-->

wtorek, 7 maja 2013

Pratków

Taryfa Podymnego 1775 r.
Pratków, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Pratkow, parafia korczow (korczew), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat piotrkowski, własność: Cielecki.

Słownik Geograficzny:  
Pratków,  w XVI w. Prathkow, wś i os. karcz., pow. sieradzki, gm. Wojsławice, par. Korczew, odl. od Sieradza 15 w., posiada szkołę początkową. Wieś, obecnie kolonia, ma 48 dm., 327 mk.; karcz. 1 dm., 8 mk. Według Lib. Ben. Łask. (I, 481) łany kmiece dawały dziesięcinę na stół arcybiskupi a kolędę pleban. w Korczewie, folwarczne zaś dziesięcinę dawały plebanowi. Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552-1553 wś P., w części Jana Krusa miała 1 łan. Część Jana Kamockiego miała 4 łany. Część Mikołaja Pratkowskiego 2 łany (Pawiński, Wielkp., II. 245). Br. Ch.

Spis 1925:
Pratków, wś, pow. sieradzki, gm. Wojsławice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 57, inne zamieszkałe 3. Ludność ogółem: 395. Mężczyzn 194, kobiet 201. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 349, ewangelickiego 46. Podało narodowość: polską 348, niemiecką 47.

Wikipedia:
Pratków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1605

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 23. maja, był przez Sebastiana Schadeko ? parafialnego kościoła św. Małgorztay w Zadzimiu, ochrzczony syn Szlachetnego Jana Psarskiego i Hanny, Szlachetnych małżonków mieszkających w Woli Sipiewskiej, urodzony w sobotę 21 tego miesiąca i zostało mu nadane imię Świętosław. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Sipiewski syn nieżyjącego Szlachetnego Alberta Sipiewskiego z Woli Sipiewskiej i Elżbieta małżonka Szlachetnego Anzelma i córka Szlachetnego N. Sulimowskiego, mieszkający w Pratkowie.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1659


Suchorzyno Wielkie
9 marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Anny, prawowitych małżonków z Suchorzyna Wielkiego. Rodzicami chrzestnymi byli Albert kierownik szkoły i Urodzona Pni Ewa Kowalska z Pratkowa, dziecku zaś zostało nadane imię Marianna.

Gazeta Warszawska 1827 nr 95

Przez śmierć Antoniego Siemiątkowskiego beztestamentowo dnia 15 Grudnia 1826 roku nastąpioną otworzył się spadek; co podaiąc pierwszy raz do wiadomości, oznacza się termin przed podpisanym na dzień 30 Kwietnia 1828 roku o godzinie trzeciey po południu w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a to celem przeniesienia tytułu własności dóbr spadkowych: 1) Woysławic z wsiami Wola Woysławska, Rembieskie, Pratów, Zamłynie i Stradzów. 2) Stęszyc Tymieńskich czyli Grzymalnych zwykle Tymienice zwanych. 3. Woli Męckiey z przyległościami Zborowskie i Trzelizna. 4) Lipin części B., Rozdziałowizna zwanych, w Powiecie Szadkowskim. 5) Kowali w Powiecie Sieradzkim. 6) Zerosławic z przyłegłościami połowy Miedzna B, połowy Grądów B, połowy Młyna Kolas i części Miedźna. 7) Grądów części A z przyległościami, części Miedzna A i Młyna Kolas, w Powiecie Wartskim, iako też do przeniesienia własności summy 100,000 złotych z procentem na dobrach Kociszewie w Powiecie Piotrkowskim, w Dziale IV pod Nrem 7 zahypotekowaney; wszystkie dobra w Woiewództwie Kaliskiem położone. — Kalisz dnia 31 Marca 1827 roku.
Ignacy Główczewski Rejent K. Z. W. K.


Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 226

Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądanego uregulowania hypoteki domu z zabudowaniami we wsi Pratkowie pod nrem 22 położonego, z sześcioma hubami gruntu miary magdeburgskiey, do Jakóba Turkowskiego należącego, — uwiadomią interessentów, że regulacya rzeczona dnia 25 listopada r. b. z rana o godzinie 9 odbędzie się.— Wzywa przeto interessentów do powyższey nieruchomości iakowe prawo mieć mogących, aby do takowey osobiście, lub przez pełnomocników urzędownie i szczególnie na to umocowanych zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniaiące zaopatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że nie zgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa seymowego o hypotekach z roku 1818 przepisaney, Jeźliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi niestawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa, utraci wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek aktu regulacji wydaną będzie, nastąpi w dniu tymże samym na posiedzeniu publicznem sądu naszego i od tego czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Jnteressenci bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszenia przytomnemi bydź powinni. w Szadku dnia 3 sierpnia 1830 roku. Hałaczkiewicz Podsędek.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 18

Zawiadamia Publiczność; iż w dniu 8/20 Czerwca r. b. z południa o godzinie 1 przed Kajetanem Szczawińskim Regentem Okręgu Szadkowskiego w Szadku odbywać się będzie publiczna licytacya na 3ch-letnie wydzierżawienie od St. Jana Chrzciciela r. b. poczynające się, pułtory huby gruntu miary warszawskiej z wszelkiemi budynkami to jest: domem mieszkalnym, oborą i stodołą na kolonii wsi Pratków gm. Wojsławice Okr: Szadkowskim pod Nr. 6 położonej, według warunków licytacyjnych u Regenta złożonych.— Cena dzierżawna niewiadoma, gdyż nieruchomość jest w posiadaniu debenta.— Szadek, dnia 22 Kwietnia (4 Maja) 1843 r.

Komornik Okręgu Szadkowskiego Stanisław Jackowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 113

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE.
(N. D. 2351).— Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego.  
Z powodu żądanej regulacyi nowéj hypoteki:  
6. Huby gruntu z wszelkiemi zabudowaniami na niej stojącemi pod Nr. 35 w wsi Pratkowie położoną a własnością Michała Jeskę będącą;
(...) uwiadamia interessentów że takowe regulacye nastąpią dnia 24 Sierpnia r. b . w Sądzie tutejszym.  
Wzywa ich przeto, aby do takowej osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowadniające zaopatrzyli się.
Ostrzega ich oraz, że niezgłaszajacy się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisanej.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołanych, w terminie do regulacyi oznaczonym nie stawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interesentów, na karę od rubla 1 kop. 50 do rubli srebr. 7 kop. 50 wskazany będzie i podług art. 150 tegoż prawa, utraci wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi jaka w skutek aktu regulacyi wydane będą nastąpi dnia tegoż samego na posiedzeniu publiczném Sądu tutejszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie. Interesenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu jéj przytomnymi być winni.
Szadek d. 1 (13) Maja 1843 r.
Uziembło, Pisarz z. P .Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 104

(N. D. 2296) Komornik Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamiam interessowanych iż w drodze Sądówej exekucyi zajęta nieruchomość wiejska, z półtory huby gruntu, miary Warszawskiéj z wszelkiemi budynkami, to jest: domu mieszkalnego, obory, stodoły, ogródka owocowego, składająca się, na kolonii wsi Pratków do dóbr Wojsławice, Okręgu Szadkowskim, Powiecie Sieradzkim położona, Nr. 6 i 7 oznaczona, w dniu 9 (21) Czerwca 1847 r. o godzinie 1 z południa przed Adamem Łukaszewiczem Rejentem Kancellaryi Okręgu Szadkowskiego w Szadku przez publiczną licytacyę w trzechletnie wydzierżawienie poczynające się od S. Jana Chrzciciela r. b. stosownie do warunków licytacyjnych u Rejenta złożonych wypuszczoną będzie. Cena dzierżawna jest niewiadomą, gdyż rzeczona nieruchomość jest w posiadaniu dłużnika.
Szadek dnia 11 (23) Kwietnia 1847 r.
Jan Łukaszewicz.

Dziennik Warszawski 1875 nr 8

N. D. 254. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Mathiasa Abramsohn, kupca w mieście Zduńskiej Woli zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do subhastacji dóbr Wojsławice z przyległościami z okręgu Szadkowskiego u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego, obrane mającego, od którego tenże Zgleczewski Patron stawać i kroki prawne czynić będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 3910 k. 3 z procentem od dnia 15 (27) Maja 1874 roku od bcneficjalnych sukcesorów Bolesława Siemiątkowskiego, a mianowicie Zygmunta i Antoniego nieletnich Siemiątkowskich, których opiekunką główną jest Ludomiła ze Skrzyńskich Siemiątkowska ich matka, we wsi Biskupicach Okręgu Sieradzkim zamieszkanie prawne obrane mająca, jako właścicieli dóbr Wojsławice z przyległościami poszukiwaną sumą obciążonych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika z dnia 11 (23), 12 (24) i 13 (25) Listopada 1874 r., w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały, bez inwentarzy bo te własność dzierżawcy stanowią.
Dobra Ziemskie Wojsławice,
składające się z wsi i folwarku Wojsławice, oraz wsi Woli Wojsławskiej, folwarku i wsi Rembieski, folwarku Stradzew, osady Wiktorów, kolonji Annopole, Zborowskie Czartki, oraz Pratkowa i Zamłynie z zabudowaniami i obsiewami, tudzież lasem, propinacją, czynszami i tem wszystkiem co całość dóbr stanowi z wyjątkiem uwłaszczonych gruntów włościańskich.
Dobra te należą do własności Antoniego i Zygmunta nieletnich Siemiątkowskich, prócz folwarku Rembeski, zostają w dzierżawnem posiadaniu Józefa Orłowskiego z mocy kontraktu przed Paszkowskim Rejentem w Kaliszu dnia 25 Maja (6 Czerwca) 1873 r. zawartego, dzierżawa ta ma trwać do dnia 12 (24) Czerwca 1882 r. za cenę roczną rs. 2700. Położone są w gubernji Kaliskiej, powiecie Sieradzkim, gminie Wojsławice, Okręgu Szadkowskim, należą do parafji Korczew. Graniczą na wschód z dobrami Suchoczasy, na południe z dobrami Korczew, na północ z dobrami Kromolin, a na zachód z dobrami Wola Mącka. Odległo od miasta Sieradza wiorst 15, od Zduńskiej Woli 4, od osady Szadek 7, od miasta Kalisza 65.
Znaczniejsza zabudowania: 1. W folwarku Wojsławice dom o 3 kominach, 3 sieniach, 10 pokojach, z drzewa i cegły budowany, szkudłami kryty, zajmowany przez Orłowskiego dzierżawcę, przy dworze officyna z cegły palonej o 1 kominie zajmowana przez ludzi dworskich, ogród owocowy i warzywny w nim drzew dzikich około 6000 sztuk, owocowych około 2800, krzewów agrestu 300 i dzikich krzewów 600. W ogrodzie inspekta z 6 skrzyniami bez okien, oraz dom z drzewa, chlewiki, oranżerja o 3 kominach z cegły palonej bez kwiatów, w niej mieści się 14 uli z pszczołami. Gorzelnia i browar pod jednym dachem o 3 kominach z cegły palonej, dachówką kryta, pod nimi są sklepy, w gorzelni i browarze są wszelkie aparata do wyrobu spirytusu i piwa potrzebne, sieczkarnia, owczarnia, naprzeciw sieczkarni i owczarni ciągnie ogród owocowy 480 drzew mający, kuźnia, karczma z zajazdem której dzierżawa służy Wawrzyńcowi Nowak i inne zabudowania dla ludzi dworskich i gospodarstwa potrzebne. W dobrach są 3 stawy zarybione.
2. We wsi Woli Wojsławskiej: dom, obora, stodoła i studnia.
3. W folwarku Rembieski zostający w dzierżawnem posiadaniu Nepomucena Rybickiego do 12 (24) Czerwca 1880 roku za czynsz rs. 900 rocznie, z mocy kontraktu przed Kurzykowskim Rejentem w Łęczycy dnia 3 (15) Kwietnia 1872 r. zawartego, dom o 1 kominie 4 pokojach, ogród owocowy i warzywny, dwie sadzawki i różne zabudowania gospodarskie.
4. W osadzie Wiktorów: dom karczemny, w połowie zajmuje go szynkarz Kasper Berczewski, a w drugiej borowy Mikołaj Pachulski oprócz różnych budowli jest dom i młyn wodny o 1 kole pod jednym dachem dzierżawi go do dnia 11 (23) Kwietnia 1875 r. Andrzej Hiller za rs. 22 kop. 50 rocznie, przy młynie jest staw, a na nim most i upust, dom w boru mieszka w nim Wolf Miller, który wyrabia smołę i płaci rs. 30 rocznie, porządki w smolarni są jego własnością, drugi dom w boru, mieszka w nim Gotlib Krajf i płaci rocznie rs. 10.
5. W kolonji Annopole; dom karczma, dzierżawi go Bogumił Bendka za rs. 9 rocznie.
6. W kolonji Zborowskie Czartki dom karczma, mieszka w nim Ignacy Wiśniewski.
7. W kolonji Pratków: dom karczma, szynkuje w nim trunki Roch Moszczyk.
8. W kolonji Zamłynie; dom karczma, szynkuje w nim trunki Józef Zieliński.
9. W folwarku Stradzew; dom i wiatrak o 2 gankach z przyrządami, wiatrak i połowę domu dzierżawi Ludwik Zarzycki za rs. 127 kop. 20 rocznie, zaś drugą połowę domu dzierżawi Andrzej Witczak za rs. 22 kop. 50 rocznie. Propinacje dzierżawi w całych dobrach Wincenty Prądzyński i opłacać ma ceny dzierżawnej z tych dóbr i innych rs. 2000. Rozległość wynosi włók 88, mórg 9, prętów 4 czyli dziesiatyn 1324 z tej lasu różnego gatunku, zagajników i zarośli włók 44, mórg 2, prętów 4, z przestrzeni tej sprzedano już lasu z miejscowości Ignaców, Borek kupcom Ludwikowi i Samuelowi Jaffe włók 6, mórg 29, prętów 260, na tej przestrzeni pomienieni kupcy wystawili dom i stodołę z drzewa, te zatem budowle od sprzedaży się wyłączają. Grunta należą do klassy II, III i IV. Podatku rocznie z całych dóbr opłaca się rs. 625 kop. 23, z tego folwark Rembieski opłaca rs. 15, a Stradzew 12, zaległości niemasz żadnych.
Obszerniejszy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień i warunków licytacyjnych, które tak u Pisarza Trybunału, jako też i u Antoniego Zgleczewskiego Patrona sprzedaż popierającego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono: Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku i Michałowi Czekalskiemu Wójtowi gminy Wojsławice obu do rąk własnych dnia 4 (16) Grudnia 1874 r., wniesiono do księgi dóbr Wojsławice dnia 2 (14) Stycznia 1875 r., a do księgi zaaresztowań u Pisarza Trybunału w Kaliszu dnia 6 (18) Stycznia t. r.
Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży odbędzie się dnia 20 Lutego (4 Marca) 1875 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 6 (18) Stycznia 1875 r.
Skoczyński.

Gazeta Świąteczna 1892 nr. 584

Pogorzele. Wieś Pradków w gminie Wojsławicach, w powiecie Sieradzkim, gub. Kaliskiej, nawiedzona została w dniu 27 lutego pożarem, od którego osiem osad gospodarskich poszło z dymem. Oprócz innego dobytku spaliło się pięć sztuk bydła i jedna świnia. Pożar wybuchł o południu, kiedy prawie wszyscy mieszkańcy znajdowali się w kościele o pięć wiorst odległym. Po nabożeństwie, zobaczywszy wielki dym w stronie Pradkowa, ludzie poczęli biedz; tak, że ubrania z siebie po drodze zrzucali i przewracali się z przestrachu. Gdy stanęli na miejscu, siedem osad już płonęło. Niemożna było dać żadnego ratunku. Dobrze jeszcze, że zdołali przeszkodzić dalszemu szerzeniu się ognia. Biedacy dotknięci pożarem zostali bez przytułku i kawałka chleba. Sąsiedzi radzi by pomoc okazać, ale niewiele mogą, bo sami chléb muszą kupować. Gospodarz, który dawnych lat zbierał dwieście do trzystu korcy kartofli, w tym roku cieszy się, jeżeli zebrał 8 do 15 korcy. Korzec kostuje 3 rub. Ceny zboża są również bardzo wysokie. (Z listu P. W.)

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 238


+ Pożary. W gub. kaliskiej od d. 14-go lipca do d. 14-go b. m. było 11 wypadków pożaru, a mianowicie: (…) w pow. sieradzkim: w kolonji Pratków 3 domy, 3 stodoły i obora; (...) Straty w ubezpieczonych nieruchomościach wynoszą 11,890 rb., a w nieubezpieczonych 2,580 rb. 
 
Gazeta Kaliska 1902 nr. 142

Dnia 4 kwietnia w osadzie Prątków , pow. Sieradzkiego, 67-letni włościjanin Antoni Witkowski,
powracając ze Zduńskiej Woli do domuw stanie nietrzeżnym, nagle życie zakończył.


Gazeta Kaliska 1907 nr 244

Napad. W nocy z 6 na 7 b. m. o godz. 12-ej w nocy nieznani złoczyńcy zamaskowani we wsi Bratków gm. Wojsławice, pow. sieradzkiego, wykonali napad zbrojny na osady 2 włościan: Tomasza Szuberta i i Wincentego Witkowskiego. Złoczyńcy zabrali Szubertowi około 300 rb., Witkowskiemu zaś 20 rb. Ten ostatni został raniony w bok kulą rewolwerową.
 
Gazeta Kaliska 1907 nr 259 i 260

Grabież. We wsi Pratków, pow. sieradzkiego, niewyśledzeni dotąd złoczyńcy napadli na domy włościan Tomasza Szuberta i Wincentego Witkowskiego, którym zrabowano 320 rubli, przyczem Witkowski wystrzałem z rewolweru zraniony został w lewy bok.

Zaranie 1912 nr 35

Z Pratkowa w gub. kaliskiej w pow. sieradzkim (list). Mieszkańcy tutejszych wsi, jak Pratków i inne, wciąż są niepokojeni przez nader częste kradzieże w tej i okolicznych wioskach. To też gospodarz, mający dobrego konia lub krowę, zmuszony jest sypiać razem z nimi. Z dnia 15-go na 16-ty sierpnia w nocy, jeden z gospodarzy wsi Pratkową, Józef Szczepaniak, śpiący w stodole, usłyszał zdala dolatujący go turkot wozu. Domyślając, że to mogą być złodzieje, cichaczem, obudziwszy sołtysa, pośpieszył z nim zatrzymać furmankę. Na zapytanie jadący różne dawali odpowiedzi, że są z tego dworu, że jadą do kolei i t. p . Nareszcie, nie mogąc się jasno wytłumaczyć, widząc, że są w opałach, zaczęli grozić. Lecz to nie poskutkowało, bo Szczepaniak coraz natarczywiej nacierał, bo był człek dość odważny, rozumiejąc taką zdobycz, odbić złodziejom, jak 4 konie i 2 wozy, za swój święty obowiązek. Lecz złodzieje uprzedzili go; położyli go trupem na miejscu, godząc w samo serce. Pozostali: sołtys i jeszcze jeden, struchleli widząc trupa, a złodzieje, skorzystawszy z chwili, czmychnęli, lecz obawiając się pogoni, wyprzęgli konie, zostawiając wozy. We wsi wszczęto alarm, lecz złoczyńcy w ciemnościach zniknęli. Ujęto kogoś, niewiadomo, czy ci sami. St. Stankiewicz.

Godzina Polski 1917 nr 152

Ze Zduńskiej Woli.
W Komornie pod Zduńską Wolą na plebanię wtargnęli bandyci, którzy zastrzelili zakrystyana, poczem zbiegli nic nie zabrawszy.
Straty z powodu pożaru w Bratkowie* pod Zduńską Wolą wynoszą 150,000 marek.

*Pratkowie? Przypis autora bloga
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 maj
______________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 35


Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 18 marca 1920 r., poszukuje Edwarda Świderskiego, syna Wilhelma i Emilji, lat 38, wyzn. ewang. mularza, urodzonego we wsi Pratków, gm. Wojsławice, zamieszkałego w kol. Osmolin, gm. Zduńska-Wola, a oskarżonego z art. 2 dekretu z d. 30 stycznia 1919 r. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 luty
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 sierpień
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1932 6 październik

NOWA WSPINALNIA STRAŻACKA.
W dniu 18 września r. b., ochotnicze straże pożarne z miejscowości: Krokocice, Prątków, Rossoszyca, Szadek, Tarnówka, Wilamów, Zamłynie, tworząc rejon szadkowski Nr. 3 powiatu sieradzkiego, odbyły w m. Szadku ćwiczenia rejonowe oraz poświęcenie świeżo postawionej wspinalni przez Straż Pożarną Ochotniczą w Szadku.
Zawody rozpoczęły się o godz. 9 manewrem obrony młyna parowego. Po ukończeniu manewru, straże rejonu szadkowskiego oraz delegacje straży i rejonów okolicznych, miejscowe organizacje i cechy z orkiestrą Straży Pożarnej w Szadku na czele odmaszerowały do kościoła skąd po wysłuchaniu nabożeństwa odprawionego przez kapelana rejonu Szadkowskiego ks. kanonika Żaka, udały się na targowicę miejską, gdzie nastąpiło poświęcenie wspinalni.
Poświęcenia wspinalni dokonał kapelan rejonu ks. kanonik Żak i w krótkich słowach podkreślił znaczenie pracy strażackiej, jej wysiłki i jako dowód, że społeczeństwo rozumie i poprze wysiłki straży wskazał świeżo postawioną wspinalnię, która mimo kryzysu dzięki ofiarności okolicznego ziemiaństwa i miejscowego społeczeństwa powstała szybko. Następnie naczelnik rejonu druh R. Zaremba Cielecki wspinalnię oddał do użytku straży miejscowej i straży rejonu szadkowskiego. Po przemówieniach delegaci okolicznych straży i organizacji złożyli podpisy w księdze pamiątkowej.
Po zakończeniu poświęcenia wspinalni straże i goście oraz organizacje udali się do remizy na obiad. W czasie obiadu wygłoszono kilka przemówień okolicznościowych.
W międzyczasie przybył zastępca starosty p. Ejchblat witany bardzo serdecznie przez zebranych. Po zakończeniu obiadu w obecności p. starosty straże przystąpiły do dalszego ciągu zawodów.
Przeprowadzone ćwiczenia wykazały, iż straże pracują intensywnie nad wyszkoleniem a tem samem zapewniają współobywatelom bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Sąd w składzie druhowie: Kaske, nacz. O. S. P. Zd. Wola, Pacholczyk, adjutant O. S. P. Sieradz, Grabałoski, nacz. rejonu 8. i Fraszczyński nacz. O. S. P. Zadzim, przyznał 1 miejsce w grupie III O. S. P. Szadek, I miejsce w grupie IV O. S. P. Rossoszyca.
II miejsce — O. S. P. Wilamów, III miejsce — O. S. P. Tarnówka.
Ćwiczenia odbyły się pod kierunkiem naczelnika 3 rejonu druha R. Zaremby Sie[....]ego. W imienu Komitetu Obywatelskiego przyjmował gości druh L. Szymsiak, funkcję gospodarza pełniła straż pożarna z Szadku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wojsławice dzieli się na gromady:
6. Pratków, obejmującą wieś Pratków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 89

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 1 maja 1937 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Kalety, syna Agaty, urodzonego w 1877 roku we wsi Pratkowie, parafii Korczew.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Kalety, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Józefa Kalety był stałym mieszkańcem wsi Osmolin, gm. Zduńska Wola, nr sprawy Co. 203/37. 

Dziennik Łódzki 1952 nr 34

Głosy w dyskusji
60-letni chłop z Pratkowa
Władysław Szubert tak mówi
o projekcie Konstytucji.
Konstytucja, której projekt przeczytałem dokładnie, to gwarancja naszych praw, o które tak długo walczyliśmy.
Za sanacji było napisane w konstytucji, że każdy się może uczyć, ale to tylko na papierze tak było gwarantowane.
Dzisiaj to ja z całą dumą mogę powiedzieć, że można się uczyć bo Państwo nasze jest państwem ludowym. Dzisiaj mój jeden wnuk jest w wojsku, a dwóch innych wnuków kształci się bezpłatnie w szkołach i korzysta ze stypendiów.

Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że mamy Państwo ludowe. Ja mam już przeszło 60 lat, ale nie pamiętam, żeby kiedy chłop miał tak dobrze jak teraz, żeby jego dzieci miały zapewnioną naukę, no i najważniejsze, pracę. Tak to jest w kraju, gdzie władza należy do ludu.
5 komentarzy:

 1. Dzięki za publikację. Szukałem właśnie informacji o miejscowości moich przodków :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ten Jakób Turkowski to mój przodek. Dziękuję za tę - nie koniecznie chwalebną, ale cenną - informację.

  OdpowiedzUsuń
 3. Poszukuję wszelkich informacji o tym Urodzonym Jakóbie Turkowskim i jego rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wincenty Witkowski, którego ranili złodzieje to prapradziadek mojej żony. Dziękuję.
  chosz@@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 5. Szanowni Państwo
  Poszukuje wszelkich informacji na temat mojego dziadka Hilary Żarczyński

  OdpowiedzUsuń