-->

niedziela, 5 maja 2013

Próchna

Zajączkowski:
Próchno-pow. sieradzki
1) 1392 T. Sir. I f. 31: Prochni - Maczek de P.
2) XVI w. Ł. I, 415, 417: Prochny - villa, par. Wróblew, dek. warcki, arch. uniejowski. 3) 1496 P. 171: Prochny - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Prochny - jw. 1553-1576 P. 220: Prochny - jw. 4) XIX w. SG IX, 69: Pruchna - wś i folw., par. i gm. Wróblew, pow. jw.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Pruchny, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność duchowna, 17 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Prochna, parafia wroblew (wróblew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Krzyzacy Grobu Chryst. (Bożogrobcy)
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pruchna, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wróblew, własność rządowa. Ilość domów 17, ludność 120, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Pruchna, w XVI w. Prochny, wś i fol. pow. sieradzki, gm. i par. Wróblew, odl. od Sieradza 10 w.; wś ma 12 dm., 150 mk.; fol. 2 dm. W XVI w. łany kmiece i dworskie dawały dziesięcinę pleb. w Wróblewie. Wś P. należała podobno później do prob. w Wągłczewie. W 1874 r. dobra P. składały się z folw. P. i Żurawiec, rozl. mr. 113: fol. P. gr. or. i ogr. mr. 87, nieuż. mr. 8, razem mr. 95; bud. z drzewa 5; fol. Żurawiec gr. or. i ogr. mr. 17, nieużytki mr. 1, razem mr. 18; bud. z drzewa 3. Wś P. os. 36. z gr. mr. 153; wś Żurawiec os. 6, z gr. mr. 57. Fol. P. należy obecnie do częściowych właścicieli. Według reg. pob. pow. sieradzkiego wieś Prochny, w par. Wróblów, miała w 1553 r. 6 łanów a w 1576 r. 8 łanów (Pawiński, Wielkop., II, 220).

Spis 1925:
Próchno, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 130. Mężczyzn 56, kobiet 74. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 130. Podało narodowość: polską 130.

Wikipedia:
Próchna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 531

NRO 94254/35287 — WYDZIAŁ SKARBOWY, SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczając poniżéy Listę dłużników kar Kontrawencyinych, z mieysca zamieszkania niewiadomych, na skutek Odezwy Kommissyi Wtwa Kaliskiego z dnia 13go Października r. z. poleca Wóytom i Burmistrzom, ażeby wyszczególnione w tymże Wykazie Osoby w Gminach swych iak nayściśley śledzili, od wyśledzonych należność przypadaiącą ściągnąwszy, do Kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego franco odesłali, o skutku zaś właściwym Kommissarzom Obwodów donieśli.
Działo się w Warszawie dnia 4 Lutego 1826 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipeckit Sekr: Jener:
Lista dłużników kar kontrawencyinych dawniéy w Woiewództwie Kaliskiém zamieszkałych, którzy z teraźnieyszego pobytu nie są wiadomi
28. Wiktorski., zamieszkały dawniéy w Pruchnie, złł: 6. gr: 10.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 263

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. W wykonaniu Reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu: a) z dnia 26 Sierpnia r. b. Nr. 56,285/11,450. b)„ 29 detto Nr. 89,946/19,063. Zasadzaiących się na Dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 Sierpnia 1828 r. zapadłym, Kommissya Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości. 1. w dniu 14 Grudnia r. b. 2. „ 16 detto. 3. „ 18 detto. 4. „ 21 detto. poczynaiąc zawsze od godziny 11 z rana, odbywać się będzie w iey biurze na sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następnych dóbr rządowych, to iest: ad 1. Wsi Noskowa z propinacyą, ad 2. Wsi Biała z propinacyą, ad 3. Wsi Biskupice smolane z propinacyą; w Ekonomii Kalisz, w Obwodzie Kaliskim położonych, ad 4. Klucza Ocinek składaiącego się z folwarków Ocinek i Pruchna, oraz dwóch wsi tychże samych nazwisk wraz z propinacyą, w Ekonomii Męka, Obwodzie Kaliskim położonego, którego przestrzeń wynosi włok 30, morgów 15, prętów 228 miary nowo-polskiey. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 22,423 gr. 24. ad 2. detto — 15,119 — 15 ad 3. detto — 15,186 — 27. ad 4. detto — 36,768 — 15. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy ; obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon; ad 1. w summie złp. 1096 gr. 15. ad 2. detto — 733 — 20. ad 3. detto — 724—5. ad 4. detto — 1774 — 28. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. ad 1. w summie złp. 11,000. ad 2 detto — 5,200. ad 3 detto — 8,200. ad 4 detto — 14,800. zaciągnioną, od którey przez następne 24 lata wnosić będzie do kassy tegoż Towarzystwa Prawem Seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tychże dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to: ad 1. w ilości złp. 557 gr. 18. ad 2. detto — 249 — 18, ad 3. detto — 411 — 20 ad 4.- detto — 472 — 12. Każdy przystępujący do licytacyi winien złożyć vadium: ad 1. w summie złp. 2,633 gr. — ad 2. detto — 1675 — 10. ad 3. detto — 1776 — 10. ad 4. detto — 4141 — 26.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 77

(N. D. 1216) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Podaje do powszechnej wiadomości iż na polu wsi Pruchna po lewej stronie drogi z tejże wsi do Wróblewa prowadzącej dostrzeżone zostały dnia 9 (21) b. m. i r. zwłoki nieznanej kobiety, wieku około lat 45 wzrostu niskiego, twarzy okrągłej, czoła niskiego, oczu niebieskich, nosa średniego, ust małych, włosów blond krutkich, ubrane w kaftanik z sukna granatowego podarty, spudnik czerwony płócienkowy, fartuch w paski niebieskie, koszulę lnianą białą, pończochy wełniane białe, trzewiki zwyczajne, na głowie chustkę płócienkową w kraty, ktoby wiedział o imieniu, nazwisku i pochodzeniu tejże kobiety, zechce donieść o tem Sądowi tutejszemu lub najbliższemu swego zamieszkania.
Warta d. 12 (24) Lutego 1848 roku.
Podsędek Grzybowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 124

(Ν. D. 3179) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jak i wojskowe nad bezpieczeństwem powszechnem w kraju czuwające, aby Tadeusza Majewskiego lat 30, ekonoma z wsi Próchny Ogu Wartskiego pochodzącego, obecnie niewiadomego z pobytu, bacznie śledziły, i wrazie ujęcia Sądowi Poprawczemu tutejszemu celem wykonania na nim kary, za kradzież oznaczonej, odstawić zechciały.
Tyniec pod Kaliszem d. 4 (16) Maja 1859 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1865 nr 269

(N. D. 7146) Rejent Kancelaryi Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Feliksa Konstantego 2ch imion Piątkowskiego, co do sum a) rs. 750 pod Nr. 20 b) rs. 600 pod Nr. 23, c) rs. 150 pod Nr. 25 d) co do ograniczenia nа sumie rs 1,500 z pod Nr. 17 na dobrach Pruchna z Okręgu Wartkiego i e) co do rs. 900 pod Nr. 21 na współwłasności dóbr Strumiany В część II w Wielga wieś B i Grzmiąca B z Okręgu Sieradzkiego wszystkich z procentem w dziale IV hypotekowanych. (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 23 Maja (4 Czerwca) 1866 r. przed sobą w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 9 (21) Listopada 1865 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
13. Pruchna składających się z wsi i folwarku Pruchna i z folwarku Tokarzew, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Wartskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 462 kop. 1 1/2, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Milewskim dnia 12 (24) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało w sumie rs. 1,200, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,494, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS rów niegdy Feliksa-Konstantego 2 ch imion Piątkowskiego z powodu wierzytelności na rzecz tegoż w Dziale IV pod Nr. 17, 20, 23 i 25 wykazu hypotecznego dóbr pomienionych zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
b. dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Pruchna od sumy rocznej rs. 31 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
21. Pruchna składających się z wsi i folwarku Pruchna z przywiązanemu do tych dóbr dochodami i folwarkiem Tokarzew, z wszystkiemi przynależytościami lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Wartskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 660 kop. 7. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim d. 5 (17) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,200. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,075.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion i nazwisk i pobytu SS-ów n. g. Feliksa Konstantego 2 imion Piątkowskiego wierzyciela hypotecznego dóbr Pruchna.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 235

N. D. 6747. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia, iż w d. 5 (17) Grudnia 1873 r. w godzinach przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia
dóbr ziemskich Pruchna składających się z folwarku Pruchna i kolonii Żurawie, położonych w okręgu Wartskim, powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej a należących do gminy Wróblew, parafji Wróblew.
Dobra te na żądanie Jana Roweckiego, z własnych funduszów utrzymującego się, w mieście Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu, w miejscu poprzednio w nakazie subhastacyjnym i protokole zajęcia u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału, obecnie u Aleksadra Czyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, w temże mieście z urzędowania zamieszkałego, który sprzedażą dóbr Pruchna z okręgu Wartskiego kierować będzie, dla siebie obrane mającego, zajęte zostały na przymusową sprzedaż wywłaszczanym z nich dłużnikom Melanji z Langów i Tytusowi małż. Mansfeld właścicielom dóbr Pruchna, w tychże dobrach zamieszkałym, w poszukiwaniu sumy rs. 500, z procentem 5 % od 15 (27) Czerwca 1873 r. na mocy Aktu Urzędowego przed Rejentem Fabjanem Kuleszą w Kaliszu pod d. 15 (27) Czerwca 1872 r. sporządzonego, przez Akt Franciszka Zielińskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 25 Sierpnia (6 Września) 1873 r. rozpoczęty i tegoż samego dnia ukończony.
Akt ten doręczony został: Tytusowi Mansfeld jako dozorcy Sądowemu pod dniem 4 (16) Września 1873 r. przez woźnego Trybunału Antoniego Kubiak; Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych pod d. 6 (18) Września t. r., przez woźnego Sądowego Stanisława Niestojek, oraz wójtowi gminy Wróblew Konstantemu Kranas, pod d. 14 (26) Września 1873 r., następnie wpisany został do księgi wieczystej dóbr Pruchna w d. 17 (29) Października 1873 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ten cel utrzymywanej w d. 25 Paźdz. (6 Listopada) 1873 r. Szczegółowy opis dóbr Pruchna pod względem klassyfikacji gruntów, budynków oraz innych szczegółów znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Aleksandra Czyńskiego, gdzie również jak i u Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu zbiór objaśnień i warunki licytacyjne każdego czasu przejrzeć można.
Granice dóbr Pruchna są jawne ze wszech stron i oznaczone kopcami, przybliżona rozległość tych dóbr wraz z kolonią Żurawice wynosi mórg 113, prętów 120, czyli włók 3, mórg 23, prętów 120 miary nowopolskiej, czyli dziesiatyn 60.
Grunta dóbr Pruchna należą do klassy II, III i IV.
Podatki dobra Pruchna opłacają do kassy powiatowej w Sieradzu rocznie rs. 93 kop. 16, wedle świadectwa przez tęż kassę pod d. 20 Sierpnia 1873 r. wydanego.
Włościanie w dobrach Pruchna zamieszkali, na mocy Najwyższego Ukazu z d. 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. od wszelkich obowiązków dla dworu na zawsze wolni, posiadają swoje własne grunta i pastwiska, które od gruntów dworskich są odgraniczone.
Karczma w której mieszka Rudolf Hirszel, szynkuje własne trunki i opłaca rocznie dworowi z mieszkania i 3-ch morgów gruntu rs. 112 kop. 50, pozostaje za umową ustną która mu się kończy z dniem 11 (23) Kwietnia 1874 roku.
Kalisz d. 26 Paźdz. (7 Listop.) 1873 r.
Skoczyński.

Kaliszanin 1876 nr 78

Korespondencja Kaliszanina.
Z sieradzkiego, 2 października 1876 r.
(...) Niedosyć że ziemian naszych deszcze przypra­wiają o straty lecz do nich przyłączają się jesz­cze pożary i tak: w d. 19 z. m. o godz. 9 wie­czorem ręka nikczemnego podpalacza, korzystając z pogodnej chwili, jęła się swego rzemiosła i pu­ściła z dymem we wsi Próchnie, między Smardzewem a Wróblewem położonej, zbożem napeł­nioną dworską stodołę o dwóch klepiskach. Rap­towna łuna w stronie zachodniej zakrwawiła nie­bo; na razie zaniepokoiło to naszą straż ogniową, która jedną sikawkę z kilkunastoma śmiałymi ochotnikami na ratunek wysłała, lecz ci, przy­bywszy do lasu smardzewskiego przekonali się, że ogień był już prawie przytłumiony, wrócili się więc. (...) X.

Ziemia Sieradzka 1921 sierpień


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 1

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Ziętalskim, współwłaśc. 25 mórg 192 pręt. z majątku Pruchna, pow. Sieradzkiego;
4) Kazimierze Pietrzak, wierzyc. sumy 500 rb., zabezpieczonej na maj. Pruchna, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 21 kwietnia 1924 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
3. Dnia 4. 6. 1927 r. Sp. Wodna Próchna. Siedziba spółki Próchna, gm. Wróblew — statut uchwalono dnia 15. 11. 1926 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Echo Sieradzkie 1932 23 wrzesień

DWA WYROKI ZA FAŁSZERSTWO.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej Sieradzu rozpatrywał sprawę Władysława Kaczorowskiego z Dzierżązny gm. Zadzim oskarżonego o przerobienie legitymacji rowerowej z roku 1930 na 1931 rok. Oskarżony skazany został na [...] m. więzienia z zawieszeniem na 2 lata.
Również rozpatrzona została sprawa Przybylaka z Próchny, gm. Wróblew oskarżonego o sfałszowanie podpisów na zamówieniach obrazów firmy [...] Józefa Szwankowskiego z Sieradza, Sąd skazał Przybylaka na 3 m. więzienia.


Echo Sieradzkie 1933 1 marzec

SPRAWOZDANIE
UDANE POLOWANIA KÓŁKA MYŚLIWSKIEGO W WRÓBLEWIE.
W Wróblewie istnieje Kółko Myśliwskie od 1925 roku, które dysponując terenem polowania o przestrzeni 5350 hektarów, rok rocznie w czasie dozwolonym urządza polowanie „w kotły".
W sezonie 1932-33 r. urządzono polowania na niżej wymienionych terenach z następującemi wynikami:
W dniu 14 grudnia polowano na terenach pól Charłupia - Mała i Łosiniec, w 15 flint zabito 60 zajęcy; królem polowania został p. Józef Piestrzyński mając na rozkładzie 8 zajęcy. Koszt jednego zająca wynosi 9 złotych.
W dniu 17 grudnia polowano na terenach pól Sadokrzyce i Tokarzew, w 13 flint zabito 50 zajęcy; królem polowania został p. Zygmunt Proszewski, mając na rozkładzie 9 zajęcy, koszt zająca wynosi 7 zł. 20 groszy.
W dniu 21 grudnia polowano na terenach pól Chojno, w 13 flint zabito 27 zajęcy: królem polowania został p. Zygmunt Wojciechowski, mając na rozkładzie 4 zające, koszt zająca wyniósł myśliwego zł 14 gr. 50.
W dniu 24 grudnia polowano na terenach pól Wólka, w 14 flint zabito 18 zajęcy; królem polowania został p. Józef Nowak, mając na rozkładzie 4 zające, koszt zająca wynosi zł. 7.
W dniu 31 grudnia polowano na terenach pól Charłupia Wielka, w 16 flint zabito 60 zajęcy: królem polowania został p. Zygmunt Wojciechowski, mając na rozkładzie 8 zajęcy, koszt zająca wynosi 6 zł. 30 gr.
W dniu 7 stycznia polowano na terenach pól Wróblew, Dąbrówka i Próchna, w 18 flint zabito 60 zajęcy; królem polowania został p. Zygmunt Proszewski, mając na rozkładzie 9 zajęcy, koszt zająca wynosi 6 zł. 90 gr.
W roku ub. wzięto obwód łowiecki: Wróblew i Próchna na lat 6, przestrzeni 600 hektarów za 1225 zł.
Członków rzeczywistych jest 22.


Obecny zarząd stanowią pp. Marian Andrzejak prezes, Walenty Miłek zastępca, Stefan Perke sekretarz i Zygmunt Wojciechowski skarbnik i gospodarz - łowczy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
10. Próchna, obejmującą: wieś Próchna, kolonję Tokarzew, wieś Zawadki, kolonję Zawadki, folwark Zawadki, wieś Żórawiec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza