-->

sobota, 4 maja 2013

Piaski / Młynisko

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piaski młyn, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Chotów, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 41, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Piaski, os., pow. wieluński, gm. Mokrsko, par. Chotów, odl. od Wielunia 9 w., ma 8 dm., 79 mk. Por. Młynisko.

Słownik Geograficzny:
Młynisko al. Piaski, os., pow. wieluński, gm. Mokrsko, par. Chotów, odl. od Wielunia 10 w. M. wraz z folw. Chotów i pustk. Srebnica, ma 39 mk.

Spis 1925:
Piaski, wś, pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 107. Mężczyzn 52, kobiet 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 107. Podało narodowość: polską 107.

Wikipedia:
Piaski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 60

(N. D. 1385) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Włodzimierza i Tadeusza braci Trepków, współsukcessorów beneficyonalnych niegdy Leopolda Trepki, współwłaścicieli dóbr Parcic, Młyniska i Mokrska w Okręgu Wieluńskim położonych, na przeciw Edmundowi Nieszkowskiemu dziedzicowi dóbr Chotowa jako opiekunowi, i Emanuelowi Taczanowskiemu jako podopiekónowi Mścisława, Bolesława i Kazimierza nieletnich braci Trepków, współwłaścicieli dóbr wyże wyrażonych na dniu 4 (16) Maja 1856 r. za padłego, sprzedane zostaną w drodze działów przed Sędzią Delegowanym Adamen Szczuckim w sali posiedzień Trybunału w Kaliszu wspomnione dobra w trzech od działach a mianowicie:
1. Dobra Parcice składające się z folwarku wsi tegoż nazwiska, z folwarku Krzyż, i wsi Jaworek z młynem wietrznym, mające rozległości włók 84, morgów 18, prętów kwad. 13 miary chełmińskiej, czyli 1440 dziesiatyn, dobra te sprzedane będą wraz z apparatem gorzelnianym miedzianem pistoriusza, z wszelkiemi statkami i naczyniami gorzelnianymi, kotłem i statkami do robienia piwa. z któremi są oszacowane na rs. 53427 k. 45.
w II. Oddziale dobra Młynisko składające się z folwarku Młynisko i Dębina z wsiów Przychody, Młynisko i Gródek, blisko granicy Pruskiej położone, mające przestrzeni włók 81 morgów 7, prętów kwad. 48 miary nowopolskiej, czyli 1215 1j4 dziesiatyn, a w tej lasu włók 39 mórg 10 prętów kwad. 31, czyli 585 1j3 dziesiatyn. Oszacowane na rs. 45000.
w III. Oddziale, dobra Mokrsko Szlacheckie i Słupsko, blisko granicy Pruskiej położone, składające się z folwarku Mokrsko, Koźnik i Brzeziny, z wsiów Słupsko, osady Piaski zwanej, oraz Mokrsko i wiatraka, włók 150 morgów 25, prętów kwadr. 243 miary nowopolskiej, czyli 2250 5j6 dziesiatyn rozległe, w tych morgów 841, prętów kwadr. 31, czyli 420 1j3 dziesiatyn lasu. Sprzedane będą także z apparatem miedzianym pistoryusza i z wszelkiemi statkami, oraz naczyniami gorzelnianemi, razem na rs. 80993 k. 30 przez biegłych oszacowane. Таха dobr tych potwierdzoną zastała wyrokiem Trybunału miejscowego z dnia 16 (28) Lutego 1856 r., warunki sprzedaży tej złożone zostały w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu i ogłoszone w dniu 24 Lutego (7 Marca) r. b., poczem termin do temczasowego przysądzenia wyznaczony został na dzień 9 (21) Kwietnia r. b. na godzinę 4 z południa. Licytacja zaczynać się będzie każdych dóbr od taxy tychże po szczególe dóbr powyżej wzmiankowanej. Taxa ta oraz warunki przejrzane bydź mogą każdego czasu w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona Nowickiego sprzedaż powyższą popierającego.
Kalisz d. 25 Lut. (8 Marca) 1856 r. Franciszek Nowicki.


Kurjer Warszawski 1862 nr 144
Dziennik Powszechny 1862 nr 142

JW. Hrabia Wielopolski Margrabia Gonzaga-Myszkowski, Naczelnik Rządu Cywilnego w Królestwie, dnia onegdajszego obecnym był na posiedzeniu Komissji Rz: Spraw Wewnętrznych. W dalszym ciągu obrad swoich, Komitet Gubernjalny do oczynszowania włościan w Guber: Warszawskiej na posiedzeniu odbytem dnia 11 (23) Czerwca r. b. pod przewodnictwem Radcy Tajnego Łaszczyńskiego, zatwierdził umowy zawarte o wieczyste oczynszowanie włościan następujących dóbr:
(…) C. W Powiecie Wieluńskim. 6) Mokrsko Szlacheckie, na przestrzeni m. n. p. 499 pr: 61, wyznaczono osad 42; czynsz z morgi wynosi po rs. 1 kop: 45; co stanowi procent od wartości włóki na rs. 870. 7) Słupsko, na przestrzeni morg n. p. 580 pr: 196, wyznaczono osad 26; czynsz z morgi wynosi rs. 1 kop: 51. a w takim stosunku wartość włóki wynosi rs. 906. 8) Piaski, na przestrzeni m. n. p. 108 pr: 230, wyznaczono osad 6; czynsz z morgi wynosi po rs 1 kop: 14 1/2, co przedstawia wartość włóki na rs. 686. Trzy wsie powyżej wyszczególnione, są własnością P. Tadeusza Trepki. Rzetelna zasługa należy się Właścicielom dóbr, umiejącym urządzić stosunki swoje z włościanami w drodze dobrowolnych układów, które przy dzisiejszem usposobieniu włościan tam tylko osiągnąć się dadzą, gdzie szczere chęci i ustępstwa Dziedziców wzbudzić zdołają nawzajem dobrą wiarę i ufność. (…)

Dziennik Warszawski 1874 nr 213

N. D. 6122. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu. Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą w szczególności co do dóbr:
4. Dobra Mokrsko i Słupsko do których należą realności Brzeziny i Piaski, oraz osada młynarska wieczysto dzierżawna mórg 4 zajmująca, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Wieluńskim położonych. Zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 3710 kop. 82 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 4 (16) Marca 1875 r. vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs. 600 licytacja rozpocznie się od sumy rs. 70,364.
Zawiadomienie to ogłasza się dla: 1º niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Leokadji z Kalksztejnów Ponińskiej. 2° niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego dzieci po zmarłej Chrystjannie z Kraftów Feig, wylegitymować się mających; wierzycieli hypotecznych dóbr Mokrsko i Słupsko.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 18 (30) Września 1874 r.
Prezes Chełmiński.
Pisarz Bierzyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1874 nr 255

N. D. 7490. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Moritza Brokman kupca w mieście Gubernialnem Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastacją dóbr Mokrsko z przyległościami w poszukiwaniu sumy rs. 2630, z procentem zaległym od daty ostatniego kwitu popiera, protokułem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym. w dniach 5 (17) i 6 (18) Sierpnia 1874 roku sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Mokrsko i Słupsko, z przyległościami, składające się z dwóch dominialnych folwarków Mokrsko Szlacheckie i Brzeziny, osad wieczysto czynszowych, osady młynarskiej na gruntach dominialnych folwarku Mokrsko egzystującej, osady karczemnej we wsi Mokrsku, osady karczemnej i osady kowalskiej we wsi Słupsko, oraz wsi uwłaszczonych Mokrsko Szlacheckie, Słupsko i Piaski, z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, polowaniem i wszelkiemi przynależytościami, oraz użytkami całość dóbr stanowiącemi, w granicach jak się znajdują, z wyłączeniem zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych. Dobra te graniczą, a mianowicie folwark Mokrsko Szlacheckie na wschód słońca z gruntami probostwa Mokrsko, nа południe z dobrami Komorniki i włościan wsi Wróblewa, na zachód z gruntami włościańskiemi wsi Mokrsko i wsi Słupsko, zaś folwark Brzeziny na wschód słońca z gruntami wsi Słupsko, i wsi Piaski, na południe z gruntami włościan wsi Mokrsko i wsi Słupsko na zachód i na północ z gruntami dóbr Młynisko, w których znajduje się kościół parafialny. Odległe od m. powiatow, Wielunia wiorst 10, osady Praszka mil dwie, Wieruszów trzy, a Częstochowa i Sieradz wiorst po 14. Należą do gminy i Parafi Mokrsko w okręgu i powiecie Wieluńskim, gubernji Kaliskiej położone, własność Tadeusza Trepki stanowiące w jego znajdują się posiadaniu który w dobrach tych zamieszkuje. Osadę zaś karczemną we wsi Mokrsku posiada prawem wieczystej dzierżawy Hieronim Campioni z której opłaca czynszu po rs. 3 i szynkuje trunki dworskie— zaś osadę młynarską w tejże wsi posiadają prawem wieczystej dzierżawy Franciszek Ksawery i Antonina małżonkowie Świtalscy za opłatą czynszu rs. 1*, wreszcie osadę karczemną we wsi Słupsko posiada prawem wieczystej dzierżawy Wincenty Lewandowski obowiązany opłacić czynszu do dominium rocznie rs. 3 i szynkować trunki dworskie którą miał pozbyć Piotrowi Medyńskiemu, na koniec osadę kowalską w tejże wsi posiada prawem wieczystej dzierżawy Józef Jański* obowiązany opłacić czynszu rocznie po rs. 1.
Granice dóbr zajętych nie są sporne obcą dziedziną nie przecięte, oznaczone miedzami granicznemi, kopcami i drogami. Rozległości zaś mają całe dobra zajęte po uwłaszczeniu włościan jako własność dominialna pozostała, uważając sposobem przybliżonym morg 3016, prętów 150 czyli włók 100, mórg 16 prętów 150 miary nowopolskiej, albo około diesiatyn 1543 miary ruskiej. Grunta należą do klasy II, Ш i IV. Podatki opłacają się do kasy powiatowej w Wieluniu rocznie rs. 1679 kop. 78 1/2. Dalsze szczegóły to jest opis budowli, ilość wysiewu inwentarzy i narzędzi gospodarczych, w dobrach zajętych znajdujących się opisano po szczególe w protokóle zajęcia.
Akt zajęcia wręczony został Waleremu Kossowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu i Edmundowi Wajcht Wojtowi gminy Mokrsko w wsi Mokrsku dnia 6 (18) Września 1874 r. obudwom do rąk własnych, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w kancelarji Ziemiańskiej w dniu 15 (27) Listopada t. r., a do księgi zaaresztowań w Trybunale utrzymywanej w dniu 28 Listopada ( 10* Grudnia) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 8 (20) Stycznia 1875 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 28 Listopada (10 Grudnia) 1874 r.
Skoczyński.

*nieczytelne

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 21

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art 1777-6 U. P. C., obwieszcza iż w skutek decyzji sądu z d. 28 maja 1925 r., zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Maniaka, wobec czego sąd wzywa go aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego ob­wieszczenia, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu, zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Maniaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Józef Maniak był stałym mieszkańcem wsi Piaski, gm. Mokrsko, star. wieluńskiego. (Nr II Z. 32/25)

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 69

Mianowania kuratorów.
Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Józefa Maniaka, w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego we wsi Piaski, gm. Mokrsko, star. wieluńskiego, iż decyzją sądu z dnia 14 maja 1927 r., do obrony praw oraz zarządu jego majątkiem został mianowany kurator Jana Ma­niak, zamieszkały we wsi Piaski, gm. Mokrsko, star. wieluńskiego. (Nr. sprawy II. C. 60/27).

Z Otchłani Wieków 1929 nr 5 i 6

Zdzisław Rajewski.
Zestawienie zabytków przedhistorycznych z powiatu wieluńskiego (woj. łódzkie)
Epoka kamienna.
* Oznacza stanowiska położone nad Wartą.
O Oznacza stanowiska położone nad Prosną.
+ Oznacza stanowiska położone w promieniu 10 klm od Prosny.
P i a s ki. (Okrzeski krzemienne. 1927: 379.

Echo Sieradzkie 1933 28 marzec

SKAZANIE SOŁTYSÓW
DEFRAUDANTÓW.

(...) Za podobne przestępstwo odpowiadał również sołtys Ludwik Wolny, który przywłaszczył sobie wpłacone przez miesz. wsi Słupsko i Piaski 3,715 zł. Skazany on został na 1 rok więzienia i na zwrot pobranych 3,715 zł. do kasy gminnej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
11. Piaski, obejmującą wieś Piaski.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 listopad
_________________________________________________________________________________
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza