, nosa miernego, oczu piwnych, czoła wysmukłego, włosów czarnych, ubrana w płachtę, koszulę i spudnik grube zniszczone, chustkę na głowie płócienną bez pończoch i trzewików.
Dzieci zaś ich w rozliczne gałgany i to liche.
Tyniec pod Kaliszem d. 2 (14) Lipca r. 1855.
Sędzia Prezydujący, Radca Kollegialny,
Swierczyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1867 nr 220

(N. D. 3851) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej w Szadku.
Z powodu nastąpionych śmierci:
1. Antoniego Niedziałkowskiego, właściciela dóbr Rowy i wierzyciela sum: złp. 20,000; złp. 50,000; złp. 10,398; rsr. 825 i rsr. 393, na tychże dobrach zabezpieczonych.
Otworzyły się spadki, wzywam więc wszystkich interesantów, aby się z prawami swemi w dniu 1 (13) Stycznia 1868 r. jako terminie do regulacji oznaczonym przedemną Pisarzem Kancelarji Ziemiańskiej w Siedlcu pod prekluzją stawili się. Siedlce dnia 14 (26) Czerwca 1867 roku. Przyłuski.

Przegląd Katolicki 1869 nr 21

Dziś w Sieradzkiem jadąc do wsi nocą, ujrzysz z dala dobroczynne światełko, co cię do wsi prowadzi. A światło to goreje nie w chatce, ale w Kościele. Jest to lampa, co dzień i noc pali się przed Najśw. Sakramentem. Takie lampy goreją tu w kościołach w Charłupi wielkiej, Wojkownie, Wągłowie, Godynicach, Złoczewie i Kliczkowie. W innych parafiach jeszcze tego nie zaprowadzono z obawy pożaru. Za przykładem proboszcza idą tu nieraz i parafjanie w tej dbałości o chwałę Bożą. I tak, w parafji Charłupia wielka, we wsi Rowy, włościanin na wzór lampy w kościele, pali przez całe noce lampy przed figurą we wsi!
Oto dowód co może przykład kapłana!


Gazeta Kaliska 1904 nr 146

We wsi Rowy. pow. sieradzkiego, piorun zabił w polu 7-letnią dziewczynkę Małgorzatę Krawczyk.

Ziemia Sieradzka 1921 grudzień

2) dnia 27 września r.b. na dom gospodarza Jana Przelazłego ze wsi Rowy, gm. Wróblew, któremu zrabowano: 12 rub. srebrnych, 200 rub. papierowych, 3000 mk. polskich i różnych rzeczy na ogólną sumę 300, 00 mk.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

W dniu 31 grudnia 1927 r.
8772. „Jan Brzęczek" — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Ro­wy, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1926 r. Właśc. Jan Brzęczek, zam. we wsi Rowy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 26 listopada 1929 r. postanowił: poprawić część II orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 14-go grudnia 1928 roku, ustalającego obszar scalenia wsi Michalszczyzna, w tem iż ogólny obszar scalenia 89 ha składa się z gruntów wymienionych w p. p. 1 i 3, z około 52 ha p. 2, oraz p. 4 z około 4 ha gruntów zaserwitutowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Rowy, gminy Wróblew, powiatu sieradzkiego, pod Nr. 15, a należących do Wincentego i Marjanny, małż. Piątek, o obszarze około 4 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18 grudnia 1929 roku.
Z p. Prezesa
za Naczelnika Wydziału
K. Jaroński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 25

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 7 października 1930 r.
postanowił:
wdrożyć we wsi Rowy, gm. Wróblew, w pow. sieradzkim położonej postępowanie scaleniowe, ustalając obszar scalenia w składzie gruntów:
1) ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Rowy (za wyjątkiem części gruntów zaserwitutowych Nr. 15), o obszarze około 390 ha;
2) ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Krzakowizna, o obszarze około 70 ha;
3) kol. Gęsiówka-Pustki, objętych księgą hipoteczną „majątek Gęsiówka Pustki", o obszarze około 50 ha;
4) kol. Tworkowizna, objętych księgą hipoteczną „majątek Tworkowizna A", o obszarze około 30 ha;
5) kol. Gęsiówka, objętych księgą hipoteczną „majątek Charłupia-Wielka Przestrzeń leśna", o obszarze około 50 ha;
6) zaserwitutowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Charłupia-Wielka, o obszarze około 15 ha;
7) rozparcelowanego majątku Charłupia- Wielka, objętych księgą hipoteczną ,,majątek Charłupia-Wielka-Przestrzeń leśna, o obszarze około 40 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 3 listopada 1930 r.
za Naczelnika Wydziału:
(—) inż. Surman

Komisarz Ziemski.  
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1930 kwiecień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1933 16 styczeń

LISTA UKARANYCH
ZA NIEPRAWNE POSIADANIE BRONI.
Przez wydział karny starostwa sieradzkiego zostały ukarane następujące osoby: (...)
Kłys Antoni Rowy gm. Wróblew na 25 złot. za rewolwer.Sajda Józef Rowy na [...] złotych i konfiskata rewolweru.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
12. Rowy, obejmującą: wieś Krzakowizna, wieś Rowy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Orędownik 1935 nr. 2

Ujęcie zbrodniarza. Poszukiwany przez policję kłusownik, który zastrzelił w lesie dominium Kliczków Mały Kazimierza Ochlasta został ujęty. Mordercą okazał się Józef Brzęczek ze wsi Rowy, gm. Wróblew. Zabójcę osadzono w więzieniu w Sieradzu.

 Orędownik 1935 nr. 33


10 lat więzienia za zabójstwo. Wyrokiem s. o. w Sieradzu został skazany na 10 lat więzienia Józef Brzęczek ze wsi Rowy za zabójstwo Kazimierza Ochlasta, gajoego z majątku Kliczków Mały.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 wrzesień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1939 styczeń
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1939 nr. 136
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1965 nr 240

W Brzezinach spłonęła stodoła ze zbiorami, podpalona przez dziecko. Podobny wypadek miał wczoraj miejsce w Rowach, pow. Sieradz. Straty wynoszą 50 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1969 nr 151

W Rowach pow. Sieradz, od iskry z komina spalił się dach na budynku mieszkalnym należącym do Jana Zaręby.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza