-->

wtorek, 28 maja 2013

Podgajna

Spis 1925:
Łubna-Podgajna, kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 103. Mężczyzn 55, kobiet 48. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 103. Podało narodowość: polską 103.

Podgajna, obecnie część wsi Łubna Jarosłaj w gminie Błaszki.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 57

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 3091 U. P. C. wzywa Jana Mikołajczyka, ostatnio zamieszkałego we wsi Łubna-Podgajna, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, stawił się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu (ul. Al. Józefiny 11), wydział cywilny, w sprawie Nr 1 C. 122/23, z powództwa wdowy Marjanny Zientalak, Antoniny Sroczyńskiej, Marjanny Korban, Tomasza Zientalaka i Józefy Zientalak, w imieniu których działa adw. Zardecki, zamieszkały w Kaliszu, przeciwko wzywanemu, oraz aby złożył wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie, pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.
Powództwo wnoszą Marjanna Zientalak, Antonina Sroczyńska, Marjanna Korban, Tomasz Zientalak i Józefa Zientalak z żądaniem:
1) zbadać wymienionych wyżej świadków;
2) uznać, że działka ziemi w składzie Stowarzyszenia Włościan Łubna-Podgajna, oznaczona Nr 5, zawierająca przestrzeni około 6 mórg zapisana w Dziale II wyk. hip. maj. Łubna-Podgajna pod Nr 5 na , na imię
Jana Mikołajczyka stanowi własność Jana i Marjanny małż. Zientalak. względnie tejże Marjanny Zientalak i masy spadkowej po Janie Zientalaku;
3) zasądzić od pozwanego na rzecz powodów koszta sądowe i za prowadzenie sprawy.

 Ziemia Sieradzka 1930 maj


W dniu 26 kwietnia 1930 roku o godz. 6-ej wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Jana Krawczyńskiego, zamieszkałego we wsi Łubna Podgajna, gminy Gruszczyce, podczas którego spalił się dach słomiany na domu mieszkalnym drewnianym, wartości 2,900 zł. Spalony dom był ubezpieczony. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar powstał skutkiem zapalenia się sadzy w kominie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
8. Łubna-Jarosław-Podgajna, obejmującą: osadę Dzięcioły, wieś Łubna-Jarosław, folwark Łubna-Jarosław, osadę młyn. Łubna- Jarosław, osadę Łubna-Jarosław, kolonję Łubna-Podgajna, kolonję Ostrówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki



Wicewojewoda



Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza