-->

wtorek, 28 maja 2013

Ostrówek

Spis 1925:
Łubna-Ostrówek, kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 43, kobiet 38. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 81. Podało narodowość: polską 81.

Ostrówek, obecnie część wsi Łubna Jarosłaj w gminie Błaszki.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
8. Łubna-Jarosław-Podgajna, obejmującą: osadę Dzięcioły, wieś Łubna-Jarosław, folwark Łubna-Jarosław, osadę młyn. Łubna- Jarosław, osadę Łubna-Jarosław, kolonję Łubna-Podgajna, kolonję Ostrówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza