-->

wtorek, 7 maja 2013

Rębieskie

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rębieskie, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 17 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rębieskie, parafia korczow (korczew), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat piotrkowski, własność: Cielecki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rembieskie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Korczew, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 100, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Rembieskie al. Rębielskie,  wś i folw. nad rz. Brodnią (dopł. Warty), pow. sieradzki, gm. Wojsławice, par. Korczew, odl. od Sieradza 12 w.; wś ma 17 dm., 210 mk., folw. 4 dm., 56 mk. Na początku XVI w. łany kmiece dawały dziesięcinę na stół arcybiskupi, a plebanowi w Korczewie tylko kolędę po groszu, folw. zaś dawał dziesięcinę plebanowi (Łaski, L. B., I, 48). W 1552 r. wś R., w par. Korczów, miała 4 osad, 21 łan. Część Kamockiego 1 łan. Część Pratkowskiego 1 łan (Pawiński, Wielkop., II, 229).

Spis 1925:
Rembieskie Nowe, kol., pow. sieradzki, gm. Wojsławice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 206. Mężczyzn 105, kobiet 101. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 206. Podało narodowość: polską 206.

Spis 1925:
Rembieskie Stare, wś, pow. sieradzki, gm. Wojsławice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 44. Ludność ogółem: 289. Mężczyzn 153, kobiet 136. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 288, ewangelickiego 1. Podało narodowość: polską 289.

Wikipedia:
Rębieskie (do 2008 Stare Rębieskie)-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. Do 2007 roku nosiła nazwę Stare Rębieskie. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Nowe Rębieskie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Rębieskie-Kolonia-kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Rębieskie. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1739

Styczeń
20 tego samego, Przewielebny Paweł Patorski, mansjonarz i kaznodzieja, ochrzcił dziecko Urodzonych Kazimierza Skorzewskiego i Urodzonej Petroneli Kowalskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Rebieskie, których dziecku nadałem imiona Agnieszka i Agata. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Anzelm Rudnicki i Urodzona Agnieszka Piatkowska, pod nieobecność Wielebnego plebana Korz? z tej parafii ?

Dziennik Wyroków Sądu Kassacyinego Xięstwa Warszawskiego. T. 2, 1812, oddz. 3, nr 33

FREDERYK AUGUST, z Bożey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski etc. etc. Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy wiadomo czyniemy , że Sąd Nasz Kassacyiny Xięstwa Warszawskiego wydał wyrok następuiący : Działo się w Warszawie, w Pałacu zwykłych posiedzeń Rady Stanu, Krasińskich zwanym, na posiedzeniu zgromadzonego Sądu Kasssacyinego dnia dziesiątego miesiąca Kwietnia, tysiąc ośmset dwunastego roku. SĄD KASSACYINY. Xięstwa Warszawskiego. W sprawie kryminalney Michała Kretańskiego Włościanina, ze Wsi Rembiewskie w powiecie Szadkowskim Departamencie Kaliskim, przy obronie z urzędu przydanego Mecenasa Franciszka Dornfelda, zanoszącego rekurs przeciw wyrokowi Sądu Sprawiedliwości Kryminalney Departamentów Warszawskiego i Kaliskiego, w dniu dwudziestym dziewiątym Maia roku zeszłego tysiąc ośmset iedenastego na oskarżenie publiczne zapadłemu, przez który: Tenże Michał Kretański, za popełnione zabóystwo na osobie Krystyny Kabatowny, przez zepchnięcie iey w nieprzyjacielskim zamiarze z wysokiego lądu w głębią, własnem przyznaniem ze wszystkiemi okolicznościami zgodnem udowodnione, stosownie do §. 806 tyt: XX. części II. prawa powszechnego pruskiego, oraz Art: XVII. prawa Seymowego ośmnastego Marca tysiąc ośmset dziewiątego, na karę miecza, i na śmierć cywilną, tudzież na ponoszenie kosztów skazanym został; Gdy przydany z urzędu obrońca, po ścisłem przejrzeniu akt, żadney obrazy wyraźnego prawa, ani stanowczego uchybienia istotnym sądowego postępowania formalnościom nieznayduie; Po wysłuchaniu rapportu Kommissyi Podań i Instrukcyi, oraz wniosków Królewskiego przy Sądzie swoim Prokuratora, równie żadnego powodu Kassacyi nieupatruiącego , zważywszy iż lubo §. 163. Ordynacyi kryminalney przy obdukcyi ciała z wody wyciągniętego nakazuie, aby Lekarze przekonali się, czyli samo utopienie było przyczyną śmierci, czyli też ciało utopiono w tenczas gdy iuż śmierć z inney nastąpiła przyczyny, w przypadku iednak obecnym obdukcya taka, nastąpić nie mogła gdy ciało we dwa dopiero tygodnie po utopieniu z wody wydobyte zostało, i zdolnem iuż nie było do uskutecznienia sekcyi, a prócz tego §. 178. teyże ordynacyi w zaskarżonym wyroku przytoczony, skazanego od kary ordynaryiney nieuwalniał; zważywszy, iż skazany nie tylko do protokołu dnia siedmnastego Grudnia tysiąc ośmset dziesiątego, i dziesiątego Stycznia, tysiąc ośmset jedenastego przyznał się do popełnioney zbrodni, ale nadto przy specyalney inkuizycyi osmego Lutego tysiąc ośmset iedenastego wyznał ze wszystkiemi okolicznościami, a takowe wyznanie we- dług §. 370. Ordynacyi kryminalney przeciw niemu stanowiło dowód; zważywszy nakoniec §. 806 tyt: XX. części II prawa powszechnego pruskiego, z którego Sąd wyrokuiący karę śmierci przeciw rekursuiącemu wymierzył, i porównawszy z nim czyn skazanego, który nie przez nieostrożność, lecz w nieprzyjacielskim zamiarze zepchnął na głębią wody Krystynę Kabatównę, i w własnem iego przekonaniu taż głębia była taka, iż podług zwyczaynego biegu rzeczy Kabatówna utonąć musiała. Rekurs skazanego rozsądzaiąc — tenże odrzuca mocą ninieyszego wyroku. — (podpisano) S. POTOCKI Prezes. Wydrukować L. Osiński, Pisarz S. K, Felix Łubienski, Minister Sprawiedliwości. Zgodno z Oryginałem ( L. S.) Antoni Joneman. Sekretarz Jeneralny.


Gazeta Warszawska 1827 nr 95

Przez śmierć Antoniego Siemiątkowskiego beztestamentowo dnia 15 Grudnia 1826 roku nastąpioną otworzył się spadek; co podaiąc pierwszy raz do wiadomości, oznacza się termin przed podpisanym na dzień 30 Kwietnia 1828 roku o godzinie trzeciey po południu w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a to celem przeniesienia tytułu własności dóbr spadkowych: 1) Woysławic z wsiami Wola Woysławska, Rembieskie, Pratów, Zamłynie i Stradzów. 2) Stęszyc Tymieńskich czyli Grzymalnych zwykle Tymienice zwanych. 3. Woli Męckiey z przyległościami Zborowskie i Trzelizna. 4) Lipin części B., Rozdziałowizna zwanych, w Powiecie Szadkowskim. 5) Kowali w Powiecie Sieradzkim. 6) Zerosławic z przyłegłościami połowy Miedzna B, połowy Grądów B, połowy Młyna Kolas i części Miedźna. 7) Grądów części A z przyległościami, części Miedzna A i Młyna Kolas, w Powiecie Wartskim, iako też do przeniesienia własności summy 100,000 złotych z procentem na dobrach Kociszewie w Powiecie Piotrkowskim, w Dziale IV pod Nrem 7 zahypotekowaney; wszystkie dobra w Woiewództwie Kaliskiem położone. — Kalisz dnia 31 Marca 1827 roku.
Ignacy Główczewski Rejent K. Z. W. K.

Kurjer Polski 1831 nr. 492

Rejent powiatu Szadkowskiego. — Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie SS. beneficyalnych Antoniego Siemiątkowskiego wieś Pumbieskie, tychże sukcessorów dziedziczna, w powiecie Szadkowskim wdztwie kaliskiem położona, do dóbr Wojsławskich należąca, z wszelkiemi przyległościami i użytkami w trzechletnią dzierżawę, poczynając od dnia 24 czerwca r. b., wypuszczoną będzie; termin publicznej licytacji do takowego wydzierżawienia wyznacza się przedemną rejentem tu w Szadku w kancellarji méj na dzień 30 maja r. b. Warunki licytacyjne są u mnie złożone, które każdego czasu przejrzane być mogą. — W Szadku, dnia 18 kwietnia 1831 roku. Kajetan Szczawiński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 272

N. D. 6962. Sąd Policji Poprawczej w Petrokowie. Wzywa czeladnika rymarskiego, Józefa Skalmierskiego, we wsi Rębieskie gminy Wojsławice, zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby w ciągu dni 30 od daty niniejszego wezwania w sprawie własnej do tutejszego Sądu stawił, się, lub o miejscu swego pobytu doniósł, pod skutkami prawa.
Petroków d. 12(24) Listopada 1873 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 8

N. D. 254. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Mathiasa Abramsohn, kupca w mieście Zduńskiej Woli zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do subhastacji dóbr Wojsławice z przyległościami z okręgu Szadkowskiego u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego, obrane mającego, od którego tenże Zgleczewski Patron stawać i kroki prawne czynić będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 3910 k. 3 z procentem od dnia 15 (27) Maja 1874 roku od bcneficjalnych sukcesorów Bolesława Siemiątkowskiego, a mianowicie Zygmunta i Antoniego nieletnich Siemiątkowskich, których opiekunką główną jest Ludomiła ze Skrzyńskich Siemiątkowska ich matka, we wsi Biskupicach Okręgu Sieradzkim zamieszkanie prawne obrane mająca, jako właścicieli dóbr Wojsławice z przyległościami poszukiwaną sumą obciążonych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika z dnia 11 (23), 12 (24) i 13 (25) Listopada 1874 r., w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały, bez inwentarzy bo te własność dzierżawcy stanowią.
Dobra Ziemskie Wojsławice,
składające się z wsi i folwarku Wojsławice, oraz wsi Woli Wojsławskiej, folwarku i wsi Rembieski, folwarku Stradzew, osady Wiktorów, kolonji Annopole, Zborowskie Czartki, oraz Pratkowa i Zamłynie z zabudowaniami i obsiewami, tudzież lasem, propinacją, czynszami i tem wszystkiem co całość dóbr stanowi z wyjątkiem uwłaszczonych gruntów włościańskich.
Dobra te należą do własności Antoniego i Zygmunta nieletnich Siemiątkowskich, prócz folwarku Rembeski, zostają w dzierżawnem posiadaniu Józefa Orłowskiego z mocy kontraktu przed Paszkowskim Rejentem w Kaliszu dnia 25 Maja (6 Czerwca) 1873 r. zawartego, dzierżawa ta ma trwać do dnia 12 (24) Czerwca 1882 r. za cenę roczną rs. 2700. Położone są w gubernji Kaliskiej, powiecie Sieradzkim, gminie Wojsławice, Okręgu Szadkowskim, należą do parafji Korczew. Graniczą na wschód z dobrami Suchoczasy, na południe z dobrami Korczew, na północ z dobrami Kromolin, a na zachód z dobrami Wola Mącka. Odległo od miasta Sieradza wiorst 15, od Zduńskiej Woli 4, od osady Szadek 7, od miasta Kalisza 65.
Znaczniejsza zabudowania: 1. W folwarku Wojsławice dom o 3 kominach, 3 sieniach, 10 pokojach, z drzewa i cegły budowany, szkudłami kryty, zajmowany przez Orłowskiego dzierżawcę, przy dworze officyna z cegły palonej o 1 kominie zajmowana przez ludzi dworskich, ogród owocowy i warzywny w nim drzew dzikich około 6000 sztuk, owocowych około 2800, krzewów agrestu 300 i dzikich krzewów 600. W ogrodzie inspekta z 6 skrzyniami bez okien, oraz dom z drzewa, chlewiki, oranżerja o 3 kominach z cegły palonej bez kwiatów, w niej mieści się 14 uli z pszczołami. Gorzelnia i browar pod jednym dachem o 3 kominach z cegły palonej, dachówką kryta, pod nimi są sklepy, w gorzelni i browarze są wszelkie aparata do wyrobu spirytusu i piwa potrzebne, sieczkarnia, owczarnia, naprzeciw sieczkarni i owczarni ciągnie ogród owocowy 480 drzew mający, kuźnia, karczma z zajazdem której dzierżawa służy Wawrzyńcowi Nowak i inne zabudowania dla ludzi dworskich i gospodarstwa potrzebne. W dobrach są 3 stawy zarybione.
2. We wsi Woli Wojsławskiej: dom, obora, stodoła i studnia.
3. W folwarku Rembieski zostający w dzierżawnem posiadaniu Nepomucena Rybickiego do 12 (24) Czerwca 1880 roku za czynsz rs. 900 rocznie, z mocy kontraktu przed Kurzykowskim Rejentem w Łęczycy dnia 3 (15) Kwietnia 1872 r. zawartego, dom o 1 kominie 4 pokojach, ogród owocowy i warzywny, dwie sadzawki i różne zabudowania gospodarskie.
4. W osadzie Wiktorów: dom karczemny, w połowie zajmuje go szynkarz Kasper Berczewski, a w drugiej borowy Mikołaj Pachulski oprócz różnych budowli jest dom i młyn wodny o 1 kole pod jednym dachem dzierżawi go do dnia 11 (23) Kwietnia 1875 r. Andrzej Hiller za rs. 22 kop. 50 rocznie, przy młynie jest staw, a na nim most i upust, dom w boru mieszka w nim Wolf Miller, który wyrabia smołę i płaci rs. 30 rocznie, porządki w smolarni są jego własnością, drugi dom w boru, mieszka w nim Gotlib Krajf i płaci rocznie rs. 10.
5. W kolonji Annopole; dom karczma, dzierżawi go Bogumił Bendka za rs. 9 rocznie.
6. W kolonji Zborowskie Czartki dom karczma, mieszka w nim Ignacy Wiśniewski.
7. W kolonji Pratków: dom karczma, szynkuje w nim trunki Roch Moszczyk.
8. W kolonji Zamłynie; dom karczma, szynkuje w nim trunki Józef Zieliński.
9. W folwarku Stradzew; dom i wiatrak o 2 gankach z przyrządami, wiatrak i połowę domu dzierżawi Ludwik Zarzycki za rs. 127 kop. 20 rocznie, zaś drugą połowę domu dzierżawi Andrzej Witczak za rs. 22 kop. 50 rocznie. Propinacje dzierżawi w całych dobrach Wincenty Prądzyński i opłacać ma ceny dzierżawnej z tych dóbr i innych rs. 2000. Rozległość wynosi włók 88, mórg 9, prętów 4 czyli dziesiatyn 1324 z tej lasu różnego gatunku, zagajników i zarośli włók 44, mórg 2, prętów 4, z przestrzeni tej sprzedano już lasu z miejscowości Ignaców, Borek kupcom Ludwikowi i Samuelowi Jaffe włók 6, mórg 29, prętów 260, na tej przestrzeni pomienieni kupcy wystawili dom i stodołę z drzewa, te zatem budowle od sprzedaży się wyłączają. Grunta należą do klassy II, III i IV. Podatku rocznie z całych dóbr opłaca się rs. 625 kop. 23, z tego folwark Rembieski opłaca rs. 15, a Stradzew 12, zaległości niemasz żadnych.
Obszerniejszy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień i warunków licytacyjnych, które tak u Pisarza Trybunału, jako też i u Antoniego Zgleczewskiego Patrona sprzedaż popierającego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono: Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku i Michałowi Czekalskiemu Wójtowi gminy Wojsławice obu do rąk własnych dnia 4 (16) Grudnia 1874 r., wniesiono do księgi dóbr Wojsławice dnia 2 (14) Stycznia 1875 r., a do księgi zaaresztowań u Pisarza Trybunału w Kaliszu dnia 6 (18) Stycznia t. r.
Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży odbędzie się dnia 20 Lutego (4 Marca) 1875 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 6 (18) Stycznia 1875 r.
Skoczyński.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1885 nr. 84
_________________________________________________________________________________


Gazeta Świąteczna 1895 nr. 745

Ze Zduńskiej Woli w powiecie Sieradzkim piszą do nas o dwóch wypadkach. W drugą niedzielę postu dwaj młodzi chłopcy, Efenbergier i Bartelja, poszli pod wieczór ze strzelbą do wsi Rembieskiego, do gospodarza Szewczyka, który obiecał za pewną dopłatą zamienić ich broń na lepszą. Do zamiany nie przyszło, ale pomimo to postanowiono pójść na wspólny poczęstunek. W Rembieskiém karczmy niéma, więc wszyscy trzej poszli do poblizkiéj wioski. Wyszli z karczmy dosyć późno, ale zachciało się im zapolować jeszcze na zające. Odszedłszy spory kawał drogi, Szewczyk i Efenbergier zatrzymali się na polu, a Bartelja poszedł zaganiać. Dwaj pierwsi jednak mieli widać w czubie, bo zaczęli wydzierać sobie nawzajem dubeltówkę nabitą, u któréj oba kurki były odwiedzione. Wtém rozległ się strzał i Efenbergier padł zbroczony krwią. Przerażeni towarzysze rozbiegli się w dwie strony szukać pomocy. Sprowadzili ludzi z wozem i odwieźli ranionego do miasta. Zanim tam stanęli, była godzina 3 po północy, a o 6-éj rano Efenbergier już nie żył. Szewczyka aresztowano i niewiadomo jeszcze, jak się dlań ta sprawa skończy. (...)

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 269


+ Pożary. W pierwszej połowie b. m. w gub. kaliskiej było 13 pożarów, a mianowicie: w pow. sieradzkim: we wsi Rembieskie spaliły się dom, stodoła i obora, (...)

Gazeta Kaliska 1900 nr. 85

W majątku Rembieskie pod Zduńską Wolą p. sieradzki , są do sprzedania: 30 młodych dobrych krów, stadnik,narzędzia rolnicze i 300 korcy owsa do siewu. Wiadomość na miejscu u właściciela St. Pieniążek.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 31 października 1919 r.
pod Nr. 2555 „Marcin Begiert", sklep rzeźniczy i kolonjalny i sprzedaż piwa i papierosów we wsi Rębieskie, gm. Wojsławice, pow. Sieradzkiego; właściciel Marcin Begiert we wsi Rębieskie.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 58

Sąd pokoju w Szadku, ziemi Sieradzkiej, okr. sąd. Kaliskiego, na zasadzie art. 581 i 3091 U. P. C., (w sprawie Nr C. 156/20), wszczętej przez Helenę Guć, zamieszkałą we wsi Rembieskie, gm. Wojsławice, ziemi Sieradzkiej o podział spadku po Józefie Guć ze wsi Rembieskie wzywa sukcesorów Józefa Gucia i Michała Gucia, niewiadomych z miejsca pobytu, aby stawili się w tymże sądzie w charakterze pozwanych, osobiście, lub za pośrednictwem pełnomocnika, w terminie 4-miesięcznym od daty niniejszego wezwania.

W razie niestawienia się Józefa i Michała Guciów w oznaczonym terminie sprawa osądzona będzie w ich nieobecności.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 78

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Andrzeju Pilarku, właśc. 6 dzies. 740 sąż. z maj. Rębieskie, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 10 kwietnia 1922 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 30 września 1925 r.
6658 „Józef Rakowski", sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Rembieskie, gm. Wojsławice, pow. sieradzkiego; właśc. Józef Rakowski, zam. we wsi Rembieskie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. 7. dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 marca 1928 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Rębieskie, gm. Wojsławice.
Spółka wodna nosi nazwę „Rębieskie cz. III-cia".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 14 kwietnia 1927 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII, 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 13

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust, 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 5 czerwca 1928 r. zatwierdzony został statut Spółki wodnej w kol. Rębieskie, gm. Wojsławice.
Spółka wodna nosi nazwę „Rębieskie, cz. II-ga". Celem Spółki jest osuszenie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej, uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 14 lipca 1927 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 28 lipca 1928 r.

Starosta (podpis nieczytelny)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
28. 6. 1928 L. B. P. 4336 Kółko Rolnicze w Rąbieskich, powiat Sieradzki.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 53


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 13 czerwca 1931 roku, zostało wdrożo­ne postępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Szrejtera, urodzonego w Rębieskich, gminy Wojsławice, pow. sieradzkiego, w dniu 2 maja 1871 roku, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeci­wnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Antoniego Szrejtera, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Antoni Szrejter był stałym mieszkańcem wsi Rębieskie, gm. Wojsławi­ce, pow. sieradzkiego. (Nr. spr. I. Z. J. 114/1931).Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 11 marca 1931 roku.
12199. „Wincenty Miśkiewicz", sklep spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych w Rembieskim, gminy Wojsławice, powiatu sie­radzkiego. Właściciel Wincenty Miśkiewicz, zamieszkały w Rembieskim.


Echo Sieradzkie 1933 26 styczeń

POBITY WŁASNYM KIJEM.
Gajowy lasów dom. Woysławice Józef Badziak obchodząc swój rewir, ujrzał jakichś osobników idących w stronę wsi Rębieskie z drzewem. Ponieważ działo się to nad ranem dogonił owych osobników lecz już we wsi i okazało się, że byli to Szrejter Fr. Bol. Zawadzki. Miast oddać drzewo wymienieni zaatakowali Badziaka i jego własnym kijem poważnie go pobili łamiąc mu kość u ręki.

Powyższą sprawę rozważał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu, przyczem skazał Szrejtera i Zawadzkiego po 8 m. więzienia darowując połowę kary na mocy amnestji.

Echo Sieradzkie 1933 26 wrzesień

KUROPATWĄ W TWARZ.
Zawadzki Bolesław miesz. we wsi Rembieskie gm. Woysławice przechodząc polem ujrzał jak mały jastrząb dziobie kuropatwę. Dobiegł i zabrał ją chowając pod palto. Trzeba trafu że spotkał się z policjantem Stanisławem Góreckim. Na kilkakrotne wezwanie Zawadzki ze złością wyjął kuropatwę i trzasnął nią w twarz posterunkowemu.
Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał Zawadzkiego na 3 tygodnie aresztu zawieszając karę na 2 lata.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wojsławice dzieli się na gromady:
7. Rębieskie, obejmującą: wieś Rębieskie, kolonję Rębieskie, Wiktorów-Gajówkę.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 7 grudzień

Stać, bo strzelam.
Wojowniczy kłusownik.
Koło lasów wojsławickich pod Zduńską Wolą straż leśna napotkała kłusownika Nyksa z Rembiewskiego.
Nyks miał dubeltówkę własnej roboty i na wezwanie gajowych wymierzył
przeciwko nim fuzję i zagroził, że będzie strzelał. Pomimo to wojowniczemu kłusownikowi strzelbę odebrano, policja zaś aresztowała go i odesłała do więzienia
w Sieradzu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
15) w § 1. p. XV. w gromadzie Rębieskie, oznaczonej liczbą 7, zamiast „Wiktorów-Gajówkę" winno być „ Wiktorów-gajówkę".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 40


Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 21 kwietnia 1934 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie ze zmarłego Władysława Chrzanowskiego, sy­na Ignacego i Michaliny z Klusków, urodzonego we wsi Rębieski w dn. 13 sierpnia 1889 r. wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uzna­ny za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Władysława Chrzanowskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Władysław Chrzanowski był stałym mieszkańcem Andrzejowa, gm. Wojsławice, pow. sieradzkiego. (Nr. sprawy Co. 141/34).

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 26 styczeń

„WRÓĆ, BO CIĘ PALNE".
Gajowi lasów dóbr Wojsławice Józef Krajewski i Władysław Klimczak, będąc w obchodzie rewirów, zauważyli kłusownika Nikodema Nyksa z kol. Rębieskiej w chwili gdy chodził po polach, następnie wszedł do lasu i stanął na stanowisku. Gdy gajowi podeszli bliżej do Nyksa, na zawołanie przez gaj. Klimczaka „ręce do góry", kłusownik wyskoczył z lasu i począł biec polem, a gdy jeden z gajowych gonił go, Nyks zwrócił się i krzyknął "wróć, bo cię palnę!" Gajowy — widać tchórzem podszyty- usłuchał wezwania kłusownika i wrócił do lasu.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu skazał Nyksa na 3 m. aresztu z zaliczeniem aresztu prewencyjnego.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 17 czerwiec

ZA KRADZIEŻ LEŚNĄ.

Tadeusz Kopytko, 19 lat. i Jan Ziętalak, 22 lat, ze wsi Rembierskie gminy Wojsławice za kradzież drzewa z lasu skazani zostali po 7 dni aresztu.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 sierpień
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 57

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
5) Walentym Cieślaku, właścicielu działki gruntu nr 2, o pow. 7 dzies. 1.720 saż. spod nr 10 działu II wyk. hip. maj. Rębieskie, pow sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1939 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienione­go Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 147/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza