-->

niedziela, 12 maja 2013

Piaski

Zajączkowski:
Piaski-pow. sieradzki IX-X w., o. a., Kam. 124. - 1) 1375 oryg., KDW 1724: Paski - na dok. Jana Kmity, starosty sieradzkiego, wystawionym w Sieradzu (v.), a dot. wsi Rusinowice (v.), wśród śwd. wym. heres Sobeslaus de P. 2) 1391 T. Sir. I f. 29: Paski - Sobeslaus de P. 3) 1396 kop. z końca XVI w., Lib. priv. Lasc. f. 67-68; kop. XIX w., TP 3344 f. 210: Paski -na dok. Wojciecha z Krowicy, kasztelana lądzkiego dla kośc. w Łasku (v.) wśród śwd. wym. Szymon z P. 4) XVI w. Ł. I, 431, 476, 478: Pyasky - villa, par. Strońsko, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 5) 1511-1518 P. 194: Piaski - (ad Siradiensem districtum pertinent) par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 243: Piasky - wł. szl., jw. 6) XIX w. SG VIII, 50: Piaski albo Chechelno - kol. i os. karcz. nad Wartą, par. jw., gm. Męka, pow. sieradzki. Uwagi: Koz. (II, 11) odnosi P. dok. z 1375 r. do miejscowości Piaski w par. Strońsko, co jest niewątpliwie słuszne, ponieważ ze wszystkich miejscowości tej nazwy jest ona położona najbliżej Sieradza, z okolic którego pochodzą jeszcze inni śwd. występujący na wspomnianym dok. (Łosieniec, Bliźniew, Charłupia, v.). Koz. (II, 11-12) podaje liczne przykłady transskrybowania nazwy „Piaski" jako „Paski". 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Czechelna, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność królewska, 1 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Piaski, parafia stronsko (strońsko), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: dominikanie sieradzcy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piaski, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Męka, własność rządowa. Ilość domów 30, ludność 231, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Piaski al. Chechelno, kol. i os. karcz. nad rz. Wartą, pow. sieradzki, gm. Męka, par. Strońsko, odl. 8 w. od Sieradza. Kol. ma 51 dm., 421 mk.; os. karcz. 2 dm., 12 mk.: os. leś. 1 dm., 9 mk. Podług reg. pobor. pow. Szadkowskiego z r. 1552, we wsi P. były części: Raków (młyn, 2 osad.), Kostrzew (młyn, 4 osad.). Obydwie części miały 41 łan. Część Klionowskiego z Bylina 1 osadn. (Pawiński, Wielkop. II, 243).

Słownik Geograficzny:  
Chechelno, por. Piaski.

Spis 1925:
Piaski, wś i leśn., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 82, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 536. Mężczyzn 256, kobiet 280. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 534, prawosławnego 2. Podało narodowość: polską 535, rosyjską 1.

Wikipedia:
Piaski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. W miejscowości istnieje Kaplica pw. św. Rocha

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
PIASKI par. Strońsko, p. zduńskowolski w 1783 r. dobra kościelne, dominikanów sieradzkich. Wieś ma 51 domów i 421 mieszkańców. (SGK t.8, s.50)

1929 r.

1992 r.
_______________________________________________________________________________
Kaplica z 1960 r. w Piaskach

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Chałupa kryta strzechą z początku XX w. w Piaskach 

Fot. Janusz Marszałkowski


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 54

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż Kommissya Woiewódzka następne dobra Rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 Czerwca r. b. a mianowicie:
3. W dniu 20 Marca r. b. naczelną dzierżawę Ekonomii Męka, w Obwodzie Sieradzkim położoną., na lat sześć pro 1829/1835, przynoszącą dotąd rocznego dochodu złp. 12,691, do którey należą:
a, Folwarki Męka, Piaski i Polków,
b, Wsie Męka, Ruda, Piaski, Polków i Czechy,
c, Młyny Wilk, Grzelaczyk, Susmaga, Nagrobli i Sądzieiewice,
d, Propinacya.
Termina powyższe odbywać się będą na Sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z rana od godziny 10, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, Pretendenci w biurze sekcyi dóbr każdego czasu poinformować się mogą. Każdy Pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. A, Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany iako dobry i zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiźnie i inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony być powinien, tudzież,
B, Świadectwa dziedzica dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się wzupełnośći uiścił, iest zamożnym gospodarzem, i że się z włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie,
C, Złożyć vadium gotowemi pieniędzmi kors w kraiu maiącemi, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z dóbr, o których possesyą ubiega się;— nieutrzymuiącemu się zaś na licytacyi, vadium natychmiast zwróconem będzie. W Kaliszu, d. 20. Lutego 1829. r. Radca Stanu Prezes, Kowalski Zast. Sekretarz ieneralny, Welinowicz Zast.Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 64

LICYTACYE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE Kommisssya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu, z dnia 9 grudnia r. z. Nr. 75,040f15038 zasadzanego się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 sierpnia 1828 r. zapadłym kommissyą woiewódzka do powszechney wiadomości podaie, iż: 1.w dniu17 maia r.b. 2. — 19 — poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa, odbywać się będzie w iey biórze na sali zwykłych posiedzeń, publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Męka, składaiącego się z wsiów Męka i Ruda, folwarku Męka, wybraniectwa w Rudzie, propinacyi w całym tym kluczu, rybołóstwa i lasu przyległego. ad 2, Klucza Piaski, składaiącego się z wsi Piaski z osadą na Chochelni, folwarku Piaski, propinacyi, trzech młynów, rybołóstwa i lasu przyległego; w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położonych. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad od summy zł. 96,216 gr. 3. ad 2, — 51,978 gr. 26. w srebrze lub listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie opłacać skarbowi w dwóch ratach kanon. ad 1, w summie zł. 4725 gr. 12. ad 2, — 2583 gr. 16. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego, ad 1, w summie zł. 19900 ad 2, —3600 zaciągniętą, od którey przez następne 24 lat wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to. ad 1, w ilości zł. 318 gr. 24. ad 2, —115 gr. 11. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1, w summie zł. 10,246 gr 25. ad 2, — 5311 gr. 1. w srebrze albo w listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w godzinach służbowych w biórze kommissyi wdzkiey, a mianowicie sekcyi dóbr i lasów rządowych, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabelarycznemi wykazami źródeł dochodów, na drzwiach są wywieszane. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr i lasów na gruncie przekonać się, a w tym razie zgłosić się zechce do naddzierżawcy ekonomii Męka i urzędu leśnego Szadek, do których stosowna wyszła decyza. Działo się w Kaliszu dnia 13 Lutego Radca Stanu Prezes. Piwnicki. Sekretarz Jeneralny. Dziewulski.Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 160

Kommissya woiewództwa Kaliskiego. Z powodu spełzłey licytacyi sprzedaży dóbr rządowych, kluczów Męka i Piaski w ekonomii Męka położonych, kommissya wojewódzka podaie do powszechnej wiadomości, iż dobra te na sprzedaż zwolney ręki ninieyszem wystawione zostaią. — Każdy więc chęć kupna maiący, może w tey mierze bądź wprost do Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu. bądź do Kommissyi woiewódzkiey stosowną podać deklaracyą, a o warunkach pod iakiemi sprzedaż pomienjonych dóbr dopełnioną bydź ma, przekonać się może z ogłoszonego iuż dawniey obwieszczenia, a mianowicie w dzienniku wojewódzkim z roku bieżącego Nr. 11 i w gazecie Warszawskiey N. 88 pod datą 13 lutego r. b. umieszczonego. Działo się w Kaliszu d. 20 maia 1830 r. Radca Stanu Prezes Piwnicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 158

Rząd Gubernialny Kaliski.
Podaje do powszechnej wiadomości iż z powodu nierządności miejscowych włościan dzierżawców wydzierżawione będzie w drodze publicznej głośnej licytacyi na sali zwykłych posiedzeń Rządu Gubernialnego w terminie dnia 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. o godzinie 3ej z południa na lat 9 poczynając od 1 Czerwca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w Obwodzie Sieradzkiem położoną składającą się;
a) Z wsiów Męka Piaski i Ruda.
b) Z młyna nagrobki pod Szadkiem.
c) Z folwarków Męka i Piaski.
d) Z gruntów po włościańskich w Piaskach,
e) Z propinacji w wsiach Męce, Rudzie i Piaskach.
f) Rybołowstwa w rzece Warcie której licytacja rozpoczynać się będzie na risico włościan do tychczasowych dzierżawców od summy złp. 10121 kontraktem ustanowionej, warunki główniejsze są następujące.
1. Każdy mający chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do licytacyi złożyć vadium wyrównywające 1/4 części summy za praetium do licytacyi podanej, utrzymujący się zaś przy licytacji zaraz po jej ukończeniu vadium to skompensować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowaną.
2. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszający się winien złożyć dowód kwalifikacyjny postanowieniem Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 21 Stycznia 1818 roku przepisany.
O innych zaś warunkach kontraktowych w biórze sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
w Kaliszu d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1838. p. o. Gubernatora Cywilnego Pułkownik Flügel, Adjutant Jego Cesarsko Królewskiej Mości
K. Trębicki.
Sekretarz Jeneralny Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 60

Wykaz wynagród za pogorzele w epoce dawnego Towarzystwa Ogniowego, po koniec roku 1816 zdarzone, których wypłata przypada w roku 1843.

Data Pogorzeli
Gubernia
Obwód
Nazwisko
Ner domu podług dawnego Kadastru
Imię i Nazwisko Właściciela, na rzecz którego wynagrodzenie przyznanem zostało
Summa do wypłaty pozostała
Miasta Wsi
w Szczególe
w Ogóle
Prywatney Rządowey Złote gr Złote gr
12f13 Kwietnia 1809
Kaliska
Sieradzki
Piaski 1
Rząd za folwark
1050

1050


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 60

Wykaz wynagród za pogorzele w epoce dawnego Towarzystwa Ogniowego, po koniec roku 1816 zdarzone, których wypłata przypada w roku 1843.

Data Pogorzeli
Gubernia
Obwód
Nazwisko
Ner domu podług dawnego Kadastru
Imię i Nazwisko Właściciela, na rzecz którego wynagrodzenie przyznanem zostało
Summa do wypłaty pozostała
Miasta Wsi
w Szczególe
w Ogóle
Prywatney Rządowey Złote gr Złote gr
24 Listopada 1809
Kaliska
Sieradzki
Piaski 1
Jan Wilka
420

420Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 234

(N. D. 4796) Sąd Policyi Prostej Powiatu Szadkowskiego.
Uwiadamia szanowną publiczność, że w d. 12 (24) Września r. b. człowiek z nazwiska i imienia niewiadomy, w spencerku szaraczkowym złym i koszuli płóciennej złej bez czapki, spodni i butów, około lat 50 mający, wzrostu średniego, tuszy dobrej, łysy, włosów ciemnych, faworytów takichże, twarzy pełnej, nosa miernego, szerokiego, utopił się w dole w krzakach in territorio wsi Piasków w Powiecie Szadkowskim położonej; wzywa przeto osoby kogo to interesować może, aby w tym względzie środki jakie za potrzebne uznają przedsięwzięli i o tem Sąd tutejszy zawiadomić raczyli.
Szadek dnia 16(28) Września 1841 r.
Podsędek Hałaczkiewicz.

Kurjer Warszawski 1850 nr 158

Nie zbyt dawno wspomnieliśmy o niebezpieczeństwie otwierania na przestrzał w czasie burzy okien, a teraz przypominamy jeszcze o ukrywaniu się w polu pod drzewami, o czem już nie raz także pisaliśmy. Świeży bowiem przykład tej nieostrożności, daje nam Piotr Perdek, gospodarz rolny w kolonji Piaski w Pow: Sieradzkim, który d. 5 b. m. w chwili zerwania się burzy, stanąwszy wraz z dwiema kobietami pod gruszką na polu, został od piorunu zabity; kobiety zaś bardzo były poranione.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 170

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W tymże dniu* Piotr Perdek, gospodarz rolny, w kolonii Piaski pow. Sieradzkim zamieszkały, będąc zatrudniony wraz z matką i wyrobnicą Katarzyną Bednarską w polu, gdy go burza napadła, szukał z niemi schronienia pod drzewem gruszkowem, w które gdy piorun uderzył, zabił wspomnionego włościanina, kobiety zaś bardzo szkodliwie poranił.

* 5 b. m.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 4

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 18 z. m*. we wsi Piasków pow. Sieradzkim, Jan Wardęga włościanin, lat 26 liczący, tknięty apopleksję, nagle żyć przestał.


*listopad

Zorza 1875 nr 4

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1880 nr. 63
_________________________________________________________________________________Gazeta Kaliska 1893 nr. 63

Zabójstwo. Dnia 27-go września we wsi Piaski w powiecie sieradzkim, Jakób Kulda zabił schwytanego przy kradzieży znanego złodzieja, mieszkańca gminy Niemysłów powiatu tureckiego, 24-letniego Nepomucena Grzesikowskiego.Gazeta Kaliska 1894 nr. 19

D. 30 (stycznia), we wsi Piaski; w powiecie sieradzkim, zmarł nagle 76-letni Stanisław Kaczmarek.

Gazeta Świąteczna 1896 nr. 797

LISTY do Gazety Świątecznéj. Ze wsi Piasków w powiecie sieradzkim, guberńji kaliskiej, Przeszłość wsi. - Kościół. - Patron od zarazy. - Rozdział wsi.- Zapis i kaplica Św. Rocha.- Ubiór. - Skutki przebierania się po niemiecku. - Zkąd nazwa wsi. - Strumień. - Grunta. - Niszczenie drzew. - Łubin jako nawóz. - Naprawa drogi.- Zarobki. - Wieś prawie bez skazy. -Trzeźwość na pogrzebach. -Zebrania sąsiedzkie.-Jaka nasza ziemia. Wieś Piaski znajduje się w parafji Strońsku, o pięć wiorst od Sieradza. Niegdyś należała ona do dziedzica Piaskowskiego, który miał jednego tylko syna. Młody Piaskowski upodobał sobie stan zakonny, wstąpił do zakonu księży Dominikanów, przybrał imię Mikołaja i wyświęcony na kapłana zamieszkał w klasztorze Sieradzkim. Ponieważ ksiądz Mikołaj był jedynakiem, więc majątek Piaski przeszedł tym sposobem na księży Dominikanów, których tu bywało zwykle trzech albo czterech. Dominikanie sieradzcy dostawszy Piaski, zarządzali folwarkiem i jeden z nich tu zawsze przemieszkiwał. Ztąd wynikła potrzeba wybudowania we wsi kościoła, aby przebywający tu zakonnik mógł odprawiać mszę św. Jakoż wzniesiono drewniany kościołek, który stał do roku 1847, a potém został rozebrany. Musiał w tym kościołku być obraz świętego Rocha, bo w czasie morowego powietrza w Sieradzu, zakonnicy i wielu mieszczan szukało tu schronienia i pociechy w nabożeństwie i modlitwie. Od lat stu blizko wieś Piaski stała się rządową. Następnie przed pięćdziesięciu laty rozdzielono folwark i wieś na działki tak, że tylko propinacja pozostała przy rządzie. Jeden z mieszkańców wsi, Grzegorz Wardęga, umierając zapisał 75 (?) rubli, za które brat jego Franciszek wystawił krzyż i murowaną kaplicę nad szosą, gdzie obecnie mieści się obraz św. Rocha. Mieszkańcy tutejsi corok w dzień św. Rocha zbierają składkę na wotywę, aby Bóg oddalał od okolicy cholerę. Wieś ciągnie się na przestrzeni dwóch wiorst. Piaskowianie, zarówno jak i inni wieśniacy z okolicy Sieradza, noszą długie sukienne granatowe sukmany, przepasane szerokim rzemiennym pasem, i czapki rogatywki, podobne do krakusek. Kobiety noszą czepki białe tiulowe spadające na plecy, przewiązane jedwabną chusteczką, i kaftany sukienne z pelerynami, zdobne guziczkami świecącemi. Rozumieją tu znać ludzie, co piękne, więc nie zmieniają ubioru, jak w innych okolicach, i najwięcéj trzymają się takiego stroju, w jakim chodzili ich rodzice. Prawda, że strój nie stanowi człowieka, prawda, że i pod długą sukmaną może się ukrywać zły człowiek; ale to pewna, że najczęściej przebierają się po wsiach kuso, po miejsku lub po niemiecku, największe leniuchy, papierośniki, a niejeden dlatego się krótko ubiera, aby mógł w nocy w czasie kradzieży prędzej uciekać przed pogonią. Włościanin przebrany traci nieraz uczciwość, wiarę i przywiązanie do zagrody rodzinnej; dlatego też najczęściej taki opuszcza kraj swój i idzie do Brazylji szukać szczęścia. Ale że i tam próżniaków niepotrzeba, więc albo wraca ztamtąd w nędzy, albo marnie gdzie ginie za morzem. Nazwę swoją otrzymała wieś od gruntu piasczystego, na którym jest zbudowana. Szczęściem strumień ocieniony olszynami przepływa tu około każdego podwórka i domu, dając latem chłód i cień. Orzeźwia on rosnące w pobliżu drzewiny, dostarcza czystéj i zimnej wody do picia, i porusza cztery młyny. Grunt w Piaskach bardzo lichy, w wielu miejscach całkiem nieurodzajny; więc niektórzy gospodarze obsadzają takie nieużytki brzeziną, osiczyną, a nawet niektórzy mają po kawałku sosnowego lasu, który dostarcza trochę ściółki, trochę gałązek i czasem drzew na porządek. Ale jak wszędzie, tak i tutaj są marnotrawcy, którzy na długi albo na gorzałkę do cna wyrąbują olszynę nad strugą i sośninę na piaskach. Są to ludzie, którzy chcą wszystko zniszczyć, wszystko pożreć, wszystko sprzedać, jak gdyby chodziło im o to, żeby dzieciom nic nie zostawić. Widać, że was ojcowie bardziéj kochali, skoro wam zostawili te drzewiny, które wy dziś wycinacie; - wy zaś nie macie litości nad waszemi dziećmi, bo im nie chcecie zostawić nawet gałązki na płot albo na biczysko. Łatwo to siekierą ściąć drzewo, ale długie lata trzeba czekać, nim urośnie. Jak tak daléj pójdzie, to nawet ptaszyna nie będzie miała gdzie gniazdka zrobić, ani gdzie usiąść i zaśpiewać. Większe kawałki porośnięte drzewiną mają jeszcze: Tomasz Kaczmarek, Walenty Jatczak, Marceli Swendzikiewicz, Jakób Kaczmarek, Nepomucen Kikowski, Józef Kaczmarek, Kulda, oraz gospodarka po ś. p Stanisławie Kaczmarku. Inni swą ziemię z drzew ogołocili i nie starają się téj szkody naprawić. A czy to tak trudno? Niechby każdy corok obsadził swoje podwórko, swoje płoty, swoje nieużytki; niechby zasadził nowe drzewka na miejsce tych, które wyciął, lub które wyschły, a piękniej by wyglądała każda wieś i cała nasza ziemia rodzinna. Aby grunt poprawić, niektórzy gospodarze sieją łubin, który przyorują na zielono pod żyto, albo zostawiają na zimę i potém sadzą kartofle. Jak wieś długa, ciągnęła się bardzo ciężka, piasczysta droga; ale za poradą wójta gminy Męki, pana Świetlińskiego, wielce życzliwego tutejszym gospodarzom, nawieziono niedawno gliny i ubito na drodze. Dzięki temu dziś już nie męczą ludziska koni, ani nie mitrężą czasu na wolną jazdę, jak dawniéj bywało, szczególniej latem w czasie suszy. Jakby to dobrze było, gdyby ludzie i gdzieindziej pomyśleli o takiéj naprawie dróg. Gospodarki się rozdrabniają, trudno konie utrzymać na kilku morgach. Więc gospodarze z Piasków jedni wyjeżdżają do Zduńskiej Woli i tam stojąc na rynku wynajmują się na furmanki do Sieradza, do Kalisza, do Widawy; inni wywożą do miasta kamienie, inni biały piasek, i zarabiają podobno na tém po kilka złotych dziennie. Robią więc, co mogą, aby przysporzyć dochodu, którego z gruntu mają niewiele. Dawniéj ludzie gardzili kamieniami, piaskiem, cierniem, a dziś i z tego zarobek. Mogę też śmiało powiedzieć, że z całéj naszéj parafji w Piaskach najmniéj złodzieji, i gdyby w karczmach nie odbierano od młodych parobczaków kradzionych rodzicom rzeczy, gdyby im nie dawano na bórg wódki, gdyby paru jeszcze gospodarzy chciało usłuchać głosu sumienia, gdyby wspomnieli na godzinę konania, gdyby się chcieli poprawić,- nie byłoby skazy na téj wsi. Chwalę też piaskowianom zwyczaj trzeźwości na pogrzebach. Po pochowaniu umarłego prosto z cmentarza wracają do domu, tu odśpiewają pieśni, poczęstują się umiarkowanie wódką i rozchodzą każdy do siebie. Tymczasem na pogrzebach z innych wsi, idą z cmentarza do karczmy i dopiero tam pijatyka, kłótnia o spadek po zmarłym, a czasem i bijatyka. W czasie postu wielkiego w niektórych domach, a najczęściéj u Józefa Susmagi gromadzą się ludzie na śpiewanie gorzkich żali. Czasem też przychodzą dla rozrywki, a gospodarz czyta im Gazetę Świąteczną i powieści. Tak, kochani bracia! Ziemia nasza, szczególniéj tu nad rzeką Wartą, jest piękna, byle jéj nie rabować, nie wycinać ostatniego drzewka, - byle ją strojić w zieleń sadów, drzew i krzewów, jak głowę druchny weselnej. Ziemia nasza jest urodzajna, da chleba dostatek, byle nad nią pracować i uprawą wspomagać. Plon z téj ziemi przyniesie grosz dla ciebie i wiano dla ukochanéj córki, ale trzeba pracować, nie bogacić synków, nie patrzeć na cudze - nie próżnować. Tak, trzeba pracować uczciwie, szczerze, a będzie nam błogo i szczęśliwie jeszcze w tém życiu, i Bogu będzie ztąd chwała. Przyjaciel ze Strońska.

Gazeta Świąteczna 1910 1520

 Ze wsi Piasków pod Sieradzem, w guberńji kaliskiej, piszą do nas: Jestem już od dziesięciu lat czytelnikiem Gazety Świątecznej i wyczytuję w niej, że w innych stronach ludzie są bardziej oświeceni niż w naszej okolicy, bo zakładają szkoły, starają się o to, aby ich dzieci nie wyrastały na ludzi ciemnych, zakładają różne stowarzyszenia, spółki, kółka rolnicze. A tu u nas nikomu ani się śni o takich rzeczach. Nasza wieś ma około 70-ciu mieszkańców. Mamy grunt szkolny, ale o szkole nikt nie myśli. To też w takiej dużej wsi umie czytać może z ośmioro ludbi, i to jeszcze licho, a listu w potrzebie niema kto napisać. O tem, aby ulepszać ziemię, nawet nie mówią; u nas do tego chyba nie dojdzie, bo gospodarze tutejsi są do cna ubodzy. Gdzie niezaradność, tam musi być i bieda. Nasza wieś jest przeszło dwie wiorsty długa; z tego widać, że osady są szerokie. Wzdłuż wioski jest około 40 morgów ziemi, samych nieużytków, zdatnych tylko pod las, bo rosną tam jedynie krzaki jałowcowe. Czyżby to niemożna było tych całych 40-tu morgów obsadzić lasem, jako już paru gospodarzy ma piękną sośninę? Pytałem już nieraz:—Czemu nie sadzicie tutaj lasu? —to odpowiadają: — Nasze ojce nie sadziły, to i my nie będziemy. Alboż to doczekalibyśmy się z tego lasu korzyści? — Żal mi bardzo tego, że niema tu człowieka, coby mógł gospodarzy do tego nakłonić. Gdyby te nieużytki zagajili, o ileżby się nasza wieś wzbogaciła, a to tem bardziej, że o drzewo u nas już trudno, a za jakie 60 lat, tego nikt w naszej okolicy na budynek nie dostanie. I tak z żalem serca proszę umieścić w Gazecie to moje niezgrabne pisanie, aby moje słowa trafiły do serc naszych gospodarzy, aby zrozumieli, jak sobie poprawić byt, i wiedzieli, czego im potrzeba, — a tem jest oświata. Bo, jak wyżej wspomniałem, wieś duża, młodzieży jest sporo bez żadnej nauki, i — powtarzam — żal mi tych chłopców i dziewcząt, że w czasie, kiedy powinniby się oświecać, wałęsają się tak marnie. Czytelnik S. Her.
_________________________________________________________________________________

  Wieś Ilustrowana 1911 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Godzina Polski 1918 nr 52

Zuchwałe napady bandyckie.
Tutejsza komisja tropienia bandytów otrzymała zawiadomienie, że w ostatnich dniach szajka bandytów rozwija swe operacje w okolicach Zduńskiej-Woli, Sieradza i Kalisza. W celu wytępienia szajki komisja ta, wraz z takąż komisją czynna w okolicach Kalisza, poczyniła energiczne kroki w tym kierunku.
Powyższa szajka w przeciągu ostatnich dni dokonała następujących napadów:
W nocy z 9 na 10 b. m. pięciu bandytów uzbrojonych w rewolwery we wsi Kłody Stare, w okolicy Zduńskiej-Woli, dokonało zuchwałego napadu na mieszkanie włościanina Augusta Świderskiego i zrabowali mu 1,700 mk., zegar, różne towary łokciowe i produkty żywnościowe. Podczas napadu bandyci poranili rewolwerami syna Swiderskiego, który próbował stawiać im opór.
Następnie bandyci wtargnęli do sąsiadów Swiderskiego, mianowicie do Gintera i Bascha, gdzie również grożąc śmiercią, zrabowali u pierwszego 100 rb., a u drugiego 10 mk. 70 fen.
Po dokonanych napadach, bandyci, przez nikogo nie zatrzymani, najspokojniej się oddalili. (...)
Dnia 11 b. m. między godz. 10 a 11 wieczorem we wsi Piaski, gminy Męka, pow. sieradzkiego, 6-ciu bandytów, po wyłamaniu drzwi wtargnęło do mieszkania leśniczego Józefa Pawelisa i zażądało pieniędzy. Pawelis, obiecując przynieść im pieniądze z drugiego pokoju wyszedł i oknem wyskoczył, uciekając przed bandytami. Bandyci, nie mogąc się doczekać odpowiedzi, weszli do drugiego pokoju i spostrzegli, że zostali oszukani. Wobec tego bandyci, nie dając za wygraną, wtargnęli do mieszkania sąsiada Pawelisa, Króla. Zanim jednak zdążyli zażądać czegośkolwiek, spłoszeni zostali przez włościan, zwołanych przez Pawelisa. Bandyci, widząc grożące im niebezpieczeństwo, umknęli bezkarnie.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 31 października 1919 r.
pod Nr 2448 "Franciszka Zwolińska", młyn wodny we wsi Piaski, gm. Męka, pow. Sieradzkiego; właścicielka Franciszka Zwolińska we wsi Piaski.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 59


REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
d. 31 października 1919 r.
2548. „K. Król", młyn wodny we wsi Piaski, gm. Męka, pow. Sieradzkiego; właściciel Konstanty Król we wsi Piaski.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 luty
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 lipiec
_________________________________________________________________________________


Gazeta Świąteczna 1922 nr 2166

Stanisława Matusiakowa poszukuje męża, Antoniego Matusiaka, lat około 40-tu, ze wsi Piasków, gminy Męki w pow. sieradzkim, który był wzięty do wojska rossyjskiego. W roku 1914 był w bitwie pod Królewcem i od tego czasu nic o nim nie wiadomo. Jeżeliby kto o nim co wiedział, zechce zawiadomić Ks. Proboszcza w Strońsku, p. Zduńska-Wola.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 3


Na zasadzie postanowienia Województwa z dn. 14.3 1928 r. L. BP. 876, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1790, Tow. Ochotnicze Straży Pożarnej w Piaskach, pow. Sieradz.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 40a

Do rejestru handlowego, Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 20 stycznia 1930 roku:
11388. „Franciszek Kosecki", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów tytoniowych w Piaskach, gminy Męka, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Franciszek Kosecki, zamieszkały w Piaskach.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1930 kwiecień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 luty
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________


Echo Sieradzkie 1931 16 październik

NAPADY BANDYCKIE.
Onegdaj na idącą ze Zd. Woli w kierunku lasu Zapolskiego kobietę napadł w lesie państwowym Piaski, jakiś opryszek, uzbrojony w nóż. Zrabował jej 5 złotych, następnie usiłował ją zniewolić, lecz wobec rozpaczliwej obrony ofiary zrezygnował z niecnego zamiaru.
W następstwie policja zduńskowolska aresztowała niejakiego Podgrabię ze Zd. Woli.

Echo Sieradzkie 1931 1 grudnia

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Sieradz 28. 11. Kaliski Sad Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę 17-letniego Franciszka Półgrabi, zamieszkałego w... lesie państwowym Piaski pod
Zduńską Wolą, gdzie wybudował sobie specjalną budę. Półgrabia oskarżony był o napadanie w celach rabunkowych na przechodzące przez las niewiasty, które usiłował również zgwałcić. Jako poszkodowane zgłosiły pretensje Olga Bardowska, Róża Żablicka, Eurela Rozner, Zatorska i inne.
Człowiek-zwierzę cały dzień spędzał w lesie, a na noc kładł się do swej psiej budy. Obrośnięty — przypominał swym wyglądem zwierzę...
Sąd po przesłuchaniu świadków i prokuratora, biorąc pod uwagę młodociany wiek przestępcy, skazał Półgrabię na 1 rok więzienia.

Echo Sieradzkie 1932 12 styczeń

POLOWANIE.
W rewirze Piaski pod Zduńską Wolą na polowaniu zabito 32 zające. Królem polowania został p. Zygmunt Kolczyński z Sieradza, mając na rozkładzie 7 zajęcy. Myśliwych było 7-miu.


Echo Sieradzkie 1932 7 lipiec

WISIELEC W LESIE.

W niedzielę w godzinach wieczornych, w lesie Państwowym Piaski pod Zduńską Wolą znaleziono wisielca znajdującego się tam od kilku dni. Przy samobójcy nie znaleziono żadnych dokumentów któreby mogły stwierdzić tożsamość wisielca. Dochodzenie prowadzi policja.

Echo Sieradzkie 1932 20 grudzień

POJEDYNEK STRZELECKI.
Związek Legjonistów Polskich Oddział w Sieradzu przyjmując wyzwanie ob. Stanka Mieszysława wpłaca na ręce Związku Strzeleckiego w Sieradzu 20 złotych i jednocześnie wyzywa na pojedynek strzelecki pozostawiając wysokość kwot do uznania, następujące, osoby:
Dobieckiego Artura-senator w Biskupicach, Brzezińskiego Antoniego z Osmolina, Czapskiego Władysława z Dzierlina, (...) Franciszka Kiełbaskę z Nowej-Wsi, (...) Franciszka Wrońskiego sekretarza gm. Godyniec, (...) Władysława Kurzawę oglądacza mięsa w Wróblewie, (...) Hipolita Neugebauer leśnictwo Piaski, Tomasza Kołodziejczyka, wójta gm. Bartochów,(...) Stanisława Sidoruka z Monic, (...) p. Paszewskiego administratora maj. Biskupiec (...) Józefa Olbińskiego pomoc. sekret. gm. Gruszczyce, Franciszka Hamnego prezesa Koła B. B. W. R. gm. Klonowa, J. Wilczyńskiego pomoc. sekret. gm. Klonowa, Michała Rawickiego, naczelnika Ochot. Straży Poż. w Klonowej, Stanisława Ludwiczaka Naczel. Straży Poż. w Wojkowie, Nierychlewskiego naczel. Straży Poż. w Żelisławiu gm. Gruszczyce, Jana Seweryna właść. sklepu w Wojkowie, Piotra Kuborę właść. sklepu w Wojkowie, (...) Jana Przezaka, wójta gm. Klonowa.
Pieniądze wpłacać można również bezpośrednio w administracji "Echa Sieradzkiego" w Sieradzu lub na P. K. O. Nr. 65 99 z dopiskiem: "Na orkiestrę dętą Strzelca w Sieradzu".

Echo Sieradzkie 1933 19 czerwiec

WYŚCIGI KOLARSKIE.

Klub kolarzy w Zduńskiej Woli w i niedzielę dnia 18 b. m. urządza wielkie- międzyklubowe zawody kolarskie na przestrzeni 100 i 50 kilometrów, oraz zawody kolarskie dla rowerzystów przygodnych amatorów, połączony z zabawą leśną w lesie państwowym na Piaskach.

Echo Sieradzkie 1933 21 lipiec

KRADZIEŻ.
Kaczmarek Marceli zam. w Piaskach gm. Męka od dłuższego czasu prowadził handel galanterią, jeżdżąc po targach, jarmarkach, odpustach i t. p.
W dniu 18 b. m. w Sieradzu po skończonym handlu złożył towar do walizki, pozostawiając ją obok stołu swego sąsiada.
Po pewnej chwili gdy powrócił walizki już nie zastał. Stratę oblicza na 50 złotych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
6. Piaski, obejmującą: wieś Piaski, leśn. Piaski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 19 styczeń

SĄD OKRĘGOWY NA SESJI WYJAZDOWEJ W SIERADZU.
Sąd okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał następujące sprawy:
Sikorskiego Michała ze wsi Piaski, gm. Męka oskarżonego o to, że w dniu 10 sierpnia 1933 r. ciął kosą w rękę Józefa Kępniaka z tejże wsi.
Oskarżony do winy nie przyznał się, twierdząc, że Kępniak sam widocznie przez nieostrożność ściągnął kosę, powodując cięcie ręki.
Na rozprawę wezwano 5 świadków, którzy zeznali pod przysięgą, nie stwierdzili jednak dokładnie zarzuconego oskarżonemu czynu.
Po przemówieniu Prokuratora i adw. Wieczorkiewicza Sąd skazał Sikorskiego na 6 miesięcy więzienia, zawieszając wykonanie kary na 2 lata oraz na pobranie 20 zł. kosztów sądowych. (...)

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.

Instruktor Powiatowy:  
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1935 nr. 208
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1936 nr. 23
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1948 nr 341

Opieka nad najsłabszymi.
Jak się przedstawia ta sprawa w woj. łódzkim.
Po wojnie wzrosły niewspółmiernie szeregi klientów Opieki Społecznej: inwalidów, zniedołężniałych i schorzałych. Z repatriacji napłynął częściowo duży kontyngent elementu starczego i niedołężnego, niekwalifikujący się do pracy. Siłą rzeczy skierowany został do instytucji opiekuńczych. Duży wysiłek organizacyjny i finansowy w akcję opieki społecznej włożyły powiatowe związki samorządowe oraz miasta wydzielone województwa łódzkiego.
Co się w tej dziedzinie inwestuje?
Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Wydziału Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego okazuje się, że w toku budowy w końcowym etapie jest 11 obiektów w różnych powiatach, a 6 uległo w rb. gruntownemu odnowieniu i poszerzeniu.
(...) W SKRZYNNEJ
pow. wieluńskiego został już otworzony nowo-wzniesiony Dom Starców, w którym zamieszka 60 osób. Dotychczasowe 3 małe domy w powiecie uległy likwidacji. (...)
10 STACJI OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM
Przekazane z woj. szczecińskiego 10 baraków przez Min. Odbudowy — po gruntownym przerobieniu — zostały zużytkowane jako stacje opieki nad Matką i Dzieckiem oraz jako kuchnie. W ten sposób powstały w powiecie łaskim dwie stacje — w Zapolicach i Woli Wiązowej, w pow. sieradzkim 3 stacje — w Piaskach, Barczewie i Burzeninie, w wieluńskim 3 stacje Osjaków, Bolesławiec i Czajków oraz w radomszczańskim — 2 stacje Wielgomłyny i Brzeźnica
Jak wynika z powyższych danych, na obszarze woj. łódzkiego sieć zakładów opiekuńczych wzbogaciła się w 1948 r.
Co się zrobi w 1949 r.?
Otwarty będzie Dom dla Kobiet upośledzonych moralnie (w Żeraniu). Poza tym ma powstać 5 żłobków w
Łowiczu, Radomsku, Sieradzu, Pabianicach i Opocznie. Przewidziano na to dotację w kwocie 1,5 miln. zł oraz otwarto kredyty na sumę 5,5 miln. zł w celu przystąpienia do budowy nowego Domu Starców w Warcie, a kosztem 3 miln. zł Specjalnego Zakładu (dla niewidomych) w Radomsku
(Z)


Dziennik Łódzki 1964 nr 297

Tajemnice sieradzkiej ziemi
Muzeum sieradzkie, wśród podobnych sobie placówek regionalnych, poszczycić się może oryginalnym i interesującym dorobkiem. Do zabytkowego budyneczku przy ul. Dominikańskiej ściągnęły nas ostatnie "wykopki" archeologiczne. Niektóre z nich, to prawdziwe rewelacje. Młody archeolog — p. Anna Dzierzgowska niedawno prezentowała nam wykopaliska wydobyte spod rynku sieradzkiego. Tym razem skarby „podziemia" pochodzą z trzech nadwarciańskich wsi — Piasków, Brodni i Brzegu.
tarsi mieszkańcy Piasków wspominają, że na wydmie, z której czerpano piasek na budowy, często natrafiano na jakieś naczynia. Nieraz odsłaniał je sam wiatr. „Garnkami" bawiły się tamtejsze dzieci. 5-klasista Henryk Kamola przyniósł kiedyś takie naczynie na lekcję. Popielnica podarowana przez chłopca — bardzo pięknie zdobiona. — należy dziś w muzeum do ciekawszych eksponatów z początków epoki żelaza.
Podczas wykopków przeprowadzonych w lipcu br. w Piaskach, odkryto z tego samego okresu (r. 600-500 p.n.e.), dwa groby z popielnicami, a w nich kości ludzkie oraz liczne ozdoby, które zakładano zmarłym — paciorki miedziane, szpile żelazne, klamry.
W Piaskach czekała archeologów jeszcze jedna niespodzianka. Dzięki wskazówkom robotników odkryto tam cmentarzysko z epoki brązu. Spośród 10 grobów — 7 zawierało bogato ornamentowane popielnice z cennymi przedmiotami użytkowanymi przez naszych przodków.
Rewelacyjne okazały się odkrycia archeologiczne, dokonane przypadkowo podczas ekspedycji etnograficznej w innej wsi nad Wartą — Brodni. Na przestrzeni ok. 5 km nad rzeką, ustalono 7 stanowisk, które niegdyś, w epoce kamienia i żelaza, były osadami, cmentarzyskami oraz obozowiskami łowców.
Najwięcej uwagi poświęcono stanowisku na wydmie, znajdującej się na terenie zalewowym. Po dokonaniu 30-metrowego wykopu p. Anna Dzierzgowska mogła odpowiedzieć na pytanie, jak polowali, czym walczyli, jak mieszkali nasi praojcowie znad Warty. Przesiewano każdą łopatę piasku, by wydobyć z niego krzemienne grociki do łuków i rdzenie, z których odłupywano w epoce kamienia wióry kamienne potrzebne do fabrykacji narzędzi.
Niemniej cenna okazała się druga warstwa osadnicza z wieku VI—VIII n.e. Odkrycia osiedli ludzkich z tego okresu należą do rzadkości. Znaleziono tu wyraźne ślady osady z resztkami palenisk, węglem drzewnym, szczątkami glinianej polepy drewnianych domów. Obok — jamy odpadkowe oraz ślady kuźni.
etnie badania ratownicze muzeum sieradzkiego przeciągnęły się w br. aż do października. Z Brodni trzeba było się przenieść do Brzegu, gdzie podczas wykopów pod szkołę Tysiąclecia odkryto kolejno 4 groby z XI—XII w. n.e. Przy szkieletach znaleziono liczne przedmioty codziennego użytku i ozdoby.
Wydobyto również szkielet zamordowanej kobiety z przebitą nożem łopatką. Przy szkielecie nie było dłoni. Znaleziono bogate ozdoby z bursztynu, szkła i srebra.
Wszystko wskazuje na to, że w Brzegu nad Wartą odkryty został teren bardzo ciekawych badań. Przypuszcza się, że dalsze wykopki mogą tu odsłonić jedno z większych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych nie tylko w woj. łódzkim, lecz i w Polsce. Prace archeologiczne zostaną wznowione w roku przyszłym. Z niezwykle interesujących tegorocznych znalezisk, po niezbędnej konserwacji, muzeum sieradzkie urządzi wystawę. Eksponaty te będą świadectwem nowych faktów z dziejów bardzo bliskich nam okolic.
M. KRAJÓWNA


Dziennik Łódzki 1969 nr 224


20 arów 12-letniego lasu i poszycia leśnego spaliło się w leśnictwie Piaski pow. Sieradz. Pożar powstał na skutek zaprószenia ognia przez zbierających grzyby.


Dziennik Łódzki 1973 nr 103


W miejscowości Piaski powiat Sieradz ogień ogarnął stodołę, oborę i budynek mieszkalny należący do Kazimierza K. Całkowicie spłonęła stodoła. Straty 60 tys. zł.1 komentarz:

  1. Ogromny podziw i szacunek dla Pana za wiedzę i pasję .Po raz kolejny mogę korzystać z ogromu informacji .Dziękuję.

    OdpowiedzUsuń