-->

niedziela, 12 maja 2013

Pietrachy

Zajączkowski:
Pietrachy-pow. poddębicki 1) 1394 T. Sir. I f. 69: Potrssouicz - Dziuissius ibidem. 2) XVI w. Ł. I. 386-387: Piotrachy, Pyotrachy - villa, par. Zadzim, dek. i arch. uniejowski. 3) 1552-1553 P. 245: Pyotrachy Szmarz - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 4) XIX w. SG VIII, 113: Pietrachy - kol., par. jw., gm. Wierzchy, pow. jw. Uwagi: identyfikacja wg Koz. (II, 17).  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Pietrachy Roscieszyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Piotrachy, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dąbski.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pietruchy, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 51, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Pietrachy, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Zadzim, odl. od Sieradza 25 w., ma 5 dm., 39 mk.

Spis 1925:
Pietrachy, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 118. Mężczyzn 61, kobiet 57. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 118. Podało narodowość: polską 118.

Wikipedia:
Pietrachy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1606

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 17 września w niedzielę, był przeze mnie Jana Skromnicę obecnie wikarego parafialnego kościola św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczony syn Szlachetngo Jakuba Karchowskiego i Hanny, małżonków obecnie mieszkających we wsi Pietrachy, urodzony 13 tego miesiąca, któremu zostało nadane imię Stanisław, któremu zostało nadane imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Sebastian Schadeko pleban w Zadzimiu i Szlachetna panna Jadwiga Krasińska córka Szlachetnego ? Krasińskiego z Kraszyna.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1612

Roku, jak wyżej, dnia zaś 13 marca, przeze mnie Alberta Pichowskiego wikarego kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu były ochrzczone bliźniaczki, córki Szlachetnego Pana Jakuba Karchowskiego z wsi Pietrachy i Anny, małżonków, urodzone tego samego dnia, pierwszej było nadane imię Zofia a drugiej Helena. Rodzicami chrzestnymi Anny[?] [byli] Szlachetny Jan Zwiatowski obecnie mieszkający na arendzie w Zadzimiu i Zofia Pietrachowska z tej samej wsi. Heleny zaś Czcigodny ojciec Sebastian Czepiel Schaderus proboszcz kościoła Zadzimia i Marianna córka Szlachetnego Jana Kowalskiego ze wsi Kowale.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Andrzeju Kamińskim, właśc. działki Nr. 22, przestrzeni 3 dzies. 2025 sąż. gruntu z maj. Pietrachy, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 3 listopada 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 82

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o otwarciu następujących postępowań spadkowych po zmarłych:
1) Rochu Majchrzaku, właśc. działki gruntu oznaczonej Nr. 28, przestrzeni 2 dzies. 120 sąż., ze składu majątku Pietrachy, pow. Sieradzkiego, zapis. w Dziale II wyk. hip. pod Nr. 27;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 kwietnia 1923 r. w kancelarji notarjusza A. Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane w terminie tym winny się stawić z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 53

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Janickim, właśc. działki gruntu, oznaczonej Nr. 25, przestrzeni 3 dzies. 2025 sąż. ze składu maj. Pietrachy, pow. Sieradzkiego pochodzącej i w Dziale II wyk. hip. tegoż majątku pod Nr. 24 zapisanej.
Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 stycznia 1924 r. w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu dokąd osoby interesowane w terminie tym winny się stawić z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 10

Wydział hipoteczny sekcja IIa przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Andrzeju Kubisiewiczu, vel Kubusiewiczu, współwłaścicielu działki ziemi Nr. 12 obszaru 4 dziesięciny 240 sażeni z pod Nr. 26 działu II majątku „Pietrachy", powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 10 sierpnia 1933 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 73/33.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
14. Pietrachy, obejmującą: kolonję Głogowiec, kolonję Pietrachy, wieś Pietrachy, osadę Rościeszyn.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 19


I wydział cywilny sądu okręgowego w Kaliszu, zgodnie z postano­wieniem z dnia 8 marca 1934 roku w sprawie Nr. Co. 41/34 na skutek po­dania Apolonji Kaczmarkiewiczowej o wprowadzenie w posiadanie spad­ku po zmarłym Andrzeju Kubusiewiczu, a mianowicie: połowy działki gruntu obszaru 4 dziesięciny 240 sążni w majątku Pietrachy, pow. sie­radzkiego i oznaczonej na planie tego majątku Nr. 12, na zasadzie art. 770 K. C. wzywa spadkobierców pomienionego Andrzeja Kubisiewicza vel Kubusiewicza, aby nie później, jak w ciągu dwuch miesięcy od daty opublikowania ostatniego obwieszczenia, zgłosili swoje prawa do wyżej wy­mienionego spadku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza