-->

sobota, 11 maja 2013

Owieczki

Zajączkowski:
Owieczki-pow. sieradzki 1) 1357 oryg., KDW 1354: Oveczky - villa in terra Syradie, ex alia parte fluvii Warte. W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa przez Kazimierza Wielkiego wym. O. 2) XVI w. Ł. I, 423-424: Owyeczky - villa, par. Uników, dek. warcki, arch. uniejowski. 3) 1496 P. 170: Owyeczki - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 179: Owieczky - jw. 1553-1576 P. 217: Owieczki - jw. 4) XIX w. SG VII, 770: Owieczki - wś i os. karcz., par. jw., gm. Klonowa, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Onieczki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność duchowna, 44 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Onieczki częźi w Unikonie, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność duchowna, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Owieczki, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: kapituła gnieznieńska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Owieczki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 49, ludność 415, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Owieczki,  wś i os. karcz., pow. sieradzki, gm. Klonowa, par. Uników, odl. od Sieradza 31 w. Wś ma 69 dm. i wraz z os. Uników Kapitulny 677 mk.; os. karcz. 1 dm., 3 mk. Wchodziła w skład dóbr rząd. Klonowa. Według Lib. Ben. Łask. (I, 424) wś ta płaciła plebanowi w Unikowie po korcu żyta i po groszu z łanu kolędy, sołtys zaś 6 groszy. W miejsce dziesięciny dawali kanonii i prebendzie gnieźnieńskiej pewną ilość mąki. Regestra poborowe z 1553 i 1579 r. wykazują w O. 9 łanów, 2 rzemieśl. i 1 łan sołtysi. Br. Ch.

Spis 1925:
Owieczki, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 103. Ludność ogółem: 716. Mężczyzn 356, kobiet 360. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 716. Podało narodowość: polską 716. 

Wikipedia:
Owieczki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Wieś Owieczki składa się kilku osad - kolonii. Wynika to z faktu, że miejscowość ta położona jest na stosunkowo rozległym obszarze (stanowiącym jedno wyodrębnione sołectwo), o rozczłonkowanym charakterze zabudowy. "Centrum" wsi położone jest przy drodze Wandalin-Klonowa. Osady wchodzące w skład miejscowości: Stara Wieś, Poprzeczna, Zatyle, Okupnik, Świderki, Kapituła (Uników Kapitulny), Króle, Dunaje, Leśniki, Kity (nazwa ta odnosi się do dwóch różnych osad Owieczek), Kity - przy Lesie Klonowskim na przełużeniu drogi prowadzącej z Poprzecznej ,Kity - pomiędzy Królami i Dunajami (pomiędzy drogą 01701E, a lasem Suśnie) .Owieczki-Dunaje: droga w kierunku osady Leśniki Miejscowość położona jest na 18°30' długości geograficznej wschodniej (ten południk przebiega przez miejsce zwane Łąco - pomiędzy Królami a Dunajami), oraz pomiędzy równoleżnikami 51°22' a 51°23' szerokości geograficznej północnej. Owieczki leżą na wysokości od 164 do 180 m n.p.m. Owieczki stanowią dość rozległy obszar. Z północy na południe (pomiędzy najbardziej wysuniętymi punktami niezbyt regularnego kształtu powierzchni Owieczek) to odległość ok. 4,0 km, a ze wschodu na zachód to ok. 5,8 km. Liczba ludności: ok. 450 osób. Owieczki-kaplica W miejscowości znajdują się: 3 przystanki PKS: Króle, Owieczki, Zatyle, remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej, kaplica parafialna (Parafia kościoła rzymskokatolickiego w Unikowie), szkoła podstawowa (zamknięta - dzieci uczęszczają do SP w Klonowie), sklepy (Stara Wieś), automat telefoniczny TP S.A. (Stara Wieś), punkt wymiany butli z gazem (Poprzeczna), Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach należąca do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Klonowej ,Koło Gospodyń Wiejskich .Od zachodu, za niedużym kompleksem stawów, położonych przy szosie Wandalin-Klonowa, rozciągają się pola, teren wznosi się aż do wiatraka przy miejscowości Klonowa (siedzibie gminy), na południowym zachodzie Owieczki sąsiadują z kompleksem leśnym, zwanym Lasem Klonowskim. Południe to sąsiedztwo wsi Jeżopole- Zygmuntów (do 2007 r. Niemojew- Zygmuntów). Tu również rozpościerają się pola, lecz na południe od Poprzecznej nad okolicą dominuje malownicze wzgórze zwane Górą Niemojewską (leżące na terenie wsi Zygmuntów w gminie Lututów, tuż za granicą między polami, stanowiącą również rozgraniczenie gmin). Wzgórze częściowo pokryte jest młodymi zaroślami (połacią dziko zasianych drzew), częściowo nieużytkami, a przede wszystkim nie użytkowanymi, głębokimi dołami po eksploatacji żwirowni. Obecnie na wchodzie wzgórza powstała nowa, eksploatowana żwirownia. Najbardziej przyciągającym wzrok jest potężny dąb rosnący samotnie na północnym stoku wzgórza, od strony Poprzecznej. We wschodniej części wzgórza, na szczycie grzbietu, stoi betonowy słup triangulacyjny. Jest to wzgórze morenowe. Na północ od Poprzecznej między Starą Wsią, Okupnikami i Zatylem rozpościera się płaski teren poprzecinany rowami melioracyjnymi, gdzie dominują łąki, przemieszane z polami uprawnymi. Na łąkach, mimo melioracji, utrzymują się miejsca podmokłe, a także znajdują się niewielkie sadzawki. Na wschód od Poprzecznej i Okupnik rozciąga się mały kompleks leśny (lasy należą do okolicznych rolników) zwany potocznie Suśnie. Za lasem znajdują się: Dunaje, Świderki i Króle za którymi rozpoczyna się kompleks łąk, zwany potocznie Łąco, dalej Leśniki i na końcu Kapituła oraz niemal niezamieszkane Łosiny (nazwa potoczna), ograniczone kolejnym kompleksem lasów, za którym leży gmina Złoczew i wieś Kamasze.Na północ od Króli znajduje się wieś Lipicze. Owieczki położone są przy drodze Klonowa-Wandalin (numer 01701E). Przy tej szosie znajdują się 3 przystanki PKS (kolejno od Klonowy): Zatyle, Owieczki (Stara Wieś), Króle. Na Zatylu znajduje się skrzyżowanie z drogą (na której nawierzchnię bitumiczną wykonano w 2004 r.) łączącą Owieczki z Niemojewem i dalej z Lututowem, skąd można drogą krajową nr 14 dojechać do skrzyżowania z drogą krajową nr 8 (Wrocław-Warszawa). Na Królach znajduje się skrzyżowanie z szosą w kierunku wsi Lipicze (numer 01702E). Granica Unikowa Kapitulnego biegnie wzdłuż drogi Uników-Kamasze (numer 01730E).Pozostałe drogi miejscowości Owieczki to drogi gruntowe i polne.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 166

Trybunał Cywilny I. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. z przedstawienia Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej przy Trybunale tutejszym z dnia 14 (26) Czerwca roku tegoż, na zasadzie szczególnego upoważnienia Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 7 (19) Maja 1838 r. Nr. 35574/11060 uczynionego, termin do uregulowania hipoteki dóbr Rządowych Klonowa z przyległościami:
A. wsiów w parafii Uników.
1. Klonów.
2. Leliwa.
3. Lipicze.
4. Kuźnica Zagrzebska.
5. Kuźnica Błońska.
6. Kuźnica Błota.
7. Owieczki z częścią wsi Unikowa.
8. Godenice.
9. Sokolenie.
10. Wolka Klonowska w Par. Godeniec.
11. Czartorуa w Par. Godeniec.
12. Brąszewice w parafii Wojkow, wraz z Pustkowiami do tychże wsi należącemi.
B. Folwarki.
1. Gorka Klonowska w Par. Uników.
2. Kuźnica Zagrzebska w Par. Uników.
3. Brząszewice w parafii Wojków.
С. Sołectwa.
1. Sołectwo w Godenicach.
2. Sołectwo w Brząszewicach.
D. Młyny wodne.
1. We wsi Klonowie.
2. Na Pustkowiu Kiełbasa.
3. w Kuźnicy Błońskiej.
4. ditto Zagrzebskiej.
E. Propinacya.
W powiecie i obwodzie Sieradzkim, gubernii tutejszej położonych, do skarbu publicznego należących, na dzień 6(18) Października r. b. na godzinę 3cią po południu przed delegowanym Sędzią Doufrene oznaczył.
W moc więc art. 3 postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 12 (27) Stycz. 1826 roku, co do dóbr rządowych wydanego, oznajmia Trybunał; iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności dóbr wymienionych, lub jakie prawo rzeczowe, do tychże dóbr ściągające się, może i powinien się zgłosić w terminie oznaczonym, lub najdalej od dnia 6 Listopada r. b. który się w skutek art. 2 pomienionego postanowienia Najjaśniejszego Pana, jako ostateczny i prekluzyjny termin oznacza. Nadto dodaje Trybunał, iż w skutek art. 4 tegoż postanowienia, żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń jakie nastapiły za rządu Pruskiego, oraz na mocy prawa na sejmie xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego ani też kompetencye, do hipoteki przyjętemi nie będą, i rozpoznawaniu Sądowemu nieulegają, nie mniej żadne inne pretensye prócz wymienionych powyżej w artykule 3 do hipoteki przyjmowanemi nie będą.
Regulacja odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Kalisz d. 20 Czer. (2 Lipca) 1838 r.
Prezes, Glass.
Sekretarz, Chiżyński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 150

(N. D. 2631) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
Włościanin wsi Owieczek Gminy Klonowa Wojciech Bieński przytrzymał błąkającą się, pod borem krowę młodą maści płowej, róg prawy zbity mającą z obwiązaną sznurkiem mordą, która z rozporządzenia miejscowej Władzy policyjnej pod jego strażą znajduje się. Wzywa zatem niewiadomego z nazwiska ani pochodzenia właściciela aby z dowodami usprawiedliwiającemi własność tej krowy w ciągu dni 30 do Sądu naszego zgłosił się, po upływie bowiem zakreślonego terminu, krowa ta przez publiczną licytacyą spieniężoną, a kwota z tego źródła zebrana na rzecz Skarbu zasądzoną będzie.
Sieradz dnia 12 (24) Maja 1851 r.
Pleszczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 170

(N. D. 3715) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jak wojskowe nad bezpieczeństwem kraju czuwające aby Szymona Kitę, lat 29, wzrostu niskiego, włosów ciemnych, twarzy okrągłej bez zarostu, oczu niebieskich, nosa i ust miernych, ubranego w kamizelkę białą, płócienną koszule i spodnie takież, czapkę sukienną z barankiem czarnym, buty zwyczajne chłopskie, dawniej we wsi Owieczkach Okręgu Sieradzkim mieszkającego obecnie z pobytu niewiadomego przed wymiarem kary wyrokiem Sądu naszego w d. 17 (29) Stycznia r. b. za kradzież na lat 8 skazanego, ukrywającego się śledziły, a w razie ujęcia Sądowi naszemu pod ścisłą strażą odstawić zechciały.
Tyniec d. 11 (23) Lipca 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Jasiński. Ass w z.

Zorza 1889 nr 10

Pożar z winy gospodyni. Jakoś przed Nowym Rokiem we wsi Owieczki w pow Sieradzkim gub. Kaliskiej, wybuchł pożar, który znaczne spowodował straty jednemu gospodarzowi. Wina zaś tego pożaru była saméj gospodyni. Ona bowiem napaliła w piecu, a zapałki dla zabawy, czy téż do schowania, dała swemu 4-ro letniemu dziecku. Dziecko z zapałkami wyszło na dwór, a potem i do stodoły, gdzie téż wkrótce zapaliło słomę, samo się mocno poparzyło i stodoła ze zbożem wraz z oborą zgorzały.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 25

Zabójstwo. Dnia 3-go marca r. b. we wsi Owieczkach, w powiecie sieradzkim, włościanka Marjanna Pluskota, spaliła w piecu niemowlę, spłodzone nieprawnie przez córkę swą Józefę Garncarek.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 269


+ Pożary. W pierwszej połowie b. m. w gub. kaliskiej było 13 pożarów, a mianowicie: w pow. sieradzkim: (...) w Owieczkach wiatrak, (...).

Zorza 1917 nr 4

Z Klonowy (ziemi Sieradzkiej).
Okolica nasza jest jedną z tych szczęśliwych miejscowości, które najmniej ucierpiały od działań wojennych. To też praca społeczna, choć powoli — postępuje naprzód. Lud nasz chętniej garnie się do oświaty, niż dawniej. Dowodzi tego tutejsze szkolnictwo.
Przed wojną mieliśmy w gminie zaledwie 3 szkoły: w Klonowej, w Leliwie i w Błotach. Obecnie zaś od początku wojny mamy jeszcze 6 szkół i jedną ochronkę, a mianowicie we wsiach: Kuźnicy-Błońskiej, Owieczkach, Niemojewie, Lipiczu, w Górce Klonowskiej, ochronkę i drugą szkołę w Klonowej.
Dodać trzeba, że pomimo to byli i są jeszcze tacy, co przeszkadzali w otwieraniu szkół, mówiąc, że „szkoły w obecnych trudnych czasach są niepotrzebne, że w czasach spokojnych nie mieliśmy szkół i dobrze nam było, że szkoły i różne instytucye społeczne powrócą nam pańszczyznę.” Do czytania też chętniej się ludzie tutejsi biorą, niż przed wojną, chociaż takich, co stale prenumerują gazety, jest mało. Zato wielu nabywa różne pisma od chłopców roznoszących gazety, bo każdy jest ciekawy dowiedzieć się, co się dzieje na placu boju, a przytem przeczyta i inny artykuł, już nie wojenny, z czego nabierze chęci do przeczytania pożytecznej książki.
Przed wojną było w Klonowej kółko rolnicze, ale w czasie wojny przestało działać. Szkoda, że niema teraz takiego, ktoby je chciał przebudzić z tej drzemoty. Była to jedyna instytucya, przez którą gospodarze nasi utrzymywali z sobą łączność. Mamy i straż ogniowo-ochotniczą, zorganizowaną jeszcze przed wojną.
W Klonowej od czasu do czasu, odbywają się przedstawienia amatorskie, pod kierunkiem ks. proboszcza J. Dalaka. W czasie świąt Bożego Narodzenia odegrano sztuczkę p. t. „Jasełka”. Publiczności zgromadziło się tak wiele, że mała sala (w której może się pomieścić około 100 osób) zaledwie czwartą część mogła pomieścić, więc przedstawienie musiano parę razy powtórzyć. Dochód z przedstawienia przeznaczono na miejscową ochronkę.
Więc i u nas w Klonowskiem, zaczyna się budzić praca społeczna. Część Klonowiaków jeszcze nie rozumie jej potrzeby i korzyści, ale da Bóg, że z czasem wszystko się przemieni na lepsze, że i ci, którzy, kładą kamienie pod nogi wszelkiemu ruchowi społecznemu, zrozumieją, że w jedności siła.
Władysław Mituła.
Wieśniak z Klonowskiego.

Zorza 1918 nr 4

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
P. Z. Bereszko—Owieczki. „Zorzę” wysłaliśmy. Prosimy bardzo o zainteresowanie się „Zjednoczeniem Ludowem”, jego celami i dążeniami.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 46


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 28. VIII. 1922 r. L. Pr. 3618 (2) III wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 612 Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej we wsi Owieczki, pow. Sieradzkiego.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 14

Regulacje hipotek.
Wydział hipoteczny, powiatowy, w Sieradzu obwieszcza, iż na dz. 24 maja 1927 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) połowy osady włośc., we wsi Owieczki, gm. Klonowa, zapis. w tab. pod Nr. 22, przestrzeni 8 morg. 82 1/2 pr., z prawami do pastwiska gromadz­kiego i zabudowaniami, należącej do Stanisława i Antoniny małż. Przezaków, i

W powyższym terminie winny zgłosić się osoby interesowane w kancelarji hipotecznej, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a


Dnia 10 września 1928 r.
9371. „Marjanna Olbińska", sklep kolonialny ze sprzedażą tytoniu we wsi Owieczki, gm. Klonowa, pow. sieradzkiego. Właśc. Marjanna Ol­bińska, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 98

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 11 marca 1930 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla połowy osady włościańskiej, od zachodniej strony, położonej we wsi Owieczki, gm. Klonowa, pochodzącej z większej osady, oznaczonej Nr. 43 tabeli, przestrzeni ta połowa, 3 ha 9059 mtr. kw., z po­łową zabudowań, należącej do Ludwiki Cobanowej.
W powyższym terminie osoby zainteresowane stawić się winny w kancelarji wydziału hipotecznego w Sieradzu, pod skutkami prekluzji.

 Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec

W dniu 19 czerwca 1930 roku około godziny 24-ej wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarzy: Mateusza Cabana i Jana Stryjka, zamieszkałych we wsi Owieczki, gminy Klonowa, podczas którego spaliło się: dom mieszkalny, stodoła, obora, 1 świnia, narzędzia rolnicze i różne drobne rzeczy, wartości 6020 złotych. Spalone zabudowania były ubezpieczone. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar powstał z podpaleniu. Dochodzenie w toku.

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec

Kradzież.
W nocy z dnia 16 na 17 lipca 1930 roku nieznani sprawcy skradli na szkodę Stanisława Serjasza, zamieszkałego we wsi Owieczki gminy Klonowa 3 pierzyny i 9 poduszek, wartości 500 złotych.
Dochodzenie w toku.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 5 listopada 1930 roku
11854. „Helena Mazurowska", właścicielka Helena Michnerowa, sklep kolonjalno - spożywczy w Owieczkach, gminy Klonowa, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Helena I voto Mazurowska, II voto Michnerowa, zam. w Owieczkach. Właścicielka firmy z mężem swym Leonem Michnerem, na mocy aktu notarjusza Łempickiego w Sie­radzu z dnia 23 kwietnia 1930 roku za rep. Nr. 740, zawarła intercyzę przedślubną, mocą której ustalono rozdzielność majątkową tak dla ma­jątków przedślubnych, jak i poślubnych.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 13

Mianowania kuratorów.
Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Michała Świątka, w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego we wsi Owieczki, gm. Klonowa, pow. sieradzkiego, iż decyzją sądu z dnia 20 grudnia 1931 roku do obro­ny praw oraz zarządu jego majątkiem zastał mianowany kuratorem Sta­nisław Mikuła, zam. we wsi Owieczki, gm. Klonowa, pow. sieradzkiego. Nr. spr. I. Z. J. 480/30.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 18

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 3 czerwca 1932 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzeda­wana będzie: 1) połowa osady położonej we wsi Owieczki, gminy Klo­nowa, powiatu sieradzkiego, zapisana w tabeli pod Nr. 17 przestrzeni 15 morg. 95,5 pręt., na której znajduje się obora ze stajnią, należąca do Katarzyny Stempniakowej i 2) druga połowa tejże osady, oznaczona Nr. 17, przestrzeni również 15 morg. 95,5 pręt., należąca do Stanisława Leśnika, na której znajduje się dom i stodoła.
Powyżej wymienione nieruchomości w zastawie nie znajdują się, książki hipotecznej nie mają, są w posiadaniu wyżej wymienionych wła­ścicieli, sprzedane będą każda oddzielnie według protokółu zajęcia z dnia 14 marca 1931 roku, na żądanie Stanisława Przezaka.
Licytacja rozpocznie się oddzielnie nieruchomości pierwszej od sumy 13.000 złotych, a ostatniej od sumy 23.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.
Akta, dotyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kance­larji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Sieradzkie 1932 2 grudzień

ZA PODARCIE WEKSLI.
Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpatrywał sprawę Józefa Wójcika z Niemojewa oskarżonego o podarcie weksli na sumę 500 zł.
na szkodę Walerji Caban zam. w Owieczkach, co miało miejsce w sklepie rzeźniczym Myśliwego w Złoczewie.
Po zbadaniu świadków Sąd skazał Wójcika na 7 miesięcy więzienia zawieszając wykonanie kary na 2 lata.
Równocześnie Sąd uprzedził skazanego, [...] o ile pozostałą sumę 260 złotych do dnia 1 kwietnia 1933 r. nie ureguluje, wyrok będzie obwieszczony.

Echo Sieradzkie 1933 10 czerwiec

Z ŻYCIA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W KLONOWEJ.

W ubiegłym tygodniu odbyło się w Klonowej pod przewodnictwem p. Haumego vice-prezesa Zarządu Gminnego Z. S. posiedzenie członków zarządu. Na posiedzeniu postanowiono do 14 czerwca b. r. wykończyć i oddać do użytku Zw. Strz. świetlicę urządzić przed zakończeniem roku szkolnego zabawę leśną, przystąpić do "obozu pracy Z. S.", rozpocząć przygotowania na 25 lecie Z. S. i założyć nowe pododdziały strzeleckie w Owieczkach i Leliwie. Z ramienia zarządu Powiatowego Z. S. brał udział w zebraniu prezes powiatu p. Bartosz.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
10. Owieczki, obejmującą: pust. Liski, wieś Owieczki, Uników-Kapitalny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:  


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza