-->

niedziela, 5 maja 2013

Rudnik / Rudniki

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rudniki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Tubędzin, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:  
Rudnik,  os., pow. turecki, gm. Bartochów, par. Tubądzin (ob.)

Spis 1925:
Rudniki, wś, pow. sieradzki, gm. Bartochów. Spisano łącznie z wsią Tubądzin.

Rudnik, obecnie część wsi Tubądzin w gminie Wróblew.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 21

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Maxymy z Łobackich po Wincentym Zbijewskim pozostałej wdowy wierzycielki na dobrach Tubądzinie w Pcie Wartskim położonych, tamże mieszkającej— zaś zamieszkanie prawne obrane mającej u Waleryana Zagrodzkiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu mieszkającego, do popierania subhastacyi pomienionych dóbr ustanowionego Obrońcy, protokułem przez Frań. Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniu 13/25 Kwietnia r. b. 1842 sporzą­ dzonym, zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczeni dobra ziemskie TUBĄDZIN z folwarkiem NATKI i pustkowiem RUDNIKI z przyległościami i przynależytościami w Pcie Wartskim Ob. i Gub. Kaliskiej położone, prawem własności do beneficyalnych SSrów niegdy Wincentego Zbijewskiego należące, jako to: Maryanny, Józefy córek i Józefa syna rodzeństwa nieletnich Zbijewskich, pod opieką główną Honaryusza Biernackiego dziedzica dóbr Suliszewic, tamże w Pcie Wartskim mieszkającego położonych, w dobrach Tubądzinie mieszkających, oraz Waleryana Zbijewskiego dzierżawcy dóbr Słomkowa mokrego w tychże dobrach Pcie Wartskim mieszkającego, doletniego— w imieniu własnem tudzież w harakterze przydanego opiekuna powyższych nieletnich działającego.— Dobra powyższe stosownie do tegoż protokułu zajęcia, zostają w posiadaniu dzierżawnem W. Norberta Zbijewskiego za kontraktem prywatnym na lat 3 po sobie idące poczynając od dnia 1 Listopada 1841 r. a kończącym się w tym samym dniu 1844 r. składają się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, z folwarku Natki zwanego i pustkowia Rudniki, które stanowią jedną gminę, graniczą na wschód z wsią Gołuchami, na południe z wsią Jnczewem, na zachód z Dziebendowem i Orzeżynem, na północ z wsią Kawenczynkiem, odległe są od miast najbliższych jako to: od Warty mila 1, od Stawu mil 2, od Sieradza mil 2, od Błaszek mila 1 i ćwierć, od miasta Gubernialnego Kalisza mil pięć— obejmują w sobie rozległości sposobem przybliżonym wyrachowanej na miarę Warszawską, włók 25 morg 10 prtk. 100, w której mieszczą się grunta I, II i III, klassy, a na których wysiewa się żyta wierteli 170, pszenicy wierteli 100, jęczmienia wierteli 100, owsa wierteli 260, grochu wierteli 50, tatarki 30, rzepaku wiertel 1, siemienia lnianego wierteli 5, konopnego wierteli 2, prosa wiertel 1, kartofli wysadza się wierteli 350, siana wozów fornalsk. sprząta się 70.— Gospodarstwo w dobrach zajętych jest 4ro-polowe, podatków opłaca się z dóbr zajętych rubli sr. 193 kop. 53 i pół.— W dobrach pomienionych jest półrolników 7, komorników 8, i komornic 8, któ­ rzy powinności swoje stosownie do protokułu zajęcia odbywają i odrabiają.— Protokuł wyżej wymieniony w jednej kopii Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ptu Wartskiego, w drugiej Norbertowi Zbijewskiemu ustanowionemu dozorcy nad zajętemi dobrami, w trzeciej Waleryanowi Zbijewskiemu jako Wójtowi gminy, w dniu 15/27 Kwietnia 1842go r. przez Jakóba Sniegockiego Woźnego Sądu Pokoju Ptu Wartskiego doręczony został— następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Kaliskiej w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) r. b. 1842 do właściwej księgi wieczystej, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gub. Kaliskiej w dniu 25 (7) t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został. — Sprzedaż rzeczonych dóbr odbędzie się na publicznej Audyencyi Trybunału Cywilnego I Instancyi Gub. Kaliskiej w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, do której zbiór objaśnień i warunków w Kancellaryi Trybunału i u Waleryana Zagrodzkiego Patrona w Kaliszu mieszkającego przedaż popierającego przej­ rzane być mogą, zaś pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na publicznej Audyencyi tegoż Trybunału W dniu 5/17 Czerwca roku 1842 w godzinie przedpołudniowej nastąpi.—
Kalisz, dnia 27 Kwietnia (9 Maja) 1842go r.

Franciszek Salezy Wołowski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1886 nr. 19
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
13. Tubądzin, obejmującą: wieś i kolonję Kawenczynek, osadę Rudniki, wieś Tubądzin, folwark Tubądzin-Nacki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza